HOME

All rights reserved. Copyright © M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

<= index: familienamen; surnamesVOOROUDERS GENERATIE I / ANCESTORS GENERATION I

Gen. I.–1.: Generatie I nummer 1 / Generation I. number 1:
Een kort verhaal over mijn familienaam KAZENBROOT, welbekend in Nederland.
A short story about my family name KAZENBROOT. well-known in the Netherlands.

Mijn familienaam is hetzelfde als mijn voorouder: Hendrik KAZENBROOT,
zoon uit het huwelijk van Jacob KAZENBROOT en Guurtje KAGER
(voorheen ook bekend als KAASENBROOD-KAGER en andere spelling varianten van C tot K).

Iedereen in de 21ste eeuw met deze familienaam KAZENBROOT
is een nakomeling van voornoemde Hendrik KAZENBROOT en zijn tweede echtgenote: Erckjen DRIESSEN:
burgerlijk huwelijk op 4 Mei 1823 in Schoorl (provincie Noord-Holland).

Personen met andere familienamen (sedert circa 1947 tot heden): zijn geen nakomelingen uit dit huwelijk.
Bijvoorbeeld personen met familienamen: Caasenbrood, de Casembroot, Decasembroot, Kaasenbrood.
Fouten zijn bekend meestal in niet-officiële documenten zoals categorie schoolfoto's en familie annonces
in kranten of drukwerk, bijvoorbeeld deze namen:
de Casembrood, Kaasenbroot, Kasebrood, Kasenbrood, Kazebrood, Kazebroot, Kazenbrood.

My surname is the same as my ancestor: Hendrik KAZENBROOT,
son from the marriage of Jacob KAZENBROOT and Guurtje KAGER
(formerly also known as KAASENBROOD-KAGER and other spelling variations from C to K).

Everyone in the 21st century with this family name KAZENBROOT
is a descendant of the above mentioned Hendrik KAZENBROOT and his second spouse: Erckjen DRIESSEN:
civil marriage 4th May 1823 in Schoorl (province Noord-Holland, the Netherlands).

Persons with other family names (since approximately 1947 until present): are no descendants from this marriage.
For example persons with family names: Caasenbrood, de Casembroot, Decasembroot, Kaasenbrood.
Mistakes are known usually in non-official documents such as category school-photo's and family announcements
in newspapers or printed matter, for example these names:
de Casembrood, Kaasenbroot, Kasebrood, Kasenbrood, Kazebrood, Kazebroot, Kazenbrood.


Advertentie in Nederlandse kranten jaar 1962, betreft verre familie met de naam Casenbrot in de USA,
zie verder genealogie nummer V.c.4. = VI.f. Adrianus Kaas en Brood = Kaasenbrood (1848-1921):
op deze site kazenbroot.nl, pagina => http://www.kazenbroot.nl/CASEMBROOT.5c4.Adr.6f.html

Mijn achternaam Kazenbroot is in vroeger eeuwen bekend met oude hofstijl: Casembroot;
met varianten van C tot K;  de oudste familietak tot heden is officieel: Kazenbroot.
Tegenwoordig ben ik de oudste nakomeling van de oudste tak voorouders: Kazenbroot - Driessen.
Deze oudste familietak wordt voortgezet door de jongere nakomelingen van mijn ouders:
familie Kazenbroot - Tenzer, gehuwd, vier kinderen officieel met achternaam: Kazenbroot.
De spellingsvarianten van deze namen is geen bewijs van familie verwantschap!
Vooral van belang voor heraldiek, genealogie en mijn familiegeschiedenis voorouders.
My surname is also known in previous centuries with old court-style: Casembroot;
with variations from C to K; the oldest family-branch until present is officially: Kazenbroot.
Nowadays I am the oldest descendant from the oldest branch ancestors: Kazenbroot - Driessen.
This oldest family branch will be continued by the younger descendants of my parents:
Kazenbroot - Tenzer, married, four children officially with surname: Kazenbroot.
The spelling variations of these names is no evidence of family relationship!
Especially important for heraldry, genealogy and my family history ancestors.

