Index

Copyright © 1963–2004:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auteur / author;
mcdeden@wanadoo.nl

disclaimer

HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.III.-4. & notes > III.-4.ff: father's father / vader's vader

 

In bewerking / Under construction:MarCh.-gen.-index.

MarCh-gen.III. > Grootouders / Grandparents: III.: 4–5 & 6–7.

Extra pagina's gen.III.:ff., fm., mf., mm. / Extra pages gen.III.: ff., fm., mf., mm.:

MarCh-gen.IIIff. > III: 4. grootvader, vader's vader; grandfather, father's father.

MarCh-gen.IIIfm. > III: 5. grootmoeder, vader's moeder; grandmother, father's mother.

MarCh-gen.IIImf. > III: 6. grootvader, moeder's vader; grandfather, mother's father.

MarCh-gen.IIImm. > III: 7. grootmoeder, moeder's moeder / grandmother, mother's mother.

============================================================================


III.-4. & notes > III.-4.ff: father's father / vader's vader

Gen. III.-4. Jacob KAZENBROOT (Weesp 8 apr.1883 – Amsterdam 24 apr.1969)
grootvader van vaderszijde : kwartierstaatnr. MarCh-gen.III. & extra pagina / extra page > MarCh-gen.IIIff.
Zie ook elders op deze website stambomen: Genealogie CASEMBROOT.1.a.

Uit het huwelijk KAZENBROOT x HAAVEKOST (gen. De WIT) drie kinderen, twee zonen en een dochter,
familienaam KAZENBROOT; het eerste kind, zoon III.-4.a.: Hendrikus Adrianus KAZENBROOT,
geboren te Amsterdam op 23 april 1910, RK-gedoopt aldaar, overleden te Amsterdam op 11 februari 1912;
het tweede kind is dochter III.-4.b. Hendrika Adriana Maria KAZENBROOT, (1912–1995) volgt hierna;
het derde kind is zoon III.-4.c./ II.-2. Johannes Christiaan Joseph ("John") KAZENBROOT, volgt daarna.

• III.-4.a. Hendrikus Adrianus KAZENBROOT ("Heintje": 1910 Amsterdam – 1912 Amsterdam),
geboren te Amsterdam 23 april 1910, RK gedoopt aldaar 1910, overleden te Amsterdam op 11 februari 1912,
vermeld in de rubriek familieberichten, burgerlijke stand van Amsterdam, overleden, aangegeven 13 febr. 1912:
H. A. Kazenbrood, m. 21 m. (Historische Kranten, blz.10: Algemeen Handelsblad, donderdag 15 feb.1912,
avondeditie.; krantencollectie kenmerk KB C 21; zie de site: kranten.kb.nl/ => trefwoord Kazenbrood. //
Hij is begraven te Amsterdam; zie deze website Genealogie KAZENBROOT
=> VIII.a.1. ("Heintje") Hendrikus Adrianus KAZENBROOT.


(III.-4.a. "Heintje") Hendrikus Adrianus Kazenbroot
Amsterdam 23 apr.1910 - Amsterdam 11 feb.1912.
(Photo-collection: I.-1. M.Ch.Deden-Kazenbroot.)

(III.-4.b.) Overlijdensaktenr.1012. => www.familysearch.org - Free Family History and Genealogy Records, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Noord-Holland, Amsterdam, overlijden dl. 1-11, jaar 1912, Image 1557 of 2495:
(transcr.MCDK): Heden dertien Februari negentienhonderd twaalf verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam: Gerrit Meijer, van beroep aanspreker, oud drie en zestig jaren, wonende alhier, en Hendrik Cornelis Vastenhout, van beroep aanspreker, oud zeven en zestig jaren, wonende alhier, die verklaarden, dat op elfden dezer des namiddags ten halfacht ure in de gemeente Amsterdam is overleden Hendrikus Adrianus Kazenbroot, zonder beroep, wonende alhier, oud een en twintig maanden, geboren alhier, zoon van Jacob Kazenbroot, werkman, en Christina Johanna Haavekost, zonder beroep, beiden wonende alhier. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. (w.g.: G. Meijer, H.C. Vastenhout) //

• III.-4.b. Hendrika Adriana Maria KAZENBROOT ("Hennie": 1912 Amsterdam – 1995 Amsterdam),
geboren te Amsterdam op 5 juli 1912, RK gedoopt aldaar in 1912; boekbindster (leeftijd 15–25 jaar),
lerares muziek div. instrumenten, pianiste & violiste; zij huwde 2x in Amsterdam (geen nakomelingen).
Hennie woonde voor haar 1e huwelijk in Amsterdam bij haar moeder en jongere broer
(zie hierna III.-4.c./II.-2. Johannes Christiaan Joseph KAZENBROOT (1917- 1991).


(III.4.b. "Hennie") Hendrika Adriana Maria Kazenbroot, Amsterdam 5 jul.1912 - Amsterdam 9 jan.1995,
overleden als niet-hertrouwde weduwe van Bernard Verlijn, zij was eerder gehuwd en gescheiden van
Hendrik Willem Verbruggen (hij is overleden als 2de echtgenoot van zijn 2de vrouw Elisabeth de Jager,
zij was namelijk eerder gehuwd en haar nageslacht is alleen bekend uit haar 1ste huwelijk);
van Hendrik Willem Verbruggen zijn geen nakomelingen bekend uit deze twee huwelijken.
(bron: CBG, div. collecties en overheidsarchieven, o.a. Stadsarchief Amsterdam).

Op 14 juni 1944 gehuwd te Amsterdam met haar eerste echtgenoot Hendrik Willem VERBRUGGEN,
geboren te Amsterdam 4 april 1908, hij is later hertrouwd en later overleden. Haar eerste huwelijk is
ontbonden door echtscheiding, ingeschreven Burgerlijke Stand van Amsterdam 7 februari 1949.
Hieronder beknopte details kopie huw.aktenr.47, folio 27, Gemeente Amsterdam 14 juni 1944):
bruidegom: Hendrik Willem VERBRUGGEN, magazijnbediende, geboren en wonende alhier,
oud 36 jaar (meerderjarige zoon van: Hendrik Willem Verbruggen, werkman, en van:
Catharina van Bemmel, zonder beroep, beiden wonende alhier);
bruid: Hendrika Adriana Maria KAZENBROOT, zonder beroep, geboren en wonende alhier,
oud 31 jaar (meerderjarige dochter van: Jacob Kazenbroot, huisschilder, en van:
Christina Johanna Haavekost, zonder beroep, beiden wonende alhier).
De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied, alhier.
Als getuigen waren tegenwoordig: Hendrik van het Groenewoud, koetsier, oud 73 jaar;
Jannetje van het Groenewoud, oud 50 jaar; beiden wonende alhier [= Amsterdam].
(handtekeningen van het bruidspaar, de twee getuigen en ambtenaar burg.stand Amsterdam).
- In de kantlijn van deze huwelijksakte is het volgende vermeld:
Echtscheiding uitgesproken bij vonnis der Rechtbank te Amsterdam van 18 november 1948,
ingeschreven te Amsterdam heden 7 februari 1949. (w.g. ambtenaar burg.stand Amsterdam).

