Index

Copyright © 1963–2004:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auteur / author;
mcdeden@wanadoo.nl

disclaimer

HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.<= index: familienamen; surnames

Copyright, disclaimer & Privacy, Contact

Muziekhuis Tenzer, Den Haag.
(III.6/7. Tenzer-Bekker foto-collectie I.-1. M.Ch. Deden-Kazenbroot)

In bewerking / Under construction:MarCh.-gen.-index.

MarCh-gen.III. > Generatie/Generation III: 4–5 & 6–7.

Extra pagina's generatie III / Extra pages generation III.: ff., fm., mf., mm.:

MarCh-gen.IIIff. > III: 4. grootvader, vader's vader; grandfather, father's father.

MarCh-gen.IIIfm. > III: 5. grootmoeder, vader's moeder; grandmother, father's mother.

MarCh-gen.IIImf. > III: 6. grootvader, moeder's vader; grandfather, mother's father.

MarCh-gen.IIImm. > III: 7. grootmoeder, moeder's moeder / grandmother, mother's mother.

============================================================================

Gen. III.-6. Johann Gottfried Frans Geldolph TENZER
("Johan", zoon van IV.12. Johann Gottfried Tenzer x IV.13. Johanna Dina Huese)
geboren te Teteringen bij Breda 27 april 1887, overleden te Den Haag 2 maart 1954
(begraven aldaar 5 maart 1954 op begraafplaats Nieuw Eykenduynen, graf inmiddels geruimd).
III.-6. Johann G.Fr.G. ("Johan") TENZER hertrouwde (zijn 2e huwelijk) te Den Haag
op 22 augustus 1934 met:
Mathilde Jeanne Virginie BOUHUIJS, (ook genaamd BOUHUYS, BOUHUIS),
geboren te Amsterdam 16 oktober 1878, zakenvrouw en eigenaresse van onroerend goed
(o.a. pension-bedrijven in de Haagse woonwijken Duinoord en Statenkwartier), winkelierster
Muziekhandel Tenzer te Den Haag, overleden als weduwe van (III.-6.) Johann G.Fr.G. Tenzer
op 24 april 1954 in haar laatste woonplaats Rijswijk, verpleeghuis Cromvliet – voormalige woning
van de burgemeester van Rijswijk in de provincie Zuid-Holland: Jhr. Mr. Jan Hendrik Caan van Neck
(1817 Voorburg-1872 huize Cromvliet te Rijswijk. De weduwe Mathilde J.V. TENZER-BOUHUIJS
werd d.a.v. in april 1954 begraven op begraafplaats Nieuw Eykenduynen. Uit het huwelijk van
Johann G.Fr.G. TENZER en Mathilde J.V. BOUHUIJS geen nakomelingen.

• (Gemeentearchief Delft, digitale stamboom, www.archief.delft.nl, index overlijdensaktenr.80, Rijswijk,
akte jaar 1954, overledene Mathilde Jeanne Virginie Bouhuijs, leeftijd 75, geboorteplaats Amsterdam,
moeder Johanna Wilhelmina Petronella Bouhuijs, zonder beroep Rijswijk; plaats Rijswijk,
datum overlijden: 24-04-1954. weduwnaar/weduwe: Johann Gottfried Frans Geldolph Tenzer.
Opmerkingen: Gescheiden echtgenote van Johannes Gerardus Booij. // s
can (transcriptie MCDK):
Nr.80. Heden, zevenentwintig April negentienhonderd vier en vijftig, verscheen voor mij, ambtenaar
van de burgerlijke stand van Rijswijk: Garnier, Gerrit Petrus, oud twee en veertig jaar, bedienaar
van begrafenissen,
wonende te 's-Gravenhage, die verklaarde dat op vier en twintig April negentien-
honderd vier en vijftig, te zeventien uur, vijf en vijftig minuten, in de gemeente Rijswijk is overleden:
Bouhuijs, Mathilde Jeanne Virginie, oud vijf en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te
Amsterdam, en
wonende te Rijswijk, weduwe van: Tenzer, Johann Gottfried Frans Geldolph;
eerder gescheiden echtgenote van: Booij, Johannes Gerardus; dochter van: Bouhuijs,
Johanna Wilhelmina Petronella, overleden.
De aangever verklaarde uit eigen wetenschap
van het overlijden kennis te dragen. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is
voorgelezen. (w.g. G.P. Garnier.) //

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Na het overlijden van haar laatste echtgenoot Johann G.Fr.G. TENZER
zijn de enige erfgenamen van Mathilde J.V. TENZER-BOUHUIJS,
zoals in haar testament, de vijf kinderen uit het huwelijk van
Johann G.Fr.G. TENZER en Jacoba BEKKER.

Dat zijn dus in feite de vijf stiefkinderen van Mathilde J.V. TENZER-BOUHUIJS,

allen officieel met familienaam TENZER geboren in de gemeente 's-Gravenhage.
De nalatenschap van het echtpaar TENZER-BOUHUIJS werd afgerond in 1963;
dat was tevens in dezelfde jaar dat de eerste echtgenote is overleden van
Johann G.Fr.G. TENZER (III.-6.), zie hierna en elders in deze publicatie:

(III.-7.) Jacoba TENZER-BEKKER, geboren op 16 februari 1886 te Warmond,
overleden op 7 februari 1963 te 's-Gravenhage, niet-hertrouwde gescheiden
echtgenote van (III.-6.) Johann G.Fr.G. TENZER (dochter van Johannes BEKKER
en Agatha HARTVELD, echtelieden: zie kwartierstaatnummers IV.-14. en IV.-15.).
De nalatenschap van Jacoba TENZER-BEKKER werd ook afgerond in 1963
voor de vijf kinderen uit het huwelijk J.G.Fr.G. TENZER x Jacoba BEKKER,
echtelieden te 's-Gravenhage, gehuwd van 9 maart 1910 tot 27 feb.1933:
huwelijk 9 maart 1910 te Warmond, burgerlijke stand en protestantse kerk;
na scheiding van tafel en bed in 1926, echtsch. Arr.Rechtbank 's-Gravenhage
datum 20 dec.1932, echtsch. inschr. Burg.Stand Warmond op 27 feb.1933).

De auteur van deze publicatie is het oudste kind en dochter van
het 2e kind, oudste dochter uit het huwelijk TENZER-BEKKER.
Zie daarom ook bij kwartierstaatnr.II.-3. Jacoba Agatha
KAZENBROOT-TENZER, x II.-2. J.C.J. KAZENBROOT.

