HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.


< Casembroot: vorige pagina (3);
previous page (3).

< Casembroot, etc.
index fam.-pagina/page

CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name:


CAASEMBROOD – KAZENBROOT

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa:
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe:
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.

 

================================================

(De/de/Van/van) CASEMBROOT & CASENBROOT:


Hieronder een beknopt schema van de adellijke familie (de) Casembroot [ook genaamd onder andere
(de) Casenbroot, Casembrotius of Casenbrotius in universiteiten van Europa]; mogelijk dat de identeit van de studenten - hieronder vermeld - langs deze weg wat juister kan worden vastgesteld:

I. Caspar Ottozn CASEMBROOT (voor zijn naamswijziging in Vlaanderen: Gaspard CASEBON),
geboren te Fossano (Piemonte), sedert ca 1430 wonende te Damme [verhuisde van Damme naar Brugge],
Gaspard Ottozn CASEMBROOT overleden te Brugge 24 sept.1453; huw. te Brugge met:
Marie Reyphins,
begraven aldaar.
|
II. Lenaert CASEMBROOT, geboren te Brugge op 3 maart 1451,
overleden te Brugge 16 okt.1514, begraven aldaar; huw. te Brugge op 10 aug.1484 met:
Barbe Clemence van Nieuwkerke (dochter van Clemens van Nieuwkerke).
|
III. Mr. Lenaert CASEMBROOT, geboren te Brugge op 2 nov.1495,
overleden te Brugge op 26 dec.1558, begraven aldaar; huwde twee keer;
zijn 1e huw. in 1526 met Marie Reyvaert, overleden te Brugge ca 1530 (dochter van Jacob Reyvaert);
hij hertrouwde als weduwnaar, zijn 2e huw. te Brugge met:
Godelieve Brest, overleden te Brugge 8 aug.1570, begraven aldaar,
(dochter van Joos [ook Josse] Brest en Marie van Hecke, echtelieden).
|
Uit het tweede huwelijk volgt hierna de volgende (jongste) adellijke familietak
[na enkele generaties uitgestorven in mannelijke lijn; niet in Nederland's Adelsboek, jaargang 81 (1990-1991)] :
IV. Jacob CASEMBROOT, geboren te Brugge op 5 januari 1543, Schepen & Thesaurier van Brugge,
overleden te Amsterdam (waarschijnlijk na 1578); huwde twee keer; zijn 1e huw. met:
Antonia Wijnckelman
(dochter van Berbard Wijnckelman Reiniersz. en Antonia Pringheel Jansdr);
hij hertrouwde als weduwnaar, zijn 2e huw. met Barbara Dominicle.
Uit het eerste huwelijk van Jacob CASEMBROOT (IV.):
|
V. Reinier CASEMBROOT, geboren te Brugge 1575, student Letteren Academie Leiden (inschr.6-11-1592 Reinier Casenbroot), Reinier Casembroot [ook Casenbroot] is overleden vermoedelijk na ca 1650; huwde twee keer;
zijn 1e huw. (ondertr. 's-Gravenhage 15 mei 1611) met:
Magdalena de Chantraines, dit Broucqsault

