HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< Casembroot: vorige pagina (4);
previous page (4).

< Casembroot, etc.
index fam.-pagina/page

CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name:


CAASEMBROOD – KAZENBROOT

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa:
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe:
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.

 

=======================================================

Informatie vermeld op website www.zeeuwengezocht.nl/

Details: de Casembroot.

Genealogie / kwartierstaat Belgie.

Familienaam (surname) : Casembroot, de.
Betreft (concerning) : genealogie.

Herkomst (origin) : Belgie.
Periode (period) : 15de-17de eeuw.

Bron: Collectie Zeeuwse Genealogieën.
Archief: Genealogieën en kwartierstaten inventarisnummer 1-1119 [15 juni 2005].
Genealogieën en kwartierstaten van Zeeuwse families en personen.

=================================================

De CASEMBROOT in 1556:

Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 33.3.
Archieftitel: Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland

2. Inventaris. 1985. kenmerken Verzameling Aanwinsten Rijksarchief in Zeeland.
Inv. 1985 .65.  Vidimus van een in 1556 gesloten akte voor
burgemeesters, schepenen en raad van de stad Brugge waarbij compareerden

Hendrik Ryeel Boudewijnszoon, heer van Eerckerghem etc.,
en zijn vrouw Maria Cakillon Antheunisdochter

om hun lenen gelegen in Veurneambacht in de parochie van Zoetenaaie (B.)
te verkopen aan Meester Lenaart de Casembroot, 'docteur in Brugge'.
Datering z.j. / NB: Gedeelten van het charter zijn weggesneden
Omvang 1 charter. Vindplaats Zeeuws Archief.
Zie > http://www.zeeuwsarchief.nl/

============================================

 

Hieronder gegevens gevonden via website: http://www.archieven.nl/
Zie: Vindplaats Zeeuws Archief; zie ook website http://www.zeeuwsarchief.nl/
• Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl):
Informatie over onderstaande rubriek > Toegangsnummer: 11.
Archieftitel: Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl)
2. Inventaris. / 2.3. Afdeling 3: Archieven van de leenhoven in het Vrije van Sluis

2.3.1. Archief van het leenhof de Burg van Brugge.
 kenmerken: Archief van het leenhof de Burg van Brugge.
Datering 1519-1794.

NB: In de uitgave der costumen van dit hof van 1668 komt op blz.71
een lijst van de hoofdleenen voor. / Vindplaats Zeeuws Archief.

Hieronder gegevens gevonden via website: http://www.archieven.nl/
Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 11.
Archieftitel: Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl). 2. Inventaris
2.3. Afdeling 3: Archieven van de leenhoven in het Vrije van Sluis.
2.3.1. Archief van het leenhof de Burg van Brugge.
 kenmerken: Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl)
Inventaris 2278.  Register van de achterleenen,
afhangend van een leenhof
van
Johan Adolph van Renesse, heer van Lockhorst,
afhangend van het leenhof Burggravesteijn. (c. 1719.)

Met aanteekening van de verheffen 1691-1741. (2 exemplaren.)
Omvang 1 omslag. Vindplaats Zeeuws Archief.
-------------------------------------------------------------------

Hieronder gegevens gevonden via website: http://www.archieven.nl/
kenmerken: Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl)
2277. 
Register van de achterleenen, afhangend van het leenhof
in Kadzand van J.B. van d'Ouderberg,
als in huwelijk hebbend Cornelia de Casembroodt,
afhangend van het leenhof Croisilles. 1721.
Met aanteekening van de verheffen 1541-1757. (Gelijktijdig afschrift.)
Omvang 1 stuk. / Vindplaats Zeeuws Archief.
----------------------------------------------------------------------------------

Hieronder gegevens gevonden via website: http://www.archieven.nl/
Informatie over onderstaande beschrijving. Toegangsnummer: 11.
Archieftitel: Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl).
2. Inventaris.
2.3. Afdeling 3: Archieven van de leenhoven in het Vrije van Sluis.
2.3.1. Archief van het leenhof de Burg van Brugge.
 kenmerken: Rechterlijke Archieven Zeeuws-Vlaanderen (RAZVl)
2276
. Lijst van de achterleenen, afhangend van het leenhof Ter Moere,
met aanteekening van de retributies. / Datering (c. 1750.). Omvang 1 stuk.
Vindplaats Zeeuws Archief.
--------------------------------------------

======================================================

==============================================================

• CASEMBROOD, CASEMBROOT

FAM. CASEMBROOT IN VLAANDEREN
Gevonden via zoekmachine google boeken •> http://books.google.com

Titel: HISTORIE der NEDERLANTSCHE OORLOGEN, Sedert het vertrek van
Filippus de Tweede, Koning van Spanjen, uit de Nederlanden, tot aan het twaalf jarig Bestant;
door de KARDINAAL BETIVOGLIO Beschreven, en in drie Delen onderscheiden.
Nieuwelijks uit d' Italiaansche in de Nederlantsche Taal, door J. H. GLAZEMAKER, vertaalt.
T' AMSTERDAM, Voor Jan RIEUWERTSZ. Boekverkooper, in Dirk van Assensteeg,
in 't Martelaarsboek, in 't Jaar 1674.

Betreft het eerste deel, derde boek vanaf pagina 55. Vanaf het jaartal 1566.
• BLADWYZER: Pagina's 78 en 98. Jan Kazenbroot / Joannes Kazenbroot.
Pag. 78: Jan Kazenbroot, Geheimschrijver van Egmont; daarna vermeld als:
Joannes Kazenbroot, Heer van Bakkerzeel, die geheimschrijver van Egmont was.
Pag. 98: Kazenbroot, eertijts Geheimschrijver van Egmont, vermoord te Brussel.