III.6. ("Johan") J.G.Fr.G. Tenzer
met zijn 2e echtgenote ("Mies", ook "oma Moes") M.J.V. Tenzer-Bouhuijs
(foto III.-6., te Den Haag; foto-collectie I.-1. M.Ch. Deden-Kazenbroot)

Mathilde Jeanne Virginie BOUHUIJS (ook BOUHUYS, BOUHUIS)
was eerder gehuwd te Amsterdam 5 april 1905 (door echtscheiding ontbonden,
inschrijving burgerlijke stand gemeente Amsterdam 27 jan.1925):
Johannes Gerardus BOOIJ
(ook vermeld met spellingsvarianten zoals: BOOY),
geboren te Nederhorst den Berg 1 nov. 1879, rechercheur van politie,
directeur van een bouwmaatschappij en eigenaar onroerende goederen o.a. te Den Haag,
rechtskundig adviseur (regio Den Haag en Amsterdam), na zijn pensionering
wonende te Amsterdam, daarna laatstbekende adres gemeente 's-Gravenhage;
zoon van Jacob BOOIJ en Cornelia Theodora LEURS, echtelieden te Nederhorst den Berg.
Uit het huwelijk BOOIJ-BOUHUIJS zijn geen kinderen bekend.

Johannes Gerardus BOOIJ (BOOY) hertrouwde te Rijswijk 22 febr. 1929
(het tweede huwelijk van de bruidegom, eerste huwelijk van de bruid;
huwelijk later ontbonden door echtscheiding, inschr.23 mei 1949 gemeente Rijswijk ZH):
Theodora Maria TASSERON,
geboren te 's-Gravenhage op 20 sept. 1906,
lid van het familiebedrijf Firma Tasseron, meubelzaak te Den Haag
(dochter van Johan Pieter TASSERON, koopman, meubelmaker & winkelier van meubelen,
en Jacoba Theodora GEEVEN, echtelieden te Den Haag).

Volgens mondelinge familieverhalen heeft Theodora Maria TASSERON wel een zoon gehad,
de vader is bekend: Johannes Gerardus BOOIJ. Betreft volgens archiefonderzoek in 1928:
dat betreft een zoon met familienaam TASSERON (moeder Theodora Maria TASSERON),
de geboorte van die zoon werd een dag later aangegeven door vnd. J.J. BOOIJ, zonder
vermelding of erkenning in die akte levenloos aangegeven zoon zonder voornamen.

Het huwelijk van Johannes Gerardus BOOIJ en Theodora Maria TASSERON
vond kort daarna plaats 22 feb.1929 te Rijswijk in Zuid-Holland; ontbonden
door echtscheiding ingeschreven aldaar op 23 mei 1949. Zie verder hierna.

De leeftijd van de moeder is niet vermeld; onderstaande Theodora zou dus
volgens mondelinge overleveringen dezelfde zijn als Theodora Maria,
familienaam TASSERON, die op 22 februari 1929 in de gemeente Rijswijk,
prov. Zuid-Holland, is gehuwd met makelaar: Johannes Gerardus BOOIJ,
die op 28 november 1928 aangifte doet van een levenloos kind geboren
te Rijswijk op 27 november 1928, zoon van Theodora TASSERON,
zoals vermeld in de overlijdensakte bij het Gemeentearchief Delft,
www.archief.delft.nl, digitale stamboom, scan (transcr.MCDK:

No.130.
Heden den acht en twintigsten November negentienhonderd acht en twintig
verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Rijswijk:
Johannes Gerardus Booij,
oud negen en veertig jaren, makelaar wonende te 's-Gravenhage,
en Anthonie Peter Prinsen, oud veertig jaren, gemeente-bode wonende alhier, die verklaarden,
dat op den zeven en twintigsten November van dit jaar, des namiddags ten tien ure,
binnen deze gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit: Theodora Tasseron,
zonder beroep, wonende alhier, welk kind door de aangevers als levenloos wordt aangegeven.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. (w.g.: J.G.Booij, A.P.Prinsen). //

N.B.: Uit het bovenstaande blijkt overigens alleen de geboortedatum met details, de overlijdensdetails ontbreken in deze akte. Meer is niet vermeld bij dat archief. // De huwelijksakte in de gemeente Rijswijk provincie Zuid-Holland op 22 febr.1929, www.archief.delft.nl, index huw.aktenr.13, jaar 1929: Opmerkingen: opmerking man, hij is gescheiden van Mathilde Jeanne Virginie Bouhuijs. /
Bruidegom: Johannes Gerardus Booij, geboren te Nederhorst den Berg, leeftijd 49, vader Jacob Booij, moeder Cornelia Theodora Leurs. / Bruid: Theodora Maria Tasseron, geboren te Den Haag, leeftijd 22, vader Johan Pieter Tasseron, moeder Jacoba Theodora Geeven. / (scan archief.delft.nl, betr. huw.aktenr.13, transcriptie MCDK):
Heden den twee en twintigsten Februari negentienhonderd negen en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Rijswijk, in het huis der gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Johannes Gerardus Booij, oud negen en veertig jaren, directeur van een bouwmaatschappij, geboren te Nederhorst den Berg, wonende te 's-Gravenhage, gescheiden echtgenoot van Mathilde Jeanne Virginie Bouhuijs, meerderjarige zoon van: Jacob Booij en van Cornelia Theodora Leurs, beiden overleden; en:
Theodora Maria Tasseron, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, geboren te 's Gravenhage, wonende alhier, laatst te 's-Gravenhage, meerderjarige dochter van: Johan Pieter Tasseron, meubelhandelaar, en Jacoba Theodora Geeven, zonder beroep, beiden wonende te 's-Gravenhage. / De ouders der bruid hebben hunne toestemming tot dit huwelijk gegeven blijkens een aan mij overgelegd uittreksel uit het register van huwelijkstoestemmingen der gemeente 's-Gravenhage. Daar geene beletselen tegen de voltrekking van dit huwelijk te mijner kennis zijn gebracht, en de afkondigingen in deze gemeente en te 's-Gravenhage op Zaterdag, den negenden Februari dezes jaars, zonder stuiting is afgeloopen, heb ik de comparanten in het openbaar afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Nadat deze vragen door beiden toestemmend beantwoord werden, is door mij in naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. / Waarvan deze akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van:
Peter Johannes de Groot, oud zestig jarten, gemeente-ambtenaar, wonende alhier, en Anthonie Peter Prinsen, oud een en veertig jaren, gemeente-bode, wonende alhier. / Zijndeze deze akte overeenkomstig de wet voorgelezen. //
In de kantlijn is later het volgende vermeld:
Ontbonden door echtscheiding door het vonnis der rechtbank te Amsterdam van een en dertig maart negentienhonderd negen en veertig en de inschrijving alhier op drie en twintig mei negentienhonderd negen en veertig. Rijswijk, drie en twintig Mei negentienhonderd negen en veertig. De Ambtenaar van de Burgerlijke stand te Rijswijk. //