Betreft de ouders van voornoemde eerste echtgenoot (zie III.-4.b.) Hendrik Willem VERBRUGGEN, geboren te Amsterdam 4 april 1908, van beroep magazijnbediende te Amsterdam, hij is later overleden. (zoon van de echtelieden Hendrik Willem Verbruggen, werkman, en Catharina van Bemmel, werkster). Zijn ouders zijn gehuwd in Amsterdam op 15 januari 1919 (genlias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, huw.aktenummer reg.4;fol.19v.; Nadere informatie: Erk. 7 kinderen) bruidegom Hendrik Willem Verbruggen, leeftijd 31 jaar, beroep werkman, geboorteplaats Amsterdam, zoon van Derk Jan Verbruggen, beroep werkman, en Elizabeth Dannenburgh; bruid Catharina van Bemmel, leeftijd 32 jaar, beroep werkster, geboorteplaats Amsterdam, dochter van Johannes van Bemmel, en Christina Heide, beroep werkster. (Burgerlijke stand huw.akte, via genver.nl, website familysearch.org, Netherlands, Civil Registration, 1792-1952, Noord-Holland, Amsterdam, Huwelijken 1918-1919, > Image 2130 (of 3266), Huw.akte/Civilmarriage Nr.34, scan, transcr.MCDK) Nr.34. Heden vijftien Januari negentienhonderd negentien zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Hendrik Willem Verbruggen, werkman, geboren en wonende alhier, oud eenendertig jaren, meerderjarige zoon van Derk Jan Verbruggen, werkman, en Elizabeth Dannenburgh, zonder beroep, beiden wonende alhier; en Catharina van Bemmel, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud tweeëndertig jaren, meerderjarige dochter van Johannes van Bemmel, zonder beroep, en Christina Heide, werkster, beiden wonende alhier. / De afkondiging tot dit huwelijk is onverhinderd geschied alhier, den vierden dezer maand. / De bruidegom verklaarde, met toestemming der moeder - bruid bij deze te erkennen de navolgende zeven kinderen allen alhier geboren en door de moeder - bruid erkend bij akten verleden door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand alhier: Catharina van Bemmel, geb.1 nov.1906 (erkend 10 dec.1906); Hendrik Willem van Bemmel, geb.4 apr.1908 (erkend 4 apr.1908); Dirk Jan van Bemmel, geb.29 sep.1910 (erkend 18 oct.1910); Christina Elisabeth van Bemmel, geb.5 aug.1912 (erkend 29 aug.1912); Diederik van Bemmel, geb.12 aug.1914 (erkend 15 sep.1914); Marinus Johannes van Bemmel, geb.25 jan.1916 (erkend 24 feb.1916); Johan Hendrik van Bemmel, geb.25 mrt.1918 (erkend 26 apr.1918). / Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. / Als getuigen waren tegenwoordig: Diederik Groen, zwager der echtgenoote, sergeant bij de mariniers, oud 46 jaren; en (2e) Hermanus Sieckmeijer, zwager des echtgenoots, sigarenmaker, oud 26 jaren; beiden wonende alhier. / Goedgekeurd de doorhaling van negen gedrukte woorden. / Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. (w.g.: H.W.Verbruggen, C.v.Bemmel, D.Groen, H.Sieckmeijer.) //

(Bron www.genlias.nl, hierna ook vermeld op website www.genlias.nl/):
Huw. te Amsterdam 7 juli 1926, huwelijksaktenummer reg.4D; fol.3.;
bruidegom Johan Frederik Klamer, leeftijd 23 jaar, beroep zadelmaker, geboorteplaats Amsterdam,
zoon van Jan Leuf Klamer, beroep stukadoor, en Maria Christina Mes;
bruid Catharina Verbruggen, leeftijd 19 jaar, geboorteplaats Amsterdam,
dochter van Hendrik Willem Verbruggen, beroep boekdrukker, en Catharina van Bemmel.
Bijzonderheden generatie grootouders met gezin van voornoemde Hendrik Willem VERBRUGGEN,
met nakomelingen in diverse archiefbronnen; zie verder o.a. www.geneaknowhow.net, www.genlias.nl.

Bijzonderheden voornoemde getuigen: Hendrik van het Groenewoud van beroep koetsier
(hij was welbekend als koetsier bij ceremonies voor het koninklijk huis bij bezoek aan Amsterdam),
echtgenoot van Elisabeth Margaretha Hendrika Haavekost, oudere zuster van de moeder van de bruid;
Jannetje van het Groenewoud, oudste dochter van de 1e getuige (en zijn 1e echtgenote Aagje Langeberg),
zij is overleden, volgens mondelinge overleveringepupud{yuu@utiaan Tak, geboren te Nieuwer-Amstel, diamantslijper, koopman
(zoon van Bartholomeus Wilhelmus Tak, diamantslijper, en Grietje Reijnen); nakomelingen > Fam. Tak;
zij hertrouwde (als weduwe van Christiaan Tak), 36 j., te Amsterdam 27 nov.1929 (echtsch.15 apr.1939):
Cornelis Andreas van Heel, van beroep bootwerker, bruidegom leeftijd 32 j., geboorteplaats Amsterdam,
(zoon van Andreas van Heel, en Elisabeth Johanna Jaring); woonde later te Amsterdam; overleden.

