HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

Marianne Christina KAZENBROOT, => naar pagina's / to pages : gen.-index. - XX.

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. /

MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. /

MarCh-gen.VIIIff. / MarCh-gen.VIIIfm / • MarCh-gen.VIIImf / • MarCh-gen.VIIImm. /

MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

=====================================================================

GENERATIE VIII: OUDOVERGROOTOUDERS
Voorouders: nummers 128-159, 160-191 & 192-223, 224-255.
GENERATION
VIII: 5th GREAT-GRANDPARENTS
Ancestors: numbers 128-159, 160-191 & 192-223, 224-255.

< Index voorouders / ancestors: Marianne Christina Kazenbroot

Afkortingen / Abbreviations, etc.:
Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Marianne Ch.Kazenbroot

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Generatie VIII. 128 - 191. Voorouders vader. / Generation VIII. 128 – 191. Ancestors father.
Gen. VIII. 128 - 159. Voorouders vader's vader. / Gen. VIII. 128 - 159. Ancestors father's father.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = =

Gen. VIII.-128. Pancras ("Bank"/Banckeris/Bancras/Bancris/Pancras/Pancris),
Pieters/Pieterse/Pietersen/Pietersz. CASEMBROOT DUYNMEYER /
Banckeris Pietersz. KASENBROODT [Duynmayer] / Pietersz. CAASEMBROOD /
CAASENBROOD / CASENBROOD / CASENBROOT / KAASENBROOD / KAASENBROOT;

zoon van / son of: IX.-256. Pieter Pietersz. / Petrus Prz. CASEMBROOT DUYNMEYER;
tot Jan.1723 bekend als: Pieter Pietersz. DUYNMEYER, leenman (Marquette), beroep duinmeier,
ook functie schepen van Heemskerk, koopman en landeigenaar te Castricum, Heemskerk, e.o.,
x gehuwd met: IX.-257. Anna/Anne/Antje JANS (van CROONENBURG / KRONENBURG);
zij hertr. te Heemskerk als weduwe met Jan GIJSEN, zij is overleden als tweemaal weduwe.

VIII.-128. Pancras, gedoopt op 16 april 1723 in de RKath.-kerk te Heemskerk,
zoon van Pieter PIETERSE, en Antje JANS, echtelieden aldaar te Heemskerk;
doopgetuige Maertje CORNELIS.

(Handtekening/Signature: Banckeris Pieters Kasenbroodt.)
Hij is als leenman vermeld in de Leenregisters, achterlenen van het Huisarchief
van Kasteel Marquette te Heemskerk; tevens eigenaar van de hofstede
met toebehoren van ouds genaamd 'Hengstenburgh' en daarna o.a. vermeld als
'Jagtrust' en/of 'Jagtlust', naast Kasteel Marquette, bij Noorddorp te Heemskerk
(een huismanswoning annex herenhuis met tuinhuis, vinkenbaan, daarbij ook
een stalling voor koeien en paarden met daarbij ook nog een buitenstal, land, etc.
(gedurende de periode vanaf 1767, tot na zijn overlijden aldaar op 2 maart 1790;
later verkocht door zijn erfgenamen); zijn beroep duinmeijer, functie schepen van Heemskerk.
(N.B.: In archiefstukken; zie verder: Jhr. Willem BOREEL en zijn weduwe Maria TRIP,
=> Vrouwe Maria TRIP wonende te Amsterdam; op deze website kazenbroot.nl
Zie verder onder andere: Genealogie CASEMBROOT.1.

25 sep.1762: (RANH: 623) Velsen, impost trouwen; boek nr.20, folio nr.80:
Grietje Jans de Widt, onlangs alhier gewoond hebbende, en t[h]ans woonde onder Heemskerk,
als Bruijd gehoorende onder 't Classis van ƒ.3:0:- / met:
Bancras Kaasenbrood, woonende onder Heemskerk
als Bruijdegom gehoorende onder 't Classis van ƒ.3:0:-. //

Bij het RANH, Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem, zijn getypte indexen aanwezig;
uit de toelichting:
Indien meerdere opgaven van een zelfde persoon zijn vermeld dan is het aantal aangegeven
in de laatste kolom (*).
Het vermelden van meerdere opgaven is gebeurd op naam- en datum vergelijking,
op grond waarvan het vermoeden bestaat dat het om de zelfde persoon gaat. /
In gevallen waar door verschil in schrijfwijze de meerdere opgaven
bij het sorteren niet bij elkaar kwamen, is dit, indien de beginletter dezelfde was,
door en * achter de achternaam aangegeven.
Wanneer de beginletter verschilde, dan is dit tussen haakjes vermeld, bijv. Kos (C). /
Alle huwelijken zijn tweemaal vermeld omdat zij zowel onder de naam van de bruidegom
als die van de bruid zijn opgenomen.

De naam van de bruid is op index-pagina 39, letter W.
> Widt, de => Grietje Jans de Widt, vermeld 25 sep.1762 te Velsen, impostregister,
betreft belasting huwelijk zie hierna ook voor de bruidegom in de plaats Heemskerk.

• RANH: Heemskerk; DTB: Ondertrouw en Huwelijk (Heemskerk 1601-1849) /
(bron: HKH: Historische Kring Heemskerk; historische reeks nr.2;
(index op achternaam of patronymicum; Heemskerk, juli 1989) /
tijdvak 1722-1769, pag.29, letter K:

voornaam: Bankris / achternaam: Kaasenbrood (C) //
voornaam: Grietie Jans / achternaam: de Wit //
X datum 25-09-1762 / DTB 12/038 / * 3. //
toelichting: 12 = Gaarder (impost op trouwen) tijdvak 1737-1769. //

VIII.-128. Bankris KAASENBROOD /
Bancris KAASENBROOT / Bankris Pietersz. CAASENBROOD,

jongeman geboren te Heemskerk en wonende aldaar,
huwt (in ondertrouw op datum 25 september 1762 te Heemskerk en Velsen)
huw. 10 oktober 1762 voor Schout en Schepenen te Heemskerk,
voor de kerk (RK-Heemskerk): met Grietje Janse de WIT, jongedochter van Velsen;
(R.Kath.-kerk: huwelijksgetuigen: Japik STUT, en Trijntje JAPIKS).

Gen. VIII.-129. Grietje Janse de WIT,

geboren te Velsen, gedoopt aldaar, wonende te Velsen en daarna te Heemskerk,
na haar huwelijk tot haar overlijden vermeld te Noorddorp / Heemskerk, Noord-Holland.
(dochter van: IX.-258. Jan de WIT en IX.-259. Trijntje SONNEVELD, echtelieden te Velsen).

10 okt.1762: Heemskerk (DTB) R.Kath. trouwen;
boek nr.3-B: origineel, folio nr.42 (rechterkolom):
"1762: Den 10 Octob: getrouwt Bankris Piterse Caasenbrood,
en Grietje Jans Dewit. / in facie Ecclesiae." /
(In facie ecclesiae = Ten overstaan van de kerk. /
RANH: Rijksarchief van Noord-Holland, te Haarlem). //

10 okt.1762: Heemskerk (DTB) R.Kath. trouwen;
boek nr.3-B: kopie, folio nr.50 (linkerkolom):
"1762: Den 10 Octob: getrouwt Bankris Pieterse,
en Grietje Jans. / in facie Ecclesiae." /
In facie ecclesiae = Ten overstaan van de kerk. /
RANH: Rijksarchief van Noord-Holland, te Haarlem). //

Bij het Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem zijn getypte indexen aanwezig;
uit de toelichting:
Indien meerdere opgaven van een zelfde persoon zijn vermeld dan is het aantal
aangegeven in de laatste kolom (*).
Het vermelden van meerdere opgaven is gebeurd op naam- en datum vergelijking,
op grond waarvan het vermoeden bestaat dat het om de zelfde persoon gaat. /
In gevallen waar door verschil in schrijfwijze de meerdere opgaven
bij het sorteren niet bij elkaar kwamen, is dit, indien de beginletter dezelfde was,
door en * achter de achternaam aangegeven.
Wanneer de beginletter verschilde, dan is dit tussen haakjes vermeld, bijv. Kos (C). /
Alle huwelijken zijn tweemaal vermeld omdat zij zowel onder de naam van de bruidegom
als die van de bruid zijn opgenomen.
/ De naam van de bruid is op index-pagina 39, letter W.

• RANH: Heemskerk; DTB: Ondertrouw en Huwelijk (Heemskerk 1601-1849) /
(bron: HKH: Historische Kring Heemskerk; historische reeks nr.2;
(index op achternaam of patronymicum; Heemskerk, juli 1989) /
tijdvak 1722-1769, pag.29, letter K:

voornaam: Bancris / achternaam: Kaasenbroot (C) //
voornaam: Grietje Jans / achternaam: de Wit //
X datum 10-10-1762 / DTB 07/047/ * 3 //
toelichting: 7 = Trouwboek (van het Gerecht) tijdvak 1754-1804. //
historische reeks nr.2; (index op achternaam of patronymicum; Heemskerk, juli 1989) /
tijdvak 1722-1769, pag.21, letter C:

voornaam: Bankris Piterse / achternaam: Caasenbrood (K) //
voornaam: Grietje Jans / achternaam: de Wit //
X datum 10-10-1762 / DTB 3B/042/ * 3 //
toelichting: 3 =  R.K. Trouwinschrijvingen (o.a.) tijdvak 1750-1849.

25 juli 1763: Gemeentearchief van Amsterdam, Oud-Notarieel Archief,
Notaris Salomon Dorper te Amsterdam.
Testament Nr.989. (Blz.3.)
D' Eers[am]e Pankris Pieterse Casenbrood Duynmayer
[= van beroep Duynmayer]; handtekening: Banckeris Pieters Kasenbroodt)
en D' Eerbare Grietje Jans de Wit,
Egteluyden woonende te Noo[r]tdorp [=Noorddorp] onder Heemskerk,
thans hier bevindende binnen dese Stad [Amsterdam].
Zie hieronder de namen zoals vermeld in de akte
(collectie: M.Ch. Deden-Kazenbroot):

Op de laatste pagina van het testament de namen van de twee getuigen,
beiden wonende te Amsterdam: Hendrik Groeneveld, hoenderkoper
in de Nes te Amsterdam [handtekening: merk],
en Gerrit Bo[o]de, mede hoenderkoper
op de hoek van de Gravenstraat te Amsterdam
[handtekening: Gerrit Boode].
Zie fragment hieronder met de handtekeningen,
ook van Notaris Salomon Dorper te Amsterdam
(Transcriptie/collectie van: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

• 12 dec. 1764 (Velsen): (12–12–1764: AVK, Arch.v.Kennemerland,
ORA Velsen, Weeskamerarchief, ORA-1043, folio 10-verso d.d. 12 dec. 1764;
[indexkaart] "Bankras Kaasenbrood, - - man van Grietje Jans de Wit;
- woont in Noordorp onder Heemskerk; op deze indexkaart is
Bankras Kaasenbrood, genoteerd als: - voogd over Gerrit Corn[elisz] Gast.
[N.B.: In de akte is zijn handtekening: Banckeris Pietersz Kasenbroodt.]

• 9-6-1767: RAH (Rijksarchief Haarlem), ONA (Oud-Notarieel Archief),
Archief-bandnr.3072, Inventarisnr.3072; betr. tijdvak 1741-1767;
Folio 389: Acte van Cautie, Art.64:
Op 9 juni 1767 verschenen voor Johannes Beets,
Notaris tot Crommenie:
Sr. Wiellem Jansz. de Haan, wonende te Crommenie;
Sr. Paulus Hesseling, mr.-koekenbakker te Wormerveer;
en d' Eerz. Banceris Pietersz. Caasenbrood, wonende te Heemskerk;
comparanten, betreft ƒ 1.400,--; akte van in totaal drie pagina's;
getekend door o.a.: Banckeris Pieters Kasenbroodt.

• 7-7-1767: Banckeris Pietersz. KASENBROODT
koopt op 7 juli 1767 te Heemskerk een herenhuis met hofstede,
land, etc., gelegen in de omgeving van Kasteel Marquette te Heemskerk:
"Een Huismanswooningh van ouds genaamd Hengstenburgh";
ook bekend als "Jagtrust, met sijne annexe Heerehuysinge,
stallinge, thuynhuys en vinkebaan & het land (....);
binnen Heemskerk bij Noordorp, naast den Huyse van Marquette;
groot 1643 roeden, voor fl. 4.147,10." van de "Erfgenamen
van Mr. Francois Constantin DRUYVESTEIJN".

(N.B.: Jagtlust of Jagtrust, ook geschreven als Jachtlust en Jachtrust,
voorheen "Hengstenburg / Hengstenburgh"]. Zie ook o.a. het boek van J.E. ELIAS:
"De Vroedschap van Amsterdam (1578–1795)", Haarlem, 1903–1905 (blz.965).