(dochter van Jan Jacobsz. de Chantraines, dit Broucqsault, en Catharina Haghe Bertrandsdr);
zijn 2e huw. (ondertr. 's-Gravenhage 24 apr.1624) met: Anna de Veer, eerder gehuwd en weduwe van Abraham Baeck (dochter van Albert/Elbert/Ellert de Veer en Simonette Schaeck, echtelieden).
(Ter vergelijking van deze stamboom, zie onder meer website http://www.archieven.nl  > toegangsnummer 723. Archieftitel: fundaties van Drielenburg en Schoormond te Utrecht. / 2. Inventaris. / 2.3. Stukken van onduidelijke herkomst. / Inventaris 289.  Begeleidend schrijven van R. Casembroot aan zijn neef Jacob van Asch van Wijck aangaande bepaalde ordonnanties en kwitanties. [N.B.: Zonder de daarin vermelde ordonnanties en kwitanties, 1641. / Omvang 1 stuk.] Vindplaats: Het Utrechts Archief. > website http://www.hetutrechtsarchief.nl/)
(Bijz.: Ook ongeveer bij deze generatie: Nicolaes CASEMBROOT (ook CASEMBROOTT), opperkoopman, vermeld in VOC-documenten in de jaren 1615, 1620, 1622, 1624. En bij Haags Gemeentearchief: ONA, Weesboeken, etc.: Casembroot, spellingvariaties.)
Uit het eerste huwelijk (van V. Reinier x Magdalena CASEMBROOT):
|
VI. Jacob [van/de] CASEMBROOT, geboren vermoedelijk in 1611; vermeld in 1650 te Rhenen als Hoofdofficier aldaar en in de kerkarchiefdocumenten van de hervormde gemeente, Scholtus der Stad Rheenen > Schout van Rhenen (1638-1651); huw. voor de kerk in de stad Utrecht (Domkerk) 4 dec.1636 met:
Hillegond van Asch van Wijck
(dochter van Jacob van Asch van Wijck, President der Staten van Utrecht).
Uit dit huwelijk is nageslacht bekend genaamd CASEMBROOT (diverse spellingvariaties):
|
VII. Jan CASEMBROOT (ook: Jan CASEMBROODT), geboren (geschat) ca 1637, Raad van Nederlandsch-Indië, Ambassadeur & Directeur Oost-Indische Compagnie in Perzië, overleden in 1675 te Ispahan (Perzië).
[Vermeld in VOC-documenten 1668: Jan Casembroodt; mogelijk dat met Ispahan bedoeld wordt: de stad Spahan, ook bekend en vermeld als Spahau, of Espahan in het rijk: Koninkrijk Persia of Persien > Perzië. Deze plaats is bekend als Hofstad van de Koning van Perzië.] Hij huwde vermoedelijk in Ned.-Indië (geschat) ca 1655 met: Onbekende Vrouw. Uit dit huwelijk is nageslacht bekend met familienaam CASEMBROOT (diverse spellingvariaties):
|
VIII. Reijnier CASEMBROOT (ook Reinier / Reijnier CASEMBROOD), vermoedelijk geboren in Ned.-Indië geboortedatum voorlopig geschat ca 1656, overleden vermoedelijk in Perzië medio 1685.
Hij is welbekend en vermeld in archieven, etc. (originele stukken oud-Nederlands, waar nodig modern Nederlands):
Vermeld in VOC-documenten in tijdvak 1675-1685 (bijv. 1679-1680 vermeld in correspondentie als de edele Reinier Casembroot, met functie directeur, uit Gamron [met haven], ook in 1680 als directeur met locatie Chiraes, ook bijv. 1682 schip Macassar met dhr. directeur [Reinier] Casembroot):  Koopman (koopman & hoofd in Spahan), Opperkoopman te Spahan, Resident [tot Spahan], Provisioneel Directeur, later voormalig Opperhoofd in Perzië, Commissaris & Directeur, waarschijnlijk overleden in 1685 [na ongeveer medio] vermoedelijk te Ispahan (Perzië). [Vermeld in VOC-documenten 1675-1685: Reijnier Casembroodt. (ook na zijn overlijden vermeld 1685-1686 in correspondentie/literatuur: overgeven van het kasteel, een fort: Fortre Kissim; mogelijk identiek Kasteel Fort Kismis, ook vermeld als Casteel Kismus). Overige bijzonderheden over correspondentie van Reijnier Casembroot: bijvoorbeeld in 1681 over de zijde-handel, leveranties van zijde.] In VOC-archieven geen bijzonderheden over een eventueel huwelijk, gezin, kinderen; niets verder over zijn overlijden, een testament, nalatenschap, e.d.; in genealogische publicaties is dit een uitgestorven familietak Casembroot.

========================================================

Datum 1556: Hieronder in het Rijksarchief in Zeeland.
Betr.: Meester Lenaart de Casembroot, 'docteur in Brugge'.

Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 33.3.
Archieftitel: Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland

2. Inventaris. / 1985.
 kenmerken Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland
Inv. 1985 .65 
Vidimus van een in 1556 gesloten akte voor
burgemeesters, schepenen en raad van de stad Brugge
waarbij compareerden Hendrik Ryeel Boudewijnszoon, heer van Eerckerghem etc.,
en zijn vrouw Maria Cakillon Antheunisdochter

om hun lenen gelegen in Veurneambacht in de parochie van Zoetenaaie (B.)
te verkopen aan Meester Lenaart de Casembroot, 'docteur in Brugge'.
Datering z.j. / NB: Gedeelten van het charter zijn weggesneden
Omvang 1 charter. Vindplaats Zeeuws Archief.
Zie > http://www.zeeuwsarchief.nl/

