Index

Copyright © 1963–2004:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auteur / author;
mcdeden@wanadoo.nl

disclaimer

HOME

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

In bewerking / Under construction:MarCh.-gen.-index.

vorige pagina's /previous pages MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II.

Generatie Nr. III : Grootouders / Generation Nr. III : Grandparents

MarCh-gen.III. > Grootouders / Grandparents - gen.nrs. III: 4–5 & 6–7.

Extra pagina's gen.III.: ff., fm., mf., mm. / Extra pages gen.III.: ff., fm., mf., mm.:

MarCh-gen.IIIff. > III: 4. grootvader, vader's vader; grandfather, father's father.

MarCh-gen.IIIfm. > III: 5. grootmoeder, vader's moeder; grandmother, father's mother.

MarCh-gen.IIImf. > III: 6. grootvader, moeder's vader; grandfather, mother's father.

MarCh-gen.IIImm. > III: 7. grootmoeder, moeder's moeder / grandmother, mother's mother.

====================================================================

Afkortingen / Abbreviations, etc.: Info.Kazenbroot

 

 

Generatie/Generation III: 4, 5 & 6, 7.

Gen. III.-4. Jacob KAZENBROOT : MarCh-gen.III. & extra pagina /
extra page > MarCh-gen.IIIff.
(Jacob is het eerste kind, de oudste zoon van IV.-8. x IV.-9.).
Zie ook elders op deze website stambomen.

III.-4. Jacob is geboren te Weesp 8 april 1883 (Oudegracht in Weesp),
RK gedoopt te Weesp op 9 april 1883, in de St. Laurentiuskerk
met de doopnaam "Jacobus" (doopgetuigen: peter Pancratius Maria KAZENBROOT
en meter Elisabeth KAZENBROOT; zijn oom en tante: een van de broers
en een van de zusters van zijn vader Hendricus Adrianus KAZENBROOT).

III.-4. Jacob KAZENBROOT was tijdens zijn militaire dienstperiode Vaandel-wacht
(bij parades v. H.M. Kon. Wilhelmina), meester huis-/decoratie-/reclameschilder
(o.a. Renault autofabriek bij Parijs, Frankrijk in 1924), lid Atelier Kazenbroot,
aannemersbedrijf schilderwerken & autospuiterij te Amsterdam e.o.,
tevens kunstschilder van o.a. landschappen en stillevens in Nederland en Frankrijk.
Hij is overleden in zijn laatste woonplaats Amsterdam 24 april 1969
(als weduwnaar begraven te Amsterdam); hij is ook vermeld op de website
van het Gemeentearchief Amsterdam collectie Begraafregister De Nieuwe Ooster
(de volgende registratie: naam: Kazenbroot, Jacob; leeftijd: 86; begraven: 26-04-1969;
grafnummer: 3-81-M-78).

¶"MINISTERIE VAN DEFENSIE, Brunssum: Uittreksel uit de registratieve gegevens
betreffende de Militairen van de Koninklijke Landmacht c.q. Koninklijke Luchtmacht,
ten aanzien van:
KAZENBROOT, Jacob; geboren: 8 april 1883, te Weesp.
Registratienummer – Stamboeknr.1126, folionr.530. STAAT VAN DIENST:

Bij het 2e Regiment Vesting-Artillerie ingedeeld als loteling
van de lichting 1903 uit de gemeente Amsterdam onder nr.351
en op dato met verlof tot nadere oproeping m.i.v.11mrt.1903./
In werkelijke dienst m.i.v.30mrt.1903. / Groot verlof m.i.v.22dec.1903. /
Terug m.i.v.25jun.1906. / Groot verlof m.i.v.29jul.1906. /
Terug m.i.v.15jun.1908. / Groot verlof m.i.v.12jul.1908. /
Terug m.i.v.08aug.1910. / Groot verlof m.i.v.21aug.1910. /
Overgegaan naar de Landweer en ingedeeld als Kanonnier bij de 19e Compagnie
Landweervesting-Artillerie in het 23e Landweerdistrict m.i.v.01aug.1911. /
Terug m.i.v.14okt.1912. / Groot verlof m.i.v.20okt.1912. /
Bij reorganisatie overgeplaatst bij de 3e Compagnie, III Bataljon, 2e Regiment
Landweer-Artillerie in Landweerdistrict Zaandam m.i.v.01nov.1913. /
Terug (mobilisatieopkomst) m.i.v.01aug.1914. /
Met voorlopig klein verlof m.i.v.19feb.1916./
Overgeplaatst bij de 1e Werklieden Compagnie m.i.v.25sep.1917. /
Wegens geëindigde Landweerdiensttijd daaruit ontslagen m.i.v.01jan.1919./
Op dato landstormplichtige./ Terug bij de Vesting-Artillerie m.i.v.17jan.1919. /
Overgeplaatst bij het Detachement 5e Compagnie Wielrijders m.i.v.17mrt.1919. /
Overgeplaatst bij het 10e Regiment Infanterie m.i.v.27mrt.1919. /
Overgeplaatst bij 4-22 Landweer-Infanterie m.i.v.30apr.1919. /
Met onbepaald klein verlof m.i.v.01mei1919. /
Einde werkelijke dienst ten gevolge van demobilisatie m.i.v.31okt.1919./"
(III.-4. Jacob KAZENBROOT; coll.: I.-1. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)¶

(III.-4. "Jaap/Jacques KAZENBROOT") Jacob KAZENBROOT
huwde (1e) te Amsterdam op 19 mei 1909 (b.st./rk; sch. ald. inschr.30 oct.1925) /
married (1st) in Amsterdam 19th May 1909 (civil/r.cath.; divorced civil registration
municipality of Amsterdam 30th Oct.1925):
(III.-5.: "Stien de WIT") Christina Johanna HAAVEKOST
(eerder gehuwd en weduwe van Cornelis SWART, diamantslijper te Amsterdam;
niet-erkende dochter van [IV.-10. "Jan de WIT"] Johannes Jacobus de Wit,
en erkende dochter van [IV.-11. "Bets de Wit"] Elisabeth Margaretha Hendrica Haavekost,
eerder gehuwd en weduwe van ["Henry"] Hendrik Anthony Korff),
geboren te Nieuwer-Amstel 13 januari 1881, ned.herv., gedoopt op 27 maart 1909
in de R.Kath. St.Willibrorduskerk te Amsterdam, beroep coupeuse en fijnstrijkster
klederdrachtkleding met kant, later ook administratrice en boekhoudster,
lid familiebedrijf "Atelier Kazenbroot" te Amsterdam en omgeving. //


(III.-5.: "Stien de Wit") Christina Johanna Kazenbroot-Haavekost;
houtskool portret gemaakt door (III.-4.) Jacob Kazenbroot;
charcoal portrait made by (III.-4.) Jacob Kazenbroot; Amsterdam.
coll.I.-1.: Marianne Christina Deden-Kazenbroot, the Netherlands).

(III.-5.) Christina Johanna HAAVEKOST,
is overleden in haar laatste woonplaats Amsterdam
18 februari 1972, begraven aldaar op 22 februari 1972;
vermeld op de website van het Gemeentearchief Amsterdam
collectie Begraafregister De Nieuwe Ooster (de volgende registratie:
naam: Haavekost, Christina Johanna; leeftijd 91 jaar oud;
begraven op 22-02-1972; grafnummer: Alg.81-S-99.).

 

• 17 sept.1902 (III.-3. "Stien de WIT")
Christina Johanna KAZENBROOT-HAAVEKOST:

was eerder gehuwd te Amsterdam op 17 september 1902 met:
Cornelis SWART,
geboren te Amsterdam 3 april 1872, diamantslijper te Amsterdam,
overleden te Amsterdam 3 juni 1906, begraven aldaar te Amsterdam
(zoon van Willem SWART, binnenvaartschipper, en Maria Engelina HARKEMA,
echtelieden).
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend met familienaam SWART,
geboren te Amsterdam, allen op jonge leeftijd overleden aldaar,
begraven te Amsterdam (waaronder een tweeling).