• 7-7-1767:
Het voornoemde is ook als volgt beschreven, transportregister ORA,
Oud-Rechterlijk Archief Haarlem (zie index - beknopt uittreksel van de akte):
Bancris Pietersz. Kaasenbroot,
wonende te Heemskerk op Noordorp,
koopt d.d. 7 juli 1767 te Heemskerk van:
Fredrik Willem Oostendorp,
solliciteur binnen de stad Haarlem,
als last en procuratie hebbende van Mr. Jan Hendrik van Dam,
Secretaris van Haarlem (in kwaliteit, als door wijlen
Mr.
François Constantin Druyvesteyn, Scheepen en Raad van Haarlem,
executeur als voogd over zijn twee minderjarige kinderen en erfgenamen
François David Constantin Druyvesteyn en Jan Willem Druyvesteyn
):
een Huismanswooningh, van ouds genaamd "Hengstenburgh" en thans "Jagtrust",
met sijne annexe Heerehuysinge, stallinge, thuynhuys en vinkebaan & het land,
aldaar de huysinge of wooning op staat, staande en leggende binnen Heemskerk,
bij Noordorp, naast den Huyse van Marquette, groot 1643 Roeden;
Nogh: een stuk land, leggende als voren, genaamd "Boltuyn", groot 743 Roeden;
Item, een stuk land, leggende als voren genaamd "De Weijd in 't geheel", groot 5.421 Roeden;
Nogh een stuk land, leggende als voren, genaamd "Pieter Geijsen Hofstee", groot 2.024 Roeden;
Item, een stuk land, leggende als voren, genaamd "Mr. Matthijsen Kroft", groot 1.044 Roeden;
Nogh een stuk land, leggende als voren, genaamd "De Kroft voor de Laan", groot 1.475 Roeden;
Item, een stuk land, leggende als voren, genaamd " 't Vrijland", groot 920 Roeden;
Nogh een stuk land, leggende als voren, genaamd " 't Paardeland van Jacob Sij", groot 611 Roeden;
Item een stuk land, leggende als voren, genaamd "in Breetweer", groot 1.382 Roeden;
Nogh een stuk land, leggende als voren, genaamd " 't Vrijland", groot 1.466 Roeden;
Laatstelijk een stukje land, leggende als voren, genaamd "Boltuijn van Dirk Klaasz.", groot 499 Roeden. /
Verder worden gegevens van diverse huurders genoemd en hun huurlasten. /
Voor ƒ 3.950,-- koopprijs & ƒ 197,10 over ransoen penningen,
dus tesamen ƒ 4.147,10. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 16-2-1768: Gemeentearchief van Amsterdam,
Particulier Archief Nummer 76. Fam. De GRAEFF,

Inv.424, datum 16 febr.1768, ORA, transportakte [met twee bijlagen,
met stempel van Stadsarchief depot Amsterdam: Archief DE GRAEFF 1907.
(transcriptie/coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot): [betreft totaal een pagina]
"Wij Johannes van Coevenhoven, Schout tot Heemskerk,
Arie van der Moere en Jan Aker, Schepenen aldaar,
Oirconde en kennen, dat voor ons gekomen en verscheenen is
Bancris Kaasenbrood wonende alhier op Noordorp, Eenige Geïnstitueerde Erfgenaam
van Sijn Moeder Antje Jans, voortijds Weduwe van Pieter Kaasenbrood,
en Laatst van Jan Gijsen, ingevolge haar Testamentaire dispositie
gepasseert voor de Notaris Abraham Henrij Casteleijn, en getuijgen,
binnen de Steede Beverwijk, in dato den 8 November 1760,
dewelke bij desen bekende, verkogt, quijtgescholden,
en tot Een Vrijen Eijgendomme opgedragen te hebben,
aan en ten behoeven van den Wel Edele Gestrengen Heer Gerrit de Graeff
Vrijheer van Polsbroek, Heer van Purmerland en Ilpendam, &c: &c:,
• Een Stuk Weijland, leggende binnen deesen Banne, genaamt Op Hoogaart,
groot volgens het Verpondingboek 1760 Roeden, belent ten Westen de Heer van Marquette,
ten Suijden en Noorden de Heer Koper, en ten Oosten Hendrik Gerritz, en Willem Brinkman,
• Nogh Een Stuk Weijland, leggende als voren,genaamt Van de Heer, of het Weijtje bij 't Pad,
groot 1200 Roeden, belent ten Suijden Willem en Maartje Jacobs,
ten Westen en Noorden de Heer Koper, en ten Oosten de Verkoper;
dit perceel heeft een vrije Notwegh over 't Land van de voornoemde Willem
en Maartje Jacobs;
De Gemeene Lands Lasten en Binnenlandse Onkosten
sijn voor reekening van den Heer Koper ingegaan met Nieuwe Jaar 1768,
van welke Verkopinge en Opdragte hij Comparant bekende, al wel,
en ten vollen vernoegt, voldaan en betaalt te sijn, en dat mette
Somme van Vier Hondert Guldens, gereet Geld,
Stellende daaromme de voornoemde Heer Koper
in volkomen Possessie en Eijgendomme van de voorsz. Stukken Land,
Belovende ook deselve ten allen tijden te vrijen en te waaren van alle Lasten,
pagten, renten, Erictien en Creditien, daar deselve voor dato deezes
Eenigsints meede belast, ofte beswaart mogten wesen,
Alles naar Regten van den Lande, En Costuume van onsen Dorpe,
Stellende daar voren ten onderpande Specialijk Sijn Comparants persoon,
en generalijk alle Sijne Goederen, roerende, en onroerende,
present en toekomende, geene uijtgesondert, makende alle deselve Subject,
voor alle Regten, Regteren, en Executien.
T' Oirconde deeze bij mij Schout voornoemt besegelt, en bij Ons Schepenen
geteekent, den 16de Februarij Ao 1768.

Mij present Secretaris: (w.g.: J: v: Coevenhoven; Arie van der Moere, Jan Aker).
> Bij deze akte met daarboven de datum: 16 February 1768.
Opdragt Brief van 2 Stukjes Weyland leggende onder de Banne van Noorddorp:
• 1 Stukje 1760 Roeden genaamt Hogaart.
• 1 Stukje 1200 Roeden genaamt Van de Heer of het Wijtje bij 't Pad.
> Alsmede het volgende daarbij:
Notitie Onkosten transport van twee Stukken Land
van Bancris Kaasenbrood aan de Heer Van Polsbroek:
over X t. penningen 10:-:-
de X de verhoogd 1:-:-
de armenduijten 2:10:-
de opdragt brief &c.7:8:-
port-missive van Amsterdam -:2:-
voldaan den 16 february 1768: ƒ 21:-:-.

Handtekening: J:v:Coevenhoven.
Op dit archiefstuk stempel van Stadsarchief depot Amsterdam:
Archief DE GRAEFF 1907."
(transcr./coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

• 4-4-1769: Bancris Kaasenbroot,
wonende te Heemskerk tot Noordorp, koopt op 4 april 1769 te Heemskerk, van:
gemeente Heemskerk: een stuk hooiland, binnen Heemskerk,
genaamd " 't Paardelant van Jasper", groot 612 Roeden, voor ƒ 6,--.
(Rijksarchief te Haarlem, Oud-Rechterlijk Archief Gemeente Heemskerk,
coll. transportaktes.)

• 19-5-1770: Bancris Kaasenbrood,
wonende te Heemskerk bij Noordorp, neemt een Hypotheek Brieff groot ƒ 5.000,--,

onder speciaal verband van een huismanswoning eerst "Hengstenburgh"
en thans genaamd "Jagtrust", etc., interest 3 1/2 prc. per jaar, etc., op 19 mei 1770, van:
Willem de Haan, wonende tot Crommenie, en Paulus Hesselingh, wonende tot Wormerveer,
aan en namens Mr. Joachim Rendorp, Heer van Marquette, Scheepen Stadt Amsterdam,
Meesterknaap over de Houtvesterije van Holland en Westvriesland.

(Rijksarchief te Haarlem, Oud-Rechterlijk Archief Gemeente Heemskerk.)

1721 - 1793: Uit de Leenkamer van het Huis te Heemskerk (Marquette)
door J. Belonje te Alkmaar; betreft te "Heemskerk:
"Een elsbos, groot 100 roeden te Noorddorp aan de Heereweg,
te verheergewaden met een goede Westphaelse ham."

Willem Beuwis van de Meer, schout van Heemskerk en Castricum, 3 Maart 1661.
– (II.) Pieter Pietersz. te Heemskerk, na koop van Cornelis Laurisz. Henneman
als voogd over het onmondige kind van Pieter Jansz. 20 juni 1721.
(Wordt vervolgd bij zijn zoon, vermeld bij: II.-4. Pieter / Petrus CASEMBROOT;
deze II.-4. ondertekende zijn naam als: Pieter Kasenbroot, zie onder andere
div. aktes te Heemskerk, II.-4. als een van de schepenen van Heemskerk
zoals ook zijn vader en III. zijn broer en diens zoon III.-5.).
20 juni 1721, e.v.: Uit de Leenkamer van het Huis te Heemskerk
(Marquette) door J. Belonje te Alkmaar; betreft te "Heemskerk:
Een elsbos, groot 100 roeden te Noorddorp aan de Heereweg,
te verheergewaden met een goede Westphaelse ham.
– II.-4.: Pieter Kasenbroot, (= II.-4. Pieter CASEMBROOT)
onmondig, na dood van zijn vader II. Pieter Pietersz. vnd. 17 Febr. 1730.
– Idem (= II.-4.), vernieuwt den eed, Jan Gijsbertsz. is hulder 26 October 1730.
– Idem (= II.-4.), vernieuwt den eed, Cornelis Schoorl is hulder 20 Augustus 1732.
– Idem (= II.4.), mondig, vernieuwt den eed 9 Augustus 1740.
- Idem (= II.4.), vernieuwt den eed 28 Augustus 1761.
– Betreft datum 5 sept. 1780:
– III. Bancras Kasenbroot,
na doode van
zijn broeder (II.-4.) Pieter vnd. 5 September 1780.
(= III. Bancras CASEMBROOT).
(Zie verder hierna bij: III.-5. Jan,
zoon van III. Bancras Kazenbroot => CASEMBROOT.)

• 23-3-1784: Bancris Kaasenbroodt,
wordt op 23 maart 1784 genoemd als Schepen van Heemskerk;
hij ondertekent als: Banckeris Pietersz. Kasenbroodt.
(Rijksarchief te Haarlem, Oud-Rechterlijk Archief Gemeente Heemskerk,
coll. transportaktes.)

• 4-5-1784: Bancris Ps. Kaasenbroodt,
wordt op 4 mei 1784 genoemd als Schepen van Heemskerk;
hij ondertekent als: Banckeris Pieters Kasenbroodt.
(Rijksarchief te Haarlem, Oud-Rechterlijk Archief Gemeente Heemskerk,
coll. transportaktes.)

• 12-5-1784: Bancris Prz. Kaasenbroodt,
wordt op 12 mei 1784 genoemd als Schepen van Heemskerk;
hij ondertekent als: Banckeris Pieters Kasenbroodt.
(Rijksarchief te Haarlem, Oud-Rechterlijk Archief Gemeente Heemskerk,
coll. transportaktes.)

• 18-1-1787: (RAH, ONA nr. 359 (periode 1783-1787), Inv.A616.)
betreft Notariële akte gepasseerd te Bloemendaal [6 pagina's]:

Antje Claasd. DREGER, weduwe van Pieter KAASENBROOD, (= II.-4.)
wonende onder Velzen, testatrice bevindt zich te Aelbertsberg (=Bloemendaal)
d.d. 18 januari 1787, voor notaris Francois Augustus de GENESTET. /
In deze akte wordt ook genoemd Bankeres KAASENBROOD
(en zijn oudere broer Jan Bankeresz KAASENBROOD (=III.-5.).

(III.) Bancras/Bancris/Bankris Pieterse/Pietersz. Kaasenbrood/Kaasenbroodt,
hij is overleden in zijn woonplaats Heemskerk op 2 maart 1790. Hij is vermeld
in het DTB-overlijdensregister van Heemskerk op 2 maart 1790:
Bankris Pieterse Kaasenbrood; in het DTB-Gaardersregister van Heemskerk
boek 13 folio 54 d.d. 5 Maart 1790: "Ontfangen van 't Lijk van
Bancris Kaasenbroodt, alhier overleeden in de Derde Classe: ƒ 6:–:–.";
hij werd begraven te Heemskerk op 5 maart 1790:
Bancras Pietersz. Kaasenbrood, Echtgenoot van Grietje Jansdr. de Wit.
[Bron: burg.stand extract doodregister Heemskerk 25 sept. 1822;
ten behoeve van het huwelijk van Hendrik Kaasenbrood bruidegom:
Hendrik ondertekende op 25 sep.1822: Hendrik Kaazenbroot].

Mevrouw Grietje [Jansdr./Janse] de Wit,
weduwe van Bancras/Bankris Pieterse/Pietersz. Kaasenbrood,
zij overleed in haar laatste woonplaats Heemskerk op 26 maart 1796,
begraven aldaar te Heemskerk op 29 maart 1796.
26 mrt. 1796: DTB-Overlijdensregister van Heemskerk:
"Grietje de Wit, weduwe Bankris Pieterse Kaasenbrood,
zij is overleden te Heemskerk op 26 maart 1796".
• 29 mrt. 1796: DTB-Gaardersregister van Heemskerk, boek 13 folio 73 d.d. 29 Maart 1796:
"Ontfangen van 't Lijk van Grietje Jans de Wit, alhier overleeden in de Tweede Classe: ƒ 15:–:–.".
• 29 mrt. 1796: DTB-Begrafenisregister van Heemskerk: "Grietje Jansdr. de Wit,
Weduwe van Bancras Pietersz. Kaasenbrood". Zij werd begraven te Heemskerk
op 29 maart 1796: Grietje Jansdr. de Wit, Weduwe van Bancras Pietersz. Kaasenbrood.
(Bron: burg.stand extract doodregister Heemskerk 25 sept. 1822, afgegeven
t.b.v. het huwelijk van een van haar nakomelingen: > familietak A.
generatienr. V.-b. Hendrik Kaasenbrood: hij ondertekende zijn naam
op het extract van 25 sep.1822: Hendrik Kaazenbroot).