• eerste deel; darde boek. (= derde boek: Nederlandtsche Historien.)
Voor de leesbaarheid fragment tekst vanaf laatste alinea pagina 77.
"De Hertog, zijn woning te Brussel genomen hebbende, niet by de Lantvoochdes zelve, maar in een bezonder huis,
dat dit by des Konings Palais stond, deê voor zijn eerste bedrijf de Graven van Egmont, en van Hoorn gevangen
nemen : 't welk op deze wijze volbracht wierd." / (Vervolg tekst op pagina 78. (titel) Nederlantsche Historien.
(In de kantlijn: "Egmont en Hoorn gevangen, Gelijk als Antonio van Stralen, een voornaam man van Antwerpen,
en
Jan Kazenbroot, Geheimschrijver van Egmont.")   Zy waren beide leden van de Raat van Staat, gelijk wy alreê
getoont hebben. De Hertog dan, veinzende dat hy hun mening over de zaak van enige burgten, die hy in zijn gemoed
begrepen had, en voornamelijk over een, die hy spoediglijk t' Antwerpen wilde doen maken, begeerde te verstaan,
deê hen gezamentlijk, met verscheide anderen van de Raat, in zijn woning komen. Na dat men een wijl tijts van
deze zaak had gesproken, en toen de Raat gescheiden was, wierden zy deur enige kamers gaande, onder een
geveinsde schijn, van malkander gescheiden, en daar na gevangen genomen. In de zelfde tijt wierden ook buiten
Brussel gevangen Antonio van Stralen, die dikwijls burgemeester van Antwerpen had geweest, een man van
grote aanhang in deze stat, en voor een der voornaamste stichters van de beroerten, die daar voorgevallen waren,
gehouden; en Joannes Kazenbroot, Heer van Bakkerzeel, die geheimschrijver van Egmont was, en by na
de gehele handel van alle zaken by hem had. De Hertog verhoopte, door middel van deze twee, meer dan van alle
anderen, kennis van veel gewichtige bezonderheden te bekomen, die niet alleenlijk Egmont en Hoorn zelven
aangingen, maar ook het beleit en 't gevolg van alle voorgaande weêrspaltigheden betroffen. Op 't gerucht,
't welk men hier af in Spanjen kreeg, wierd ook terstont de Heer van Montigni in hechtenis genomen :
Want de Markgraaf van Bergen was enige maanden te voren gestorven niet zonder vermoeden van vergift,
gelijk de Nederlanders in 't gemeen geloofden." (...)

• eerste deel; vierde boek: Nederlantsche Historien.).
Voor de leesbaarheid fragment tekst vanaf laatste alinea pagina 97.
(In de kantlijn: "Alba grotelijks verbaast over de Nederlaag in Vrieslant,
en van verscheide beradingen bestreden. / In de kantlijn: "Hy besluit eindelijk zelf tegen
Lodewijk te trekken;" zie daarna pagina 98: vervolg Nederlantsche Historien.
Zie verder in de kantlijn: "Maar eerst de gevangenen af te vaerdigen;
de welken naar Brussel gebracht, en ter doot verwezen worden.")
(...) Hy had hier op meermaals
uitgedrukt bevel uit Spanjen ontfangen; vermits de Koninklijke Raat oordeelde dat de straf van zo veel
misdaden, van zodanige hoofden tegen de Kerk, en tegen de Koning bedreven, met de gruwelen daar af
moest overëenkomen, en dat zy de schult daar af aan hen selven moesten boeten. Hy dan, de twee
Graven, onder een sterke bewaring, na een gevangenis van zeven maanden, spoediglijk uit Gent naar
Brussel voeren doende, maakte dat het vonnis tegen hen uitgesproken wierd; 't welk hen verwees tot
opentlijk onthalst te worden, als misdadigen, die misdrijf van gequetste goddelijke en menschelijke
Majesteit (van 't welk meermaals hier voor gesproken is) bedreven hadden, en alle hun goederen
wierden verbeurt gemaakt. (In de kantlijn: Andere uitvoering van 't gerecht, 't welk voor deze gaat.)
Eer men dezen ter doot voerden, wierden ook opentlijk in de zelfde stat achtien anderen van minder
staat, als weêrspannigen, gestraft. Weinig daarna wierden, tot straf van 't zelfde misdrijf, en ook in
d' aanschouwing van al 't volk, de Heren van Villiers, en van Duy onthooft.
(In de kantlijn: Egmont en Hoorn onthalst.) En twee dagen daar na volgde d' uitvoering van
't vonnis tegen Egmont en Hoorn, na dat men eerst de plaats, daar de straf geschieden zou,
met een groot getal van Spanjaarden verzekert had, om alle beroerten te voorkomen, die uit
het volk zou konnen rijzen, als men twee mannen van zo hoge staat, van de welken d' een
zo vieriglijk van alle de Nederlanders in 't algemeen bemint was, ter doot zag brengen.
(In de kantlijn: Egmont bezonderlijk van de Nederlanders beweent.)
De droefheit, die zy over de doot van Egmont betoonden, was gelijk met de liefde, die zy hem
toedroegen. Hy wierd van alle beklaagt. Veel zwoeren dat zy wraak over hem zouden nemen;
en daar waren niet weinig, die ook het bloet vergaderden, 't welk uit de romp spuitte. En zeker,
het scheen dat geheel Nederlant een andere hals onder de zijne had; zo groot was het gevoel,
't welk het toen van zijn straf toonde, en zo droevige ongevallen overquamen 'er daar na.
Egmont
storf met tekenen van ware godvruchtigheit en grootmoedigheit.
Hoorn
verwachtte de slag ook onversaachdelijk; en het bleek dat hy, het leven
verliezen zullende, zich, wat het overige aangaat, weinig met zijn geweten bekreunde.
(In de kantlijn: Van Stralen ook ter doot gebracht; gelijk ook Kazenbroot.)

