HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< Index voorouders / ancestors:
Marianne Christina Kazenbroot

 

Afkortingen / Abbreviations, etc.:
Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Marianne Ch.Kazenbroot

 

GENERATIE IX: OUDBETOVERGROOTOUDERS
Voorouders: nummers 256-319, 320-383 & 384-447, 448-511.
GENERATION
IX: 6th GREAT-GRANDPARENTS
Ancestors: numbers 256-319, 320-383 & 384-447, 448-511.

 

Voorouders van vaderszijde Generatie IX. 256-383.

Gen. IX.-256. Pieter Pieterse CASEMBROOT DUYNMEYER /
Pieter Pietersz. KAASENBROOT
(handtekening/signature), genaamd / named DUYNMEYER
(zoon van / son of X.-512. Pieter Pieterse {DUYNMEYER =van beroep duinmeier} x X.-513. Agatha MAEIJNSEN),
geboren te Heemskerk in 1677, RK doopnaam Petrus; leenman te Heemskerk vermeld in het Leenregister van Huisarchief van Kasteel Marquette te Heemskerk; eigenaar van huizen en grond te Bakkum, Castricum, Heemskerk en omgeving (vermeld in transportregisters, etc.); tevens mede-eigenaar van Kasteel Poelenburg te Heemskerk (door aan- en verkoop met zeven anderen, naaste familie en zakenrelaties te Heemskerk en omgeving), van beroep duinmeijer (vgl.: jachtopziener en pachter van duinen te Heemskerk e.o. in Kennemerland, tevens o.a. schepen van Heemskerk (ondertekende als Pieter Pietersz., vanaf 1723 Pieter Pietersz. Kaasenbroot; ook vermeld als Casenbroot of Kasenbroot, etc.), overleden in zijn geboorte-/woonplaats Heemskerk in 1728: "Pieter Pieterse, overleden te Heemskerk 16 januari 1728, zie kopie hieronder uit de collectie van M.Ch.Deden-Kazenbroot: RANH, RK-DTB kerkboek overlijdensregister:


(Zie ook elders op deze website: Genealogie CASEMBROOT.1.)

Kasteel Poelenburgh bij Heemskerk; gravure anoniem, 1725.
Castle Poelenburgh near Heemskerk, The Netherlands, 1725.
(coll. Casembroot, IX.256.: M.Ch.Deden-Kazenbroot)

Pieter Pietersz. Kaasenbroot kocht met zeven anderen op een publieke veiling op 5 december 1724 [het kasteel] " 't Huys Poelenburgh met deszelfs koetshuys, boomgaarden, laanen, houtgewassenen landerijen rondom het zelve gelegen, groot 18 morgen 161 1/2 roeden, en belend ten oosten door de Hecksloot, ten westen door de Oosterweg, ten noorden de Maerlaan" voor de totale som van ƒ 8600,-:-. Verkopers: Theodorius Heynenbergh namens de Erven van David Swaan. / Uit: Rijksarchief Haarlem. / Oud-rechterlijke archieven Gemeente Heemskerk nr.576 d.d. 5 dec.1724. / Tevens volgens de aantekeningen met bijlagen van de archivaris Gemeente Heemskerk, Dhr. G.J. van Wijk t.b.v. M.Ch. Deden-Kazenbroot, archiefcollectie/-publicaties Fam. Casembroot, ook genaamd Duynmeyer.

 

 


IX.-256. Pieter PIETERSZ.,
van beroep duinmeier, huwde te Castricum in 1708 met:
Gen. IX. 257. Antje JANS (RK doopnaam Anna JANS, dochter van X. 514. x X. 515.),
jongedochter van Castricum. (Bij dit huwelijk in 1708 zijn aanwezig als oom en voogd van de bruid:
Bancras Janszoon CROONENBURG, ook vermeld als KROONENBURG).
Anna CASENBROOT - JANS is na het overlijden van haar echtgenoot Pieter Pietersz. CASEMBROOT,
ook genaamd KAASENBROOT DUYNMEYER, vermeld als pachteres van de duinen te Heemskerk en omgeving.

Zij hertrouwde als weduwe met Jan GIJSBERSE, ook genaamd Jan GIJSBERS of GIJSEN.
Uit het huwelijk Kaasenbroot x Jans kinderen, dochters en zonen, o.a. zoon: Pancras / Banckeris Pietersz. Kasenbroodt
(of Casembroot, ook genaamd Duynmeyer) boven in 1767-1797 vermeld als Bancras Kaasenbroot, hij volgt hierna in
deze kwartierstaat van Marianne Christina Kazenbroot (M.Ch. Deden-Kazenbroot) bij generatie VIII = Gen. VIII.-128.
(IX-257: weduwe) "Antje Jans Kaasenbroot" is overleden te Heemskerk 24 november 1761; impost (belasting): f 6:-:-;
zoals vermeld in de kopie (uit de collectie van M.Ch.Deden-Kazenbroot) RANH DTB Impost boek te Heemskerk:


Zie ook elders op deze website: Genealogie CASEMBROOT.1.