Uit dit huwelijk VIII.-128. x VIII.-129.: zoons en dochters, o.a. zoon:
Jacob Pancrasz. CASEMBROOT, geboren te Heemskerk,
gedoopt (RK) te Heemskerk op 24 juni 1772 doopnaam Japik,
zoon van Bankris Casembrood en Grietje Jans De Wit;
(doopgetuigen Japik Stut en Trijntje Japiks).
Jacob / Japik, volgt bij Generatie VII > kwartierstaatnr.VII kw. 64.
Generatienummer VII. = MarCh-gen.VII.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-130. Hendrik Cornelisz. CAGER / KAAGER / KAGER
zoon van IX.-260. Krelis Gerritzen / Cornelis Gerritsz Cager / Kaager / Kager,
x IX.-261. Geurtie Hendriks / Guertie Hendricks, echtelieden),
[vgl. div. bronnen/publ. geb./ged./otr/tr/overl./begr,etc.;
zie o.a. geneaknowhow.net, vpnd.nl/]
(III.-130.) Henricus Cornelis is geboren te Ouburg (Noord-Holland),
rk gedoopt te Bergen (Noord-Holland) op vrijdag 29 jan.1734,
zoon van de echtelieden (IX.-260.) Cornelis Gerritsz Kager, en (IX.-261.) Guertie Hendricks;
rk-doopgetuige Maartie Hendriks [verm. zuster van IX.-261.] /
(VIII.-130.: vgl. website vpnd.nl/bronnen/nh/bergen/bergen_dooprk_1734-1740.pdf, pag.1
(zonder details over zijn geboorteplaats, etc.):
(vervolg jaar 1734): Januarij, den 29: [RKath. doopnaam] Henricus,
ouders: Krelis Gerritzen, Geurtie Hendriks; doopgetuige: Grietie Dirks. /

VIII.-130. Hendrik is overleden te Schoorl 18 april 1778
(vgl./nagaan: overleden te Groet, onder Schoorl (Noord-Holland)
vr.17 apr.1778, aangifte door Cornelis Boertjes 18 apr.dav ald.),
leeftijd 44 jaar; echtgenoot van VIII.-131. zie hierna).

III.-130.) Hendrik Cornelisz., CAGER / KAAGER / KAGER
gehuwd te Schoorl (ondertr.17 jan.1761 / rk) 2 februari 1761:
Gen. VIII.-131. Adriaantje Joostens /
Ariaantje Joostens de JONG / Adriaantje Joosten de JONG

(dochter van IX. 262. Joost Pietersz (de Jong / de Jongh), x IX. 263. Maartje Willems)
geboren ca.1738/9, gedoopt te Schoorl op 21 januari 1739,
RK doopnaam Adriaantje Joostens, dochter van de echtelieden:
Joost Pietersz, Maartje Willems; doopgetuige: Maartje Dirks.
(bron: DTB Schoorl, RKath. doopboek, RANH, Rijksarchief Noord-Holland,
Haarlem; zie ook de publicaties archiefbronnen, geneaknowhow.net,
en project Van Papier Naar Digitaal, website: vpnd.nl, vpnd.nl/nh/schoorl_dtb.html). /

Het vorenstaande nagaan VIII.-131., vgl.: Zij is voornamelijk bij nakomelingen
in familiepapieren en genealogiepublicaties vermeld als volgt: (VIII.-131.)
Ariaantje Joostens de Jong, gehuwd op 22-jarige leeftijd
dochter van Joost de Jongh en Maartje Willems,
te Schoorl in 1761 (ondertr. zat.17 jan.1761, rk huw. maandag 2 febr.1761)
met: Hendrik Kager => VIII.-130.).

Adriaantje Joosten de Jong, weduwe van Hendrik Cager,
is overleden in het huis nummer 69 te Catrijp op 25 januari 1819,
's avonds ten zes uur, oud tachtig jaren; aangifte op 26 januari 1819
bij de Schout Officier van de Burgerlijke Stand in de Gemeente
van Schoorl en Camp, District Alkmaar, Provincie Noord-Holland,
door Cornelis CAGER (oud 50 jaren, van beroep boer, zoon van de overledene)
en Jacob Gerritsz. Bekker (oud 60 jaren, van beroep boer, gebuur van de overledene),
beiden in deze gemeente woonachtig; w.g.: Cornelis Kager, Jacob G-. Bekker.
(Bron: RANH, BS-filmcassette, index: overlijdensaktenr.1v., aktedatum 26 januari 1819:
Ariaantje de Jong.) [Bijz.: De overlijdensakte is niet bepaald goed leesbaar;
e.e.a. voor zover te lezen overgenomen. De geboorteplaats en datum,
c.q. doopgegevens, ouders, ontbreken in deze akte; verondersteld wordt
dat de weduwe afkomstig is uit Catrijp, Schoorl, of uit die omgeving;
haar geboortedatum in 1738 is zo goed mogelijk geschat
zoals vermeld in deze overlijdensakte.]

Duinlandschap in Schoorl, Noord-Holland, 2005.
Dunelandscape in Schoorl, North Holland, 2005.
(Photo D. Deden; coll.M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

Uit het huwelijk van VIII.-130. Hendrik Cornelisz. CAGER (CAAGER / KAAGER / KAGER)
en VIII.-131. Adriaantje of Ariaantje Joostes/Joosten (de JONG[H]) zijn kinderen bekend.
Zie ook elders op deze website: Genealogie CASEMBROOT.1.a.

Kinderen van de echtelieden VIII.-130. x VIII.-131., vermeld met familienaam KAGER (incl. spelling: C/K, etc.); volgorde en aantal kinderen, verdere bijzonderheden in bewerking: mogelijk allen RK gedoopt te Schoorl, CAAGER (etc.?) onder andere:

• VII.-65. Guurtje,
gedoopt te Schoorl 3 dec.1764 (dochter van VIII.-130. Hendrik CAAGER en VIII.-131. Ariaantje Joostesz., uit Catrijp;  doopgetuige Gerrit CAAGER; bron RANH, Rijksarchief Noord-Holland, RK-doopboek nr.3, blz.209.);  zij volgt: VII.-65. Guurtje CAAGER / KAGER: 1e e.v. VII.-64. Jacob CASEMBROOT / KAASENBROOD / KAZENBROOT.

•• VI.-32. Hendrik KAASENBROOD, bruidegom, leeftijd 22, geboorteplaats: (Bergen),
boerenknecht, geb. ca 1799 (zoon van VII.64. Jacob Kaasenbrood en VII.65. Guurtje Kager);
hij huwde [1e] in de Gemeente Schoorl 26-10-1822 (aktenr.6 bron GenLias, archieflocatie
Noord-Hollands Archief, toegangnr.358, inv.nr.111) met bruid:
Anna GROEN, leeftijd 22, geboorteplaats (Haringkarspel), beroep boerenmeid, geboren circa 1800
(dochter van Arien Groen, beroep watermolenaar, en Maartje Siemonsdr Romeijn).
•• VI.-32. Hendrik KAZENBROOT, bruidegom, leeftijd 23, geboorteplaats: (Bergen),
landbouwer, geb. ca 1799 (zoon van VII.64. Jacob Kazenbroot en VII.65. Guurtje Kager);
hij hertrouwde als weduwnaar; huwde [2e] in de Gemeente Schoorl 4-5-1823
(aktenr.5 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358, inv.nr.111) met bruid:
•• VI.-33. Erckjen DRIESSEN, leeftijd 26, geboorteplaats (Groet), beroep boerenmeid, geboren circa 1796
(dochter van VII.-66. Gerrit Driessen, beroep wagenmaker, en VII.-67. Hilletje Vaske).

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 132. (?) Andries DRIESSE
(zoon van IX. 264. NN ? Andries of Dries NN x IX. 265. NN NN),
huw. (vermoedelijk RK) in Alkmaar:? circa 1765 met:
Gen. VIII. 133. (?) Leijsbeth GERRITS
(dochter van IX. 266. ? Gerardus of Gerrit ? NN x IX. 267. NN NN).
Uit dit huwelijk is een zoon bekend,
VII.kw.66. Gerrit (Gerardus) DRIESSEN, geboren vermoedelijk circa 1770, RK,
wagenmaker, woonde na zijn huwelijk met gezin waarschijnlijk te Groet en/of in Schoorl,
+ te Schoorl 18 juni 1804,RK begraven te Schoorl; Gerrit DRIESSEN,
tr. 9 febr.1795 te Aalsmeer (bron / source: LDS-Church, USA) met:
Gen. VII.67. Hilletje (Hillegonda) VASKE
(dochter van VIII.134. ? Bernardius of Bernardus ? VASKE
x VIII.135. Hermine SELIE / SELU, echtelieden te Alkmaar of omgeving),
geboren vermoedelijk circa 1775, + overleden te Schoorl 18 juni 1804,
RK begraven aldaar. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 134. (?) Bernardius of Bernardus VASKE
(zoon van IX. 268. NN ? VASKE ? x IX. 269. NN NN),
x Huw. te (? Alkmaar of omgeving?) met:
Gen. VIII. 135. Hermine SELIE / SELU
(dochter van IX. 270. NN ? SELIE / SELU ? x IX. 271. NN NN).
Uit dit huwelijk is een dochter bekend,
VII.kw.67. Hilletje (Hillegonda) VASKE
(dochter van VIII.134. NN (? Bernardius of Bernardus?) VASKE
x VIII.135. Hermine SELIE / SELU, echtelieden te Alkmaar of omgeving),
geboren vermoedelijk circa 1775, + overleden te Schoorl 18 juni 1804,
RK begraven aldaar. Zij huw. 9 febr. 1795 te Aalsmeer
(bron / source: LDS-Church, USA)
met:
VII.kw. 66. Gerrit (Gerardus) DRIESSEN
(zoon van VIII.132. NN (? Johannes) DRIESSEN, x VIII.133. NN),
geboren vermoedelijk circa 1770, RK, wagenmaker,
woonde met gezin vermoedelijk te Groet en/of Schoorl,
+ overleden na ca. mei 1832.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 136. (?) NN PRAAT

(zoon van IX.272. NN (? PRAAT) x IX.273. NN NN)
x Huw. met:
Gen. VIII. 137. (?) NN NN
(dochter van IX.274 NN NN x IX.275 NN NN).
Uit dit huwelijk is een zoon bekend,
VII.kw.68. Joannes PRAAT;
tr. vermoedelijk te ? Schoorl ? voor of circa 1793 met:
VII.kw.69. Trijntje Dirksd. RINKEL
(dochter van VIII.138. Dirk RINKEL x VIII.139. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 138. Dirk RINKEL
(zoon van IX.276. NN (? RINKEL) x IX.277. NN NN)
x Huw. met:
Gen. VIII. 139. (?) NN NN
(dochter van IX.278. NN NN x IX.279. NN NN).
Uit dit huwelijk is een dochter bekend,
VII.kw.69. Trijntje Dirksd. RINKEL; tr. vermoedelijk te ? Schoorl ?
voor of circa 1793 met: VII.kw.68. Joannes PRAAT
(zoon van VIII.136. NN PRAAT x VIII.137. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 140. (?) NN van ESCH
(zoon van IX.280. NN (? van ESCH ? ) x IX.281. NN NN)
x Huw. met:
Gen. VIII. 141. (?) NN NN
(dochter van IX.282. NN NN x IX.283. NN NN).
Uit dit huwelijk is een zoon bekend,
VII.kw.70. Adrianus van ESCH; x tr. te ? Amsterdam ?
voor of ca. 1790 met: VII.kw.71. Anna ROOTHART (elders van TONNINGEN,
dochter van VIII.142. NN ROOTHART (?van TONNINGEN?) x VIII.143. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 142. (?) NN ROOTHART (? of ? van TONNINGEN ?;
zoon van IX.284. NN ROOTHART (? of: van TONNINGEN ?) x IX.285. NN NN)
x Huw. met:
Gen. VIII. 143. (?) NN NN
(dochter van IX.286. NN NN x IX.287. NN NN).
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VII.kw.71. Anna ROOTHART (elders van TONNINGEN ?);
x tr. te ? Amsterdam? voor of circa 1790 met: VII.kw.70. Adrianus van ESCH
(zoon van VIII.140. NN ? van ESCH x VIII.141. NN NN.).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 144. (?) NN SCHMIDT / SMIT
(zoon van IX.288. NN ? SCHMIDT / SMIT ?, x IX.289. NN NN)
x Huw. met:
Gen. VIII. 145. (?) NN NN
(dochter van IX.290. NN NN x IX.291. NN NN).
Uit dit huwelijk is een zoon bekend, VII.kw.72. NN SCHMIDT / SMIT ?;
hij tr. VII.kw.73. (dochter van VIII.146. NN NN x VIII.147. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 146. (?) NN NN
(zoon van IX.292. NN NN x IX.293. NN NN)
x Huw. met:
Gen. VIII. 147. (?) NN NN
(dochter van IX.294. NN NN x IX.295. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend, VII.kw.73. NN NN; zij tr. met:
VII.kw.72. NN SCHMIDT / SMIT ?
(zoon van IX.288. NN ? SCHMIDT/ SMIT? x IX.289. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 148. (?) NN POOL
(?, zoon van IX.296. NN POOL (?) x IX.297. NN NN),
x Huw. met:
Gen. VIII. 149. (?) NN NN
(dochter van IX.298. NN NN x IX.299. NN NN).
Uit dit huwelijk is een zoon bekend, VII.kw.74. NN POOL; hij tr. met:
VII.kw.75. NN NN (dochter van VIII.150. NN NN x VIII.151. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 150. (?) NN NN
(zoon van IX.300. NN NN x IX.301. NN NN).
x Huw. met:
Gen. VIII. 151. (?) NN NN
(dochter van IX.302. NN NN x IX.303. NN NN).
Uit dit huwelijk is een dochter bekend, VII.kw.75. NN NN; zij tr. met:
VII.kw.74. NN POOL (zoon van VIII.148. NN POOL ? x VIII.149. NN NN)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 152. Sijbrand DIRKSE
(zoon van IX.304. NN NN x IX.305. NN NN),
xx (2e huw.) met:
Gen. VIII. 153. Geertruij HEUFT
(dochter van IX.306. NN NN x IX.307. NN NN),
Uit dit tweede huwelijk o.a.: VII.kw.76 Cornelis Sijbrands (de VRIES),
gedoopt te Diemen 19 nov. 1736.