Van Stralen, eertijts Burgemeester van Antwerpen,
en die de beroerten van deze stat
zo zeer gevoed had, gelijk wy alreê op zijn plaats verhaalt hebben, wierd te Vilvorden,
twee mijlen van Brussel, daar hy gevangen had geweest, gedoot :
en Kazenbroot, eertijts Geheimschrijver van Egmont, wierd te Brussel
met vier paerden levendig van malkander getrokken.
Vier andere hardnekkige ketters; die de voornaamste deelgenoten in de plonderingen
en roverijen van de kerken hadden geweest, wierden opentlijk verbrand.
Men doodde ook ter zelfde tijt veel anderen in verscheide plaatsen, met zo grote schrik
en verbaastheit van de volken, dat men overäl niets anders, dan zuchten, tranen en klachten
hoorde en zag. (In de kantlijn: Andere schrikkelijke misvoeringen van 't gerecht.)"

===============================================================================

Betreft de 16e eeuw jaartal 1566: door J.-P. Van Male, Poastor van Vladsloo, uitgegeven door F. VANDEPUTTE,
Regent bij het Bisschoppelyk Collegie te Brugge. GESCHIEDENIS VAN VLAENDEREN, VAN HET JAER 1566,
TOT DE VREDE VAN MUNSTER. / BRUGGE. – DRUKKERY VANDECASTEELE-WERKBROUCK. 1843.

• jaartal 1567; pagina 18: jonker Jan Casembroot, van Brugge, secretaris van den graef van Egmond.
(....) Hier is een nieuw treurspel begonnen. De graven van Egmond en Hoorn met meer andere heeren,
onder de welke jonker Jan Casembroot, van Brugge, secretaris van den graef van Egmond, wierden gevangen.
De graven wierden naer Gent gebragt op den 23e dag van september 1567, onder het geleyde van 400 ruyters
en eenige vaendelen voetvolk; den graef van Egmond zat in eene chiese, voortgetrokken van twee muletten,
en den graef van Hoorn op eenen gemeenen wagen, en wierden bevolen aen den slotvoogd van het kasteel
Salinas.

• jaartal 1578; pagina 73 Brugge: Stadskapiteynen, onder andere: Jacobus Casembrood.
(.....) Maer hunne tegenparty die het met den prins van Oranje en de gerevolteerde staten hield, heeft hun voorkomen;
want op den 19e dag van Maerte 1578 is den heer Van Assche colonel van Gent, met zynen broeder, heer van Ryhove,
medebrengende honderd ruyters en duyzend voetknechten, mousquettiers en pykeniers, van Gent naer Brugge gekomen,
vertoonende hun des anderen dag 's morgens, tusschen de vier en vyf uren, voor de Kruyspoort, de welke hun geopend
wierd door den hoofdman Gillis Mostaert, die met de stadskapiteynen Jan Vleys en Jacobus Casembrood, die alsdan
met hun volk aen deze poort de wagt hadden, heymelyk met de Gentenaren was overeengekomen, en met meer andere
prins-gezinde geheel deze zaek beschikt had tot verderf en verlies van de stad. (.... pagina 75: ... 25e van Maerte...)
• jaartal 1578; pagina's 75–76, zie pagina 76; Brugge: Schepenen, onder andere Jacobus Casembroot.
(....) BURGMEESTER VAN SCHEPENEN: M. Jooris Van Brakele, heer van Houttryve.
SCHEPENEN: Anthonis Van den Berghe, heer Van Hamersvelde; Jacobus Broucfaulx; Gislein Ketele; Hendrik de Grouf;
Jacobus Mostaert; Guido De Breuck; Fr. Van Nieuwenhuyze; Reynier f• Eduard Winckelman; Anthonis Aoulterman;
Jacobus Casembroot; Mr Jan De Geldere; Petrus Flaveel. / BURGMEESTER VAN DE COMMUNE: Joos De Cabootere.
RADEN: Philips Bruneel; Cornelis De Boodt; Mr Niclaeis Ancheman; Jan Leernout, junior; Ingelbregt Rievaert;
Jacobus Rieffins; Joos Boudens; Guilielmus Cosyn; Guilielmus De Boodt; Jacobus Van Houtvelde;
Cornelis Van Wymeersch. TRESORIERS: Jacobus De Damhouder, boekhouder; Jan f• Jan Breydel, rentier.
HOOFDMANNEN: Gerard Van Volden, St-Jans zesde deel; Jan De Craes, St-Donaes zesde deel;
Frans Dominicle, Onze Vrouwe zesde deel; Karel De Cerf, St-Jacobs zesde deel;
Vincent Sayoen, St-Niclaeys zesde deel; Amand De Beste, Carmers zesde deel.