(III.-4.b.) Hendrika Adriana Maria KAZENBROOT
, hertrouwde te Amsterdam op 16 juli 1952 met:
Bernard VERLIJN
("Ben", hij werd vernoemd naar zijn vader), zoon uit de relatie van Bern(h)ard Elhorst
en Carolina Martha Verlijn, beiden wonende te Amsterdam doch niet met elkaar gehuwd, later overleden aldaar.
Bernard VERLIJN, ("Ben") is geboren te Amsterdam 13 juni 1906, chocolademaker, tuinier/ ontwerper, tot zijn
pensionering ambtenaar gemeente Amsterdam; "Ben" kreeg kort voor zijn pensionering op 65-jarige leeftijd
een ernstig verkeersongeval te Amsterdam, na coma dit overleefd met blijvend letsel tot zijn overlijden in het
ziekenhuis aldaar; Bernard VERLIJN (1906-1989) is overleden te Amsterdam op 3 augustus 1989, begraven aldaar.
Verdere gegevens: De Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam (site http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/)
("overledene: Verlijn, Bernard; geboortedatum: 13-06-1906, datum overlijden: 03-08-1989, datum begrafenis:
08-08-1989, grafnummer: Alg-56-C-47. / Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SA-1480309).
(Bernard VERLIJN is ook vermeld in officiële documenten met de familienaam van zijn voogd Dhr. van VUGHT;
zoals zijn broer Marinus Antonius VERLIJN, geb.26 aug.1908 te Amsterdam, overleden 6 aug.1970 ald., begraven
op 11 aug.1970, Begraafplaats De Nieuwe Ooster te Amsterdam: grafnr.2-81-N-185
. (stadsarchief.amsterdam.nl/).

Bijzonderheden voorouders van Bernard VERLIJN, zijn grootouders van moederszijde te Amsterdam:

(bron genlias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, huw.aktenummer reg.10;fol.18, Amsterdam, 29 mei 1878)
bruidegom: Gerrit Christoffel Verlijn, leeftijd 38, beroep werkman, geboorteplaats Amsterdam,
zoon van Gerrit Verlijn, en Anna Elisabeth Jacobs;
bruid: Antonette Margaretha Meijer, leeftijd 45, beroep naaister, geboorteplaats Amsterdam,
dochter van Johann Heinrich Meijer, en Hendrieka Barend Durp. /
Nadere informatie: de bruidegom is weduwnaar van Maria Berendsen; erk.2 kinderen.
(betreft huw.aktenr.909 folio 18, aktedatum 29 mei 1878; beknopte transcriptie MCDK):
bruidegom Gerrit Christoffel Verlijn, werkman, geboren en wonende alhier, 38 jr,
(laatst weduwnaar van: Maria Berendsen; meerderjarige zoon van Gerrit Verlijn,
zonder beroep, wonende alhier, en Anna Elisabeth Jacobs, overleden), ten eenre; en:
bruid Antonetta Margaretha Meijer, naaister, geboren en wonende alhier, 45 jr,
meerderjarige dochter van Johann Heinrich Meijer, en Hendrieka Barend Durp,
beiden overleden, ter andere zijde. // Huw.afkondigingen: 19 en 26 dezer. /
Huwelijksbijlagen: (1e) geb.akten; (2) doodacte van de vorige echtgenote van de bruidegom. /
Erkenden bij dit huwelijk twee kinderen: Carolina Martha Meijer, geb.26 mei 1874 alhier;
Antoinetta Margaretha Meijer, geb.19 jun.1877 alhier. /
Huw.getuigen: Pieter Diks, zeilenmaker, 59 jr; Willem Kuiper, zonder beroep, 69 jr;
Leonardus Maas, werkman, 58 jr; Jan Seegers, als voren, 68 jr; wonende allen alhier. /
(niet ondertekend door de echtgenote; w.g.: G.G.Verlijn, P.Diks, W.Kuiper, L.Maas, J.Seegers.) //

Carolina Martha Verlijn, geboren te Amsterdam 26 mei 1874 (bron Bevolkingsregister Amsterdam;
familienaam Verlijn is ook vermeld met spellingsvarianten (zoals doorgehaald Verleijn). //
Gezin 3 personen te Amsterdam 1925, bev.reg. deelnr.126, fol.nr.114:
(hoofd van het gezin) Gerrit Christoffel Verlijn, geb.29 aug.1829 te Amsterdam,
kerkgenootschap: E.L.(Ev.Luth.); gehuwd; beroep vletteman; woonde met zijn gezin
op diverse adressen te Amsterdam, aldaar inschr.9/90; overschr.9 dec.1893;
verhuisd 24 aug.1895; afschr.12 feb.1900. // Zijn echtgenote:
Antoinetta Margaretha Meijer, zij is geboren 13 mrt.1833 te Amsterdam;
gehuwd; inschr./afschr.:idem 1. //

Hun dochter: Carolina Martha Verlijn (doorgehaald spelling Verleijn),
geb.26 mei 1874 te Amsterdam; inschr.idem 1; zij is overgeschreven
naar eigen kaart op 12 feb.1900. //

Tevens hun dochter:
Antoinetta Margaretha Verlijn,
geboren te Amsterdam 19 jun.1877. //

Verdere details van de voorouders van Bernard VERLIJN,
2e echtgenoot van Hendrika A.M. KAZENBROOT:

Amsterdam 3 nov.1869 (bron genlias; huw.aktenummer reg.10; fol.41v.)
bruidegom Gerrit Christoffel Verlijn, leeftijd 30, beroep zeeman, geboorteplaats Amsterdam,
zoon van Gerrit Verlijn, beroep schoenmaker, en Anna Elisabeth Jacobs;
bruid Johanna Jakoba Verlee, leeftijd 42, beroep dienstbaar, geboorteplaats Amsterdam,
dochter van Jacobus Verlee, en Johanna Gesina Mollien. / Nadere informatie:
Weduwnaar van Maria Berendsen. Echtscheiding vonnis rechtbank Amsterdam 5 jul.1875. //
Amsterdam 14 sep.1875 (bron genlias; scheidingsaktenummer reg.10; fol.21;
betreft voornoemde bruidegom Gerrit Christoffel Verlijn,
en bruid Johanna Jacoba Verlee (vader bruid familienaam Verlee). /
Nadere informatie: Echtscheiding vonnis Arrondissementsrechtbank
Amsterdam 5 jul.1875. //

Amsterdam 19 okt.1881 (bron genlias; huw.aktenummer reg.22; fol.24)
bruidegom Pieter Beerman, leeftijd 60, beroep schoenmaker, geboorteplaats Amsterdam,
zoon van Bernardus Hendricus Beerman, en Petronella van der Spek;
bruid Johanna Jakoba Verlee, leeftijd 54, beroep werkster, geboorteplaats Amsterdam,
dochter van Jacobus Verlee, en Johanna Gesina Mollien. / Nadere informatie:
De bruidegom is weduwnaar van Maria Hendrica Jansen. /
De bruid is gescheiden van Gerrit Christoffel Verlijn. //