Voor bijzonderheden over de kinderen familienaam SWART
zie verder de extra pagina's van kwartierstaat III.-5. =>
MarCh-gen.IIIfm.
= III: 5. grootmoeder, vader's moeder; grandmother, father's mother.
Daarna volgt het huwelijk van III.-5. ("Stien") Christina Johanna HAAVEKOST,
weduwe van: Cornelis SWART; zij is vanaf haar geboorte bekend met familienaam
van haar vader: De WIT; zie verder hierna bijzonderheden betreffende
het tweede en laatste huwelijk van (III.-3.).

19 mei 1909: Huwelijksaktenr.274 Burgerlijke Stand: Gemeente Amsterdam.
"Jacob Kazenbroot, magazijnknecht, geboren te Weesp, wonende alhier, oud zesentwintig jaren,
meerderjarige zoon van Hendricus Adrianus Kazenbroot, huisschilder, en Alida Helena Schmidt,
wonende alhier; en:
Christina Johanna Haavekost, zonder beroep, geboren te Nieuwer Amstel, wonende alhier,
oud achtentwintig jaren, weduwe van Cornelis Swart, meerderjarige erkende
natuurlijke dochter van Elisabeth Margaretha Hendrica Haavekost, zonder beroep,
wonende alhier.
De ouders des bruidegoms en de moeder der bruid verklaarden voor mij tegenwoordig
toe te stemmen in dezen echt.
De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied,
alhier den negenden en zestienden dezer.
Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten
en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat
verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik,
in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig:
Hendrik Carel Schmidt, oom des echtgenoots, smid, oud zesenvijftig jaren, wonende te Weesp;
Sijbrand Bruno Schmidt, oom des echtgenoots, werkman, oud zesendertig jaren;
Hendrik Koch, werkman, oud eenendertig jaren;
en Jacobus Hendrik Koch, werkman, oud zesenzestig jaren;
allen wonende alhier.
De moeder des echtgenoots verklaarde niet te kunnen naamteekenen,
als hebbende geen schrijven geleerd.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
(w.g.: Jb Kazenbroot, C.J. Haavekost, H.A. Kazenbroot, E.M.H. Haavekost,
H.C. Schmidt, S.B. Schmidt, H. Koch, J.H. Koch;
rechtsonder de handtekening ambtenaar burgerlijke stand).

• 30 okt.1925: In de linker kantlijn van vnd. huwelijksaktenr.274 van 19 mei 1909 te Amsterdam:
"Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, van zesentwintig september
negentienhonderd vierentwintig is uitgesproken de ontbinding door echtscheiding
van het in nevenstaande akte gemelde huwelijk. Ingeschreven in het Register
van Huwelijken en Echtscheidingen nummer een b, folio twaalf te Amsterdam
heden dertig october negentienhonderd vijfentwintig.
(w.g.: ambtenaar Burg.Stand, Gemeente Amsterdam)."
//


Winterlandschap; schaatsen bij Amsterdam. Winterlandscape; scating near Amsterdam.
Geschilderd door / Painted by III.-4. Jacob Kazenbroot, in 1937 Amsterdam, the Netherlands.
(Photo-coll.: M.Ch.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)

III.-4. Jacob KAZENBROOT hertrouwde op 57-jarige leeftijd (zijn 2e huwelijk)
te Amsterdam op 19 juni 1940 met (weduwe): Johanna Hendrica de VRIES,
leeftijd 52 jaar, geboren 17 december 1887 te Abcoude-Proostdij, ned.herv.,
overleden te Amsterdam 16 sept.1962 als echtgenote van Jacob KAZENBROOT
(dochter van Hendrik de VRIES en Antje KRAMER, echtelieden).
Uit het huwelijk Kazenbroot–De Vries: geen kinderen.
Zie verder / See further • MarCh-gen.IIIff.Een dorp bij Amsterdam in de winter van 1945. A town near Amsterdam in the winter of 1945.
Geschilderd door / Painted by III.-4. Jacob Kazenbroot, in 1945 Amsterdam, the Netherlands.
(Photo-coll.: M.Ch.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)Uit het huwelijk KAZENBROOT x HAAVEKOST drie kinderen,
twee zonen en een dochter, allen officieel familienaam KAZENBROOT;
de oudste twee kinderen (zoon III.-4.a. en dochter III.-4.b.) zijn overleden
zonder nakomelingen; zie verder (de jongste van de drie kinderen: zoon)
kw.nr.III.-4.c. > volgt II.-2. x II.-3.; ouders van vier kinderen,
=> z
ie vanaf generatie/kwartierstaatnr. I.-1. auteur = privacy,
betreft: M.C. DEDEN-KAZENBROOT, eigenaar/beheerder
van deze website kazenbroot.nl.