Schoorl, gemeente Bergen, provincie Noord-Holland.
Schoorl, municipality Bergen, province Noord-Holland, the Netherlands.
(photo D.Deden, coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands)

Hieronder van genlias.nl, Burgerlijke stand huwelijk in de Gemeente Schoorl 4 Mei 1823;
Below from genlias.nl, Civil register marriage in the Municipality of Schoorl 4th May 1823:

Detail resultaat / Detail result : Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk /
Source: Civil register - Marriage. Archieflocatie / Archive location: Noord-Hollands Archief.
Algemeen / General: Toegangnr: 358 / Number of finding aid: 358.
Inventarisnr / Item number: 111. Gemeente / Municipality: Schoorl.
Soort akte / Type of record: Huwelijksakte. Aktenummer: 5 / Record number: 5.
Datum: / Registration date: 04-05-1823. (= 4 Mei 1823. / 4 May 1823.)
Bruidegom / Groom: Hendrik Kazenbroot. / Leeftijd: 23. / Age: 23. Geboorteplaats / Place of birth: (Bergen).
Bruid / Bride: Erckjen Driessen. / Leeftijd / Age: 26. Geboorteplaats / Place of birth: (Groet).
Vader bruidegom / Father groom: Jacob Kazenbroot. / Moeder bruidegom / Mother groom: Guurtje Kager.
Vader bruid / Father bride: Gerrit Driessen. / Moeder bruid / Mother bride: Hilletje Vaske.
Nadere informatie / Additional information: beroep bg. (= bruidegom) : landbouwer;
beroep bruid: boerenmeid. / beroep vader bd. (= bruid): wagenmaker. //

Mijn vertaling Nederlands - Engels. My translation Dutch - English.
Beroep bruidegom: landbouwer. / Profession groom: farmer.
Beroep bruid: boerenmeid. / Profession bride: farmer's maid-servant.
beroep vader bd. (= bruid): wagenmaker (= profession father of the bride: cartwright).

Schoorl, 26 Oktober 1822 en 4 Mei 1823. / Schoorl, 26 October 1822 and 4 May 1823:
In originele documenten, huwelijksregister, akte datum 4 mei 1823 in Schoorl is vermeld,
dat Hendrik Kazenbroot (zoon uit het huwelijk van Jacob Kazenbroot en Guurtje Kager),
hertrouwde als weduwnaar van Anna Groen.
Hij is vermeld 26 oktober 1822 in Schoorl als Hendrik Kaasenbrood
(zoon uit het huwelijk van Jacob Kaasenbrood en Guurtje Kager),
zie ook hierna index-info via website genlias.nl.
In original documents, civil marriage register, date 4th May 1823 in Schoorl is mentioned,
that Hendrik Kazenbroot (son from the marriage of Jacob Kazenbroot and Guurtje Kager),
re-married as widower of Anna Groen.
He is mentioned 26th October 1822 in Schoorl as Hendrik Kaasenbrood
(son from the marriage of Jacob Kaasenbrood and Guurtje Kager),
see also below index-info via website genlias.nl.

Index info, via website www.genlias.nl, Detail resultaat / Detail result :
Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk. / Source: Civil register - Marriage. /
Archieflocatie / Archive location: Noord-Hollands Archief.
Algemeen / General: Toegangnr: 358 / Number of finding aid: 358.
Inventarisnr / Item number: 111. Gemeente / Municipality: Schoorl.
Soort akte / Type of record: Huwelijksakte. Aktenummer: 6 / Record number: 6.
Datum: / Registration date: 26-10-1822. (= 26 Okt.1822. / 26th Oct.1822.)
Bruidegom / Groom: Hendrik Kaasenbrood. /
Leeftijd / Age: 22. Geboorteplaats / Place of birth: (Bergen).
Bruid / Bride: Anna Groen. /
Leeftijd / Age: 22. Geboorteplaats / Place of birth: (Haringkarspel).
Vader bruidegom / Father groom: Jacob Kaasenbrood. /
Moeder bruidegom / Mother groom: Guurtje Kager.
Vader bruid / Father bride: Arien Groen. /
Moeder bruid / Mother bride: Maartje Siemonsdr Romeijn.
Nadere informatie / Additional information: beroep bg. (= bruidegom) : boerenknecht.
beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bd. (= bruid): watermolenaar.