Amsterdam 14 jan.1874 (bron genlias; huw.aktenummer reg.1;fol.20.)
bruidegom Johannes Beerman, leeftijd 54, beroep schoenmaker,
zoon van Hendrik Beerman, en Petronella van der Spek;
bruid Maria Catharina Kampman, leeftijd 46, geboorteplaats Amsterdam,
dochter van Jan Kampman, en Janneti Bierdrager. / Nadere informatie:
De bruidegom is weduwnaar van: Johanna Helena Elisabeth Husting. /
De bruid is weduwe van: Eduard Theodorus Fallentin. //

Amsterdam 7 jan.1875 (bron genlias; huw.aktenummer reg.1;fol.9v.)
bruidegom Hendricus Bernardus Beerman, leeftijd 26, beroep werkman, geboorteplaats Amsterdam,
zoon van Johannes Beerman, beroep schoenmaker, en Johanna Helena Elisabeth Husting;
bruid Maria Johanna Hauwert, leeftijd 21, geboorteplaats Amsterdam,
dochter van Johannes Hauwert, beroep metselaar, en Maria Johanna van Waanen. //

Betreft de familie Verlijn - Meijer:

Amsterdam 29 mei 1878 (bron genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief, huw.aktenr. reg.10;fol.18)
bruidegom Gerrit Christoffel Verlijn, leeftijd 38, beroep werkman, geboorteplaats Amsterdam,
zoon van Gerrit Verlijn, en Anna Elisabeth Jacobs; bruid Antonetta Margaretha Meijer,
leeftijd 45, beroep naaister, geboorteplaats Amsterdam,
dochter van Johann Heinrich Meijer, en Hendrieka Barend Durp. /
Nadere informatie: De bruidegom is weduwnaar van Maria Berendsen. /
Erk. 2 kinderen. //

Den Helder 26 jan.1871 (bron genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief, huw.aktenr.12)
bruidegom Evert Swanen, leeftijd 26, beroep matroos bij de marine, geboorteplaats Amsterdam,
zoon van Cornelis Petrus Swanen, en Johanna Wobben; bruid Antonetta Margaretha Meijer,
leeftijd 38, geboorteplaats Amsterdam, dochter van Johann Heinrich Meijer,
en Hendrieka Barend Durp. //

Amersfoort 20 dec.1882 (bron genlias; archieflocatie Het Utrechts Archief,
huw.aktenr.115) bruidegom Evert Swanen, leeftijd 38, geboorteplaats Amsterdam,
zoon van Cornelis Swanen, en Johanna Wobben; bruid Clasina van der Geld, leeftijd 21,
geboorteplaats Amersfoort, dochter van Hendrik van der Geld, en Aaltje Timmermans. /
Nadere informatie: Bruidegom wednr.v. Antoinette Margarethe Meijer. //

Amsterdam 15 aug.1889 (bron genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief,
huw.aktenummer reg.20;fol.13v.) bruidegom Evert Swanen, leeftijd 45,
geboorteplaats Amsterdam, zoon van Cornelis Petrus Swanen, en Johanna Wobben;
bruid Betje Koster, leeftijd 41, beroep dienstbode, geboorteplaats Naarden,
dochter van Roelof Koster, en Betje Eberwijn. /

Nadere informatie: Weduwnaar van:
Clasina van der Geld. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Geen kinderen uit de twee huwelijken van III.-4.b. Hendrika A.M. KAZENBROOT: zij is overleden
in haar geboorteplaats, laatste woonplaats Amsterdam, weduwe van Bernard VERLIJN (1906-1989)
zie ook op deze website Genealogie KAZENBROOT => generatie VIII.a. Jacob KAZENBROOT,
zijn oudste dochter => VIII.a.2. Hendrika Adriana Maria VERLIJN-KAZENBROOT (1912-1995).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

• III.-4.c./II.-2. Johannes Christiaan Joseph KAZENBROOT, (1917 Amsterdam - 1991 Voorburg)
jongste van de drie kinderen en tweede zoon uit het eerste huwelijk van III.-4. Jacob KAZENBROOT;
zie verder op deze pagina => MarCh-gen.III. / II.-4.c./II.-2. = genealogie/stamboomnr. VIII.a.3./ IX.a.
De vier kinderen uit het huwelijk van IX.a. en kleinkinderen van IX.a. zijn generatie X. in genealogie
KAZENBROOT, inclusief (kwartierstaat I. nr.I. = I.a.) Marianne Christina DEDEN-KAZENBROOT:
eerste kind en dochter van de echtelieden Johannes Christiaan Joseph KAZENBROOT (1917-1991)
en Jacoba Agatha KAZENBROOT-TENZER (1913-2004); zie verder III.-4. Jacob KAZENBROOT:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

III.-4. Jacob KAZENBROOT (Weesp 8 apr.1883 – Amsterdam 24 apr.1969) hertrouwde met
zijn tweede echtgenote in hun woonplaats; zijn tweede huwelijk te Amsterdam op 19 juni 1940 met:
Johanna Hendrica de VRIES,
geboren te Abcoude-Proostdij (prov. Utrecht) 17 december 1887,
overleden te Amsterdam 16 september 1962 (dochter van Hendrik de VRIES en Antje KRAMER,
echtelieden te Abcoude-Proostdij, echtelieden wonende te Abcoude-Proostdij). Uit het huwelijk
KAZENBROOT-De VRIES geen nakomelingen. De kleinkinderen van (Jacob KAZENBROOT,
zijn vier in totaal met familienaam KAZENBROOT uit het huwelijk van (II.-2.) Johannes C.J.
KAZENBROOT, x (II.-3.) Jacoba Agatha KAZENBROOT geb. TENZER.

• 17 dec. (19 dec.) 1887: betreft de 2e echtgenote van (III.-4.) Jacob Kazenbroot.
www.genlias.nl/ > geboorteakte:
19 december 1887 gemeente Abcoude-Proostdij:
Kind Johanna Hendrica de Vries
Geslacht: V. Geboortedatum: 17-12-1887. Geboorteplaats: Abcoude-Proostdij
Vader Hendrik de Vries Moeder Antje Kramer.
(Bron: Burgerlijke stand - Geboorte (Kind) Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 525 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 68 Aangiftedatum: 19-12-1887.)