Vrouw met zoon en baby-dochter in Amsterdam.
Woman with boy and baby-daughter in Amsterdam.
Geschilderd door / Painted by: III.-4. Jacob Kazenbroot.
in het jaar / in the year: 1947, Amsterdam, the Netherlands.
(Photo-coll.: M.Ch.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VOOROUDERS DERDE GENERATIE KWARTIERSTAAT-NUMMERS III.-6. x III.7.
ANCESTORS THIRD GENERATION PEDIGREE-NUMBERS III.-6. x III.-7.Gen. III.-6. Johann Gottfried Frans Geldolph TENZER
("Johan", zoon van IV.-12. Johann Gottfried TENZER, x IV.-13. Johanna Dina HUESE)
geboren te Teteringen / Breda 27 april 1887, vader Luthers, moeder Ned.Herv.);
Nederlandse nationaliteit (volgens overgangsbepaling nationaliteitswet Nederland).
Johan volgde kunst- en vakopleidingen onder meer in het bedrijf van zijn vader J.G. Tenzer,
cursussen gevolgd, o.a. bij de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag),
lid Firma Tenzer te Den Haag (Kunsthandel Tenzer, eigenaar zijn vader Joh.G. Tenzer).
Na zijn huwelijk in 1910 met financiële steun van zijn eerste echtgenote Jacoba BEKKER
werd de eerste muziekhandel opgericht in Den Haag, ook met filialen Haagse regio.
J.G.Fr.G. Tenzer was tevens aannemer van schilderwerken, repareerde muziekinstrumenten,
stemde piano's, meester huis-/decoratie-/reclameschilder, o.a. eigenaar van "Atelier Tenzer"
(schildersbedrijf en reclame-atelier met een aantal werknemers, later firma Tenzer:
met zijn oudste zoon Johan Tenzer als reclame-ontwerper en lithografisch tekenaar
[na diens militaire dienst bij het regiment Huzaren, Alexanderkazerne te Den Haag;
dipl. Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag]).

J.G.Fr.G. ("Johan") Tenzer is overleden te Den Haag 2 maart 1954
(begraven aldaar 5 maart 1954, begraafplaats 'Nieuw Eykenduynen',
graf inmiddels geruimd).

III.6. Johann G.Fr.G. TENZER huwt 1e (b.st./herv.kerk: "protestantse kerk":
bron familiepapieren auteur kazenbroot.nl) te Warmond op 9 maart 1910
(Arr.Rb. 's-Gravenhage scheiding van tafel en bed in 1926,
echtsch. ald. 20 dec.1932, B.St. inschr. Gemeente Warmond 27 febr.1933):
Gen. III. 7. Jacoba BEKKER (dochter van IV.14. x IV.15.),
geboren te Warmond 16 februari 1886, dienstbode / kokkin
o.a. bij de Leidse conservenblik-fabrikanten Dros & Tieleman
(zelfde werkgever als haar oudere zuster Antje Bekker)
en de familie Gaykema te Leiden, privé lerares huishoudelijke vakken
en koken voor dienstbodes van o.a. Wed. Cahen, adres Nieuwe Rijn te Leiden
(tevens logeeradres van Jacoba Bekker volgens familiepapieren tijdvak 1904/7);
zij volgde muziek-/ zanglessen te Warmond, voor 1910 lid van een christelijke
zangvereniging, meisjeskoor te Leiden (tot 1910).