============================

 

 

(De) CASEMBROOT, CASENBROODT, CASENBROOT,
CASEMBROTIUS, CASENBROTIUS

STUDENTEN IN AMSTERDAM, DEVENTER, LEIDEN, UTRECHT, etc.,
en in het buitenland zoals in HEIDELBERG

(Opnieuw samengesteld door M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

Geraadpleegde archieven, bronnen en literatuur, onder andere:
CBG dossiers betr. fam. (de) Casembroot, krantenknipsels, e.d.;
Koninklijke Bibliotheek, publicaties over universiteiten in Nederland;
albums en inschrijvingsregisters studenten periode 16e - 19e eeuw.
Nav. 1888 = Navorscher jaargang 1888, blz. 176 - 177:
Betreft: Leiden en Utrecht.

-----------------------------------

N.B.: In overige literatuur en met name in het Nederland's Adelsboek (jrg.81) is meer bekend,
over de familietak met meer nakomelingen vanaf generatie VIII. [een oudere broer van (IV.)
Jacob CASEMBROOT vermeld op de vorige pagina (ook een zoon uit het 2e huwelijk van
de echtelieden (III.) Mr. Lenaert CASEMBROOT x Godelieve Brest)], te weten:

(IV.) Mr. Leonard CASEMBROOT, student te Leuven (1558), o.a. Burgemeester van Brugge,
later onder meer vermeld te 's-Gravenhage, overleden aldaar 7 maart 1604; huwde met:
Cornelia (van) Poppe
, geboren in 1545, overleden (begraven te 's-Gravenhage 17 november) 1635,
dochter van Vincent (van) Poppe.

Actes: Haags Gemeentearchief, zoals gevonden via website www.archieven.nl
> Toegangsnummer: 0350-01. / Archieftitel: Gemeentesecretarie, 'Oud archief'.
04. Inventaris van het oud archief der gemeente 's-Gravenhage. /
04.11. Titel XI Openbare Werken.
04.11.1. Onderhoud van wegen, etc. en versieringen bij feestelijkheden.
04.11.1.2. In Den Haag en Haagambacht. / 04.11.1.2.01. Ammunitiehaven.
 kenmerken: Gemeentesecretarie, 'Oud archief': 5174. 
Acte, waarbij de Magistraat koopt van Mr. Leonard Casembroot
een kade liggende aan het Noordeinde van de tuin en boomgaard van genoemde Casembroot
tot aan de keer van de "Buyckhorstecade" toe, tot meerder gerief van de nieuwe vaart.
Datering 1594 Juli 14. [= 14 juli 1594.] / Omvang: 1 stuk. / Vindplaats Haags Gemeentearchief.
Zie verder website www.gemeentearchief.denhaag.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In andere archiefbronnen zijn nog meer gegevens over studenten te vinden;
onder meer uit overige minder bekende bronnen, zoals website http://www.dbnl/org
Betreft: Nederlandse studenten, Universiteit Heidelberg.
Uittreksel uit het album der Heidelbergsche hoogeschool.
> Datum 15 augustus 1570. Pagina 62: Nr.831. / Pagina 71: Nr. 152.
Ludovicus Casembrotius
, Brugensis, J.U. Lic.
Met extra informatie bij Nr.152 in het album:
"Onder de zonen van den beroemden Leonardus de Casembroot
van Brugge vind ik dezen niet vermeld."
Vanaf pagina 246 hoofdstuk: Alphabetisch register der Nederlanders studenten
te Heidelberg en te Genève; pagina 248:
Casembrotius (Lud.): H. 152.
---------------------------------------------------------
Ook informatie over wetenschappelijke graden aan vreemdelingen te Heidelberg
is vermeld op vnd. website: pagina 65: (in Duitschland) te Heidelberg werden
weinigen tot den graad van J.U.D. bevorderd, en juist die zeldzame onderscheiding,
aan erkende bekwaamheid of talenten te beurt gevallen, bleef een eereloon,
waarnaar het de moeite waard scheen te streven. Velen onder onze landgenooten
hebben eerst Heidelberg, later Genève, (of omgekeerd) bezocht; het alphabetisch
register op beide lijsten diene, om hier het onderzoek gemakkelijk te maken.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder zijn de namen van de studenten zoals te vinden in tijdschrift Navorscher,
jaargang 1888, met extra bronnen door mij aangevuld uit diverse overige bronnen
('Navorscher' is bijv. bekend bij CBG, zie website http://www.cbg.nl/).