• pagina 145, e.v., zie pagina 148: katholyk godsgeleerden, onder andere Joannes Casembroot.
XI. Slegten uytval van het verzogte dispuet van Capito tegen den heer Willem Talboom.
– Aenslag van de Walen op Gent. – Verandering van den raed van Vlaenderen, en van de magistraten te Gent
en te Brugge. – Groote goederen by die van Vlaenderen aen den prins van Oranje geschonken.
(.... vervolg op pagina 148): den heer Franciscus Lucas en Joannes Casembroot, twee katholyke godsgeleerden,
(....) pagina 150–151: Dit alles gebeurde in het jaer 1580, tusschen Paesschen en Sinxen, en onzen katholyken
leeraer bleef nog zes maenden voorlezen, namelyk de materie van het H. Sacrament des Autaers en van
boetveerdigheyd, zonder dat iemand tegen zyne leering durfde den mond openen. (....)

• pagina 148, e.v., zie vervolgpagina's 153–154: Mr Leonard Casembroot, broeder van Joannes.(.....)
(.....) In Julius 1580, kwam uyt Engeland, binnen Brugge, Hendrik De Bourbon, prins van Condé, zoon van
Lodewyk, die in 1569 in den slag te Jarnac gebleven was, en vertrok van daer naer Gent, waer hy, op den zevensten
dag van de zelve maend, met alle teekenen van eer ontvangen wierd. (..... ) pagina 152: Het is nu tyd om de verandering
te zien van den raed van Vlaenderen, binnen Gent. (....) pagina 153: (....) 10den van oogstmaand, (....) Den oudsten
raedsheer, Nicolaes Lamvins, met den raedsheer De Hertoghe, waren alreeds afgesteld, andere waren gevlucht
of gebannen met vele advokaten en procureurs. Mr Adolphe Van Meetkerke, wiens levensloop wy ergens ten vollen
beschreven hebben, wierd president; hy had maer ten zelven jare, te Antwerpen, openbare belydenis van de calvinisterie
gedaen, en had tot mederaedsheeren Joos Van Brakele, Gillis Wudts, Lieven Van Provins, Mr Pieter Lippen,
Leonard Casembroot,
Michiel De Backere, Cornelis Theyman, Mr Louis Heuriblock, Jacobus Belchiere,
Jonkr Jan Van Wttenhove en Mr Pieter Steperare. Joos van Braekele, en Gillis Wydts, beyde van Brugge,
te voren raedsheeren, bleven, niettegenstaende des konings verbod, binnen Gent hun ambt bedienen.
Mr. Lieven, van Brugge, van Brugge, en Mr Lippen, van Gent, wierden, van advocaten, raedsheeren
Mr Leonard Casembroot, broeder van Joannes, die onder den hertog van Alba te Vilvoorde onthoofd was,
wierd door den prins van Oranje bezonderlyk daer toe gevoorderd. Hy is daer na raedsheer geworden in den
hove van Holland,
zoo als ook Mr Michiel De Backere, geboortig uyt het land van Waes, den welken nu met
hem raedsheer wierd van den raed van Vlaenderen. Cornelius Theyman was, ten tyde van de beeldstormerie,
in 1566, advocaet van den raed zynde, als eenen heftigen calvinist zeer doende geweest, hy wierd daer na
greffier van Middelburg in Zeeland, en eenen van de achttien mannen van den krygsraed.

• pagina 154, e.v., zie vervolgpagina 158: TRESORIERS. Jacob Casembroot, boekhouder.
(....) TRESORIERS. Jacob Casembroot, boekhouder; Ingelbert Reyvaert, rentier.

• pagina's 154–215, 216, e.v., zie vervolgpagina 219: Niclaeys Casembrood, burgmeester van Brugge.
(Niclaeys Casembrood en Pieter Dominicle, burgmeesters van Brugge, 22 Julius 1583.
• pagina's 219, e.v., zie vervolgpagina 233: burgmeester Casembroot.
• pagina's 233, e.v., zie pagina 246-248–249, e.v., 253–254-256, e.v.: burgmeester Casembroot.

• pagina 276, zie pagina 277: Jacobus Casembroot; zynen Niclaeys Casembroot, raedsheer.
(......)
begaven zich naer Holland en Engeland, alwaer zy sedert hunne geslachten voortzetten.
De voornaemste waren Adolphe van Meetkerke, gewezen president van den raed van Vlaenderen,
met zyne zonen; M. Jacobus De Gryse, gewezen hoogbaillieuw van Brugge (...); Mhr Noël Decaron,
gewezen burgmeester 's lands van den Vryen, dikwils in ambassade gezonden van de staten aen
verscheyde hoven; Jonkr Franciscus Nans, schepen 's lands van den Vryen; de gewezene burgemeesters
van Brugge, Antonius Van den Berghe, heer van Hamersvelde; Joris Van Brakele, heer van Houtryve;
P. Dominicle; en Jacobus Casembroot, die korts daer na in Zeeland overleed: zynen broeder Niclaeys
[= Niclaeys Casembroot.] was raedsheer van den raed van Vlaenderen en wierd daer na raedsheer
van den provincialen raed van Holland, in 's Gravenhage; Jonkr Hendrik De Groof, voor dezen kapiteyn
van het kasteel van Sluys; Mhr Franciscus Fagel, greffier van Brugge, van wienst afkomst was den
generael Fagel, die over ettelyke jaren gouverneur van Sluys gestorven is; Jacobus Broucsaulx, met
zynen zoon Jacobus [= Jacobus Broucsaulx.], den welken kapiteyn van die van Brugge geweest was,
en nog vele andere. Nogtans ik geloof dat daer na eenige zyn wederom gekeerd. / Pieter Broucsaulx,
raedpensionnaris en voor dezen tresorier der stad Brugge, bleef tot zyn ongeluk binnen Brugge
om de goederen van de familie te houden. Hy woonde in de Nieuwstraet, in het huys genaemd
Met de diamanten ; wel bemerkende dat men naeuw toezag op zynen handel, zond hy zynen
dienaer en zynen klerk weg, houdende in huys alleenelyk eene dienstmeyd. (...) p. 279–280, e.v.:
(betr. vnd. Jonkr. Pieter Broucsaulx: terechtgesteld 10 juni 1586.) Zyne vrienden en de
staetsgezinde hielden staen dat hy tegen alle behoorlyke rechtsvordering ter dood veroordeeld
was, en daer op spelen de volgende versjes die Huyg De Groot naderhand mengelde in het
bruyloftdicht dat hy schreef voor Jonkr Gaspar Kynschot, trouwende Joufv. Marie
Broucsaulx, gezeyd Chantraines. (.....) De Mil oordeelde anders, daer hy schryft
dat hy moest mede buygen et merito secundùm scripti juris regulas. (....).