Zie ook twee huwelijksaktes van het echtpaar De VRIES x LINDOREN
en van de ouders van vnd. VI.38. Sijbrand de VRIES, t.w.: VII. 76 x 77;
aktes uit de particuliere collectie van John de VRIES (zijn e-mailadres:
patojohn@hotmail.com) elders op deze website, pagina: Various.KAZENBROOT.
John de VRIES voornoemd is een nakomeling, in rechtstreekse mannelijke lijn, van:
Cornelis de VRIES geboren te Weesp op 10 maart 1829, broer van V.19.
Klara Helena de VRIES: hierboven vermeld. Van het echtpaar Kw. 38. x 39.
en hun ouders, zijn uit de genealogie van John de VRIES zijn deze gegevens
aangevuld voor deze kwartierstaat).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 154. Lucas GIELEN

(zoon van IX.308. NN NN (GIELEN?, GIELING?) x IX.309. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII. 155. Petronella van der LOEF
(dochter van IX.310. NN van der LOEF x IX.311. NN NN).
Uit dit huwelijk is bekend dochter:
VII.kw.77. Margaretha (Grietje) GIELING,
geboren te Bussum, gedoopt te Naarden 14 mei 1764;
zij tr. met: VII.kw.76 Cornelis Sijbrands (de VRIES),
gedoopt te Diemen 19 nov. 1736.
(zoon van VIII.152. Sijbrand DIRKSE x [2e] VIII.153. Geertruij HEUFT).

Zie ook twee huwelijksaktes van het echtpaar "de VRIES x LINDOREN" en van de ouders van vnd.
VI.38. Sijbrand de VRIES, t.w.: VII. 76 x 77; aktes uit de particuliere collectie van John de VRIES
(zijn e-mailadres: patojohn@hotmail.com) elders op deze website, pagina: Various.KAZENBROOT.
John de VRIES voornoemd is een nakomeling, in rechtstreekse mannelijke lijn, van:
Cornelis de VRIES, geboren te Weesp op 10 maart 1829, broer van V.19. Klara Helena de VRIES:
hierboven vermeld. Van het echtpaar Kw. 38. x 39. en hun ouders, zijn uit de genealogie van
John de VRIES zijn deze gegevens aangevuld voor deze kwartierstaat).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 156. (?) NN LINDOORN / LINDOREN
(zoon van IX.312. x IX.313. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII. 157. (?) NN NN
(dochter van IX.314. NN NN x IX.315. NN NN).
Uit dit huwelijk is bekend zoon : VII.kw.78. Bruno LINDOORN / LINDOREN;
hij x tr. met: VII.kw.79. Clara KEYZER / Klaartje KEYSER
(dochter van VIII.158. NN KEYZER / KEYSER x VIII.159. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 158. (?) NN KEYZER / KEYSER
(zoon van IX.316. NN ? KEYZER / KEYSER x IX.317. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII. 159. (?) NN NN
(dochter van IX.318. NN NN x IX.319. NN NN).
Uit dit huwelijk is bekend dochter: VII.kw.79. Clara KEYZER / Klaartje KEYSER
(dochter van VIII.158. NN KEYZER / KEYSER
zij x VIII.159. NN NN); zij tr. met: VII.kw.78. Bruno LINDOORN / LINDOREN
(zoon van: IX.156. NN LINDOORN / LINDOREN x IX.157. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Generatie VIII. 128 - 191. Voorouders vader. / Generation VIII. 128 – 191. Ancestors father.
Gen. VIII. 160 - 191. Voorouders vader's moeder. / Gen. VIII. 160 - 191. Ancestors father's mother.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 160. Sijmon de WIT
(?; zoon van IX.320. NN de WIT x IX.321. NN NN)
van Oostzaan; x huw. met:
Gen. VIII. 161. Trijntje Pieters SPELT
(?; dochter van IX.322. Pieter SPELT x IX.323. NN NN)
van Monnickendam, geboren ca.1728.
Uit dit huwelijk is bekend, zoon: VII.kw.80. Pieter de WIT,
*3 jun.1753 Monnikendam, +2 mei 1824 aldaar;
hij tr. VII.kw.81. Christina KATER, *9 sept.1756 te Monnikendam
(dochter van VIII.162. Symon KATER x VIII.163. Annetje Pieterse BLEIJ of BLEY).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 162. Symon KATER
(?; zoon van IX.324. NN KATER x IX.325. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII. 163. Annetje Pieterse BLEIJ of BLEY
(?; dochter van IX.326. Pieter BLEIJ of BLEY x IX.327. NN NN)
Uit dit huwelijk is bekend, dochter: VII.kw.81. Christina KATER,
*9 sept.1756 te Monnikendam; zij tr. met:
VII.kw.80. Pieter de WIT, *3 jun.1753 Monnikendam, +2 mei 1824 aldaar
(zoon van VIII.160. Sijmon de WIT x VIII.161. Trijntje Pieters SPELT).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 164. Claas Cornelisz. SEYP / SIJP / ZIJP
(?; zoon van IX.328.Cornelis Pietersz. SEYP / SIJP / ZIJP,
*ca.1682 te Beemster, x IX.329. NN NN), *ca.1706; hij huwde met:
Gen. VIII. 165. Trijntje ADRIAANSE of ADRIAENS
(dochter van IX.330. NN NN x IX.331. NN NN).
Uit dit huwelijk is bekend, zoon: VII.kw.82. Cornelis Claasz. SEYP / SIJP / ZIJP,
*ca.1736 te Edam, hij is later vermeld te Amsterdam (mogelijk dezelfde:
Cornelis SYP, overlijdensakte Amsterdam 30 nov.1837);
tr. met: VII.kw.83. Neeltje Cornelisse OUD, *21 mrt.1745 te Ilpendam
(dochter van VIII.166. Cornelis Jacobs OUD x VIII.167. Alida of Aeltje PIETERS).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 166. Cornelis Jacobs OUD
(?; zoon van IX.332. Jacob OUD x IX.333. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. VIII. 167. Alida of Aeltje PIETERS
(?; dochter van IX.334. NN NN x IX.335. NN NN)
Uit dit huwelijks is bekend, dochter: VII.kw83. Neeltje Cornelisse OUD,
*21 mrt.1745 Ilpendam; zij tr. met: VII.kw.82. Cornelis SEYP / SIJP / ZIJP,
**ca.1736 te Edam, later vermeld te Amsterdam
(zoon van VIII.164. Claas Cornelisz. SEYP / SIJP ZIJP
x VIII.165. Trijntje ADRIAANSE of ADRIAENS).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 168. (?) Wilhelm? RUYTENAAR
(?; zoon van IX.336. NN ? RUYTENAAR x IX.337. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII. 169. (?) NN NN
(dochter van IX.338. NN NN x IX.339. NN NN)
Uit dit huwelijk, zoon: VII.kw.84. Anton Wilhelm RUYTENAAR / RUITENAAR,
+ na 1 okt.1845 [te ?Amsterdam?]
x tr. met: VII.kw.85. NN NN
(dochter van VIII.170. NN NN x VIII.171. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 170. (?) NN NN
(?; zoon van IX.340. NN NN x IX.341. NN NN)
x huw. met:
Gen VIII. 171. (?) NN NN
(?, dochter van IX.342. NN NN x IX.343. NN NN).
Uit dit huwelijk, dochter: VII.kw.85. NN NN, zij tr. met:
VII.kw.84. Anton Wilhelm RUYTENAAR / RUITENAAR.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 172. (?) Jurgen? SCHUSLER
(?; zoon van IX.344. NN ? SCHUSLER x IX.345. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII. 173. (?) NN NN
(?; dochter van IX.346. NN NN x IX.347. NN NN).
Uit dit huwelijk zoon: VII.kw.86. Hans Jurgen SCHUSLER;
hij x met: VII.kw.87. Christina PIELAT of PIELET
(dochter van VIII.174. NN PIELAT of PIELET, x VIII.175. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 174. (?) NN PIELAT of PIELET
(?; zoon van IX.348. NN ? PIELAT of PIELET
x IX.349. NN NN); x met:
Gen. VIII. 175. (?) NN NN
(?; dochter van IX.350. NN NN x IX.351. NN NN).
Uit dit huwelijk dochter: VII.kw.87. Christina PIELAT of PIELET ;
zij x met: VII.kw.86. Hans Jurgen SCHUSLER
(zoon van VIII.172. NN SCHUSLER ? X VIII.173. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 176. (?) Hendrik? HAVEKOST of HAAVEKOST
(?; zoon van IX.352. NN HAVEKOST x IX.353. NN NN), x met:
Gen. VIII. 177. (?) NN NN (?; dochter van IX.354. NN NN x IX.355. NN NN).
Uit dit huwelijk zoon: VII.kw.88. Hendrik HAAVEKOST ook HAVEKOST HZH,
begr. Amsterdam 17 apr.1799 (St.Anthonius Kerkhof); x vermoedelijk voor 1782 met
VII.kw.89. Catharina FREDERIKS of FREDRIKS, vis[koop]vrouw te Amsterdam en/of omgeving
(dochter van VII.-178. NN FREDRIKS ? x VIII.-179. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-178. NN : ? Frederik NN
(zoon van IX.-356. x IX.-357.)
x huw. met:
Gen. VIII.-179. NN NN
(dochter van IX.-358. x IX.-359.)
Uit dit huwelijk is bekend, dochter:
VII.-89. Catharina FREDRIKS / Kattrina VRIEDERIKS,
viskoopvrouw te Amsterdam e.o., zij huwde verm.voor 1782 met:
VII.-88. Hendrik HAAVEKOST / HAVEKOST HZH,
hij is begraven Amsterdam 17 apr.1799 (St.Anthonius Kerkhof).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-180. NN NN ? : H.?, van der HEIJDEN,
(?; zoon van IX.-360. NN de WIT x IX.-361. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII.-181. NN NN
(?; dochter van IX.-362. NN NN, x IX.-363. NN NN)
Uit dit huwelijk is bekend, zoon: VII.-90. Eijsbert / Geijsbert, van der HEIJDEN,
familienaam met spellingsvarianten; hij is gehuwd verm. te Amsterdam, voor ca.1783,
met: VII.-91. Catharina/Ka(t/h/a)rina van den BERG(T), zij hertr. als weduwe,
verm. te Amsterdam of omgeving, voor ca.1812, met: Philippus BEFFERS,
beroep touwboorder; zij woonden in 1812 verm. te Amsterdam of omgeving. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-182. (zoon van / son of: IX.-364. x IX.-365.)
x Gen. VIII.-183. (dochter van / daughter of: IX.-366. x IX.-367.)
Uit dit huwelijk dochter: VII.-91. Catharina/Ka(t/h/a)rina van den BERG(T),
zij huwde tweemaal, haar eerste huwelijk verm. te Amsterdam, voor ca.1783,
met: VII.-90. Eijsbert / Geijsbert, van der HEIJDEN; zij hertr. als weduwe,
verm. te Amsterdam of omgeving, voor ca.1812, met: Philippus BEFFERS,
beroep touwboorder; zij woonden in 1812 verm. te Amsterdam of omgeving. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-184. (zoon van / son of: IX.-368. x IX.-369.)
x Gen. VIII.-185. (dochter van / daughter of: IX.-370. x IX.-371.)
Uit dit huwelijk zoon: VII.-92. x VII.-93.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-186. (zoon van / son of: IX.-372. x IX.-373.)
x Gen. VIII.-187. (dochter van / daughter of: IX.-374. x IX.-375.)
Uit dit huwelijk dochter: VII.-93. x VII.-92.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-188. (zoon van / son of: IX.-376. x IX.-377.)
x Gen. VIII.-189. (dochter van / daughter of: IX.-378. x IX.-379.)
Uit dit huwelijk zoon: VII.-94. x VII.-95.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-190. (zoon van / son of: IX.-380. x IX.-381.)
x Gen. VIII.-191. (dochter van / daughter of: IX.-382. x IX.-383.)
Uit dit huwelijk dochter: VII.-95. x VII.-94.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Generatie VIII. 192 - 255. Voorouders moeder. / Generation VIII. 192 – 255. Ancestors mother.
Gen. VIII. 192 - 223. Voorouders moeder's vader. / Gen. VIII. 192 - 223. Ancestors mother's father.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-192. (zoon van / son of: IX.-384. x IX.-385.)
x Gen. VIII.-193. (dochter van / daughter of: IX.-386. x IX.-387.)
Uit dit huwelijk zoon: VII.-96. hij x VII.-97.