Mijn vertaling Nederlands - Engels. My translation Dutch - English.
Beroep bruidegom: boerenknecht. / Profession groom: farm hand (farmer's assistant).
Beroep bruid: boerenmeid. / Profession bride: farmer's maid-servant.
Beroep vader bruid: watermolenaar. / Profession father bride: watermiller.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Genealogie, heraldiek en naam studie (naamkunde of onomastiek):
Kazenbroot en/of Kaasenbrood familienamen zijn niet de enige varianten in oude documenten.
Meer bekend in vroeger eeuwen is familienaam Casembroot; zie ook Caasenbrood & Casenbroot.
In vroeger eeuwen is niet altijd gemakkelijk te onderzoeken, wie bij welke familie hoort zoals:
familienaam (de) Casembroot, ook met veel varianten van C tot K vanaf de middeleeuwen.
Behalve de bovengenoemde families zijn nog meer personen en families in de Nederlanden
voor 1811 bekend met mijn familienaam zoals een beroemde schildersfamilie Casenbroot in Vlaanderen;
Ned.-Hervormde families op Wieringen, in Amsterdam en elders inclusief nakomelingen in de USA;
Rooms-Katholkieke families vermeld in kerkarchieven van Wervershoof tot circa 19e eeuw.
Vanaf de middeleeuwen is mijn familienaam vermeld met spellingsvarianten van C tot K.
De betekenis van deze categorie familienamen is: voeding, brood en kaas of kazen.
Oude spelling sinds de middeleeuwen in de Nederlanden familienaam begint met C,
vermeld sinds de middeleeuwen - Duitsland en elders in Europa - begint met K.
Voor meer informatie zie websites: cbg.nl, meertens.nl, overheid.nl.

Genealogy, heraldry and name study (onomastics):
Kazenbroot and/or Kaasenbrood family names are not the only variations in old documents.
More known in earlier centuries is family name Casembroot; see also Caasenbrood & Casenbroot.
In earlier centuries it is not always easy to research, who belongs to which family such as:
family name (de) Casembroot, also with many variations from C to K since the middle ages.
Except the above mentioned families there are more persons and families in the Netherlands
known before 1811 with my family name such as a famous painters-family Casenbroot in Flanders;
Dutch-reformed families on Wieringen, in Amsterdam and elsewhere including descendants in the USA;
Roman-Catholic families mentioned in churcharchives of Wervershoof until approximately 19th century.
Since the middle ages my family name is mentioned with spellingvariations from C to K.
The meaning of this category family names is: food, bread and cheese or cheeses.
Old spelling since the middle ages in the Netherlands family name starts with C,
mentioned since the middle ages - Germany and elsewhere in Europe - starts with K.
For more information see websites: cbg.nl, meertens.nl, overheid.nl.


Hieronder mijn bijdrage zoals vermeld op deze website www.kazenbroot.nl
zie verder => Genealogie.Casembroot1.html
en ook: (familienamen database) => website http://www.meertens.knaw.nl
Below my contribution as mentioned on this website www.kazenbroot.nl
see further => Genealogie.Casembroot1.html
and also: (familienamen database) => website http://www.meertens.knaw.nl

De oorsprong en geschiedenis van de familienaam Casembroot is sedert de middeleeuwen bekend.
Ook reeds voor de vijftiende eeuw toen de Hoekse- en Kabeljauwse twisten en de opstand van het Kaas- en Broodvolk plaatsvonden. Deze opstand is ook bekend met andere schrijfwijzen zoals het oproer vant Casenbroot: oproerlingen in de jaren 1491-1492 in het noorden van Holland, voornamelijk boeren en plattelandbewoners die in economische nood waren geraakt door de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Ook de plaats Heemskerk is vermeld vanwege deze gebeurtenissen; ter herdenking daarvan heeft men een plaquette geplaatst bij een van de kerken.
De plaats Heemskerk is de oudstbekende locatie in Kennemerland waar onze familienaam voor het eerst werd gebruikt in 1723 door onze voorouder Pieter Pietersz Casembroot, duinmeier, leenman van Marquette en schepen van Heemskerk; bij zijn huwelijk in 1708 vermeld als Pieter Pietersz Duynmeyer, jonge man wonende te Castricum (hij ondertekende als Pieter Pietersz).
Pieter Pietersz Casembroot was voor 1723 in Castricum en Heemskerk alleen bekend met zijn beroepsnaam duinmeier, gebruikt als toenaam Duynmeyer [vgl. familienaam Duinmeijer], zoals zijn vader met dezelfde naam Pieter Pietersz.
Hij ondertekende sedert 1723 voornamelijk als Pieter Pietersz. Kaasenbroot.
Familienamen zoals Casembroot zijn sedert de veertiende eeuw in België, Nederland en elders gebruikt als adresnamen, ontleend aan gevelstenen en uithangborden van gebouwen zoals boerderijen en herbergen: voor de verkoop van brood en kaas. In Nederland en België sedert de middeleeuwen aangetroffen met oude Nederlandse schrijfwijzen zoals Casembroot, Casenbroot, Kasembroot, Kasenbroot, etc.; in duitstalige landen en streken onder andere geschreven als: Käsebrot, Kese und Brot.