Johanna Hendrica de Vries (ook onder andere: Johanna Hendrika de Vries), huwde driemaal.
Uit de periode voor haar eerste huwelijk op 25 januari 1917 met Jacobus BROUWER, voorkind:
Johannes de VRIES, geboren 10 februari 1916 te Abcoude Proostdij (provincie Utrecht, Nederland)
"toevallige geboorte aldaar", de feitelijke woonplaats van de moeder in die periode: Amsterdam.
Deze zoon is derhalve vermeld in bevolkingsregisters van drie woonplaatsen Abcoude-Proostdij,
Amsterdam, Ouder-Amstel (provincie Noord-Holland). Hij is later overleden op 14 april 1917,
in zijn laatste woonplaats Ouder-Amstel; overlijdensaktenr.22 d.d.16 april 1917: zie hierna.

Deze overlijdensaangifte werd geregeld door haar eerste echtgenoot Jacobus BROUWER,
stiefvader van haar zoon Johannes die niet door hem werd erkend en ook niet gewettigd.

• 25 jan.1917-14 nov.1928: Huwelijk 25 januari 1917 te Abcoude-Proostdij (provincie Utrecht)
met: Jacobus BROUWER; dit huwelijk werd later door echtscheiding ontbonden, ingeschreven
14 november 1928 bij de gemeente; daarna huwde Johanna Hendrika de VRIES nog tweemaal.
Zie verder hierna betreft de voorouders en famililie van Johanna Hendri(c/k)a de VRIES.

Jacobus BROUWER was eerder gehuwd en gescheiden van Willemijntje STRIJLAND
(genlias.nl, huw.aktenr.5, Abcoude-Proostdij, huw.10 aug.1911; echtsch.21 apr.1916) :
bruidegom: Jacobus BROUWER, leeftijd 29 jr, geboorteplaats Abcoude-Proostdij,
(zoon van: (vader) Jan Brouwer, en van (moeder) Maria Klaarmond. /
bruid: Willemijntje STRIJLAND, leeftijd 29 jr, geboorteplaats Weesperkarspel,
(dochter van: (vader) Rijk Strijland, en van (moeder) Janna Voormolen. //
Zie verder hierna betreft voorouders van gezin BROUWER - STRIJLAND.

Willemijntje STRIJLAND, hertrouwde na haar echtscheiding van Jacobus BROUWER;
zij hertrouwde 16 juli 1919 te Amsterdam (huw.aktenr. reg.6E;fol.49v, echtsch.4 juli 1930)
bruidegom Albert van OLST, leeftijd 33 jr, beroep koopman, geboorteplaats Amsterdam,
zoon van: Egbert Jan van Olst, en van Geesje Bruggink; bruid Willemijntje STRIJLAND,
leeftijd 27 jr, geboorteplaats Weesperkarspel, (bruid gescheiden van Jacobus BROUWER),
dochter van: Rijk Strijland, en van Janna Voormolen. (bron: genlias.nl, bst.-aktes). //

Zie verder hierna betreft de voorouders en familie van gezin Van OLST - BRUGGINK.

•• 27 febr.1935–16 aug.1939: Johanna Hendrika de VRIES hertrouwde op 27 februari 1935
in de gemeente Amsterdam met Hendrikus Albertus Johannes van DUREN, overleden op
16 augustus 1939 te Amsterdam; zie voor meer bijzonderheden hieronder op deze pagina,
volgt hierna betreft de voorouders van Hendrikus Albertus Johannes van DUREN.

•• 19 jun.1940: Huwelijk te Amsterdam van Johanna Hendrica de VRIES met:
III.-4. Jacob KAZENBROOT.
(Betreft het tweede huwelijk van de bruidegom,
hij is eerder gehuwd en gescheiden. Betreft het derde huwelijk van de bruid,
zij is weduwe van haar tweede echtgenoot en gescheiden van haar eerste echtgenoot
(voor meer bijzonderheden over haar voorouders en relaties zie verder hierna.)

================================================================

Huwelijk van de ouders van de tweede echtgenote van Jacob Kazenbroot,
Johanna Hendri(c/k)a de Vries, het echtpaar de Vries - Kramer:


23 september 1881 De Bilt: Bruidegom Hendrik de Vries
Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Putten
Bruid Antje Kramer Leeftijd: 22 Geboorteplaats: De Bilt
Vader bruidegom Leendert de Vries Moeder bruidegom Adriana van Ginkel
Vader bruid Dirk Kramer Moeder bruid Evertje Bakker
(Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 815 Gemeente: De Bilt Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 13 Datum: 23-09-1881; www.genlias.nl

• Overlijdensakte van wed. Antje de Vries-Kramer,
moeder van de tweede echtgenote van Jacob Kazenbroot:

30 juli 1938 Abcoude-Proostdij: Overledene Antje Kramer
Geslacht: V / Overlijdensdatum: 30-07-1938 / Leeftijd: 78
Overlijdensplaats: Abcoude-Proostdij
Vader Dirk Kramer Moeder Evertje Bakker
Partner Hendrik de Vries Relatie: weduwe van.
(Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Partner) Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 583 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 13 Aangiftedatum: 30-07-1938; www.genlias.nl

Uit het huwelijk van Hendrik de Vries en Antje Kramer zijn de volgende kinderen bekend,
bijzonderheden zie onder andere met name website www.genlias.nl

Het eerste kind, eerste zoon, familienaam: de Vries.

• 6 sept.1882: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 1019 Gemeente: Abcoude-Baambrugge
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 21 Aangiftedatum: 06-09-1882
Overledene Dirk de Vries Geslacht: M Overlijdensdatum: 06-09-1882
Leeftijd: 0. / Overlijdensplaats: Abcoude-Baambrugge
Vader Hendrik de Vries Moeder Antje Kramer

- - - - - - - - - -

Het tweede kind, eerste dochter, familienaam: de Vries.

• 8 febr.1883: Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 522 Gemeente: Abcoude-Baambrugge
Soort akte: geboorteakte Aktenummer: 6 Aangiftedatum: 08-02-1883
Kind: Evertje Adriaantje de Vries Geslacht: V Geboortedatum: 08-02-1883
Geboorteplaats: Abcoude-Baambrugge Vader Hendrik de Vries Moeder Antje Kramer
• 18 jun.1903: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen: Toegangnr: 463. Inventarisnr: 556 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 9 Datum: 18-06-1903
Bruidegom Cornelis Rebel. Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Loosdrecht
Bruid Evertje Adriaantje de Vries Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Abcoude-Baambrugge
Vader bruidegom / Moeder bruidegom Dirkje Rebel
Vader bruid Hendrik de Vries Moeder bruid Antje Kramer

- - - - - - - - - -

Het derde kind, tweede dochter, familienaam: de Vries.