================================================================

 

(De) CASEMBROOT, CASENBROODT, CASENBROOT,
CASEMBROTIUS, CASENBROTIUS

STUDENTEN IN AMSTERDAM, DEVENTER, LEIDEN, UTRECHT, etc.,
en in het buitenland zoals in HEIDELBERG

(Opnieuw samengesteld door M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

Geraadpleegde archieven, bronnen en literatuur, onder andere:
CBG dossiers betr. fam. (de) Casembroot, krantenknipsels, e.d.;
Koninklijke Bibliotheek, publicaties over universiteiten in Nederland;
albums en inschrijvingsregisters studenten periode 16e - 19e eeuw.
Nav. 1888 = Navorscher jaargang 1888, blz. 176 - 177:
Betreft: Leiden en Utrecht.

-----------------------------------

N.B.: In overige literatuur en met name in het Nederland's Adelsboek (jrg.81) is meer bekend,
over de familietak met meer nakomelingen vanaf generatie VIII. [een oudere broer van (IV.)
Jacob CASEMBROOT vermeld op de vorige pagina (ook een zoon uit het 2e huwelijk van
de echtelieden (III.) Mr. Lenaert CASEMBROOT x Godelieve Brest)], te weten:

(IV.) Mr. Leonard CASEMBROOT, student te Leuven (1558), o.a. Burgemeester van Brugge,
later onder meer vermeld te 's-Gravenhage, overleden aldaar 7 maart 1604; huwde met:
Cornelia (van) Poppe
, geboren in 1545, overleden (begraven te 's-Gravenhage 17 november) 1635,
dochter van Vincent (van) Poppe.

Actes: Haags Gemeentearchief, zoals gevonden via website www.archieven.nl
> Toegangsnummer: 0350-01. / Archieftitel: Gemeentesecretarie, 'Oud archief'.
04. Inventaris van het oud archief der gemeente 's-Gravenhage. /
04.11. Titel XI Openbare Werken.
04.11.1. Onderhoud van wegen, etc. en versieringen bij feestelijkheden.
04.11.1.2. In Den Haag en Haagambacht. / 04.11.1.2.01. Ammunitiehaven.
 kenmerken: Gemeentesecretarie, 'Oud archief': 5174. 
Acte, waarbij de Magistraat koopt van Mr. Leonard Casembroot
een kade liggende aan het Noordeinde van de tuin en boomgaard van genoemde Casembroot
tot aan de keer van de "Buyckhorstecade" toe, tot meerder gerief van de nieuwe vaart.
Datering 1594 Juli 14. [= 14 juli 1594.] / Omvang: 1 stuk. / Vindplaats Haags Gemeentearchief.
Zie verder website www.gemeentearchief.denhaag.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In andere archiefbronnen zijn nog meer gegevens over studenten te vinden;
onder meer uit overige minder bekende bronnen, zoals website http://www.dbnl/org
Betreft: Nederlandse studenten, Universiteit Heidelberg.
Uittreksel uit het album der Heidelbergsche hoogeschool.
> Datum 15 augustus 1570. Pagina 62: Nr.831. / Pagina 71: Nr. 152.
Ludovicus Casembrotius
, Brugensis, J.U. Lic.
Met extra informatie bij Nr.152 in het album:
"Onder de zonen van den beroemden Leonardus de Casembroot
van Brugge vind ik dezen niet vermeld."
Vanaf pagina 246 hoofdstuk: Alphabetisch register der Nederlanders studenten
te Heidelberg en te Genève; pagina 248:
Casembrotius (Lud.): H. 152.
---------------------------------------------------------
Ook informatie over wetenschappelijke graden aan vreemdelingen te Heidelberg
is vermeld op vnd. website: pagina 65: (in Duitschland) te Heidelberg werden
weinigen tot den graad van J.U.D. bevorderd, en juist die zeldzame onderscheiding,
aan erkende bekwaamheid of talenten te beurt gevallen, bleef een eereloon,
waarnaar het de moeite waard scheen te streven. Velen onder onze landgenooten
hebben eerst Heidelberg, later Genève, (of omgekeerd) bezocht; het alphabetisch
register op beide lijsten diene, om hier het onderzoek gemakkelijk te maken.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder zijn de namen van de studenten zoals te vinden in tijdschrift Navorscher,
jaargang 1888, met extra bronnen door mij aangevuld uit diverse overige bronnen
('Navorscher' is bijv. bekend bij CBG, zie website http://www.cbg.nl/).