De oudstbekende schrijfwijze Casembroot is bij de adellijke familie in Vlaanderen en elders bekend als een halfverfranste variatie daarvan: de Casembroot, vermeld in de adelsboeken van België en Nederland. De schrijfwijze van deze naam komt ook nog voor in het Latijn: Casebrotius, etc., zoals in studentenregisters bij de universiteit van Leiden.
Nakomelingen van Pieter Pietersz Kaasenbroot zijn na 1811 bekend met de naamsvarianten Casembroot, Kaasenbroot, Kasembroot, Caasenbrood, Kaasenbrood, Kazenbrood, Kazenbroot, etc.

Hieronder familiewapen van de adellijke fam. De CASEMBROOT,
below the coat-of-arms of the noble fam. De CASEMBROOT:

Hieronder straatnamen betreft de adellijke fam. De CASEMBROOT,
below streetnames concerning the noble fam. DE CASEMBROOT:

 


Foto boven / Photo above: in Poeldijk, prov. Zuid-Holland.
(Photo D.Deden, coll.: M.C. Deden-Kazenbroot, Netherlands.)


Foto's boven / Photo's above: in IJmuiden/Velsen, Noord-Holland.
(Photo D.Deden, coll.: M.C. Deden-Kazenbroot, Netherlands.)


Brief / Letter from Centraal Bureau voor Genealogie; coat-of-arms from my ancestors
was not found in their collections and therefore further research necessary since then,
date 11th June 1976, spellingvariations C/K may seem the same as the noble family
with surname De CASEMBROOT, in previous centuries with or without De, Van,
followed by CASEMBROOT or CASENBROOT with spellingvariations C or K,
is no evidence of family relationships to me and my ancestors and therefore
is also no proof my ancestors are related to others with similar names
in Dutch, European or elsewhere in the world, mentioned in history,
historical events. However, we do all share the same "karma",
this surname is in the Dutch language only meaning: cheese and bread,
(Dutch - English: kaas - cheese / kazen - cheeses, brood - bread.)
The last word brood in old Dutch spelling broot, is the same as my name,
since our oldest known ancestor used that as his signature since 1723,
alderman, court-member of the town Heemskerk, prov. N.-Holland,
Netherlands, spelling: Kaasenbroot, his sons signed Kasenbroot,
and other variations not similar to each other, like others with
this surname, noble or not, in the Netherlands and elsewhere.


Letter from archive Heemskerk 2 September 1982 concerning my ancestors fam. Casembroot,
who lived in Heemskerk in previous centuries with professions (old Dutch spelling: duinmeijer)
duinmeier, translated Dutch - English: duin - dune, duinen - dunes, meier / meijer - manager,
taking care of the dunes belong to families in the region near Castricum and Heemskerk,
prov. N.-Holland, several families also known as owners of the castle Marquette in Heemskerk.
My ancestors are mentioned in the same region as owners of land and with others, family,
owners of the former castle Poelenburgh in Heemskerk, prov. N.-Holland, Netherlands.


Poelenburg, Heemskerk, ca.1725.
(coll.: M.C. Deden-Kazenbroot.)


Poelenburgplantsoen, Heemskerk, Noord-Holland.
(Photo D.Deden; coll.: M.C. Deden-Kazenbroot.)

One of the streetsigns in the town Heemskerk, neighbourhood Poelenburg,
near castle Assumburg, also located in the municipality of Heemskerk.
The castle Poelenburg was one of the many castles in that region.
Nowadays can still be found in streetsigns, old drawings, paintings,
maps, history books and many publications also via wikipedia.
=> http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijken_en_buurten_in_Heemskerk

The castles Assumburg and Marquette still exist,
like castle Marquette, in previous centuries owned by the same families
also mentioned in Dutch history as noble clans with noble descendants
in Dutch books of heraldry (descendants without nobily titles also exist).
Below via wikipedia: List of castles in the province Noord-Holland,
located north-west in the Netherlands, Europe (in Dutch, > link) :

=> http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_kastelen_in_Noord-Holland

 

 


(Photo D.Deden; coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)


See also the letter below from the archive in province Noord-Holland,
date 6 May 1964, mentioning several generations of my ancestors,
several spelling variations of my surname Kazenbroot (since 1823,
before 1823 spelling C or K, including Caasenbrood, Kaasenbrood,
similar the family branch of Roelof Caasenbrood or Kaasenbrood
who was not mentioned as one of the children in the letter below,
younger brother of my ancestor known as Jacob, baptised as Japik,
surname Casembrood, in copy baptism books spellingvariations,
reason why the younger brother was omitted in the letter below,
because it all depends on the fact that not always the original
oldest known (roman-catholic) church-books of previous
centuries in archives could be consulted for research.