III.-7. Jacoba TENZER–BEKKER is na haar huwelijk mede-oprichtster
van Muziekhuis Tenzer te Den Haag (betaald met geld door Jacoba
ontvangen uit de nalatenschap van haar grootvader
(V.-30. Jacobus HARTVELD, geboren te Lisse 16 juli 1821,
overleden te Voorschoten 27 dec.1913); een muziekwinkel in Den Haag
(filialen in Scheveningen, Loosduinen-Westland),
Jacoba BEKKER (niet-hertrouwde echtgenote van III.6. J.G.Fr.G. TENZER)
is overleden in haar laatste woonplaats Den Haag op 7 februari 1963,
begraven 9 februari 1963, begraafplaats 'Westduin', Den Haag
(graf inmiddels geruimd).

Uit het huwelijk van Johan G.Fr.G. Tenzer x III.7. Jacoba BEKKER, vijf kinderen,
twee zonen en drie dochters, allen geboren in de gemeente 's-Gravenhage,
familienaam TENZER; allen gehuwd, zie ook de oudste dochter: III.-6.b.=II.-3.
Jacoba Agatha TENZER, echtgenote van: II.-2. Johannes C.J. KAZENBROOT.
(De kinderen uit het huwelijk TENZER-BEKKER zijn inmiddels overleden.)


III.6. Johann G.Fr.G. TENZER hertrouwde (zijn 2e huwelijk)
te Den Haag op 22 augustus 1934 met:
Mathilde Jeanne Virginie BOUHUIJS (ook genaamd BOUHUYS),
geboren te Amsterdam 16 oktober 1878, rkath., zakenvrouw
en eigenaresse van onroerend goed (o.a. pension-bedrijven
in de Haagse woonwijken Duinoord en Statenkwartier), winkelierster
Muziekhandel Tenzer te Den Haag.
Bij de volkstelling van 1947 in Nederland woonde het echtpaar TENZER-BOUHUIJS
in de Paulus Potterstraat 120 te Den Haag (bronnen Haags Gemeentearchief en
Databanken familienamen http://www.meertens.knaw.nl/nfb/vt47.php?naam=Tenzer
Mathilde is overleden op 24 april 1954 als niet-hertrouwde weduwe van (III.-6.)
Johann G.Fr.G. Tenzer; in een verpleeghuis voor ouderen te Rijswijk, Zuid-Holland:
huize Cromvliet,
voormalige woning van de burgemeester van de gemeente Rijswijk
Jhr. Mr. Jan Hendrik Caan van Neck (1817 Voorburg – 1872 h.Cromvliet te Rijswijk).
De weduwe Mathilde J.V. TENZER-BOUHUIJS werd begraven op dezelfde begraaf-
plaats 'Nieuw Eykenduynen', als grootvader (III.-6.) J.G.Fr.G. TENZER.

Uit dit tweede huwelijk TENZER - BOUHUIJS geen nakomelingen.

Na het overlijden van het echtpaar TENZER-BOUHUIJS conform testament,
zijn hun erfgenamen de vijf kinderen uit het huwelijk TENZER-BEKKER,
allen gehuwd en in leven in 1954 (de nalatenschap werd afgerond in 1963,
dat was in hetzelfde jaar dat (III.-7.) Jacoba TENZER geb. BEKKER
overleed 9 feb.1963, haar nalatenschap werd toen ook afgerond in 1963.
Haar erfgenamen zijn dezelfde als boven, de vijf kinderen uit het huwelijk
TENZER-BEKKER, allen gehuwd en wonende in Nederland in 1963.
Zie verder ook pagina: • MarCh-gen.IIImf.

=======================================================

Ancestors / Voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

Afkortingen / Abbreviations, etc.:

Zie ook op deze website pagina / See also on this website page:

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT.

===================================================

In bewerking / Under construction:MarCh.-gen.-index. /

MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. /

MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. /

MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;

ancestors / voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

Generatie/Generation III: extra pagina's/pages:

MarCh-gen.IIIff. / • MarCh-gen.IIIfm. / • MarCh-gen.IIImf. / • MarCh-gen.IIImm.

=> GENERATIE IV / GENERATION IV.

==========================================================

<= index: familienamen; surnames

Copyright, disclaimer & Privacy

home