Zie Navorscher, 1888 blz.177 betr. de academies te Leiden en Utrecht
incl. aantekeningen over de academies te Amsterdam en Deventer:

LEIDEN: In het Album van de Akademie te Leiden, studentenregister.
{N.B. = Studentenregister inschrijvingen periode 1575 - 1875.}
UTRECHT: In het Album der Utrechtsche Akademie studentenregister.
{N.B. = Studenten vermeld in de jaren 1676, 1739, 1823.}

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1592 Academie te Leiden: Reinier CASENBROOT
(Bron: Nav.1888, blz.176 = Reinier C., van Brugge;
als student in de Letteren ingeschreven d.d. 6 Nov. 1592.
{N.B. = Reinier Casenbroot, inschr. blz. 33.Zijn geboortedatum is niet vermeld,
mogelijk identiek aan:
Reinier de Casembroot, geboren te Brugge vermoedelijk ca 1575,
zoon van Jacob Lenaertszoon [de] Casembroot x2 Godelieve Brest.
Mijn berekening 1592 -  17 j.=? = vermoedelijk geboren in 1575 =?.}).

1596 Academie te Leiden:
Leonard CASEMBROOT / CASEMBROTIUS

Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, oud 17 jaren;
stud. in de Wijsbegeerte ingeschr. 11 Juli 1596.
{N.B. = Leonard Casembroot (Casembrotius), student inschr. blz.46.
Mijn berekening 1596 - 17 j.= vermoedelijk geboren in 1578.}

======================================================

Hieronder volgen zoekresultaten zoals vermeld in de getypte index namen;
Het Rijksarchief in België te Brussel, website arch.arch.be

= http://search.arch.be/ead/pdf/BE-A0510_000014_002593_FRE.ead.pdf

Description du fonds d'archives. / Chamres des Comptes. Registres. /
Période: 1301-1800. / Numéro du bloc d'archives: BE-A0510.1. /
Dépôt d'archives' Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume. /

p3/485. vanaf p.165. CHAPITRE DEXIÈME. / REGISTRES GÉNÉREAUX /
PREMIÈRE SECTION. DÉPARTEMENT DE BRABANT. /
p.232. OFFICIERS COMPTABLES : COMMISSIONS RECEPTIONS. (... ) /
p.268/485. > 9. CONFISCATIONS.

p.268/485. nr.592. Volume intitulé. Registre de la Chambre des Comptes en Brabant,
commenchant en aoust xve soixante huyt, touchant les confiscations à Sa Majesté devolues,
à cause des troubles passés. Il ne renferme que trois actes, savoir : la donation d'un terrain
dépendant de l'hôtel de Culembourg, à Charles Quarre, conseiller au conseil de Brabant;
la concession de ''usufruit du château et des revenus de la seigneurie de itthem, pendant
le terme de vingt ans, faite à Anne de Palant, veuve de Philippe de Stavele; la donation
faire au duc d'Alve de deux maisons sies à Anvers. //
p.268-269/485. nr.593. Un volume, sans titre, contenant des inventaires des meubles
et effets trouvés dans les maisons de différens seigneurs, poursuivis à cause des troubles.
Il renferme, entre autres, les inventaires des effets trouvés dans les hôtels
du prince d'Orange, du comte de Hornes, du comte de Hoogstraeten, de Charles Boisot,
de Jaspar Van der Noot, seigneur de Carloo, de Jean d'Hinckart, seigneur d'Ohain,
de Jean de Casenbroot, seigneur de Backerzeele, à Bruxelles. //
p.269/485. nr.594. Volume intitulé: Estat général du revenu, actions,
charges et debtes actives et passives de la maison de Berghes,
achevé le xviije d'octobre XVe lxviij. //
p.269/485. nr.595. Volume contenant l'état des biens délaissés par
Antoine de Lalaing, comte de Hoogstraeten, seigneur de Sombreffe, etc.
p.269/484. nr.596. Volume intitulé: Quoher van geannoteerden goederen van Bruessele,
1587 [Cahier des niens confisqués dans le ressort de Bruxelles. / 1587-1587. //

================================================================

= http://search.arch.be/ead/pdf/BE-A0513_101308_103156_DUT.ead.pdf
Inventaris van het oud archief der kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw te Brugge /
M. Vandermaesen. / Het Rijksarchief in België. /

19 Nov.1558, Brugge: Ledenaerdt Casenbroot en zijn echtgenote Godelieve Brest.
24 Maart 1561, Brugge: Godelieve Brest, weduwe van Ledenart Casembroot.

Naam archiefblok: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw [Brugge]. Oud archief.
Periode: 1091-1816. / Archiefbloknummer: BE-A0513.85 / Rijksarchief te Brugge.
p.117. AFDELING III. COMMUN. / II. GOEDEREN, RECHTEN EN INKOMSTEN.
E. EENVOUDIGE GOEDERENVERWERVING.
p.167. Inv.nr. 0/727. • Rentevestiging, vóór schepenen van Brugge, door Ledenaerdt Casenbroot
en Godelieve Brest, zijn echtgenote, op een goed te Brugge, 19.11.1558. [= 19 nov.1558.] /
(0 1617). / 1558-1558. /1 chart. [= een charter]. //

p.121. AFDELING III. COMMUN. / II. GOEDEREN, RECHTEN EN INKOMSTEN.
D. GOEDERENVERWERVING MET LAST VAN KERKELIJKE DIENSTEN.
p.131. Inv.nr.0/429. • Rentevestiging, vóór schepenen van Brugge, door Godelieve Brest,
weduwe van Ledenart Casembroot, op een goed te Brugge [30] en met last van een jaargetijde,
24.3.1561. [= 24 maart 1561.] / (0 1618). / 1561-1561. //