 

Betr. Fam. CASEMBROOT vermeld bij fam. CASEMBROOT - de WIT te Noorddorp, Heemskerk:
Deze oude kaart is ter vergelijking met oudere kaarten en de huidige locatie van de inrit naar "Hengstenburgh"
(dit herenhuis met hofstede, etc., ook genaamd Jachtlust of Jachtrust, werd later volledig afgebroken);
op die locatie is thans een woonboerderij met bijgebouwen, de inrit of oprijlaan bij Oosterweg nr. 2B/2C;
op deze kaart halverwege tussen "Ooster" & "weg", links van de oprijlaan naar kasteel "Marquette",
Noorddorp, Heemskerk.
(coll. CASEMBROOT, DUYNMEYER: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)

• 9-6-1767: RAH (Rijksarchief Haarlem), ONA (Oud-Notarieel Archief), Arch.-bandnr.3072, Inventaris 3072
betr. tijdvak 1741-1767; Folio 389 Acte van Cautie, Art. 64: Op 9 juni 1767 verschenen voor Johannes BEETS,
notaris tot Crommenie:
Sr. - Wiellem Jansz. de HAAN, wonende te Crommenie;
Sr. - Paulus HESSELING, mr.-koekenbakker te Wormerveer;
en d' Eerz.
Banceris Pietersz. CAASENBROOD, wonende te Heemskerk,
comparanten, betreft ƒ 1.400,--; akte 3 pagina's, getekend door o.a.:
Banckeris Pieters Kasenbroodt (= ook o.a. bekend als Pancras Pieterse [CASEMBROOT]).

• 7-7-1767: Banckeris Pietersz. KASENBROODT koopt op 7 juli 1767 te Heemskerk een herenhuis met hofstede, land, etc., gelegen in de omgeving van Kasteel Marquette te Heemskerk: "Een Huismanswooningh van ouds genaamd Hengstenburgh"; ook bekend als "Jagtrust, met sijne annexe Heerehuysinge, stallinge, thuynhuys en vinkebaan & het land (....); binnen Heemskerk bij Noordorp, naast den Huyse van Marquette; groot 1643 roeden, voor fl. 4.147,10." van de "Erfgenamen van Mr. Francois Constantin DRUYVESTEIJN". [N.B.: Jagtlust of Jagtrust, ook geschreven als Jachtlust en Jachtrust = voorheen "Hengstenburg / Hengstenburgh"] / (Zie ook o.a. het boek van J.E. ELIAS: "De Vroedschap van Amsterdam (1578–1795)", Haarlem, 1903–1905 (blz.965). / Zie afbeelding hieronder (fragment-pagina betreft ad 2.; uit de collectie M.C.Deden-Kazenbroot, ontvangen van de archivaris van de Gemeente Heemskerk, de heer G.v.Wijk, Heemskerk).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gen. IX.-258. Jan Janz de WITT
(zoon van X.-516. Jan de WIT, x X.-517. ....) vermeld te Velsen.
Hij huwde twee keer;
{ zijn tweede huwelijk met Antje SIJMONS of SIMONS;
zij hertrouwde Cornelis Gerritsz. GAST}.

Afbeeldingen van de twee huwelijken van IX.-258. Jan Janz de Witt / Jan de Widt;
beide inschrijvingen zijn afkomstig uit het Rijksarchief van Noord-Holland te Haarlem,
plaats Velsen, impost trouwen. Zijn eerste huwelijk te Velsen op 5 september 1734, pag.57:
Jan Janz de Witt, jongman, geboren te Velsen, met:
IX.-259. Tryntie Jacobz Sonneveld, jonge dochter, geboren te Heemskerk;
beiden onder het Classis van Pro Deo; zie originele oude tekst hieronder:


(photo boven) Velsen 5 sep.1734; impost trouwen pag.57:
Jan Janz de Witt, j.m. geboore 't Velsen
met Tryntie Jacobz Sonneveld, j: d: geb. te Heemskerk,
beyde onder 't Classis van Pro Deo.
(Photo/coll.: M.C.Deden-Kazenbroot.)

(photo onder) Velsen 26 okt.1750; impost trouwen pag.29:
Jan de Widt, weduwenaar van Trijntje Jacobs Sonneveld,
woonende alhier, als Bruijdegom gehoorende onder 't Classis
van ƒ 3:0:- / met Antje Sijmons, mede woonende alhier,
als Bruijd gehoorende onder 't Classis van Pro Deo.
(Photo/coll.: M.C.Deden-Kazenbroot.)