Zie Navorscher, 1888 blz.177 betr. de academies te Leiden en Utrecht
incl. aantekeningen over de academies te Amsterdam en Deventer:

LEIDEN: In het Album van de Akademie te Leiden, studentenregister.
{N.B. = Studentenregister inschrijvingen periode 1575 - 1875.}
UTRECHT: In het Album der Utrechtsche Akademie studentenregister.
{N.B. = Studenten vermeld in de jaren 1676, 1739, 1823.}

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1592 Academie te Leiden: Reinier CASENBROOT
(Bron: Nav.1888, blz.176 = Reinier C., van Brugge; als student in de Letteren ingeschreven d.d. 6 Nov. 1592.
{N.B. = Reinier Casenbroot, inschr. blz. 33.Zijn geboortedatum is hierbij niet vermeld, mogelijk identiek aan:
Reinier de Casembroot, geboren te Brugge vermoedelijk ca 1575, zoon van Jacob Lenaertszoon [de] Casembroot x2 Godelieve Brest. Mijn berekening 1592 -  17 j.=? = vermoedelijk geboren in 1575 =?.}).

1596 Academie te Leiden:
Leonard CASEMBROOT / CASEMBROTIUS

Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, oud 17 jaren;
stud. in de Wijsbegeerte ingeschr. 11 Juli 1596.
{N.B. = Leonard Casembroot (Casembrotius), student inschr. blz.46.
Mijn berekening 1596 - 17 j.= vermoedelijk geboren in 1578.}

1631 Academie te Leiden:
Johannes CASENBROODT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Rotterdam, 20 j.;
Wijsbegeerte, 29 April 1631.
{N.B. = Johannes Casenbroodt, student inschr. blz.234.
Mijn berekening 1631 - 20 j. = vermoedelijk geboren in 1610.}

1630 Academie te Leiden:
Jacobus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Jacobus C., van 's Gravenhage, 18 j.;
Rechtsgeleerdheid, 17 Juni 1630.
{N.B. = Jacobus Casenbroot, student inschr. blz.228.
Mijn berekening 1630 - 18 j. = vermoedelijk geboren in 1611.}

1629 Academie te Leiden:
Leonard CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Rotterdam, 17 j.;
Wijsbegeerte, 25 Sept. 1629.
{N.B. = Leonard Casenbroot, student inschr. blz.221.
Mijn berekening 1629 - 17 j. = vermoedelijk geboren in 1612.}

1640 Academie te Leiden:
Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., zoon van Samuel, uit Vlaanderen, 20 j.;
Wijsbegeerte, 9 Oct. 1640.
{N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.318.
Mijn berekening 1640 - 20 j. = vermoedelijk geboren in 1620.}

1641 Academie te Leiden:
Albertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Albertus C., Hagenaar, 20 j.;
Letteren, 27 Sept. 1641.
{N.B. = Albertus Casenbroot, student inschr. blz.326.
Mijn berekening 1641 - 20 j. = vermoedelijk geboren in 1621.}

1645 Academie te Leiden:
Leonard CASENBROOT / CASENBROTIUS
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, 20 j.;
Wijsbegeerte en Geschiedenis, 10 Juni 1645.
{N.B. = Leonard Casenbroot (Casenbrotius), student inschr. blz.359.
Bijz.: Casenbrotius is de Latijnse naam identiek aan Casenbroot.
Mijn berekening 1645 - 20 j. = vermoedelijk geboren in 1624.}

1668 Academie te Leiden:
Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Utrecht, 13 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
1 Oct. 1668.
{N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.550.
Mijn berekening 1668 - 13 j. = vermoedelijk geboren in 1655.}

1676 Academie te Utrecht:
J. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = J. de C.;
anno 1676.
{N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.
Mijn berekening 1676 - ? = vermoedelijk geboren tussen ca 1655 - 1664;
kan betrekking hebben op vnd. Johannes geboren ca 1655, zie genealogie.}

1670 Academie te Leiden:
Leonard CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Utrecht, 12 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
28 April 1670.
{N.B. = Leonard Casembroot, student inschr. blz.560.
Mijn berekening 1670 - 12 j. = vermoedelijk geboren in 1657.}