===================================================================

Zoekresultaat vrij zoeken naar personen familienaam spelling Casenbroot,
website http://search.be/nl/ (in de Nederlandse taal)

zonder datum gegevens van de akte. Project: Archief van Sint Baafs en Bisdom Gent.
Type akte & Inhoudsomschrijving : Vermelding in archiefdocument. / Gemeente: (blanco).
Aktedatum: (blanco). / Opmerkingen: Inventaris v/h archief van St-Baafs en Bisdom Gent
tot 1801. Deel 3 Gemene goederen van kapittel en bisdom. Bezittingen door het bisdom
geerfd v/d abdij nrs 13979-21805. Bladzijde(n): 124.
Inventarisnummer(s): 015871+015872. / Personen op deze akte.
Persoon vermeld in document, naam: Lenaert Casenbroot.

zonder datum gegevens van de akte. Project: Archief van Sint Baafs en Bisdom Gent.
Type akte & Inhoudsomschrijving : Vermelding in archiefdocument. / Gemeente: (blanco).
Aktedatum: (blanco). / Opmerkingen: Inventaris v/h archief van St-Baafs en Bisdom Gent
tot 1801. Deel 7 Kerkelijk beleid v/h bisdom nrs 34453-36840. Bladzijde(n): 151.
Inventarisnummer(s): 35350. / Personen op deze akte. Persoon vermeld in document:
naam: Joos Casenbroot, functie: heer van Oostwinkel.

===================================================================

Hieronder volgen zoekresultaten zoals vermeld in de getypte index namen;
DTB-collectie Het Rijksarchief in België te Brussel, website arch.arch.be

DTB; datumvolgorde; gemeente Brugge; namen nagaan relevant of niet incl. spellingsvarianten:

(Project: Parochieregisters - Huwelijksakten West-Vlaanderen; type akte: Parochieregister.)
PR = Parochieregisters; D = Dopen; H = Huwelijken; B = Begraven => rol: overledene.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


parochie O.L.Vr.2de, Brugge, huw.akte datum 01-01-1570 (1570)
Casembroot, Nicolaus; bruidegom. / Wynckelmans, Anna; bruid.

parochie O.L.Vr.2de, Brugge, doopakte datum 27-11-1574 (= 27 nov.1574.)
Casembroot, Nicolaus; dopeling. / Casembroot, Nicolaus; vader dopeling.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

parochie O.L.Vr.1ste, Brugge, doopakte datum 01-07-1574 (7/1574).
Casenbroot, Gaspare; dopeling. / Casenbroot, Jacobus; vader dopeling.

parochie O.L.Vr.1ste, Brugge, doopakte datum 01-07-1574 (7/1574).
Casebloor, Johana; dopeling. / Casebloor, Jacobus; vader dopeling.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

parochie O.L.Vr.2de, Brugge, doopakte datum 15-09-1585. (= 15 sep.1585.)
Casebroot, Guilhelmus; dopeling. / Casebroot, Joannes; vader dopeling.

parochie O.L.Vr.2de, Brugge, doopakte datum 15-09-1585.
Casebroot, Guillielmus; dopeling. / Casebroot, Joannes; vader dopeling.

parochie St.Walburga, Brugge, begrafenisakte datum 20-04-1588 (= 20 apr.1588.)
Casenbroot, Joannes; overledene.

parochie St.Walburga, Brugge, begrafenisakte datum 03-10-1619 (= 3 okt.1619.)
Casenbroot, NN; overledene. / opm.: wed. Jan. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

parochie Sint-Anna, Brugge, huw.akte datum 01-10-1594 (10/1594).
Vanmaldeghem, Adolphus; bruidegom. / Casenbroot, NN; bruid.

parochie O.L.Vr.2de, Brugge, huw.akte datum 20-10-1594.
Vanmaldeghem, Adolf; bruidegom. / Casembroot, Maria; bruid.

parochie St.Anna-St.Kruis, gemeente Brugge, doopakte datum 06-02-1602.
Vanmaldeghem, Maria; dopeling.
Vanmaldeghem, Adolphus; vader dopeling. / Casenbroot, Maria; moeder dopeling.

parochie Sint-Anna, Brugge, doopakte datum 12-07-1608.
Vanmaldeghem, Adolphus; dopeling.
Vanmaldeghem, Adolphus; vader dopeling. / Casenbroot, Maria; moeder dopeling.

parochie St.Anna, Brugge, doopakte datum 19-06-1610.
Vanmaldeghem, Anselmus; dopeling.
Vanmaldeghem, Adolphus; vader dopeling. / Casenbroot, Maria; moeder dopeling.

parochie St.Anna-St.Kruis, Brugge, doopakte datum 14-12-1612.
Vanmaldeghem, Lucas; dopeling.
Vanmaldeghem, Adolpes; vader dopeling. / Kasenbroot, Maria; moeder dopeling.

parochie Sint-Anna, Brugge, doopakte datum 11-09-1614.
Vanmaldegem, Catharina; dopeling.
Vanmaldegem, Adolfus; vader dopeling. / Casenbroo.., Maria; moeder dopeling.

parochie St-Anna, Brugge, doopakte datum 17-01-1617.
Vanmaldeghem, Judocus; dopeling.
Vanmaldeghem, Adolphus; vader dopeling. / Casenbroot, Maria; moeder dopeling.