(bron Stadsarchief Amsterdam: collectie Archiefkaarten van Amsterdam)
Archiefkaart van Johannes Gerardus Booy, geboren op 1 november 1879
in de gemeente Nederhorst den Berg, provincie Noord-Holland,
nationaliteit Nederlands, rechtskundig adviseur, later na pensionering
zonder beroep, zoon van Jacob Booy en Cornelia Theodora Leurs.
Hij was tweemaal gehuwd volgens deze Archiefkaart:
Zijn eerste huwelijk te Amsterdam op 5 april 1905 (ontbonden door echtscheiding,
ingeschreven 27 jan.1925 bij de burgerlijke stand te Amsterdam);
gehuwd met: Mathilde Jeanne Virginie Bouhuys, geboren 16 okt.1878
te Amsterdam.
Zijn tweede huwelijk op 22 feb.1929 te Rijswijk, provincie Zuid-Holland
(ontbonden door echtscheiding, ingeschreven 23 mei 1949
bij de burgerlijke stand te Rijswijk, provincie Zuid-Holland);
gehuwd met: Theodora Maria Tasseron, geb. 's-Gravenhage 20 sep.1906;
van de Archiefkaart van haar echtgenoot afgevoerd op 14 januari 1947
(afkorting GV = gemeente 's-Gravenhage). /
Op zijn Archiefkaart van Amsterdam, de volgende adressen en gemeentes:
• RIJSWIJK ZH (= Rijswijk, Zuid-Holland, geen woonadres);
• 12 okt.1915 GV (= Gemeente 's-Gravenhage, Zuid-Holland, geen details);
• 18 feb.1943 RIJSWIJK ZH (= Rijswijk, Zuid-Holland, geen details);
• 14 feb.1946 GV Oudemansstraat 64 (= gemeente 's-Gravenhage);
• 14 jan.1947 ASD: Oudewaal 8A hs (= gemeente Amsterdam),
• div. adressen (= in de gemeente Amsterdam, geen verdere details). /
• 8 sep.1955 Nassaukade 28 I (= gemeente Amsterdam);
• 19 jan.1956 GV 2e Schuytstraat 65 II (= 's-Gravenhage). //

Volgens mondelinge overleveringen woonde hij in de vijftiger jaren
als alleenstaande niet-hertrouwde zakenman te Amsterdam,
rechtskundig adviseur en vanwege zijn pensionering verhuisd
van Amsterdam naar 's-Gravenhage.
Gezien het vorenstaande voorlopige conclusie,
bij zijn verhuizing op 19 jan.1956 nog in leven, 76 jaar oud,
vermoedelijk als alleenstaande man zonder nakomelingen
overleden na 19 jan.1956 te 's-Gravenhage:?. //
Hieronder volgen bijzonderheden over de voorouders van
Johannes Gerardus BOOIJ (of BOOY, etc.):

Fam. BOOIJ (ook: BOOY); voorouders en familierelaties (bron website Genlias; www.genlias.nl/)
derhalve een beperkt overzicht, mogelijk relevant voor de genealogie BOOIJ / BOUHUIJS / TASSERON;
begint bij voorouders Van der STAM, en verdere familie vermeld bij het echtpaar BOSCH–PLOMP;
Jacob Pieterse HAGEN en Marretje / Mattie van der SWET / de ZWET (diverse spellingvariaties).
Dit overzicht is niet compleet, in ieder geval wel een begin van families in dezelfde regio's.
(Bronnen: div. archieven in Nederland, o.a. 's-Gravenhage, Amsterdam, Haarlem, Rijswijk ZH,
genlias, etc.):

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 385 / Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 23-12-1824 (23 dec.1824)
Bruidegom Wilhelmus Hagen / Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Bruid Natie Taling / Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Kortenhoef
Vader bruidegom Jacob Hagen Moeder bruidegom Mattie van der Swet
Vader bruid Gerrit Taling Moeder bruid Wilhelmina van Meteren
Nadere informatie beroep bg.: werkman; beroep bruid: dienstbaar //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.132 Gemeente: Weesp
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 07-05-1835 (7 mei 1835)
Bruidegom Leendert Koenders / Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Weesp
Bruid Marretje Hagen / Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Vader bruidegom Hendrik Koenders Moeder bruidegom Doortje van Soest
Vader bruid Jacob Pieterse Hagen Moeder bruid Marretje de Zwet
Nadere informatie beroep Bg.: werkman; beroep Bd.: dienstbaar;
beroep vader Bg.: veehouder //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 385 / Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 7 Datum: 24-05-1845 (24 mei 1845)
Bruidegom Jacob Hagen / Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Bruid Neeltje de Jong / Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Nederhorst den Berg
Vader bruidegom Jaap Hagen / Moeder bruidegom Maria van der Swed
Vader bruid Jacob de Jong / Moeder bruid Elizabeth Voorn
Nadere informatie beroep bg.: werkman; beroep bruid: naaister;
beroep vader bg.: -; beroep moeder bg.: -; beroep vader bd.: -; beroep moeder bd.: -;
familienaam vader van de bruidegom ook van Haagen;
familienaam moeder van de bruidegom ook de Swet. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 385 / Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum: 01-11-1845 (1 nov.1845)
Bruidegom Klaas Hagen / Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Bruid Maria Meester / Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Ankeveen
Vader bruidegom Jacob Hagen Moeder bruidegom Maria van der Zwet
Vader bruid Dirk Meester Moeder bruid Trijntje Besemer
Nadere informatie beroep bg.: werkman; beroep bruid: -; beroep vader bg.: -;
beroep moeder bg.: -; beroep vader bd.: klompenmaker; beroep moeder bd.: //

Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 1020 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 42 Aangiftedatum: 01-12-1837 (1 dec.1837)
Overledene Clara Pieterse Plomp /
Geslacht: V / Overlijdensdatum: 30-11-1837 (30 nov.1837)
Leeftijd: 83 Overlijdensplaats: Abcoude-Proostdij / Vader / Moeder /
Partner Huibert Corse Bosch Relatie: weduwe //
Nadere informatie Willem Koekenbier en Huibert van der Stam,
neven, waren de aangevers //

Bron Memories van successie Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 337-3 / Inventarisnr: 18 Kantoorplaats: Loenen
Memorienr: 105 Registratie datum: 28-02-1837 (28 feb.1837)
Overledene Clara Pieterse Plomp /
Overlijdensplaats: Abcoude Overlijdensdatum: 30-11-1837 (30 nov.1837)
Nadere informatie nummer op film: 647. E.v. Huibert Corszoon Bosch. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.116 Gemeente: Sloten
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 20-06-1813 (20 jun.1813)
Bruidegom Hubertus van der Stam Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Osdorp
Bruid Antje Sluijter Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Weesp
Vader bruidegom Jacobus van der Stam Moeder bruidegom Marritje Pieters Plomp
Vader bruid Jan Sluijter Moeder bruid Claartje Janse Laagland
Nadere informatie beroep Bg.: ouvrier; beroep Bd.: servante //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 42 Gemeente: 's-Graveland
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 7 Datum: 23-08-1845 (23 aug.1845)
Bruidegom Jacobus van der Stam / Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Bruid Catharina Haselager / Leeftijd: 22 Geboorteplaats: 's-Graveland
Vader bruidegom Huijbert van der Stam Moeder bruidegom Antie Sluijter
Vader bruid Gerbert Haselager Moeder bruid Maria Hijstee
Nadere informatie beroep bg.: scheepsmakersknecht; beroep vader bg.: veehouder;
vader van de bruid bruid Jan van der Pauw;
toeziend voogd van de bruid Hendrik Heijstee //

.Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 42 Gemeente: 's-Graveland
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 13-11-1886 (13 nov.1886)
Bruidegom Hubertus van der Stam / Leeftijd: 40 Geboorteplaats: 's-Graveland
Bruid Catharina Veenman / Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Ankeveen
Vader bruidegom Jacobus van der Stam Moeder bruidegom Catharina Haselager
Vader bruid Cornelis Veenman Moeder bruid Lobina Besemer
Nadere informatie beroep bg.: kleerbleker; beroep moeder bg.: kleerbleekster;
beroep vader bd.: werkman; weduwe van Gerrit Hagen. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 194 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 12-02-1814 (12 feb.1814)
Bruidegom Pieter van der Stam / Leeftijd: 36 / Geboorteplaats: Nieuwer-Amstel = geb.ca.1777.
Bruid Johanna Booij / Leeftijd: 22 / Geboorteplaats: Abcoude-Proostdij = geboren ca.1791.
Vader bruidegom Jacobus van der Stam / Moeder bruidegom Marritje Pieterse Plomp
Vader bruid Jan Booij / Moeder bruid Cornelia Metzer //

Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 1017 Gemeente: Abcoude-Baambrugge
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 3 Aangiftedatum: 16-01-1831 (16 jan.1831)
Overledene Pieter van de Stam / Geslacht: M Overlijdensdatum: 15-01-1831 (15 jan.1831)
Leeftijd: 52 Overlijdensplaats: Abcoude-Baambrugge
Vader Jacobus van de Stam Moeder Marretje Pieterse
Partner Anna Booij Relatie: geh.met //

Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 1 Gemeente: Abcoude-Baambrugge
Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: 6 / Aangiftedatum: 22-03-1814 (22 mrt.1814)
Kind Marrijtje van der Stam / Geslacht: V
Geboortedatum: 20-03-1814 (20 mrt.1814) / Geboorteplaats: Abcoude-Baambrugge /
Vader Pieter van der Stam / Moeder Anna Booij //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 Inventarisnr: 782 Gemeente: Abcoude-Baambrugge
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 2 Datum: 20-02-1832 (20 feb.1832)
Bruidegom Willem Koekenbier / Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Abcoude-Proosdij en Aasdom
Bruid Marrijtje van der Stam Leeftijd: 18 Geboorteplaats: Abcoude-Baambrugge
Vader bruidegom Willem Koekenbier / Moeder bruidegom Marijtje de Jong
Vader bruid Pieter van der Stam / Moeder bruid Anna Booij //

Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 1019 Gemeente: Abcoude-Baambrugge
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 22 Aangiftedatum: 26-08-1878 (26 aug.1878)
Overledene Maria van der Stam / Geslacht: V Overlijdensdatum: 25-08-1878 (25 aug.1878)
Leeftijd: 64 Overlijdensplaats: Abcoude-Baambrugge
Vader Pieter van der Stam / Moeder Anna Booij
Partner Wilhelmus Koekenbier / Relatie: weduwe van //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 786 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 16-04-1875 (16 apr.1875)
Bruidegom Antonie van Oostrom / Leeftijd: 30 Geb.plaats: Schonauwen gemeente Houten
Bruid Anna Maria Koekenbier / Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Abcoude-Proostdij
Vader bruidegom Hermanus van Oostrom Moeder bruidegom Cornelia van Rossum
Vader bruid Willem Koekenbier Moeder bruid Maria van der Stam //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Rijnlands Midden
Algemeen / Gemeente: Nieuwkoop Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1 Datum: 11-01-1884 (11 jan.1884)
Bruidegom Hendrikus Jacobus Egberts / Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Ter Aar
Bruid Anna Maria Koekenbier / Leeftijd: 33 Geboorteplaats: Abcoude-Proosdij
Vader bruidegom Hendrik Egberts Moeder bruidegom Maria Ockerse
Vader bruid Willem Koekenbier Moeder bruid Maria van der Stam
Nadere informatie Bd. Wed. v. Antonie van Oostrom. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 782 Gemeente: Abcoude-Baambrugge
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 6 Datum: 17-11-1831 (17 nov.1831)
Bruidegom Theodorus Versteeg / Leeftijd: 43 Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Anna Booij / Leeftijd: 39 Geboorteplaats: Abcoude-Proosdij en Aasdom
Vader bruidegom Martinus Versteeg / Moeder bruidegom Agnes van Zuijlen
Vader bruid Jan Booij / Moeder bruid Cornelia Maria Metzer
Nadere informatie Hij:weduwnaar van Joanna van Dijk;
zij:weduwe van Pieter van den Stam. //

Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 1018 Gemeente: Abcoude-Baambrugge
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 5 Aangiftedatum: 02-02-1857 (2 feb.1857)
Overledene Theodorus Versteeg / Geslacht: M Overlijdensdatum: 01-02-1857 (1 feb.1857)
Leeftijd: 69 Overlijdensplaats: Abcoude-Baambrugge
Vader Martinus Versteeg Moeder Agnes van Zuijlen
Partner Anna Booij Relatie: man van //

Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 1019 Gemeente: Abcoude-Baambrugge
Soort akte: Overlijdensakte Aktenummer: 21 Aangiftedatum: 18-07-1874 (18 jul.1874)
Overledene Anna Booij / Geslacht: V Overlijdensdatum: 17-07-1874 (17 jul.1874)
Leeftijd: 82 Overlijdensplaats: Abcoude-Baambrugge
Vader Jan Booij / Moeder Cornelia Maria Metzer
Partner Theodurus Versteeg / Relatie: weduwe van
Nadere informatie eerder wed.van Pieter van der Stam. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 194 Gemeente: Abcoude-Proostdij
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 25-01-1818
Bruidegom Jacob Lambalk / Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Bruid Gerarda Booij / Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Abcoude-Proostdij
Vader bruidegom Dirk Lambalk / Moeder bruidegom Trijntje Heuft
Vader bruid Jan Booij / Moeder bruid Cornelia Maria Metzer //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.83 Gemeente: Nederhorst den Berg
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 21-01-1826
Bruidegom Cornelis Booij / Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Abcoude
Bruid Joanna van Dijk / Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Nederhorst den Berg
Vader bruidegom Jan Booij Moeder bruidegom Cornelia Maria Metzer
Vader bruid Dirk van Dijk Moeder bruid Pieternel Outersterp
Nadere informatie beroep Bg.: scheepsmakersknecht];
beroep vader Bg.: scheepsmaker; beroep vader Bd.: timmermansbaas. //

• 25 aug.1827: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 385 / Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12 Datum: 25-08-1827
Bruidegom Johannes Willebroddus Booij
Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Abcoude = geboren ca.1804
Bruid Elisabeth Hagen
Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Weesperkarspel = geboren ca.1803.
Vader bruidegom Johannes Booij Moeder bruidegom Cornelia Metzer
Vader bruid Jacob Hagen Moeder bruid Maria de Swet
Nadere informatie beroep bg.: scheepstimmerman; beroep vader bg.: scheepstimmerman;
beroep vader bd.: -; beroep moeder bd.: veenwerkster. //

• 22 jul.1854: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 42 Gemeente: 's-Graveland
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 22-07-1854
Bruidegom Dirk Booij / Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Weesperkarspel = geboren ca.1827.
Bruid Johanna Vermeulen / Leeftijd: 23 Geboorteplaats: 's-Graveland = geboren ca.1830.
Vader bruidegom Jan Booij Moeder bruidegom Elisabeth Hagen
Vader bruid Hendrik Vermeulen Moeder bruid Margrietje de Ruiter
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep bruid: dienstbode;
beroep vader bd.: wever //

• 12 aug.1864: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 4 / Datum: 12-08-1864 (12 aug.1864)
Bruidegom Jacob Booij / Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Ankeveen
Bruid Cornelia Theodora Leurs / Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Ankeveen
Vader bruidegom Jan Booij / Moeder bruidegom Elizabeth Haage /
Vader bruid Gerrit Leurs / Moeder bruid Maria Verhoeven /
Nadere informatie beroep bg.: kleermaker; beroep moeder bd.: veehoudster. //

• 12-08-1864: Huwelijk in de gemeente Ankeveen, ouders van Johannes Gerardus BOOIJ (ook BOOY);
(de eerste echtgenoot van Mathilde Jeanne Virginie BOUHUIJS, ook BOUHUYS)
Huw. Akte Nr.4. Burgerlijke Stand Ankeveen, prov. Noord-Holland:
"Heden den twaalfden Augustus Achttienhonderd Vier en Zestig, zijn voor ons ondergeteekende,
Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ankeveen in het huis derzelve gemeente, verschenen,
ten einde een huwelijk aan te gaan,
Jacob Booij, van beroep kleedermaker, oud vier-en-dertig jaren, geboren te Ankeveen
en wonende te Nederhorst den Berg, meerderjarige zoon van
Jan Booij, overleden,
en van
Elizabeth Haage, buiten beroep, wonende te Nederhorst den Berg, ter eenre.
En

Cornelia Theodora Leurs,
buiten beroep, oud vier-en-twintig jaren,
geboren en wonende te Ankeveen, meerderjarige dochter van
Gerrit Leurs, overleden,
en van
Maria Verhoeven, van beroep veehoudster, wonende te Ankeveen, ter andere zijde.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt,
dat de beide afkondigingen te Ankeveen en te Nederhorst den Berg
op de een-en-dertigsten Julij en den zevenden Augustus dezes jaars zonder stuiting
hebben plaats gehad; ten tweede hunne geboorteakten; ten derden de doodakte
van de vader der bruid; en ten vierden bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.

De moeder der bruid, hier tegenwoordig, heeft ons verklaard toestemming tot dit huwelijk te geven.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk
al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn:
hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak
gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. / In tegenwoordigheid van:
Cornelis Leurs, beroep veenman, oud een en vijftig jaren, wonende te Ankeveen;
Johannis Verhoeven, beroep broodbakker, oud een-en-vijftig jaren, wonende te WeesperCarspel;
Antonie Verhoeven, beroep kleedermaker, oud vijf-en-vijftig jaren, wonende te WeesperCarspel;
en
Servaas Verhoeven, buiten beroep, oud vier-en-vijftig jaren, wonende te WeesperCarspel;
allen ooms der bruid.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons, de Comparanten,
de moeder der bruid en de getuigen is onderteekend.
w.g.: J. Booy, Cornelia Theodora Leurs, M. Verhoeven,
C. Leurs, J. Verhoeven, A. Verhoeven, S. Verhoeven.
De Ambtenaar voornoemd,
w.g.: C. Boelhouwer." //

Overige bijzonderheden, archiefvondsten, bron website GenLias: www.genlias.nl/
De huw.getuige Cornelis Leurs, op 12 aug.1864 is 51 jr. = geb.ca 1812-1813;
mogelijk dezelfde als:

• 29 apr.1837: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 2 Datum: 29-04-1837
Bruidegom Cornelis Leurs / Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Ankeveen
Bruid Catharina Verhoeven / Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Ankeveen
Vader bruidegom Hendrik Leurs Moeder bruidegom Jannetje Hageman
Vader bruid Wilhelmus Verhoeven Moeder bruid Maria van der Meer
Nadere informatie beroep bg.: schipper. //

• 23 jan.1875: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 385 / Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 23-01-1875
Bruidegom Pieter Josias Brouwers / Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Vlissingen
Bruid Jansje Leurs / Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1840.
Vader bruidegom Johannes Brouwers Moeder bruidegom Maria Magdala Bosschaart
Vader bruid Cornelis Leurs Moeder bruid Catharina Verhoeven
Nadere informatie beroep bg.: onderwijzer;
beroep vader bg.: timmerman; beroep vader bd.: koopman. //

• 20 nov.1879: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 385 / Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 15 Datum: 20-11-1879
Bruidegom Gerardus Leurs / Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1847.
Bruid Anna Keijzer / Leeftijd: 30 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Vader bruidegom Cornelis Leurs Moeder bruidegom Catharina Verhoeven
Vader bruid Jacobus Arendszoon Keijzer Moeder bruid Cornelia Logge
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer;
beroep vader bg.: koopman; beroep vader bd.: timmerman //

Overige bijzonderheden, archiefvondsten, bron website www.genlias.nl/
De huw.getuige Johannis Verhoeven, op 12 aug.1864 is 51 jr.
= geb.ca 1812-1813; mogelijk dezelfde als:

• 1 mei 1846: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 2 Datum: 01-05-1846
Bruidegom Johannes Verhoeven / Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Ankeveen
Bruid Anna Hilhorst / Leeftijd: 24 Geboorteplaats: 's-Graveland
Vader bruidegom Willem Verhoeven Moeder bruidegom Maria van der Meer
Vader bruid Jan Hilhorst Moeder bruid Maria van den Bergh
Nadere informatie beroep bg.: bakker; beroep bruid: dienstbode. //

• 19 jun.1863: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 19-06-1863
Bruidegom Johannes Verhoeven / Leeftijd: 50 Geboorteplaats: Nederhorst den Berg
Bruid Catharina Winthorst / Leeftijd: 40 Geboorteplaats: Ankeveen
Vader bruidegom Willem Verhoeven Moeder bruidegom Maria van der Meer
Vader bruid Henricus Winthorst Moeder bruid Niesje Wessels
Nadere informatie beroep bg.: broodbakker; beroep bruid: naaister;
weduwnaar van Anna Hilhorst. //

• 10 okt.1872: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 385 / Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum: 10-10-1872
Bruidegom Johannes Verhoeven / Leeftijd: 59 Geboorteplaats: Nederhorst den Berg
Bruid Gerdiena van 't Hooft / Leeftijd: 44 Geboorteplaats: Linschoten
Vader bruidegom Willem Verhoeven Moeder bruidegom Maria van der Meer
Vader bruid Hendrik van 't Hooft Moeder bruid Cornelia van Dijk
Nadere informatie beroep bg.: broodbakker; weduwnaar van Catharina Windhorst. //

Hieronder wordt voorzichtig verondersteld, dat de bruidegom Gerardus LEURS
dezelfde persoon is als Gerrit LEURS: gehuwd met Maria VERHOEVEN; geen
huwelijk gevonden van een Gerrit LEURS met Maria VERHOEVEN; onderzoeks-
resultaten zoveel mogelijk datumvolgorde van geboorte kinderen fam.naam LEURS:

• 14 jun.1834: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 14-06-1834
Bruidegom Gerardus Leurs Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Ankeveen
Bruid Maria Verhoeven Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Vader bruidegom Henricus Leurs Moeder bruidegom Jansie Hageman
Vader bruid Willem Verhoeven Moeder bruid Maria van der Meer
Nadere informatie: beroep bg.: schipper; beroep moeder bd.: veehoudster. //

Uit het huwelijk van Maria VERHOEVEN en Gerardus of Gerrit LEURS
vermoedelijk dezelfde personen, zijn de volgende kinderen genoteerd (volgorde geb.jaren):

• ca.1835 & 15 aug.1862: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 15-08-1862
Bruidegom Hendrik Veldijk Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Ankeveen
Bruid Johanna Leurs Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.ca.1835.
Vader bruidegom Joannis Veldijk Moeder bruidegom Jaantje van der Kroon
Vader bruid Gerardus Leurs Moeder bruid Maria Verhoeven
Nadere informatie: beroep vader bg.: broodbakker; beroep moeder bd.: veehoudster. //

• 1836 & 19 jan.1877: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen: Toegangnr: 481. Inventarisnr: 976 Gemeente: Vinkeveen en Waverveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 19-01-1877
Bruidegom Wilhelmus Leurs Leeftijd: 40 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1836.
Bruid Alida Braam Leeftijd: 20 Geboorteplaats: Vinkeveen
Vader bruidegom Gerardus Leurs Moeder bruidegom Maria Verhoeven
Vader bruid Willem Braam Moeder bruid Catharina Kok //

• 1837 & 18 nov.1859: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 8 Datum: 18-11-1859
Bruidegom Pieter Leurs Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1837.
Bruid Hendrica Meester Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Vader bruidegom Gerardus Leurs Moeder bruidegom Maria Verhoeven
Vader bruid Dirk Meester Moeder bruid Catharina Bezemer
Nadere informatie: beroep bg.: schippersknecht; beroep vader bg.: koopman. //

• 1837 & 12 febr.1870: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 12-02-1870
Bruidegom Pieter Leurs Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1837.
Bruid Antje van den Berg Leeftijd: 37 Geboorteplaats: Abcoude Proostdij
Vader bruidegom Gerardus Leurs Moeder bruidegom Maria Verhoeven
Vader bruid Jan van den Berg Moeder bruid Maria Otten
Nadere informatie: beroep bg.: werkman; beroep moeder bg.: veehoudster;
weduwnaar van Hendrika Meester; weduwe van Johannes van Veen. //

• 1839 & 12 aug.1864: Detail resultaat: (Vader bruid) Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief / Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 9
Gemeente: Ankeveen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 12-08-1864
Bruidegom Jacob Booij. Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Ankeveen
Bruid Cornelia Theodora Leurs. Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1839.
Vader bruidegom Jan Booij Moeder bruidegom Elizabeth Haage
Vader bruid Gerrit Leurs Moeder bruid Maria Verhoeven
Nadere informatie: beroep bg.: kleermaker; beroep moeder bd.: veehoudster. //
Bron: website www.genlias.nl / Zie ook akte in vroeger jaren overgeschreven
bij het Rijksarchief van Noord-Holland in Haarlem, zie akte hierboven. //