• 4 dec.1884: Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 522 Gemeente: Abcoude-Baambrugge
Soort akte: geboorteakte Aktenummer: 40 Aangiftedatum: 04-12-1884
Kind: Adriaantje Evertje de Vries Geslacht: V Geboortedatum: 04-12-1884
Geboorteplaats: Abcoude-Baambrugge Vader Hendrik de Vries Moeder Antje Kramer
• 11 apr.1907: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen: Toegangnr: 463. Inventarisnr: 556 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 11-04-1907
Bruidegom Pieter Catsburg Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Mijdrecht
Bruid Adriaantje Evertje de Vries Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Abcoude-Baambrugge
Vader bruidegom Dirk Catsburg Moeder bruidegom Elisabeth Molenaar
Vader bruid Hendrik de Vries Moeder bruid Antje Kramer

- - - - - - - - - -

Het vierde kind, derde dochter, familienaam: de Vries.

• 17 dec. (19 dec.) 1887: betreft de 2e echtgenote van III.-4. Jacob Kazenbroot.
www.genlias.nl/ > geboorteakte:
19 december 1887 gemeente Abcoude-Proostdij:
Kind Johanna Hendrica de Vries
Geslacht: V. Geboortedatum: 17-12-1887. Geboorteplaats: Abcoude-Proostdij
Vader Hendrik de Vries Moeder Antje Kramer.
(Bron: Burgerlijke stand - Geboorte (Kind) Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 525 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 68 Aangiftedatum: 19-12-1887.)

- - - - - - - - - -

Het vijfde kind, vierde dochter, familienaam: de Vries.

• 11 jan.(akte 13 jan.)1890: Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 525 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 3 Aangiftedatum: 13-01-1890
Kind: Antje de Vries Geslacht: V Geboortedatum: 11-01-1890
Geboorteplaats: Abcoude-Proostdij / Vader Hendrik de Vries Moeder Antje Kramer
Nadere informatie: I.v.m ziekte vader door de vroedvrouw J.Frederiks aangegeven.

• 24 jan.1912: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 87 Gemeente: Nieuwer-Amstel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 24-01-1912
Bruidegom Mijndert Cornelis Bloos Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Nieuwer-Amstel
Bruid Antje de Vries Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Abcoude Proostdij
Vader bruidegom Florus Bloos Moeder bruidegom Gerritje van den Bosch
Vader bruid Hendrik de Vries Moeder bruid Antje Kramer
Nadere informatie: Erk. 1 kind; beroep bg.: werkman; beroep vader bg.: werkman;
beroep vader bd.: werkman.

- - - - - - - - - -

Het zesde kind, tweede zoon, familienaam: de Vries.

• 28 nov.(akte 30 nov.) 1892: Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 525 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 63 Aangiftedatum: 30-11-1892
Kind: Hendrik de Vries Geslacht: M Geboortedatum: 28-11-1892
Geboorteplaats: Abcoude-Proostdij Vader Hendrik de Vries Moeder Antje Kramer

• 22 dec.1920: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.97 Gemeente: Ouder-Amstel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 39 Datum: 22-12-1920
Bruidegom Hendrik de Vries Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Abcoude Proostdij
Bruid Ida Neeltje van der Greft Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Ouder-Amstel
Vader bruidegom Hendrik de Vries Moeder bruidegom Antje Kramer
Vader bruid Cornelis van der Greft Moeder bruid Eijtje Brouwer
Nadere informatie: beroep Bg.: fabrieksarbeider; weduwe van Hendrik Rip.

• 1 nov.1916: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 358.97 Gemeente: Ouder-Amstel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 23 Datum: 01-11-1916
Bruidegom Hendrik Rip Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Nieuwer-Amstel
Bruid Ida Neeltje van der Greft Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Ouder-Amstel
Vader bruidegom Jan Rip Moeder bruidegom Maria den Hertog
Vader bruid Cornelis van der Greft Moeder bruid Eijtje Brouwer
Nadere informatie: beroep Bg.: los werkman;
beroep vader Bg.: veehouder; beroep vader Bd.: veehouder.

- - - - - - - - - -

Het zevende kind, derde zoon, familienaam: de Vries.

• 30 apr.(akte 1 mei) 1896: Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 526 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 18 Aangiftedatum: 01-05-1896
Kind: Leendert Dirk de Vries Geslacht: M Geboortedatum: 30-04-1896
Geboorteplaats: Abcoude-Proostdij Vader Hendrik de Vries Moeder Antje Kramer

• 18 febr.(akte 19 febr.) 1897: Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 1023 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 7 Aangiftedatum: 19-02-1897
Overledene Leendert Dirk de Vries Geslacht: M Overlijdensdatum: 18-02-1897
Leeftijd: 0 Overlijdensplaats: Abcoude-Proostdij Vader Hendrik de Vries Moeder Antje Kramer
Nadere informatie: Kind, 9 maanden oud.

- - - - - - - - - -

Het achtste kind, vierde zoon, familienaam: de Vries.

• 17 jan.(akte 18 jan.) 1898: Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 526 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 2 Aangiftedatum: 18-01-1898
Kind: Leendert de Vries Geslacht: M Geboortedatum: 17-01-1898
Geboorteplaats: Abcoude-Proostdij Vader Hendrik de Vries Moeder Antje Kramer

- - - - - - - - - -

Het negende kind, vijfde zoon, familienaam: de Vries.

• 22 okt.(akte 23 okt.) 1900: Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 526 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 33 Aangiftedatum: 23-10-1900
Kind: Dirk de Vries Geslacht: M Geboortedatum: 22-10-1900
Geboorteplaats: Abcoude-Proostdij Vader Hendrik de Vries Moeder Antje Kramer

===============================================================

Huwelijk van de grootouders van tweede echtgenote van Jacob Kazenbroot,
Echtpaar de Vries - van Ginkel:
15 december 1843 Zeist: Bruidegom Leendert de Vries
Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Brakel (= prov. Gld.)
Bruid Adriaantje van Ginkel Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Zeist
Vader bruidegom Hendrik de Vries Moeder bruidegom Elske van den Berg
Vader bruid Harmen van Ginkel Moeder bruid Geertruij Versteeg
(Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 1010 Gemeente: Zeist Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 17 Datum: 15-12-1843; www.genlias.nl

================================================================

Huwelijk van overgrootouders van tweede echtgenote van Jacob Kazenbroot,
Echtpaar van Ginkel - Versteeg:

21 juni 1817 Zeist: Bruidegom Harmen van Ginkel
Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Woudenberg
Bruid Geertruij Versteeg Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Zeist
Vader bruidegom Wulfer van Ginkel Moeder bruidegom Aartje Reijerse Floor
Vader bruid Maas Versteeg Moeder bruid Adriaantje van Nijkerk.
(Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 343 Gemeente: Zeist Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7 Datum: 21-06-1817; www.genlias.nl

==================================================================


•• Johanna Hendrica de VRIES, ook vermeld als Johanna Hendrika de VRIES:
Uit de periode voor haar huwelijk in 1917 met Jacobus BROUWER is een zoon bekend:
Johannes de Vries, geboren 10 februari 1916 te Abcoude Proostdij (provincie Utrecht:
"toevallige geboorte aldaar", de feitelijke woonplaats van de moeder was Amsterdam);
is derhalve vermeld in de bevolkingsregisters van drie woonplaatsen Abcoude-Proostdij,
Amsterdam, Ouder-Amstel (provincie Noord-Holland). Hij is overleden op 14 april 1917,
in zijn laatste woonplaats Ouder-Amstel (aktenr.22 d.d.16 april 1917: zie info akte hierna).

• 25 jan.1917-14 nov.1928: Huwelijk 25 januari 1917 te Abcoude-Proostdij (provincie Utrecht)
met: Jacobus BROUWER; dit huwelijk werd later door echtscheiding ontbonden, ingeschreven
op 14 november 1928 bij de gemeente; daarna volgt (vermoedelijk) haar tweede huwelijk in 1935.

•• 27 febr.1935–16 aug.1939: Johanna Hendrika de VRIES hertrouwde op 27 februari 1935
in de gemeente Amsterdam met: Hendrikus Albertus Johannes van DUREN, overleden op
16 augustus 1939 te Amsterdam; zie voor meer bijzonderheden hierna op deze websitepagina.

- - - - - - - - - -

==============================================================

• 25 jan.1917–14 nov.1928: Bron Burgerlijke stand -
Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen: Toegangnr: 463. Inventarisnr: 230 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 25-01-1917
Bruidegom Jacobus Brouwer Leeftijd: 35 Geboorteplaats: Abcoude-Proostdij
Bruid Johanna Hendrika de Vries Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Abcoude-Proostdij
Vader bruidegom Jan Brouwer Moeder bruidegom Maria Klaasmond
Vader bruid Hendrik de Vries Moeder bruid Antje Kramer
Nadere informatie: Huwelijk ontbonden door scheiding
ingeschreven op 14 november 1928. //

Mijn opmerking: Bruid volgt hierboven als tweede echtgenote
van => III.-4. Jacob KAZENBROOT.

==============================================================

Jacobus Brouwer was eerder gehuwd te Abcoude-Proostdij,
(bron genlias, huw.aktenr.5, datum 10 aug.1911.)
bruidegom Jacobus Brouwer, leeftijd 29, geboorteplaats Abcoude-Proostdij,
vader Jan Brouwer, moeder Maria Klaarmond. /
bruid Willemijntje Strijland, leeftijd 29, geboorteplaats Weesperkarspel,
vader Rijk Strijland, moeder Janna Voormolen.
Nadere informatie: Het huwelijk is door echtscheiding ontbonden
op 21 april 1916. //

==============================================================

• Betreft de ouders van voornoemde: Jacobus Brouwer,
een van de eerste echtgenoten van Johanna Hendrika de Vries:


Bruidegom Jan Brouwer Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Abcoude Proostdij
Bruid Maria Klaarmond Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Ouder Amstel
Vader bruidegom Pieter Brouwer Moeder bruidegom Dirkje de Koning
Vader bruid Jacobus Klaarmond Moeder bruid Grietje Barreveld
(Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom) Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 291 Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 408 Datum: 16-10-1878; www.genlias.nl

Jan Brouwer is overleden op 20 febr.1900 te Abcoude-Proostdij,
leeftijd 56, vader Pieter Brouwer, moeder Dirkje de Koning. /
Partner: Maria Klaarmond, relatie: echtgenoot van.
(bron genlias, Het Utrechts Archief, overl.aktenr.11,
gemeente Abcoude-Proostdij, aangifte 21 feb.1900.) //

Uit het huwelijk van Jan Brouwer en Maria Klaarmond, bron www.genlias.nl

(kind, zoon) Pieter Brouwer, geb. Abcoude-Proostdij, prov. Utrecht, Nederland:
bron Burgerlijke stand - geboorte: archieflocatie Het Utrechts Archief.
algemeen: Toegangnr:481, inv.nr.525. Gemeente Abcoude-Proostdij,
geb.aktenr.68; info indexen burg.standaktes.
Hij is geboren te Abcoude-Proostdij, aktenr.68, datum 17 dec.1879,
voornaam Pieter, familienaam Brouwer, geb. 17 dec.1879,
vader Jan Brouwer, moeder Maria Klaarmond.
(bron Het Utrechts Archief, gemeente Abcoude-Proostdij.)

==================================================


•• 27 febr.1935–16 aug.1939:
Johanna Hendrica de VRIES
hertrouwde te Amsterdam op 27 februari 1935, met:
Hendrikus Albertus Johannes van DUREN
, geboren te Maastricht
op 23 januari 1893, handelsagent lederwaren, overleden op 46-jarige leeftijd
in zijn [=laatste] woonplaats Amsterdam op 16 augustus 1939 om 20 uur 15 minuten
(zoon van Albertus Johannes van Duren en Maria Felicitée Barbara Delnooz,
echtelieden beiden overleden), echtgenoot van Johanna Hendrica de Vries.
(Overlijdensaangifte door Bernardus Lemkes, van beroep aanspreker, 28 jaar oud,
wonende te Amsterdam, die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden
kennis te dragen. Bron: Overlijdensakte nr. 453, aktedatum 18 augustus 1939,
Gemeentearchief Amsterdam; coll. microfiches B.S., F.337, S., 1939-8, F.60V-90.)

• 23 jan.(akte 24 jan.)1893: Bron: Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen: Toegangnr: 12.059. Inventarisnr: 61 Gemeente: Maastricht
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 81 Aangiftedatum: 24-01-1893
Kind: Hendrikus Albertus Johannes Van Duren
Geslacht: M Geboortedatum: 23-01-1893
Vader Albertus Johannes Van Duren
Moeder Marie Felicitée Barbara Delnooz

==========================================================
 
Bijzonderheden voornoemde: Hendrikus Albertus Johannes van Duren,
betreft zijn ouders A.J. van Duren, x Marie F.B. Delnooz, echtelieden.