Met zoon Roelof erbij in een ander index van Heemskerk zijn dat in totaal elf kinderen :


Roelof CASENBROOD - 8 juli 1775 - spelling zoals in oudste R.K. doopboek 3A in Heemskerk.

 


Roelof CASENBROOD - 8 juli 1775- kopie van oudste R.K. doopboek 3A in Heemskerk.

 


Roelof CASENBROOD - 8 juli 1775 - R.K. doopboek 4, zie kopieboek 3A, Heemskerk.

Roelof CASENBROOD - geboren en R.Kath. gedoopt 8 juli 1775 - in Heemskerk,
hij is later de stamvader van nakomelingen met spelling CAASENBROOD / KAASENBROOD,
incl. een familietak CASENBROT in de USA - sinds 1962 uitgestorven spellingsvariant.
Roelof CASENBROOD -> fam. CAASENBROOD / KAASENBROOD - ROOS, ouders van tien kinderen.
Zijn oudere broer Jacob is mijn voorouder -> fam.tak KAZENBROOT - KAGER,
Jacob is vermeld als Japik, achternaam met spellingsvarianten in Heemskerk 24 juni 1772:


Japik CASEMBROOD - 24 juni 1772 - spelling zoals in oudste R.K. doopboek 3A in Heemskerk.

 


Japik CASENBROOD - 24 juni 1772 - kopie van oudste R.K. doopboek 3A in Heemskerk.


Japik CAASENBROOD - 24 juni 1772 - R.K. doopboek 4, zie kopieboek 3A, Heemskerk.

Japik is ook bekend als doopgetuige in Heemskerk voornaam Jaap, officieel later Jacob.
(voornaam Jacob - mogelijk in diverse bronnen ook o.a.: Jacobus, Jakob, Jakobus,
achternaam met varianten, wel of niet inclusief patroniem, vader's voornaam,
ook wel zoals bij zijn jongere broer Roelof grootvader's voornaam Pieter
als patroniem begin negentiende eeuw in archiefstukken Noord-Holland.
Zie ook archiefcollecties bij o.a. CBG en Nationaal Archief, te Den Haag.
Betreft databases familienamen en voornamen, -> meertens.knaw.nl

Japik -> Jacob KAZENBROOT, stamvader van tien kinderen, huwde tweemaal,
zijn eerste echtgenote met achternaam KAGER (achternaam met varianten)
waarbij vier kinderen, o.a. twee zonen in R.K. doopboek KAASENBROOD,
in burgerlijke standaktes namen met varianten,
later -> KAZENBROOT.
Zijn tweede echtgenote met achternaam BANNING (varianten B/P...)
waarbij zes kinderen, o.a.: CASEMBROOT, KAASENBROOD, KAZENBROOD.
Later komt spelling KAZENBROOT alleen voor bij zijn nakomelingen,
in Nederland en elders met kleine familietakken in emigratielanden,
inclusief dubbele achternamen later in Canada en Nieuw-Zeeland.
In Engeland komt mijn achternaam ook voor spelling KAZENBROOT,
later door de weduwe van een KAZENBROOT met nageslacht
- geen familie maar wel officieel achternaam KAZENBROOT.
Haar overleden echtgenoot was DE enige zoon van mijn opa,
zijn jongere broer in Amsterdam: "Jan" KAZENBROOT,
3x gehuwd waarbij dochters achternaam KAZENBROOT,
een van de familietakken van Weesp naar Amsterdam.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In de regio Velsen komt onze achternaam voor met andere spelling,
vroeger eeuwen aldaar niet met spelling KAZENBROOT zoals elders.
Hieronder nog meer voorouders in Velsen en omgeving: de WITT,
achternaam spellingsvarianten, o.a.: DEWIDT, de WIDT, de WIT.

(bruidegom) Jan Jansz de Witt, j.m. geboore[n] te Velsen, met:
(bruid) Tryntie Jacobsz Sonneveld, j.d. geb. te Heemskerk,
beyde ondert Classis van pro Deo (gratis huwelijk).
Huw.inschrijving impost trouwen 5 sep.1734,
pag.57, in Velsen, Noord-Holland, Nederland.
Marriage registration marriage tax 5 Sep.1734,
page 57, in Velsen, Noord-Holland, the Netherlands.
(groom) Jan Jansz de Witt, unmarried man born in Velsen, to:
(bride) Tryntie Jacobsz Sonneveld, unmarried woman born in Heemskerk,
both taxed as pro Deo (marriage no tax payments, no costs: pro Deo).
(RANH, coll./photo M.C.Deden-Kazenbroot.)

j.m. - jongeman (= niet eerder gehuwd/not married before),
j.d. - jongedochter (= niet eerder gehuwd/not married before).