Gen. VIII. 208. Johannes HUESE (ook genaamd o.a: HUSEN; zoon van IX.416. NN HUESE, etc.,
x IX.417. NN NN), geboren circa 1711 in Zwitserland, koopman in hout (van Zwitserland, te 's-Gravenhage in 1737),
hij overleed in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage 31 januari 1770, begraven aldaar 6 februari 1770 leeftijd 59 jaar;
hij huwt te 's-Gravenhage (Hoogduitse kerk) 31 maart 1737 met:
Gen. VIII. 209. Jacoba Harmina HAAGMEESTER (div. schrijfwijzen voornamen en achternaam;
dochter van IX.418. Hans Aelbregt HAAGMEESTER x IX.419. Hillegonda van KAMPEN),
geboren te 's-Gravenhage, gedoopt aldaar op 27 januari 1717 (Groote of St. Jacobskerk),
zij is overleden te 's-Gravenhage 16 oktober 1770, begraven aldaar op 22 oktober 1770 leeftijd 53 jaar.
Uit dit huwelijk zoon: VII.kw.104. Eustachius HUESE (div. schrijfwijzen voornaam en achternaam,
o.a. Stacheus HEUSE / HUSEN), hij tr. te te Cool 29 okt. 1785 (civiel: aangifte gaardersreg. ƒ 6,–;
en te Rotterdam op 29 okt. 1785 aangifte geref.kerk; ondertr. 30 okt. 1785 's-Gravenhage) /
huw. geref. kerk Rotterdam 13 nov. 1885, met:
Gen. VII. 105. Anna / Johanna PEL ook genaamd PELL (dochter van VIII.210. Filippus / Philippus
PEL of PELL x VIII.211. Trijntje STAGGVEN / STAGHOEN / STAGOEN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 210. Filippus / Philippus PEL of PELL (zoon van IX.420. NN ? PEL of PELL x IX.421. NN NN)
geboren circa 1730, overleden te Cool (later: Cool, Rotterdam) op 24 mei 1803, adres Kruyskade, oud 73 jaar,
begr. vervoerd van Cool naar Hillegersberg. / Voorts op website gemeentearchief.rotterdam.nl, digitale stamboom:
overledene: Philippus Peel (man van Trijntje Staghem); hij is begraven in de plaats Cool, datum 24 mei 1803;
opmerkingen betr. overledene: oud 73 jaar: overleden op de Kruiskade binnen de ambachte van Cool,
vervoerd naar Hillegondsberg; 1 kind meerderjarig. / Bron: DTB Cool, Begraven gaarder. //
N.B.: Digitale Stamboom website www.gemeentearchief.rotterdam.nl, bron: DTB Cool, Trouw gaarder:
(VIII.210.) Filippus Peb (zie vnd. Pel.), bruidegom, jongeman, van Rotterdam, wonend: o/d Singel onder Cool.
(VIII.211.) Trijntje Staghoen, bruid, jongedochter van Rotterdam, wonend: binnen Rotterdam.
plaats: Cool, datum ondertrouw 28 jun.1755; opmerkingen: f 3,-. //
Daarna vermeld www.gemeentearchief.rotterdam.nl, bron: DTB Rotterdam, Trouw gereformeerd;
plaats: Rotterdam, datum ondertrouw 13 jul.1755, trouwen 27 jul.1755:
bruidegom: Philippus Pel, jongeman, van Rotterdam, wonend: Op de Schie Onder Kool;
bruid: Trijntje Staghoen, jongedochter, van Rotterdam, wonend: Westwagestraat.
(VIII. 210.): hij tr. Cool als j.m. van Rotterdam, wonende op de Singel onder Cool,
gaardersregister ald. aangegeven op 28 juni 1755 (bedrag f. 3,--) met:
Gen. VIII. 211. Trijntje STAGOEN, ook genaamd STAGHOEN, STAGGVEN, etc., vermoedelijk geboren te
Rotterdam, zij is gedoopt als Trijntje STAGOEN op 28 juli 1729 (geref., DTB-Rotterdam inv.1, indexnr.447;
dochter van IX.422. Jan STAGOEN, x IX.423. Anna van der BEEK, echtelieden wonende op d' Vismart
(doopgetuigen Leendert van der Swaan, Clara van der Beek, Sijbilla van der Beek, Pieter v. Killenaar);
bij haar huwelijk vermeld als j.d. van Rotterdam, wonende aldaar; zij is overleden te Cool 12 februari 1785
(=later Cool, gemeente Rotterdam) op het adres: Kruijskade onder Cool, leeftijd 55 jaar, begraven te Cool
(gaardersreg. f.6,--). / Op website www.gemeentearchief.rotterdam.nl, digitale stamboom, bron: DTB Cool, begraven gaarder:
overledene: Trijntje Staggoen, huisvrouw van Philippus Pel. / plaats Cool, datum begraven 12 feb.1785; opmerkingen:
overledene: oud 55 jaar; op de Kruiskade onder Cool; 1 onmondig kind. // Tevens als volgt vermeld in digitale stamboom:
Betr. overledene: Trijntje Stagoen. / plaats: Hillegersberg, datum begraven 15 feb.1785. / opmerkingen: in de kerk;
kleed van 1 gld. / Bron: DTB Hillegersberg, Begraven kerk. //
[Het echtpaar VIII.210. x VIII.211. woonde op adres: de Kruijskade te Rotterdam,
voornamelijk vermeld als Philippus PEL en Trijntje PEL geboren STAGHOEN.]

Op vnd. website gemeentearchief.rotterdam.nl, digitale stamboom, de volgende kinderen vermeld:
• (zoon) dopeling: Johannes Pel, ged.(geref.) Rotterdam 15 apr.1756, ouders: Philippus Pel, Trijntie Staghoen;
wonende: op de Kruijskade; doopgetuigen: Johannes Pel, Geertruij Kluijt.
• (dochter) dopeling: Anna Pel, ged.(geref.) Rotterdam 19 mrt.1758, ouders: Philippus Pel, Trijntie Staghoen;
wonende: op de Kruijskade; doopgetuigen: Martinus Kal, Anna van der Beek.
• (dochter) dopeling: Geertruij Pel, ged.(geref.) Rotterdam 26 aug.1759, ouders: Philippus Pel, Trijnijie Staggoin;
wonende: op de Kruijskaaij; doopgetuigen: Nicolaas Pel, Korlelia Havelaar.
• (zoon) dopeling: Philippus Pel, ged.(geref.) Rotterdam 23 apr.1761, ouders: Philippus Pel, Trijntje Staggoen;
wonende: op de Kruijskade; doopgetuigen: Geertruij Kluijt, Jan Pel.
• (zoon) dopeling: Jacobus Pel, ged.(geref.) Rotterdam 14 apr.1765, ouders: Philippus Pel, Trijntje Staggoen;
wonende: op de Kruijskade; doopgetuigen: Martinus Kabt (mijn opm.: verm. Kalf, Kalff), Anna van der Beek.

NB: Familie van VIII.210. x VIII.211., bron digitale stamboom, gemeentearchief.rotterdam.nl, o.a.:
• dopeling: Martijntie Kalff, ged.(geref.) Rotterdam 5 nov.1758, ouders: Martinus Kalff, Maartie Weijers;
wonende: in de Weesestraat; doopgetuige: Trijntie Staghoen.
• dopeling: Jan N.n., ged.(geref.) Rotterdam 25 mrt.1760, ouders: N.n. N.n., Geertruij Stagoen;
wonende: op de Binneweg; doopgetuige: Trijntie Stagoen.
• dopeling: Neeltie Pel, ged.(geref.) Rotterdam 13 aug.1761, ouders: Jan Pel, Cornelia Overrijnders;
wonende: Pannekoekstraet; doopgetuige: Trijntie Staghoen.
• dopeling: Cornelia Pel, ged.(geref.) Rotterdam 7 mei 1769, ouders: Jan Pel, Helena Meijijer;
wonende: op de Kipstraat; doopgetuigen: Philippus Pel, Trijntie Staggoin.

Betr. ouders van VIII.211.(bron: www.gemeentearchief.rotterdam.nl, bron: DTB Rotterdam, trouw gereformeerd):
Plaats Rotterdam: datum ondertrouw 5 sep.1728, trouwen 21 sep.1728:
bruidegom: Johannes Staghoen, jongeman, van Rotterdam, wonend: Vlasmarkt. => gen.IX.422.
bruid: Anna van der Beek, jongedochter, van Rotterdam, wonend: Vismarkt. => gen.IX.4 23.
Betr. IX.422.: Jan Staghoen, is begraven te Rotterdam 1 nov.1749, man van: Anna van der Beek ( IX.423.);
opmerkingen betr.: overledene liet na 3 minderjarige kinderen; Schaavesteegh b. Holstraat.
Betr. IX.423.: Anna van der Beek, is begraven te Cool, 16 mrt.1779, weduwe van: Johannes Staghoen (IX.422.);
opmerkingen betr. overledene: oud 76 jaar [= geb.ca.1702.]; in de Kerklaan onder Kool; 3 meerderj. kinderen.
(bron: DTB Cool, begraven gaarder). / Website gemeentearchief.rotterdam.nl, digitale stamboom, verm. IX.423.:
dopeling: Anna, gedoopt (geref.) Rotterdam 23 nov.1702, ouders: Jacob van der Beek, Trijntie Jans van der Stal;
wonende: Vissersdijck; doopgetuige: Aaltie van der Beek. (Bron: DTB Rotterdam, doop gereformeerd).
Ouders IX.-423. = X.-846. Jacob van der Beek; X.-847. Trijntie Jans van der Stal. (vader: XI.-1694. Jan van der Stal.).//

Gezin van IX.422. x IX.423. (zie kwartierstaat VIII.-211. Trijntje Stagoen):
• (dochter) dopeling: Jannettie Staggoen, ged.(geref.) Rotterdam 25 sep.1727,
ouders: Jan Janse Staggoen, Anna Jacobs van der Beek; wonende: op het Vissersdijk;
doopgetuigen: Jan van Spijk, Armtie Abrams de Braber. (Bron: DTB Rotterdam, doop gereformeerd.)
wonende: op d' Vismart; doopgetuigen: Leendert van der Swaan, Clara van der Beek, Sijbilla van der Beek, Pieter v. Killenaar.
• (dochter) dopeling: Trijntje Stagoen, ged.(geref.) Rotterdam 28 jul.1729, ouders: Jan Stagoen, Anna van der Beek,
wonende: op d' Vismart; doopgetuigen: Leendert van der Swaan, Clara van der Beek, Sijbilla van der Beek, Pieter v. Killenaar.
• (dochter) dopeling: Geertruij Stagoen, ged. (geref.) Rotterdam 6 dec.1733, ouders: Jan Stagoen, Anna van der Beeck,
wonende: op de Vismarct; doopgetuigen: Leendert van der Swan, Clara van der Beeck, Geertruij Teunis van der Sluijs.
(dochter) dopeling: Maartie Stachoen, ged. (geref.) Rotterdam 5 apr.1736, ouders: Jan Stachoen, Anna van der Beek,
wonende: Vismart; doopgetuigen: Jacobus van der Beek, Maartje Willems. (Bron: DTB Rotterdam, doop gereformeerd.) /
Maartje Staghoen, is overleden in de plaats Rotterdam, 26 feb.1814, oud 76 jaar,[= geb.ca.1737.]
(ouders: Johannes Staghoen, Anna van der Beek), weduwnaar/weduwe: Jan Haavens.
opmerkingen: geboorteplaats Rotterdam; bron: Rotterdam 1814, b052v, overl.aktenr.461.
• (dochter) dopeling: Geertruij Stagehoen, ged.(geref.) Rotterdam 12 aug.1738, ouders: Jan Stagehoen, Anna Beeck,
wonende: Leeuwelaan; doopgetuigen: Maartje Weijers, Pieter Noreij, Jan Stuijvenberg, Ariaantje van Dordregt.
• (zoon) dopeling: Jan Staghoen, ged.(geref.) Rotterdam 21 jan.1740, ouders: Jan Staghoen, Anna van der Beek,
wonende: Seevismardt; doopgetuigen: Jacobus van der Beek, Maartie Weijers, Arijaantie van Dordregt.
• (dochter) dopeling: Jannetie Stachoen, ged.(geref.) Rotterdam 21 apr.1743, ouders: Jan Stachoen, Anna van der Beek,
wonende: op de Vismarkt; doopgetuigen: Maertie Weijers, Aaltie de Jong. (Bron: DTB Rotterda,, doop gereformeerd.)