Gegevens van de akte. Project: Parochieregisters Begrafenisakten -
West-Vlaanderen. Type akte: Parochieregister / Begrafenisakte.
Parochie StAnna-StKruis. Gemeente: Brugge. Inhoudsomschrijving:
Begrafenissen. Aktedatum: 09-03-1623. Opmerkingen: f39r.
Personen op deze akte. Overledene, naam: Maria Casenbroot.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

parochie Sint-Anna & Sint-Kruis, Brugge, huw.akte datum 24-09-1600.
Casenboort, Judocus; bruidegom. / Vanmaldeghem, Sebastiana; bruid.

Parochieregister / Doopakte, Gemeente Damme, aktedatum 19-03-1634.
Opmerkingen: Blz.: 0235. / Personen op deze akte:
dopeling, naam: NN Mees. / vader dopeling, naam: Judocus Mees.
moeder dopeling, naam Maria Vanegem. /
peter, naam: Judocus Casenbroot. / meter, naam: Maria Deneute.

parochie St.Donaas, Brugge, begrafenisakte datum 23-04-1646.
Casembroot, Judocus; overledene.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

parochie O.L.Vr.2de, Brugge, huw.akte datum 13-01-1605.
Vanmaldeghem, Philippus; bruidegom. / Casenbroet, Anna; bruid.

parochie St-Anna, Brugge, doopakte datum 07-03-1616.
Vanmaldeghem, Sebastianus; dopeling.
Vanmaldeghem, Philippus; vader dopeling. / Casenbroot, Anna; moeder dopeling.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

parochie St.Salv.1ste, Brugge, huw.akte datum 25-06-1624.
Romeins, Thomas; bruidegom. / Casenbrot, Cornelia; bruid.

parochie St.Salv.2de, Brugge, huw.akte datum 15-07-1624.
Romeins, Thomaes; bruidegom. / Casenbroot, Cornelia; bruid.
Romeins, Thomaes; bruidegom. / Casenbroot, NN; bruid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

parochie St.Salv.2de, Brugge, huw.akte datum 15-07-1624.
Casenbroot, Cornelius; bruidegom. / Romeins, NN; bruid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

parochie St.Anna-St.Kruis, Brugge, begrafenisakte datum 14-06-1625.
Casenbroot, Joncvr. N; overledene. / opm.: echtg. N. Romeyns; -f: 1v: //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

parochie St.Anna-St.Kruis, Brugge, begrafenisakte datum 14-01-1628.
Casenbroot, NN; overledene. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

=======================================================================

website search.arch.be : Gegevens van de akte nr.4. / Project: Burgerlijke stand Huwelijksakten -
Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. / Type akte: Burgerlijke Stand / Huwelijksakte.
Gemeente: Laken. / Inhoudsomschrijving: Huwelijksakte. / Aktedatum: 15-10-1870.
(= 15 oktober 1870)
/ Opmerkingen: Régistre supplétoire. Le mariage à été célébré à Ixelles
le 27/07/1861 (= 27 Juli 1861.) / Personen op deze akte: bruid, bruidegom en 4 getuigen.
Bruid; naam: Anne Françoise Knegtel, geboortedatum/plaats: 14-09-1836 (= 14 sep.1836.)
geboren te Namur. / Beroep: sans profession (= zonder beroep). / Handtekening. /
Bruidegom, naam: Louis Charles Auguste de Casembroot.
W oonplaats: Laken, adres: rue des Palais 35. / Beroep: négociant. / Handtekening. /
Getuigen, aantal vier personen; naam, leeftijd, woonplaats, beroep, handtekening: 4x. /
François Nolis, 23 jaar, woonplaats Bruxelles, beroep employé.
Joseph Vandersmissen, 34 jaar, beroep cabaretier.
Henri Becelaere, 27 jaar, woonplaats Laken, beroep menuisier.
Charles François Bemeer, 33 jaar, woonplaats Laken, beroep tapissier. //

======================================================================

website search.arch.be : Gegevens van de akte nr.0317. / Project: Notarisakten - Antwerpen.
Type akte: Notarisakte. / Gemeente: Antwerpen. / Inhoudsomschrijving: obligatie. /
Aktedatum: 03-10-1882 (= 3 okt.1882.) / Opmerkingen: Akte betreft: Antwerpen,
Vlemingsveld N 12. / Notariaat Antwerpen rep: 12501 - nr: 0317.
Notaris: Belloy Jean François te Antwerpen. / Personen op deze akte: 4 partijen.
• Partij, naam: Otto De Casembroot, woonplaats Breda,
opmerkingen: geen verdere gegevens.
• Partij, naam: Frans Corneel Jacob Teurlings, woonplaats Antwerpen,
opmerkingen: geen verdere gegevens.
• Partij, naam: Maria Theresia Bruynseels, woonplaats Breda, opmerkingen: weduwe van:
De Casembroot, Otto.
• Partij, naam: Catharina Cornelia Van Antwerpen, beroep: winkelierster,
opmerkingen: geen verdere gegevens. //

==============================================================

=================================================================

Archiefsprokkels België, genealogie onderzoek familienaam Duinmayer
elders op deze site kazenbroot.nl, de geboorteplaats is kennelijk in Nederland,
=> Egmond op den Hoef, provincie Noord-Holland, verder nagaan betreft :

In 1811 is overleden op 11 nov.1811 te Antwerpen:
Haggert Duinmayer, leeftijd 45 jaar, geboorteplaats Egmon sur le Hoc,
vader Georges Duinmayer, moeder Georgette Waubrin.
(bron search.arch.be; burg.stand overlijdensakte datum 11 nov.1811. //

============================================================

 

> CASEMBROOT, vervolg op blz.6; continued on page 6.

home