 

26 okt.1750 Velsen, N.-Holland, impost trouwen, p.29. > 26 Oct.1750.:
(bruidspaar) Jan de Widt, weduwenaar van Trijntje Jacobs Sonneveld,
trouwen alhier, als Bruijdegom gehoorende onder 't Classis van f 3.0.-;
met Antje Sijmons, mede alhier, als Bruijd gehoorende onder 't Classis
van: Pro Deo. / Jan de Widt, widower of Trijntje Jacobs Sonneveld,
marriage in Velsen, as groom tax category florins 3.0.-; to bride:
Antje Sijmons, also living in Velsen, tax category free: Pro Deo.
(RANH, coll./photo M.C.Deden-Kazenbroot, Netherlands.)


In Heemskerk, inschrijving civ. trouwen, pag.116, bruidspaar.
In Heemskerk, inschrijving r.-kath. kerkregister, p.53., bruidspaar:
datum 11 mei 1777, Hendrik Lammerse Benningh / Hendrik Lammertsz,
jongman, met Baafje Pieters Sonnevelt, jonge dogter, gebooren en wonende
beijden alhier; na dat de voorschreeve persoonen haare drie huweljks
proclamatien, bij affixie van Biljetten, van 't Regthuijs van dezen dorpe,
zonder verhindering hebben gehad. Actum, onder ten Oirconde geteekent,
den 11 Meij 1777. Handtekeningen daaronder van Schout en Schepenen
van Heemskerk: A.v. Coevenhoven, Jan De Wit, Banckeris Kasenbroot.
(above and below) marriage registration in Heemskerk 11 May 1777,
in court and in the R.-Cath. church, groom Hendrik Lammertse Benningh,
Hendrik Lammertsz, to bride: Baafje Pieters Sonnevelt, Baafje Pieters,
R.Kath. kerk registratie./ R.Cath. church registration.: In facie Ecclesiae.
A.v.Coevenhoven, schout (bailiff, mayor), Jan De Wit, Banckeris Kasenbroot,
schepenen (magistrates and aldermen), town council members of Heemskerk.
(coll./photo's M.C.Deden-Kazenbroot, Nederland, the Netherlands.)


---------------------------------------------------------------------------


Voor de familienaam Deden zie ook website www.meertens.knaw.nl
For the family name Deden see also website www.meertens.knaw.nl

=> http://www.meertens.knaw.nl/nfb/

De nieuwe website is te vinden op http://www.cbgfamilienamen.nl

=> http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/

Engelse taal / English language = Database of Surnames in the Netherlands

=> http://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/index.php?taal=eng

 

-------------------------------------------------------------------------------

 
Akersloot, gemeente / municipality : Castricum, the Netherlands.
(Photo D. Deden, coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)
(Info in Dutch language) http://nl.wikipedia.org/wiki/Akersloot


VII.-127. Guurtje Janse de BOER (c.1755–1817, dochter van VIII.-254 Jan de BOER, van Heerhugowaard;
zij testeert op 1782-10-12 voor notaris P. de Lange); gehuwd met: VII.-126. Jan Arisz. BIERE (1746–1823),
regent, schout & secretaris van Akersloot, diaken en ouderling der Hervormde Gemeente Limmen.
Jan Arisz. BIERE was eerder gehuwd en weduwnaar van zijn eerste echtgenote:
Bregje Willems SCHERMER (1747–1778), dochter van Willem SCHERMER.

Jan Arisz. BIERE ondertekende zijn familienaam als BIERE; (Jan (Arisz.) BIER, of ook: Jan (Arisz.) BIEREN).
uit de twee huwelijken van Jan Arisz. BIERE zijn kinderen bekend met familienaam BIERE, ook met spellingvariaties
BIER, BIEREN. Deze spellingvariaties zijn bekend: zowel voor als na de invoering van de Burgerlijke Stand (1811);
de vele nakomelingen zijn derhalve na 1811 officieel vermeld met familienamen: BIER, BIERE, BIEREN.