NB: Familie van VIII.211., generatie van haar ouders IX.422. x IX.423., bron digitale stamboom, gemeentearchief.rotterdam.nl, o.a.:
• dopeling: Jacobus van der Beek, ged.(geref.) Rotterdam 13 dec.1739, ouders: Jacobus van der Beek, Adriana van Dortreght, wonende: Peperstraad; doopgetuigen: Jan Staghoen, Jannetie de Bruin, Maria Vermeer.
• dopeling: Kerstijntie Benseker, ged.(geref.) Rotterdam 9 okt.1746, ouders: Gijsbregt Benseker, Barber Vermeulen,
wonende: Leeuwelaan; doopgetuigen: Jan Staghgoen, Anna van der Beek, Maertie Vermeulen.
• dopeling: Geertruij Calf, ged.(geref.) Rotterdam 12 sep.1747, ouders: Martijnus Calf, Maartie Weijers,
wonende: Carresteeg; doopgetuigen: Jan Staggoen, Anna van der Beek.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 212. Marcus Andreas SIMONS
(zoon van IX.424. Franciscus SIMONS, ook François SIMONS (SIEMONS / SIMONIS), logementhouder, x IX.425. Gijsberta MAANDAGH, echtelieden),
vermoedelijk geb. 's-Gravenhage, gedoopt aldaar 16 november 1718 (Groote of St. Jacobskerk), notaris standplaats 's-Gravenhage tijdvak 1745-1763, hij is overleden aldaar in 1763 oud 44 jaar, begraven te 's-Gravenhage 5 sep.1763, tweede klasse, betaald voor impost ƒ.15,–.
tr. (otr.'s-Gravenhage 27 juli 1749) met:
Gen. VIII. 213. Maria Emalia / Maria Emelia / Maria Emilia PALAIRET
(dochter van IX.426. Elie PALAIRET, ook Elias PALAYRET, x(2e)
IX.427. Marie Emilie DUCHAINE (ook Emelia; familienaam varianten o.a.: Du CHAINE / DUCHÉNE / du CHENE / du CHESNE, echtelieden te 's-Gravenhage),
geboren te 's-Gravenhage 5 mei 1717, gedoopt aldaar op 30 mei 1717,
overleden te 's-Gravenhage als weduwe van Marcus Andreas SIMONS.

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend, familienaam SIMONS (ook wel geschreven als SIEMONS, SIMONIS), o.a. zoon:
VII.kw.106. Frans Markus SIMONS, ook François Marcus SIMONS of SIEMONS, geboren te 's-Gravenhage op 2 september 1750, gedoopt aldaar op 6 september 1750 (in de Grote of St. Jacobskerk, geref.=.herv.), Hof-, goud- en zilversmid en taxateur, ook zevenman, keurmeester en Deken voor het Gilde te 's-Gravenhage, wonende op het adres Hofsingel te Den Haag; hij is overleden te 's-Gravenhage op 26 augustus 1828, leeftijd bijna 78 jaar, begraven aldaar;
hij is in ondertrouw gegaan te 's-Gravenhage op 27 mei 1781, tr. (1e) te 's-Gravenhage 17 juni 1781 in de Nieuwe kerk met
VII.kw.107. Johanna Dina NIEUWENHUYSEN, j.d. van 's-Gravenhage, vermoedelijk geboren aldaar,
gedoopt te 's-Gravenhage op 13 april 1760 (in de Nieuwe Kerk, geref.=n.herv.),
overleden te 's-Gravenhage in april 1794, begraven aldaar d.a.v. op 14 april 1794, leeftijd bijna 34 jaar
(d.v. VIII.kw.214. Everhardus NIEUWENHUYSEN / Everardus NIEUWENHUIJSEN, meester-smid & slotenmaker,
en VIII.kw.215. Elisabeth van HOEVEN, echtelieden).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 214. Everhardus NIEUWENHUYSEN
(zoon van IX.428. NN [van] NIEUWENHUYSE, x IX.429. NN NN),
meester-smid & slotenmaker, zaakwaarnemer te 's-Gravenhage/Scheveningen,
hij tr. (o.tr. 's-Gravenhage 15 april 1759) met:
Gen. VIII. 215. Elisabeth van HOEVEN (ook: van HOEVE),
(dochter van IX.430. NN ? van HOEVE of NN? van HOEVEN, x IX.431. NN NN)
geboren te ?, Oostelbaers in de Meijerij 's-Hertogenbosch.
(= verm.: voor haar huwelijk wonende te Oostelbeers, zie prov. Noord-Brabant)

In de omgeving van Den Haag zijn deze familienamen ook bekend, zoals te Rotterdam, toevalstreffer, nagaan relevant?:
dopeling: Johanna Maria Scholte, gedoopt (geref.) Rotterdam 7 sep.1755, ouders: Everhardt Scholte, Alida Rentink;
wonende: op 't Vissersdijk; doopgetuigen: Everhardt Nieuwenhuijsen, Antonia Rentink. (gemeente.archief.rotterdam.nl/).

Familienamen Van HOEVE of Van HOEVEN, mogelijke relevant. Archiefbron: website: eindhoven.digitalestamboom.nl/
• 03-03-1715 plaatsnaam Oostelbeers: Bruidegom Paulus de Cron. Bruid Maria van Hoeve.
Datum trouwen 03-03-1715 (= 3 mrt 1715.) Bron: DTB Oostelbeers, inv.nr.57.3, folio 26.
• 05-11-1738 plaatsnaam Oostelbeers: Weduwe of weduwnaar, familienaam: van Hoeven.

Datum begraven 05-11-1738 (= 5 nov.1738.) Bron: DTB Oostelbeers, inv.nr.57.15, folio 29.

Uit dit huwelijk van VIII.214. Everhardus NIEUWENHUYSEN x VIII.215. ELISABETH VAN HOEVEN, o.a. dochter:
VII.kw.107. Johanna Dina NIEUWENHUYSEN (ook o.a. NIEUWENHUISEN, NIEUWENHUIJZEN),
verm. geboren te 's-Gravenhage, gedoopt aldaar 13 april 1760 (Nieuwe Kerk: geref.=ned.herv.),
overleden te 's-Gravenhage in april 1794, begraven d.a.v. aldaar 14 april 1794, leeftijd bijna 34 jaar;
zij ging in ondertrouw te 's-Gravenhage 27 mei 1781; huwde aldaar op 17 juni 1781 in de (geref./n.herv.) Nieuwe Kerk, met:
VII.kw.106. François Marcus SIMONS (ook o.a. Frans Markus SI[E]MONS,
geboren te 's-Gravenhage 2 sept.1750,gedoopt aldaar 6 sept.1750 (geref./n.herv.) Groote of St. Jacobskerk,
hof-/ meester goud en zilversmid en taxateur, ook o.a. zevenman, keurmeester en Deken voor het Gilde te 's-Gravenhage,
overleden te 's-Gravenhage 26 aug.1828, begraven aldaar leeftijd bijna 78 jaar
(zoon van VIII.212. Marcus Andreas SIMONS, notaris te 's-Gravenhage,
en VIII.213. Maria Emilia PALAIRET, echtelieden aldaar).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-216. Dr. Geldolph STUYLINGH DE LANGE,
x
Gen. VIII.-217. Sara CORSENDONCK VAN SPEYK,
Uit dit huwelijk, o.a.:
Gen. VII.-108. Pieter de LANGE, geb. te Alkmaar 17 nov. 1738, ged. aldaar 20 nov. 1738 (Kapelkerk).
Volgens de Doopregisters van Alkmaar DTB Alkmaar inv.13. website alkmaar.digitalestamboom.nl >
vermeld bij familienaam van de vader (zonder titels) van het gedoopte kind: Stuijling de Lange. /
Dopeling (voornaam): Pieter. Vader: Geldolph Stuijling de Lange. Moeder: Sara Korssendonk van Spijk.
Plaats: Alkmaar. Datum doop: 20-11-1738. Religie: Gereformeerd. / Pieter de LANGE (1738-1784)
huwde te Alkmaar (b.st./ned.herv.kerk) 2 augustus 1759 met:
Gen. VII.-109. Margareta OUBURGH (ook o.a.: Margaretha OUBURG of OUBURGH).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-218. Nicolaas Michielsz.OUBURG / OUBURGH,
x
Gen. VIII.-219. Hendrika / Hendriena / Hendrina FEITH,
Uit dit huwelijk, o.a.:
Gen. VII.-109. Margareta OUBURGH (ook o.a.: Margaretha OUBURG of OUBURGH,
geb. te Alkmaar 3 juli 1738, ged. aldaar 6 juli 1738: Dopeling: Margareta. (Vader: Nicolaas Ouburgh. Moeder: Hendrina Feith.) Plaats: Alkmaar. Datum doop: 06-07-1738. Religie: Gereformeerd. (Bron: DTB Alkmaar inv.13.). /
VII.-109. Margareta OUBURGH, beroep: Regentes Vrouwengasthuis te Alkmaar; overleden te Alkmaar 26 nov. 1804, begraven aldaar 1 dec. 1804 (in de Grote Kerk: Noordergang graf-nr.206). / Overledene: Margaretha Ouburg. Plaats: Alkmaar. Datum begraven: 01-12-1804. Klasse: F 15.--. Opm.: 35 gld 18 st., laat meerderjarige kinderen na. (Bron: DTB, folio N.G. no.206.) / Gen. VII.-109. Margareta OUBURGH (ook o.a.: Margaretha OUBURG of OUBURGH),
huwde te Alkmaar (b.st./ned.herv.kerk) 2 augustus 1759 met: VII.-108. Pieter de LANGE (1738-1784).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-220. Steven Sweeren van der BURGH
x
Gen. VIII.-221. Aaltje VREEM.
Uit dit huwelijk, o.a.:
Gen. VII.-110. Willem van der BURGH, gedoopt te Vianen op 13 januari 1757. Beroep: koopman te Rotterdam.
(Gen. VII.-110.) Willem van der Burch (van der Burg, van der Burgh) was gehuwd met:
(VII.-111.) Anna Scheffers, bruid van Walberberch, rooms. (Bron: Gemeentearchief Rotterdam, index DTB Rotterdam, inv.17.
Stadstrouw, gemengde huwelijken, index-nr.092.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-222. Christiaan SCHEFFERS
x
Gen. VIII.-223. Margaretha DICKOBS / DOECKOB / DOECKOBS.
Uit dit huwelijk, o.a.:
(VII.-111.) Anna Scheffers, bruid van Walberberch, rooms.
(Bron: Gemeentearchief Rotterdam, index DTB Rotterdam, inv.17.
Stadstrouw, gemengde huwelijken, index-nr.092.) was gehuwd met:
Gen. VII.-110. Willem van der BURGH, gedoopt te Vianen op 13 januari 1757.
Beroep: koopman te Rotterdam.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Generatie VIII. 192 - 255. Voorouders moeder. / Generation VIII. 192 – 255. Ancestors mother.
Gen. VIII. 224 - 255. Voorouders moeder's moeder. / Gen. VIII. 224 - 255. Ancestors mother's mother.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-224. Benjamin, BECKER / BEKKER
x (zijn 1e huw. 11 aug.1758 te Amsterdam, prov.Noord-Holland, Nederland.
(bron DTB 602, p.114, stadsarchief.amsterdam.nl, ondertrouwregister: NL-SAA-26172772.
Huwelijksintekeningen van de kerk. Inschrijvingsdatum 11-08-1758 (= 11 aug.1758, te Amsterdam),
bruidegom: Bekker, Benjamin; bruid: Boedeij / Boudijn, Sara. //
Gen. VIII.-225. Saara / Sara / Sarah, BODIJN / BODEIJ / BOEDIJN / BOUDIJN
.