1692 Academie te Leiden:
Gijsbert / Gijsbertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.177 = Gijsbert(us) C., van 's Gravenhage, 20 j.;
Rechtsgeleerdheid, 15 Sept.1692.
{N.B. = Gijsbert / Gijsbertus Casenbroot, student inschr. blz.723.
Mijn berekening 1692 - 20 j. = vermoedelijk geboren in 1672.}

1739 Academie te Utrecht:
L. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = L. de C., Utrechtenaar;
anno 1739.
{N.B. = L. de C.; wsch. L. de Casembroot.
Mijn berekening 1739 - ? = vermoedelijk geboren tussen ca 1718 - 1727.}

1823 Academie te Utrecht:
Edouard Cornelis De CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Edouard Cornelis de C., geb. te Utrecht;
Rechtsgeleerdheid, 9 Juni 1823.
Hij was een leerling van het Athenaeum te Amsterdam,
en kwam te Utrecht als Candidaat in de Letteren.
{N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.
Mijn berekening, zie hieronder: vermoedelijk geboren in 1803.}

1824 Academie te Leiden:
Eduard Cornelis CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Eduard Cornelis C., van Utrecht, 21 j.;
Rechtsgeleerdheid, 23 Sept. 1824.
Hij verbleef er twee achtereenvolgende jaren.
{N.B. = Eduard Cornelis Casembroot, student inschr. blz.1264.
Uit: 'de Illustere School' te Deventer, periode 1630–1878.
Eduardus Cornelius Casembroot, van Utrecht;
studeerde eveneens te Deventer van 1820–1822, zie blz.265:
d.d. 18 juli 1822 vermeld met de opmerking: "rec. 1823,
Leidam profectus".}
Mijn berekening 1824 - 21 j. = vermoedelijk geboren in 1803.

1872 Academie te Leiden:
Leonard Willem de CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Leonard Willem de C., van 's Gravenhage, 18 j.;
Rechtsgeleerdheid, 24 Oct. 1872.
{N.B. = Leonard Willem de Casembroot, student inschr. blz.1424.
Mijn berekening 1872 - 18 j. = vermoedelijk geboren in 1854.}

 


======================================


(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Moeder)
Archieflocatie: Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 481. Inventarisnr: 468. Gemeente: Utrecht.
Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 2107.
Aangiftedatum: 19-11-1892.
[= 19 november 1892.]
Overledene: Carel Joost de Casembroot. Geslacht: M.
Overlijdensdatum: 07-05-1892. [= 7 mei 1892.]
Leeftijd: 81. Overlijdensplaats: Stuttgart.
Vader: Leonhard de Casembroot.
Moeder: Johanna van Neukirchen Neywenheim.

(Volgens gegevens CBG is dit: Jhr. Carel Joost de Casembroot,
luitenant-ter-zee 1e klasse: geb. Wijk bij Doorstede 2 apr.1811,
overlijdensdatum en -plaats als boven; in genealogie De CASEMBROOT:
zoon van Jhr. Leonard de Casembroot (1772–1832) en diens 2e echtgenote
Adriana Johanna van Neukirchen genaamd Nijvenheim (1783–1835).
Dit gezin is vermeld in Nederland's Adelsboek, uitg. CBG te Den Haag
zie ook website CBG, Centraal Bureau voor Genealogie > www.cbg.nl

Zie ook op deze website pagina: onder andere Casembroot, de Casembroot,
alle spellingvariaties in Nederland: (Stad & Provincie) Utrecht.)

============================================================

Jonkheer François de Casembroot.

Jhr. François de Casembroot, geboren te Luik op 26 juli 1817,
trad op 16 november 1832 als adelborst aan het Instituut te Medemblik in dienst,
werd juist veertig jaren later gepensioneerd als Schout-bij-nacht; hij was tot in 1865
adjudant des konings in gew. - werd toen adjudant in buitengewone dienst
en benoemd tot vice-admiraal; overleden te Den Haag op 14 april 1895.

Behalve een aantal brochures en bijdragen over marine-aangelegenheden, schreef hij:
De Medusa in de wateren van Japan in 1863 en 1864, 's-Gravenhage 1865, 2 uitgaven.
(Van dit heldenfeit in de straat van Semonoseki mocht de Admiraal in 1888 den gedenkdag vieren.)

Biografie(ën): F. Jos van den Branden en J.G. Frederiks,
> Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891).
(Bron: DBNL auteur : François de Casembroot.)

-------------------------------------------------------------------

 

==========================================================================

> CASEMBROOT, vervolg op blz.5; continued on page 5.

===============================================

home