• 24 mei 1892 Maastricht:
Huwelijk van de ouders van Hendrikus Albertus Johannes van Duren:
Bruidegom Albertus Johannes van Duren Geboorteplaats: Grave
Bruid Marie Felicitée Barbara Delnooz Geboorteplaats: Maastricht
Vader bruidegom Johannes Franciscus van Duren
Moeder bruidegom Petronella Groenen
Vader bruid Mathieu Joseph Delnooz
Moeder bruid Maria Christina Huijberts
Nadere informatie >
(Bron: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg. Algemeen Toegangnr: 12.059
Inventarisnr: 198 Gemeente: Maastricht Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0. Datum: 24-05-1892; www.genlias.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 23 jan.(akte 24 jan.)1893: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen: Toegangnr: 12.059. Inventarisnr: 61 Gemeente: Maastricht
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 81 Aangiftedatum: 24-01-1893
Kind: Hendrikus Albertus Johannes Van Duren
Geslacht: M Geboortedatum: 23-01-1893
Vader Albertus Johannes Van Duren Moeder Marie Felicitée Barbara Delnooz
Mijn opmerking: Dit kind is boven vermeld als een van de echtgenoten van
Johanna Hendrica de Vries (> later echtgenote van III.-4. Jacob Kazenbroot).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 18 apr.(akte 19 apr.)1894: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen: Toegangnr: 12.059. Inventarisnr: 61 Gemeente: Maastricht
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 353 Aangiftedatum: 19-04-1894
Kind: Josephus Albertus Arthur Van Duren
Geslacht: M Geboortedatum: 18-04-1894
Vader Albertus Johannes Van Duren Moeder Maria Félicitée Barbara Delnooz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 29 febr.(akte 2 mrt.)1896: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Regionaal Historisch Centrum Limburg
Algemeen: Toegangnr: 12.059. Inventarisnr: 62 Gemeente: Maastricht
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 226 Aangiftedatum: 02-03-1896
Kind: Franciscus Josephus Leonardus Van Duren
Geslacht: M Geboortedatum: 29-02-1896
Vader Albertus Johannes Van Duren Moeder Marie Felicitée Barbara Delnooz

• 11 jan.1921: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen: Toegangnr: 550.156. Inventarisnr: 3055 Gemeente: Tilburg
Soort akte: huwelijk Aktenummer: 13 Datum: 11-01-1921
Bruidegom Franciscus Josephus Leonardus van Duren
Geboorteplaats: Maastricht
Bruid Adriana Maria Clasina Mutsaers Geboorteplaats: Tilburg
Vader bruidegom Albertus Johannes van Duren
Moeder bruidegom Marie Felicitée Barbara Delnooz
Vader bruid Norbertus Antonius Mutsaers
Moeder bruid Maria Dymphna Janssens.

==========================================================


Bijzonderheden grootouders Hendrikus Albertus Johannes van Duren:


• 23 januari 1861 Grave:
Huwelijk van grootouders van vaderszijde
van Hendrikus Albertus Johannes van Duren:

Bruidegom Johannes Franciscus van Duren
geboortedatum: 02-08-1824 Geboorteplaats: Velp
Bruid Petronella Groenen
geboortedatum: 20-12-1834 Geboorteplaats: Overasselt Gld
vader bruidegom Seger van Duren Moeder bruidegom Theodora Abels
vader bruid Jan Groenen Moeder bruid Johanna van Zon
(Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant
Algemeen Toegangnr: 121.069 Inventarisnr: 3184 Gemeente: Grave
Soort akte: huwelijk Aktenummer: 1 Datum: 23-01-1861; genlias.nl

• 2 juni 1852 Grave:
Eerder huwelijk van vnd. grootvader van vaderszijde
van Hendrikus Albertus Johannes van Duren:

Bruidegom Johannes Franciscus van Duren
Geboortedatum: 02-08-1824 Geboorteplaats: Velp
Bruid Maria Martens
Geboortedatum: 30-07-1823 Geboorteplaats: St. Agatha
Vader bruidegom Seger van Duren Moeder bruidegom Theodora Abels
Vader bruid Martinus Martens Moeder bruid Johanna van den Bungelaar
(Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief Noord-Brabant
Algemeen Toegangnr: 121.069 Inventarisnr: 3183 Gemeente: Grave
Soort akte: huwelijk Aktenummer: 15 Datum: 02-06-1852; genlias.nl

- - - - - - - - - -

• 7 mei 1856 Maastricht:
Huwelijk van grootouders van moederszijde
van Hendrikus Albertus Johannes van Duren.

Bruidegom Mathieu Joseph Delnooz
Geboorteplaats: Micheroux, prov.Luik in Belgie
Bruid Maria Christina Huyberts
Geboorteplaats: Maastricht
Vader bruidegom Chretien Delnooz
Moeder bruidegom Anne Joseph Doffe
Vader bruid Nicolaas Huyberts(=Huybers)
Moeder bruid Maria Barbara(=Maria Barb. Josephina La Rose
Nadere informatie Zij erkennen Henricus Martinus, Mstr. 20-06-1852,
ingeschr.zoon van Brd. (=bruidegom).
(Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruidegom)
Archieflocatie Rijksarchief in Limburg
Algemeen Toegangnr: 12.059 Inventarisnr: 180 Gemeente: Maastricht
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 0 Datum: 07-05-1856
; genlias.nl

===============================================================

===============================================================

Ancestors / Voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

CASEMBROOT / CASENBROOT / (beroep) DUYNMEYER;
(beroep) DUYNMEYER / CASEMBROOT / CASENBROOT /
KAZENBROOT; KAASENBROOT /
KASENBROOT / KASENBROODT /
KAZENBROOD /
=> KAZENBROOT:

Zie op deze website / See on this website:
Genealogie CASEMBROOT.1.a.

Zie ook / See also: Genealogie CASEMBROOT.1.

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT
.

Afkortingen / Abbreviations, etc.:

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:

> Info.Marianne Ch. Kazenbroot
.

==================================================================

In bewerking / Under construction:MarCh.-gen.-index. /

MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. /

MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. /

MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;

ancestors / voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

Generatie/Generation III: extra pagina's/pages:

MarCh-gen.IIIff. / • MarCh-gen.IIIfm. / • MarCh-gen.IIImf. / • MarCh-gen.IIImm.

=> GENERATIE IV / GENERATION IV.

================================================================

Copyright, disclaimer, Privacy, Contact

home