Het echtpaar BIERE–De BOER woonde later in Uitgeest, beiden zijn overleden aldaar (Rijksarchief Noord-Holland).
Via internet zijn de volgende aanvullende archiefbronnen (diverse gegevens nog in bewerking voor deze website)
zoals http://database.noordhollandsarchief.org (Rijksarchief Noord-Holland); Vredegerecht Alkmaar en omgeving:
toegang 41; vredegerecht Alkmaar; inventarisnr.8.; aktenr.4228; jaar 1817. Betr.: id nummers 5092 tot/met 5098:

id 5092: (achternaam) Biere, (voornaam) Jan, (woonplaats) Uitgeest, (beroep) rentenier.
id 5093: Harreveld, Barend, (woonplaats) Uitgeest, (beroep) schoenmaker.
id 5094: Stroobach, Jacobus, (woonplaats) Uitgeest, (beroep) chirurgijn.
id 5095: Bloem, Klaas, (woonplaats) Uitgeest, (beroep) bouwman.
id 5096: Pol, Feije, (woonplaats) Uitgeest.
id 5097: Schouten, Johannes, (woonplaats) Uitgeest, (beroep) predikant.
id 5098: Molenaar, Sophia.

Bijzonderheden VII.-126. Jan Biere, x2 VII.-127. Guurtje Jans de Boer:
vermeld in het Historisch Kadaster Alkmaar: www.archiefalkmaar.nl
http://raa-hka.pictura-dp.nl/) Betr.: VII.-126. x2 VII.-127.:
Kad.A1104-west; datering: 1730;
bron: Redres Vp245 Vrouwestraat ZZ: stal en wagenhuis, zelf gebruikt tax f 25 (oude verp. was f 4.11.12 /
vgl. 1718: f 1.6.12 + f 2 + f 2.5) h: 10.70; h1: 16; h1: 18; hwp2: 25; srt: 3. / bron: RAA, SA 733 / 739, Verp.;
Vp245: 1730 wed. Jan de Jong, 1765 Cornelis Baltis, Jan Biere, Jan Schaagen,
1778 Hieronymus Wandelaer, 1782 Jan Hengemoolen, 1801 Jan Maas / f 2.2 BLOK 44-n.
Genealogie: Bloys/Belonje, GHG Limmen nr.12:
Jan Biere, schout en secr. Akersloot; x1) Bregje Willems Schermer (1747–1778),
x2) Guurtje Jans de Boer (test. notaris P. de Lange 1782.10.12 = 12 okt.1782).

Zie verder mijn voorouders pagina 7de generatie: Oudgrootouders,
kwartierstaat nummer VII.-126. Jan Arisz. BIERE (BIER, BIEREN)
x(2) Guurtje Janse de BOER, overleden op 11 April 1817 in Uitgeest,
leeftijd 59 jaren, echtgenote van Jan BIERE.
De weduwnaar Jan BIERE is overleden op 4 December 1823,
leeftijd 77 jaren, geboorteplaats Schermer,
zoon van Aris BIERE, en Trijntje GERRITS.

See further my ancestors page 7th generation: 4th Great-grandparents,
pedigree number VII.-126. Jan Arisz. BIERE (BIER, BIEREN)
x(2) Guurtje Janse de BOER, deceased on 11th April 1817 in Uitgeest,
age 59 years old, spouse of Jan BIERE.
The widower Jan BIERE is deceased on 4 December 1823,
age 77 years, place of birth Schermer,
son of Aris BIERE, and Trijntje GERRITS.

Zie verder generatie 7. / See further generation 7. =>
http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.ancestors07.html

Zie verder ook generatie 8. / See further also generation 8. =>
http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.ancestors08.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 


Alkmaar, Nederland / Alkmaar, the Netherlands.
(Photo-coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

De bovengenoemde notaris P. de Lange (in 1782), is ook een van mijn voorouders:
Voor meer details see generatie VII: Oudgrootouders, kwartierstaat nummer VII.-108.
The above mentioned notary public P. de Lange (in 1782), is also one of my ancestors:
For more details see generation VII: 4th Great-grandparents, pedigree number VII.-108.


Familiewapen De LANGE
(coll.: M.C.Deden-Kazenbroot.)