• 1843 & 31 okt.1872: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 385. Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 11 Datum: 31-10-1872
Bruidegom Hendrik Leurs Leeftijd: 29 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1843.
Bruid Catharina Meester Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Ankeveen
Vader bruidegom Gerrit Leurs Moeder bruidegom Maria Verhoeven
Vader bruid Johannes Adrianus Meester Moeder bruid Anthonia de Vos
Nadere informatie: beroep bg.: veenman; beroep vader bd.: veehouder. //

• 1843/4? & 10 mei 1872: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 385. Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 6 Datum: 10-05-1872
Bruidegom Johannes Leurs Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Ankeveen = 1843/4?
Bruid Gerarda Taling Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Vader bruidegom Gerrit Leurs Moeder bruidegom Maria Verhoeven
Vader bruid Hermanus Taling Moeder bruid Susanna Haselager
Nadere informatie: beroep bg.: werkman; beroep vader bd.: bleker. //

• ca.1844 & 27 aug.1870: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 2 Datum: 27-08-1870
Bruidegom Pieter van Nes Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Bruid Martha Leurs Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.ca.1844.
Vader bruidegom Johannes van Nes Moeder bruidegom Adriana Sloothaak
Vader bruid Gerardus Leurs Moeder bruid Maria Verhoeven
Nadere informatie: beroep bg.: veehouder;
beroep moeder bg.: veehoudster; beroep moeder bd.: veehoudster //

• 1845 & 2 mei 1868: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen: Toegangnr: 358. Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 2 Datum: 02-05-1868
Bruidegom Cornelis Leurs Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1845.
Bruid Clasina Maria van Beusekom Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Gerrit Leurs Moeder bruidegom Maria Verhoeven
Vader bruid Johannes van Beusekom Moeder bruid Neeltje Jonkman
Nadere informatie: beroep bg.: schipper; beroep moeder bg.: veehoudster. //

• 5 jun./7 jun.1870: broer van Neeltje van Beusekom–Jonkman:
Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207 / Inventarisnr: 5802 Gemeente: Deil
Soort akte: overlijden Aktenummer: 29 Aangiftedatum: 07-06-1870
Overledene Richardus Jonkman
Geslacht: M Overlijdensdatum: 05-06-1870 Overlijdensplaats: Deil
Vader Nicolaas Jonkman Moeder Wilhelmina Waanders
Nadere informatie dooppl: Ankeveen; oud 61 jaar; beroep overl.: pastoor;
beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld. //

• 12 nov.1854 & 5 sept./7 sept.1854: Bron Burgerlijke stand -
Overlijden Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207. / Inventarisnr: 4005
Gemeente: Huissen Soort akte: overlijden Aktenummer: 38 Aangiftedatum: 07-09-1854.
Overledene Neeltje Jonkman
Geslacht: V. Overlijdensdatum: 05-09-1854. Overlijdensplaats: Huissen
Vader Nicolaas Jonkman. Moeder Wilhelmina Waanders
Partner Johannes van Beusekom. Relatie: weduwe
Nadere informatie dooppl: Vreeland 12-11-1804; beroep overl.: zonder beroep;
beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld. //

Uit het huwelijk van Willem VERHOEVEN en Maria van der MEER
vermoedelijk dezelfde personen, zijn de volgende kinderen genoteerd (volgorde geb.jaren):

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 17-06-1825
Bruidegom Gerardus Verhoeven / Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1798.
Bruid Grietje Koster / Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Ankeveen
Vader bruidegom Willem Verhoeven Moeder bruidegom Maria van der Meer
Vader bruid Teunis Koster Moeder bruid Teuntje Eme Koopmanschap
Nadere informatie beroep bg.: schipper; beroep bruid: dienstbode;
beroep vader bg.: veehouder //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 385 / Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 15 Datum: 14-10-1854
Bruidegom Willem Verhoeven / Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1826.
Bruid Anna van Dijk / Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Vader bruidegom Gerardus Verhoeven Moeder bruidegom Grietje Koster
Vader bruid Willem van Dijk Moeder bruid Antje Schragen
Nadere informatie beroep bg.: broodbakker; beroep bruid: -;
beroep vader bg.: veenboer; beroep moeder bg.: -;
beroep vader bd.: herbergier; beroep moeder bd.: -. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 385 / Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 17 Datum: 03-11-1887
Bruidegom Petrus Franciscus Verhoeven / Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Utrecht = geb.1865.
Bruid Maria Taling / Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Weesperkarspel = geb.1862.
Vader bruidegom Willem Verhoeven Moeder bruidegom Anna van Dijk
Vader bruid Johannes Taling Moeder bruid Geertruida van Beusekom
Nadere informatie beroep bg.: werkman; beroep vader bd.: bleker;
voogd van de bruidegom Gerardus Johannes Verhoeven;
toeziend voogd van de bruidegom Johannes van Dijk Willemzoon. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 385 / Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 14 Datum: 11-07-1889
Bruidegom Johannes Gerardus Verhoeven Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Utrecht = geb.ca.1866.
Bruid Christina Taling Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Weesperkarspel = geb.ca.1865.
Vader bruidegom Willem Verhoeven Moeder bruidegom Anna van Dijk
Vader bruid Johannes Taling Moeder bruid Geertruida van Beusekom
Nadere informatie beroep bg.: klompenmaker; beroep vader bd.: bleker;
voogd van de bruidegom Gerardus Johannes Verhoeven;
toeziend voogd van de bruidegom Johannes van Dijk Willemzoon. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 01-10-1853
Bruidegom Antonius Verhoeven / Leeftijd: 26 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1827.
Bruid Maria Taling / Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Ankeveen
Vader bruidegom Gerardus Verhoeven Moeder bruidegom Grietje Koster
Vader bruid Pieter Taling Moeder bruid Cornelia Maria Schrage
Nadere informatie beroep bg.: schippersknecht; beroep bruid: naaister;
beroep vader bg.: winkelier //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 07-08-1875
Bruidegom Everardus van Beusekom / Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Kortenhoef
Bruid Margaretha Verhoeven / Leeftijd: 21 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1853-1854.
Vader bruidegom Hendrik van Beusekom Moeder bruidegom Jannetje Stalenhoef
Vader bruid Antonius Verhoeven Moeder bruid Maria Taling
Nadere informatie beroep bg.: timmermansknecht;
beroep vader bg.: timmermansknecht; beroep vader bd.: schipper //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 5 Datum: 30-07-1900
Bruidegom Petrus Logge / Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Bruid Maria Verhoeven / Leeftijd: 40 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1859.
Vader bruidegom Tijmen Logge Moeder bruidegom Geertruida Joling
Vader bruid Antonius Verhoeven Moeder bruid Maria Taling
Nadere informatie beroep bg.: metselaar;
weduwnaar van Agnes Adriana Ketelaar. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 20-05-1906
Bruidegom Willem Dekker / Leeftijd: 34 Geboorteplaats: Oude Niedorp
Bruid Anna Maria Verhoeven / Leeftijd: 43 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1862.
Vader bruidegom Pieter Dekker Moeder bruidegom Aaltje Hoebe
Vader bruid Antonius Verhoeven Moeder bruid Maria Taling
Nadere informatie beroep bg.: broodbakker;
weduwnaar van Antonia Gerharda Tijhuis. //


Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 13-04-1842
Bruidegom Gerardus Verhoeven / Leeftijd: 43 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1798.
Bruid Jannetje Ottenkoort / Leeftijd: 45 Geboorteplaats: Weesp
Vader bruidegom Willem Verhoeven Moeder bruidegom Maria van der Meer
Vader bruid Frans Ottenkoort Moeder bruid Maria Schlebus
Nadere informatie beroep bg.: schipper; beroep bruid: winkelierster;
weduwnaar van Grietje Koster; weduwe van Gerrit Men. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 14-06-1834
Bruidegom Gerardus Leurs / Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1805.
Bruid Maria Verhoeven / Leeftijd: 27 Geboorteplaats: Weesperkarspel = geb.1806.
Vader bruidegom Henricus Leurs Moeder bruidegom Jansie Hageman
Vader bruid Willem Verhoeven Moeder bruid Maria van der Meer
Nadere informatie beroep bg.: schipper; beroep moeder bd.: veehoudster //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 2 Datum: 29-04-1837
Bruidegom Cornelis Leurs / Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1812.
Bruid Catharina Verhoeven / Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1814.
Vader bruidegom Hendrik Leurs Moeder bruidegom Jannetje Hageman
Vader bruid Wilhelmus Verhoeven Moeder bruid Maria van der Meer
Nadere informatie beroep bg.: schipper //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 04-08-1838
Bruidegom Wilhelmus Verhoeven / Leeftijd: 37 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.ca.1800-1801.
Bruid Cornelia Maria Schragen / Leeftijd: 38 Geboorteplaats: Weesperkarspel
Vader bruidegom Willem Verhoeven Moeder bruidegom Maria van der Meer
Vader bruid Gijsbert Schragen Moeder bruid Heintje van Oostwaard
Nadere informatie beroep bg.: werkman; beroep moeder bg.: veehoudster;
weduwe van Pieter Taling; Erk. 1 kind. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 385 / Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 12 Datum: 27-08-1863
Bruidegom Wilhelmus Gijsbertus Beijer / Leeftijd: 26 Geboorteplaats: 's-Graveland
Bruid Anna Maria Verhoeven / Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.ca.1838-1839.
Vader bruidegom Dirk Beijer Moeder bruidegom Maria Hoebé
Vader bruid Wilhelmus Verhoeven Moeder bruid Cornelia Maria Schragen
Nadere informatie beroep bg.: timmerman; beroep bruid: -;
beroep vader bg.: timmerman; beroep moeder bg.: -;
beroep vader bd.: veehouder; beroep moeder bd.: -. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 2 Datum: 01-05-1846
Bruidegom Johannes Verhoeven / Leeftijd: 32 Geboorteplaats: Ankeveen = geb.1813.
Bruid Anna Hilhorst / Leeftijd: 24 Geboorteplaats: 's-Graveland
Vader bruidegom Willem Verhoeven Moeder bruidegom Maria van der Meer
Vader bruid Jan Hilhorst Moeder bruid Maria van den Bergh
Nadere informatie beroep bg.: bakker; beroep bruid: dienstbode. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 9 Gemeente: Ankeveen
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 19-06-1863
Bruidegom Johannes Verhoeven / Leeftijd: 50
Geboorteplaats: Nederhorst den Berg = geb.ca.1813.
Bruid Catharina Winthorst / Leeftijd: 40 Geboorteplaats: Ankeveen
Vader bruidegom Willem Verhoeven Moeder bruidegom Maria van der Meer
Vader bruid Henricus Winthorst Moeder bruid Niesje Wessels
Nadere informatie beroep bg.: broodbakker; beroep bruid: naaister;
weduwnaar van Anna Hilhorst. //

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 385 / Inventarisnr: 133 Gemeente: Weesperkarspel
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum: 10-10-1872
Bruidegom Johannes Verhoeven / Leeftijd: 59 Geboorteplaats: Nederhorst den Berg = geb.1813.
Bruid Gerdiena van 't Hooft / Leeftijd: 44 Geboorteplaats: Linschoten
Vader bruidegom Willem Verhoeven Moeder bruidegom Maria van der Meer
Vader bruid Hendrik van 't Hooft Moeder bruid Cornelia van Dijk
Nadere informatie beroep bg.: broodbakker;
weduwnaar van Catharina Windhorst. //

Bron Burgerlijke stand - Overlijden Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481 / Inventarisnr: 454 Gemeente: Utrecht Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 1679 Aangiftedatum: 10-12-1877 Overledene Cornelia Verhoeven /
Geslacht: V Overlijdensdatum: 08-12-1877 Leeftijd: 72 Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Willem Verhoeven Moeder Margarethe van der Meer / Partner Relatie: ongehuwd. /
mijn opm.: zij is vermoedelijk geboren in 1805. / voornaam moeder is niet Maria. //

 

============================================================

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:

> Info.Marianne Ch. Kazenbroot
.

In bewerking / Under construction:MarCh.-gen.-index. /

MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. /

MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. /

MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;

ancestors / voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

Generatie/Generation III: extra pagina's/pages:

MarCh-gen.IIIff. / • MarCh-gen.IIIfm. / • MarCh-gen.IIImf. / • MarCh-gen.IIImm.

=> GENERATIE IV / GENERATION IV.

=========================================================

<= index: familienamen; surnames

Copyright, disclaimer & Privacy, Contact

home