VIII.-224. Benjamin BEKKER, hertrouwde te Amsterdam op 1 december 1786,
xx (zijn tweede huwelijk aldaar te Amsterdam) met: Wijbregt SALWEGTER.
(bron stadsarchief.amsterdam.nl, Huwelijksintekeningen van de kerk, DTB 631, p.557,
Ondertrouwregister: NL-SAA-26172801.; Inschrijvingsdatum: 01-12-1786.
naam bruidegom: Bekker, Benjamin; naam eerdere vrouw: Boudijn, Sara;
naam bruid: Salwegter, Wijbregt.) //

• 25 Jan.1770, Amsterdam, (bron stadsarchief.amsterdam.nl,
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21694637. Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters.
Datum overdracht 25 jan.1770. / verkoper: [van] Wingen wed. Pieter Hollebeek, Erven Susanna
(= lees: Erven Susanna van WINGEN wed. Pieter HOLLEBEEK);
koper: Becker, Benjamin (= lees: Benjamin BECKER);
straatnaam: Weteringdwarsstraat; straatnaam in bron: Weteringdwarsstraat (ZZ);
omschrijving: Huis en erf, tussen Spiegelgracht en Weteringstraat. //
• 5 Nov.1772, Amsterdam, (bron stadsarchief.amsterdam.nl,
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21696600. Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters.
Datum overdracht 5 Nov.1772. / verkoper: Bekker, Benjamin. (= Benjamin BEKKER);
koper: Poorter, Jacob. (= Jacob POORTER);
straatnaam: Tweede Weteringdwarsstraat; straatnaam in bron: Tweede Weteringdwarsstraat (WZ);
omschrijving: Huis en erf, circa in het midden. //
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• • 19 jan.1786, Amsterdam, (bron stadsarchief.amsterdam.nl, zie voornoemde koper Jacob Poorter.
Transportakten voor 1811: NL-SAA-21708529. Archief van de Schepenen: kwijtscheldingsregisters.
Datum overdracht 19 jan.1786. / verkoper: Alberts echtgenoot Anna Rudding, Erven Hendrik;
koper: Poorter, Jacob. / straatnaam: Jonkerstraat ; straatnaam in bron: Jonkerstraat (WZ). /
omschrijving: Huis en erf, het negende huis van de Oudeschans. //
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uit de huwelijken van VIII.-224. Benjamin BECKER / BEKKER
is nageslacht bekend in doopregisters van Amsterdam, familienaam BEKKER.

Uit het eerste huwelijk van VIII.-224. Benjamin BEKKER, x VIII.-225, Sara BOUDIJN,
o.a. zoon: Gen. VII.-112. Harmanus Benjamin BEKKER, geboren te Amsterdam voor 4 okt.1767,
hij is gedoopt aldaar te Amsterdam op 4 okt.1767: zoon met doopnaam: Harmanus Benjamin,
vader Benjamin Bekker, moeder Saara Boedijn; doopgetuigen: Harmanus Bekker en Alida van Rijen;
pastor Johan Albert van Muijden; religie Hervormd, Nieuwe kerk te Amsterdam;
bron: 56 p.356 (folio 178v) nr.2. Doopregisters 1564-1811. (gemeentearchief.amsterdam.nl/ )
Beroep: Houtzager, molenaar van molen "de Liefde"
(buiten de Muiderpoort, Hogendijk, nr. 14., Kanton 4.), Amsterdam;
hij overleed in zijn woonplaats Amsterdam 17 jan. 1827, oud 60 jaar,
op laatstvermeld adres in Amsterdam. /
Gen. VII.112. Hermanus Benjamin BEKKER huwde (vermoedelijk voor 1793) met:
Gen. VII.-113. Jannetie (Janie, Jannetje, Jansie) STIKKEL
(ook o.a.: STICKEL, STIKKER, STIKKERS, STIKKES).

N.B.: Zie Nederlandse Familienamenbank => website www.meertens.knaw.nl,
literatuur over Hugenoten; door J. Bedijn, titel: 'De betekenis van de naam Bedijn',
in: De Blauwdotter (1979), nr 32, p 8. / Zie ook verder database voornamen,
> voornamen en patroniem: Baldwin. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-226. ?: Sijbrant [?] STIKKEL
x
Gen. VIII.-227. ?: Treijntie ter HEIJDEN [?],
echtelieden wonende te Amsterdam).
Uit dit huwelijk, o.a.:
Gen. VII.-113. Jannetie (Janie, Jannetje, Jansie) STIKKEL
(ook o.a.: STICKEL, STIKKER, STIKKERS, STIKKES);
zij huwde (vermoedelijk voor 1793) met:
Gen. VII.-112. Harmanus Benjamin BEKKER / Hermanus Benjamin BEKKER,
geboren te Amsterdam in 1767; hij is gedoopt op 4 okt.1767:
zoon met doopnaam Harmanus Benjamin, vader Benjamin Bekker, moeder Saara Boedijn;
doopgetuigen: Harmanus Bekker en Alida van Rijen;
pastor Johan Albert van Muijden; religie Hervormd, Nieuwe kerk te Amsterdam;
bron: 56 p.356 (folio 178v) nr.2. Doopregisters 1564-1811. gemeentearchief.amsterdam.nl/
Beroep: Houtzager, molenaar van molen "de Liefde"
(buiten de Muiderpoort, Hogendijk, nr. 14., Kanton 4.), Amsterdam;
hij overleed in zijn woonplaats Amsterdam 17 jan. 1827, oud 60 jaar,
op laatstvermeld adres in Amsterdam. /

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-228. NN HEYL
x
Gen. VIII.-229. NN NN,
echtelieden vermeld te Amsterdam.
Uit dit huwelijk, o.a.:
Gen. VII.-114. Pieter / Pietel, HEYL / HEIL / HEIJL,
hij woonde te Amsterdam, vermoedelijk overleden aldaar. /
gehuwd met:
Gen. VII.-115. Maria COTENBRINK (ook o.a. KOOTENBRINK, KORTENBRINK)
(dochter van VIII.-230. NN COTENBRINK (?) x VIII.-231. NN NN),
zij woonde te Amsterdam, overleden te Amsterdam 18 nov. 1811.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-230. NN COTENBRINK (?)
x
Gen. VIII.-231. NN NN,
echtelieden vermeld te Amsterdam.
Uit dit huwelijk, o.a.:
Gen. VII.-115. Maria COTENBRINK (ook o.a. KOOTENBRINK, KORTENBRINK),
zij woonde te Amsterdam, overleden te Amsterdam 18 nov. 1811; zij was gehuwd met:
Gen. VII.-114. Pieter HEYL (ook genaamd Pietel HEIL, Pieter HEIJL, etc.),
hij woonde te Amsterdam, vermoedelijk overleden aldaar. /

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-232. NN LOOPER
x
Gen. VIII.-233. NN NN),
echtelieden vermeld te Amsterdam.
Uit dit huwelijk, o.a.:
Gen. VII.-116. Johannes LOOPER, hij woonde te Amsterdam,
overleden aldaar 5 augustus 1811. Hij was gehuwd met:
Gen. VII.-117. Aaltje / Arendje CLAASEN / KLAAS / KLAASSE(N)
(dochter van VIII.-234. NN CLAASEN / KLAASSEN (?) x VIII.-235. NN NN)
koopvrouw te Amsterdam, zij overleed na 1812 vermoedelijk aldaar. /

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-234. NN CLAASEN / KLAASSEN (?)
x
Gen. VIII.-235. NN NN,
echtelieden vermeld te Amsterdam.
Uit dit huwelijk, o.a.:
Gen. VII.-117. Aaltje / Arendje CLAASEN / KLAAS / KLAASSE(N),
koopvrouw te Amsterdam, zij overleed na 1812 vermoedelijk aldaar.
Zij was gehuwd met:
Gen. VII.-116. Johannes LOOPER, hij woonde te Amsterdam,
overleden aldaar 5 augustus 1811.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-236. ? TIJTHOFF
x
Gen. VIII.-237. ? NN NN,
echtelieden vermeld te Amsterdam.
Uit dit huwelijk, o.a.:
Gen. VII.-118. Gerrit TIJTHOFF, vermoedelijk wonende te Amsterdam,
overleden aldaar, begraven op 10 oktober 1806 op het St. Anthonius Kerkhof te Amsterdam,
weduwnaar van Neeltje Schoonewil. / Hij huwde te ? d.d.?, met:
Gen. VII.-119. Neeltje SCHOONEWIL (dochter van VIII.-238. ? SCHOONEWIL x VIII.-239. ?)
vermoedelijk wonende te Amsterdam, overleden aldaar, begraven op 25 juni 1797
op het St. Anthonius Kerkhof te Amsterdam, echtgenote van Gerrit TIJTHOFF. /

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-238. ? SCHOONEWIL
x
Gen. VIII.-239. ? NN NN,
echtelieden vermeld te Amsterdam.
Uit dit huwelijk, o.a.:
Gen. VII.-119. Neeltje SCHOONEWIL, vermoedelijk wonende te Amsterdam,
zij is overleden aldaar, begraven op 25 juni 1797, op het St. Anthonius Kerkhof
te Amsterdam, echtgenote van Gerrit TIJTHOFF. / Zij huwde te ? d.d.?, met:
Gen. VII.-118. Gerrit TIJTHOFF, vermoedelijk wonende te Amsterdam,
overleden aldaar, begraven op 10 oktober 1806 op het St. Anthonius Kerkhof te Amsterdam,
weduwnaar van Neeltje Schoonewil. /

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-240. NN NN, naam onbekend [voorouder van / ancestor of:
V.-120., > VI.-60., => Gen. V.-30. Jacobus HARTVELD (1821-1913)],
x Gen. VIII.-241. NN NN, naam onbekend [voorouder van / ancestor of:
V.-120., > VI.-60., => Gen. V.-30. Jacobus HARTVELD (1821-1913)].
Zie ook hieronder / See also below: VIII.-240. x 241. & VIII.-241. x 242.;
VIII.-244. Jacob HARD(E)VELT / HART(E)VEL(D/T),
x VIII.-245. Aagje/Aaltje Janse RUIJ(G)ROK VAN DE WERF.


Gen. VII.-120. Jacobus:? VISSCHER:?,
(zoon van VIII.-240. NN VISSCHER:? x VIII.-241. NN NN)
x:
Gen. VII.-121. NN, VISSCHER:?
(dochter van VIII.-242. NN VISSCHER:? x VIII.-243. NN NN).
Waarbij een zoon bekend, te Hillegom:
VI.-60. Johannes / Joannis VISSCHER, van Hillegom,
vermeld als niet Rooms-Katholiek te Lisse in het
Rooms-Katholieke doopregister van Lisse 16 juli 1821;
uit zijn relatie te Hillegom/Lisse 1820/21 met:
VI.-61. Johanna HARTVELD, geboren te Lisse,
gedoopt RK aldaar 6 augustus 1800
(dochter van VII.-122. Jan of Joannes, ook Johannes HARTVELD,
en VII.-123. Digna, Dijna, Dyna, Dina WASSENAAR,
echtelieden te Lisse),
waarbij een kind bekend, zoon V.30. Jacobus HARTVELD,
geboren te Lisse op 16 juli 1821, RK gedoop te Lisse,
dopeling Jacobus VISSCHER, niet-wettige zoon van:
vader Joannis VISSCHER, uit Hillegom, en moeder Joanna HARTEVELT, uit Lisse;
doopgetuige: Catharina CROON, uit Lisse.
(Voornoemde Catharina CROON, komt ook voor met achternaam spelling KROON,
echtgenote van Riemert SMAKMAN, zie verder geboorteaktedatum 17 juli 1821.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-242. NN VISSCHER:? (zoon van IX.-484., x IX.-485.)
x
Gen. VIII.-243. NN NN (dochter van IX.-486., x IX.-487.)
Uit dit huwelijk is bekend een dochter zij volgt VII.-121., x VII.120.,
ouders van: VI.-60. Joannis VISSCHER, wonende te Hillegom 16 juli 1821,
uit zijn relatie met VI.-61. Johanna HARTVELD, te Lisse,
is een niet-wettige zoon bekend: V-.30. Jacobus HARTVELD (1821-1913),
in het RK-doopregister vermeld, Jacobus VISSCHER, geboren en gedoopt in Lisse,
16 juli 1821, bij de geboorteaangifte van de burgerlijke stand 17 juli 1821,
door de vroedvrouw zonder vermelding van de vader in de geboorteakte,
reden waarom de zoon met voornaam Jacobus vermeld is met achternaam
van de moeder, Johanna HARTVELD, zij huwde later met een weduwnaar,
met achternaam LANGEVELD, geen kinderen uit zijn huwelijken.
Zijn 1ste vrouw was een oudere weduwe met kinderen;
door zijn huwelijk met Johanna HARTVELD,
stiefvader van twee gezinnen fam. LANGEVELD.
De voorouders van VI.-60. Joannis VISSCHER : nog niet bekend,
mogelijk in niet-RK archiefbronnen regio Hillegom (Lisse, Leiden, enz.)Zie ook hieronder / See also below: VIII.-240. x 241. & VIII.-241. x 242.;
VIII.-244. Jacob HARD(E)VELT / HART(E)VEL(D/T),
x VIII.-245. Aagje/Aaltje Janse RUIJ(G)ROK VAN DE WERF.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-244. Jacob HARD(E)VELT / HART(E)VEL(D/T),
x : dd. 17..?, in: Zuid-Holland, Nederland / Netherlands,
VIII.-245. Aagje RUIJGROK VAN DE WERF
(Aaltje Janse RUIJ(G)ROK / RUIJ(G)ROK v.d. WERF).

Uit dit huwelijk, o.a.:
VII.-122. Jan HARTVELD (Joannes / Johannes HARTEVELD, HARTVELD, HARTVELT),
Jan / Joannes HARTVELD huwde te Lisse op 5 juni 1789, voor de RK-kerk aldaar op 21 juni 1789, met:
VII.-123. Digna WASSENAAR (ook genaamd Dijna/ Dina/ Dyna, handtek. voornaam > Diena),
geb./ged. 30 juli 1768 te Lisse, doopnaam Digna WASSENAAR. (VII.-123.).
Uit dit huwelijk van (VII.-122.) met (VII.-123.) is onder andere bekend, dochter :
VI.-61. Johanna HARTVELD, familienaam met diverse spellingsvarianten, o.a.: HARTVELDT,
geb./ged. (RK) 6 augustus 1800 te Lisse, dienstbode-huishoudster aldaar; zij kreeg een relatie
met VI.-60. Joannis VISSCHER, niet-RK uit Hillegom, vermeld in RK-doopregister van hun zoon:
V.-30. Jacobus HARTVELD, in RK-doopregister : Jacobus VISSCHER, te Lisse, 16 juli 1821.
In de burgerlijke standakte 17 juli 1821 gemeente Lisse zonder vermelding van zijn vader,
aangifte door de vroedvrouw aldaar met buren als getuigen wonende te Lisse.