Gen. VII.-108. Pieter de LANGE
(zoon van VIII.-216. Dr. Geldolph STUYLINGH DE LANGE,
x VIII.-217. Sara CORSENDONCK VAN SPEYK),
geboren te Alkmaar 17 nov. 1738, gedoopt aldaar 20 nov. 1738 (Kapelkerk).
Volgens de Doopregisters van Alkmaar DTB Alkmaar inv.13.
Zie website http://alkmaar.digitalestamboom.nl
> vermeld bij familienaam van de vader (zonder titels) van het gedoopte kind: Stuijling de Lange. /
Dopeling (voornaam): Pieter. Vader: Geldolph Stuijling de Lange. / Moeder: Sara Korssendonk van Spijk.
Plaats: Alkmaar. Datum doop: 20-11-1738. Religie: Gereformeerd. /

VII.-108. Pieter de LANGE, beroep Notaris en Procureur te Alkmaar,
Secretaris Bailluwschap Nijenburg, Secretaris en Penningmeester Bergermeer,
Weesmeester en Stadsmajoor van Alkmaar, Heemraad en Molenmeester van Geestmer-Ambacht,
Kerkmeester van de Ned.-Herv. Gemeente, Majoor van de Stille Wacht;
overleden in zijn woonplaats Alkmaar op 3 april 1784 (leeftijd 46 jaar), begraven aldaar. /
De overledene: Pieter de Lange; plaats: Alkmaar; datum begr.: 9 apr.1784 in de klasse van F 30.-.-.;
opmerkingen: 20 gld 4 st., hij laat vijf minderjarige kinderen na. (Bron: DTB, folio M.G. no.236.)
Zie http://alkmaar.digitalestamboom.nl/

VII.-108. Pieter de LANGE (1738-1784)
huwde te Alkmaar (b.st./ned.herv.kerk) 2 augustus 1759 met:
Gen. VII.-109. Margareta OUBURGH (ook o.a.: Margaretha OUBURG of OUBURGH,
dochter van VIII.-218. Nicolaas Michielsz. OUBURGH,
x VIII.-219. Hendrika / Hendriena / Hendrina FEITH),
geb. te Alkmaar 3 juli 1738, ged. aldaar 6 juli 1738: Dopeling: Margareta.
Vader: Nicolaas Ouburgh. Moeder: Hendrina Feith.
Plaats: Alkmaar. Datum doop: 06-07-1738. Religie: Gereformeerd.
(Bron: DTB Alkmaar inv.13.). /

VII.-109. Margareta OUBURGH, beroep: Regentes Vrouwengasthuis te Alkmaar;
overleden te Alkmaar 26 nov. 1804,
begraven aldaar 1 dec. 1804 (in de Grote Kerk: Noordergang graf-nr.206). /
Overledene: Margaretha Ouburg. Plaats: Alkmaar. Datum begraven: 01-12-1804.
Klasse: F 15.--. / Opm.: 35 gld 18 st., laat meerderjarige kinderen na.
(Bron: DTB, folio N.G. no.206.) /

Van VII.-108. x VII.-109. zijn kinderen bekend, o.a. zoon:
VI.-54. Geldolph Adriaan de LANGE, geboren te Alkmaar 11 januari 1773,
gedoopt in Alkmaar 12 jan.1773; geref. DTB-Alkmaar, inv.16, pag.22355:
kind: Geldolph Adriaan, vader Pieter de Lange, moeder Margaretha Ouburgh.
(Bron: Alkmaar, dopen (Grote Kerk) => http://alkmaar.digitalestamboom.nl/).

Hieronder registratie van huwelijk (aankondiging 1e gebod 8 Mei 1808 Alkmaar,
met daaronder de drie strepen betreffende alle drie geboden in Alkmaar,
in de tekst van de laatste regel: Getrouwd den 22 Meij 1808.–.
B elow registration of marriage (banns 1st on 8th May 1808 in Alkmaar,
with below the three strokes concerning all three banns in Alkmaar,
in the text of the last row: Married on 22 May 1808.–.


Huwelijk 22 Mei 1808 / Marriage 22 May 1808, in Alkmaar, Nederland / Netherlands:
Geldolph Adriaan de Lange, j.m. geb. alhier, en Johanna Cornelia van der Burgh, j.d. geb.
te Rotterdam en beiden alhier woonagtig. Getrouwd den 22 Meij 1808. (Archief / Archive:
Alkmaar, prov. N.-Holland. / coll.: M.C. Deden-Kazenbroot, Nederland / Netherlands.)


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


(I.-1.) Mrs. Marianne C. DEDEN - KAZENBROOT.
(Photo D. Deden; coll.: M.C. Deden-Kazenbroot.)

In bewerking / Under construction:MarCh.-gen.-index. /

MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. /

MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. /

MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

======================================================

Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;

ancestors / voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

=> vervolg GENERATIE II / continued GENERATION II.

=============================================

N.B. / Note: Copyright, disclaimer & Privacy /

<= index: familienamen; familynames

home
- http://www.kazenbroot.nl/index.html