V.30. Jacobus HARTVELD,
geboren te Lisse op 16 juli 1821, RK gedoop te Lisse,
dopeling Jacobus VISSCHER, niet-wettige zoon van:
vader Joannis VISSCHER, uit Hillegom, en moeder Joanna HARTEVELT, uit Lisse;
doopgetuige: Catharina CROON, uit Lisse.
(Voornoemde Catharina CROON, komt ook voor met achternaam spelling KROON,
echtgenote van Riemert SMAKMAN, zie verder geboorteaktedatum 17 juli 1821.)De geboorteaangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente Lisse datum registratie 17 juli 1821,
door de vroedvrouw en de naaste buren, onder andere voornoemde Riemert SMAKMAN, schipper.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-246. Jan Hendriksz. WASSENAAR
x
Gen. VIII.-247. Leentje 's-GRAVENDIJK / Leentje Bente SCHRAVENDIJK.
Uit dit huwelijk, o.a.:
VII.-123. Digna WASSENAAR (ook genaamd Dijna/ Dina/ Dyna, handtek. voornaam > Diena),
geb./ged. 30 juli 1768 te Lisse, doopnaam Digna WASSENAAR. (VII.-123.);
zij huwde te Lisse op 5 juni 1789, voor de RK-kerk aldaar op 21 juni 1789, met:
VII.-122. Jan HARTVELD (Joannes / Johannes HARTEVELD, HARTVELD, HARTVELT),
Uit dit huwelijk van (VII.-122.) met (VII.-123.) is onder andere bekend, dochter :
VI.-61. Johanna HARTVELD, familienaam met diverse spellingsvarianten, o.a.: HARTVELDT,
geb./ged. (RK) 6 augustus 1800 te Lisse, zie verder bij generatie VI.
Johanna HARTVELD is later gehuwd met Johannes LANGEVELD, weduwnaar,
stiefvader van kinderen van zijn zowel zijn eerste als tweede huwelijk,
waaronder V.-30. Jacobus HARTVELD.


V.30. Jacobus HARTVELD (1821-1913)
(coll.: Mrs. M.C. Deden-Kazenbroot.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-248. Nicolaas / Klaas HOVENIER
x
Gen. VIII.-249. NN NN / Mevr. HOVENIER
echtelieden te Hem/Venhuizen, prov.NH, NL.
Uit dit huwelijk kinderen met achternaam HOVENIER,
(CBG-collectie HOVENIER, incl. fam.wapen: HOVENIER).
onder andere zoon:
VII.-124. Elias Klaasz. HOVENIER, geb. Venhuizen ca.1725,
hij was lid van kerkgenootschap Ned.Hervormd, functie diaken te Hem (1759),
beroep landman, woonde in de Weed onder de kerk te Venhuizen,
begraven 7 januari 1805 te Hem (Venhuizen, prov. Noord-Holland).
VII.-124. Eliasz. Klaasz. HOVENIER huwt (1e) te Venhuizen op 29 september 1748 met:
Lijsbeth Hermens BAKKER, jongedochter van Hem, overleden voor december 1765.
VII.-124. Hij hertrouwde als weduwnaar, huwt (2e) te Venhuizen op 6 december 1765 met:
VII.-125. Antje Ottes MESJES (dochter van VIII.-250. [vermoedelijk Ott MESJES] x VIII.-251.),
jongedochter van Ooster-blokker. / Uit dit tweede huwelijk van (VII.-124.) met (VII.-125.)
zijn acht kinderen bekend, allen met familienaam HOVENIER,
waaronder het vijfde kind, de tweede zoon vermeld hierna:
VI.-62. Sijbrand / Sybrand HOVENIER (ook genaamd HOEVENIER),
geboren te Hem in aug. 1774, gedoopt aldaar op 20 augustus 1775,
(Hem = gemeente Venhuizen in West-Friesland, provincie Noord-Holland);
beroepen: bouwman, tevens karreman te Venhuizen, later wonende te Lisse;
overleden in zijn laatste woonplaats Lisse op 24 november 1859.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-250. Ott MESJES,
x
Gen. VIII.-251. NN NN,
echtelieden, vermeld in West-Friesland, Noord-Holland.
Uit dit huwelijk, o.a.:
VII.-125. Antje Ottes MESJES, jongedochter van Ooster-blokker. /
huwt (2e) te Venhuizen op 6 december 1765 met:
VII.-124. Elias Klaasz. HOVENIER, geb. Venhuizen ca.1725, landman,
woonde in de Weed onder de kerk te Venhuizen, tevens Diaken te Hem (vermeld in 1759),
begraven te Hem op 7 januari 1805. (Hij was eerder gehuwd (1e) te Venhuizen
op 29 sep.1748 met: Lijsbeth Hermens BAKKER, jongedochter van Hem,
overleden voor december 1765).
Uit dit tweede huwelijk van (VII.-124.) met (VII.-125.) zijn acht kinderen bekend,
allen met familienaam HOVENIER, waaronder het vijfde kind, de tweede zoon vermeld hierna:
VI.-62. Sijbrand / Sybrand HOVENIER / HOEVENIER, geboren te Hem in aug. 1774,
gedoopt aldaar op 20 augustus 1775, (Hem = gemeente Venhuizen in West-Friesland,
provincie Noord-Holland); beroep: bouwman, tevens karreman te Venhuizen,
later wonende te Lisse; overleden in zijn laatste woonplaats Lisse op 24 november 1859.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-252. Aris BIERE (BIER, BIEREN),
x gehuwd met:
Gen. VIII.-253. Trijntje GERRITS.
Uit dit huwelijk, o.a. zoon:
Gen. VII.-126. Jan Arisz. BIERE (BIER / BIEREN),
geboren te Schermer ca.1746 (bron: overl.akte);
regent, schout & secretaris van Akersloot,
diaken en ouderling van de Hervormde Gemeente van Limmen,
ook o.a. vermeld met beroep boer; Jan BIERE,
is overleden in zijn laatste woonplaats Uitgeest 4 dec.1823,
oud 77 jr, geboren te Schermer, prov. Noord-Holland,
zoon van Aris Biere, en Trijntje Gerrits.
(bron index: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland
Uitgeest jaar 1823, overl.aktenr.33. //
=> (uit 10-j. tafel alf.index, > Biere, Jan / overl.aktedatum 11 dec.1823 gem. Uitgeest). //

(VII.-126.) Jan Arisz. BIERE huwde twee keer in Noord-Holland; zijn eerste huwelijk met:
Bregje Willems SCHERMEER / SCHERMER (1747–1778;
Bregtje SCHERMER, overleden in okt.1778: DTB: Impost Begr. Limmen 23 okt.1778,
aangifte door Jan BIERE: "Sijn Vrouw Bregtje SCHERMER": f.6:-:-".
(bronnen, o.a.: Limmen, geref.begr.1777-1779; zie ook vpnd.nl //

Bregje of Bregtje was een dochter van
Willem SCHERMEER of SCHERMER, x N.N.) //

(VII.-126.) Jan Arisz. BIERE, schout en secretaris van Akersloot,
hertrouwde als weduwnaar te Akersloot met: (VII.-127.)
Guurtje Janse de BOER, weduwe van Heerhugowaard,
dochter van VIII.-254. Jan de BOER x VIII.-255. //
zie verder hierna en generatie VII nrs. VII.-126. x VII.-127. //
Bijzonderheden over de nakomelingen van
VII.-126. Jan (Arisz.) BIERE (BIER / BIEREN)
=> http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.anc.07mm.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uit het huwelijk van VIII.-252. Aris BIERE, ook BIER, BIEREN,
zijn vermoedelijk nog meer nakomelingen vermeld in de archieven van Noord-Holland,
nagaan bijv. o.a.:

• Gerrit Bier (bron genlias.nl, Noord-Hollands Archief,
burg.stand overlijdensaktenr.10 gemeente Beemster aangiftedatum 12 feb.1831):
Gerrit Bier, geboorteplaats Schermer, man, overlijdensplaats Beemster 12 feb.1831,
vader Aris Bier, moeder – –; /
partner: Maartje Edel, relatie: wn. //

• Antje Aris Biere (bron: Kennemerland, Uitgeest, overlijdensakte jaar 1821 nr.3,
www.haarlem.digitalestamboom.nl/):
Betreft de overledene: Jan Hendrik van der Vegt, hij is geboren te Amsterdam,
overleden in zijn laatste woonplaats Uitgeest, 7 jan.1821, oud 71 jaren,
vader Christoffel George van der Vegt, moeder Anna Geertrui Mendels. /
weduwe/weduwnaar: Antje Aris Biere. //
(Opm.MCDK: de overledene is dus geboren ca.1749;
nagaan of Antje Aris Biere familie is mogeljk dochter van VIII.-252. x VIII.-253.,
zuster van VII.-126., is nog onbekend. //

• (mogelijk relevant, nagaan, overgenomen van toevalstreffer archief Alkmaar,
DTB Heerhugowaard periode 1777-1795, Aangifte voor de impost op trouwen:
(scan transcr.MCDK) Index-pagina jaar 1790.:
Mai 15: bruidegom Elbert Olij, wedr. in de Hr.Huigen Waard,
bruid Trijntje Aris Bier, wed[uw]e, in de Beemster.
Waar te Trouwen: in de Beemster.
Classe 1ste, Guldens: 30.-.-. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-254. Jan de BOER
x gehuwd met:
Gen. VIII.-255. NN NN,
echtelieden te Heerhugowaard (bron: Akersloot, huw.akte VII.-127.)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
(VII.-127.) Guurtje Jans de BOER, overleden in haar laatste woonplaats Uitgeest 11 apr.1817,
leeftijd 59 jr, haar ouders zijn niet vermeld te Uitgeest in haar overlijdensaktenr.6 te Uitgeest in 1817,
overlijdensaangifte door haar echtgenoot Jan BIERE, wonende te Uitgeest
(familienaam varianten: BIER, BIEREN). //
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, overl.aktenr.6, jaar 1817.) //
=> (uit 10-j. tafel alf.index, > Boer / Guurtje, de / Overlijdensakte 11 april 1817, gem. Uitgeest). //

(VII.-127.) Guurtje Janse de BOER huwde met de weduwnaar:
(Gen.VII.-126.) Jan BIERE (ook: BIER / BIEREN), regent, schout & secretaris van Akersloot,
diaken en ouderling van de Hervormde Gemeente van Limmen. /
GEN: Bloys/Belonje, GHG Limmen nr.12: Jan Biere, schout en secr. Akersloot;
x1 Bregje Willems Schermer (1747–1778);
x2 Guurtje Jans de Boer (test. not.PdeLange 1782.10.12). /

Uit het huwelijk van Jan BIERE en Guurtje Janse de BOER
zijn nakomelingen bekend met familienaam BIER, BIERE, BIEREN,
onder andere hun dochter:
VI.-63. Neeltje BIERE, ook genaamd BIER of BIEREN, geboren te Akersloot, gedoopt te Limmen;
Neeltje Jans BIER, jonge dochter, huwt in de gemeente Beemster (ondertr.13 okt.) 29 okt.1809 met:
VI.-62. Sijbrand / Sybrand HOVENIER (ook genaamd HOEVENIER), geboren te Hem in aug.1774,
gedoopt aldaar op 20 augustus 1775, bouwman en karreman te Venhuizen, later met zijn gezin verhuisd naar Lisse,
overleden in zijn laatste woonplaats Lisse op 24 nov.1859. Uit het huwelijk VI.-62. x VI.-63. is nageslacht bekend
met familienaam HOVENIER (ook met spellingvariaties zoals HOEVENIER; zie ook verder bij de Ve generatie:
V-31. Johanna HOVENIER). //

Bijzonderheden over de nakomelingen van VII.-126. Jan (Arisz.) BIERE (BIER / BIEREN)
=> http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.anc.07mm.html

==============================================================

Zie ook op deze website / See also on this website:

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT
.

Genealogie CASEMBROOT.1.

Genealogie CASEMBROOT.1.a.

==============================================================

De volgende pagina's zijn in bewerking / The following pages are under construction:

Marianne Christina KAZENBROOT, => naar pagina's / to pages : gen.-index. - XX.

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. /

MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. /

MarCh-gen.VIIIff. / MarCh-gen.VIIIfm. / • MarCh-gen.VIIImf. / • MarCh-gen.VIIImm. /

MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

============================================================

www.kazenbroot.nl, Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;

ancestors / voorouders Marianne Christina KAZENBROOT: • MarCh-gen.VIII. /

MarCh-gen.VIIIff. / MarCh-gen.VIIIfm. / • MarCh-gen.VIIImf. / • MarCh-gen.VIIImm. /

============================================================home