IX.-258. Jan de WITT huwt 1e met:
Gen. IX.-259. Tryntje Jacobz SONNEVELD
(in andere bronnen vermeld als: Trijntje Jacobs PRONCK, of SONNEVELT,
ook o.a. genaamd SONNEVELD of ZONNEVELD.
(dochter van X.-518. Jacob Janse PRONCK of SONNEVELT, en X.-519. Grietje van DELDEN of van DENDEREN;
echtelieden: in de DTB-otr./tr.-boeken van Heemskerk: 13 nov.1703: Jacob Jansen Sonnevelt, x Margriete van Denderen,
bron: 06/007.) / Vervolgens in de doopboeken 3A van Heemskerk bij het dopen van de kinderen van X.-518. x X.-519.
als de echtelieden: Jacob Janse Pronck en Grietje van Delden, met hun
kinderen: 1e) 31-08-1704 dochter Gertrudis; 16-12-1705 zoon Jan: > Jan [Japiks] SONNEVELD of Jan Jacobse SONNEVELT, beroep duinmeier, + Heemskerk 10 aug.1752,
otr.30-04-1734/16-05-1734 te Heemskerk met Agie/Aegie Pieters KA(A/E)SSENBROOT [etc.]; bron DTB-Heemskerk:
11/021 [3] en 06/121[3], 3B/034[3] vermeld in genealogie CASEMBROOT DUYNMEYER]: RK ged.11 dec.1708
Castricum, + 11 mei 1789 Heemskerk, dochter van Pieter Pietersz [Casembroot] en Anna Jans]; daarna gedoopt:
15-06-1707 dochter Trintje; 09-12-1708 zoon Frans; 25-12-1709 dochter Magdalena).

IX.-259. Trintje [= Trijntje]: gedoopt 15 juni 1707 Heemskerk, dochter van Jacob Janse Pronck en Grietje van Delden,
echtelieden te Heemskerk; bron RK-doopboek 3A van Heemskerk. (bronnen, o.a.: DTB-Heemskerk;
door J.P.Wagner, kring Genealogie, uitg.HKH: Historische Kring Heemskerk).


Uit dit huwelijk onder andere een dochter: VIII.-129. Grietje Jans de Wit / De Wit / Dewit,
bij haar huwelijk en ondertrouw jongedochter wonende te Velsen,
tr. VIII.-128. Pancras Prz. Casembroot
(die zijn naam ondertekende als: Banckeris Pietersz. Kasenbroodt, ook met spellingsvarianten zoals:
Kasenbroot; voor vermeld in archiefbronnen met de voornaam Bank, familienaam Casenbroot, etc.,
schepen van Heemskerk, beroep duinmeier; het echtpaar Casembroot-de Wit woonde te Noorddorp
(Heemskerk) in het herenhuis van ouds genaamd Hengstenburgh bij kasteel Marquette, Oosterweg
te Heemskerk (deze woning met bijgebouwen zijn later gesloopt en vervangen door nieuwe gebouwen,
door de latere eigenaar, zie Oosterwegnr.2B/2C te Heemskerk; de oude naam Hengstenburgh komt niet
meer voor op die locatie, ook andere oude namen voor deze gebouwen vervallen).

Uit het eerste huwelijk van IX.-258. Jan de Wit en IX.-259. Trijntje Jacobs Sonnevelt,
vijf kinderen zijn later vermeld te Velsen, een dochter en vier zonen, te weten:
IX.-258.a./VIII.-129. {eerste kind, dochter} Grietje de Wit,
zij huwde met Bankras Kaasenbroot / Kaasenbrood.


10 october 1762 getrouwt (RANH; RK Trouwboek, 2 inschrijvingen te Heemskerk).
(pag.72.) Bankris Piterse Caasenbrood, en Grietje Jans Dewit; in facie Ecclesiae.
(pag.50.) Bankris Pieterse, en Grietje Jans; in facie Ecclesiae.
(Archiefbronnen, coll.: M.C.Deden-Kazenbroot.)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Duinlandschap in Kennemerland, Noord-Holland.
(Photo D. Deden; coll. M.C. Deden-Kazenbroot.)

Gen. IX.-260. Cornelis CAGER (CAAGER / KAAGER / KAGER)
(zoon van X.-520. ........................ CAGER, x X.-521. ......................)
Hij huwde met:
Gen. IX.-261. .........
(   tpy@@@it dit huwelijk is nageslacht bekend, o.a. zoon:
Hendrik, hij volgt bij generatie VIII.kw.130. Hendrik Cornelisz. CAGER / KAAGER, overleden te Schoorl op 18 april 1778; huw. te Schoorl op 17 januari 1761 / 2 febr. 1761 (o.tr./r.k.) met: VIII.kw.131. Adriaantje Joosten / Ariaantje Joostes de Jong[h]; (d.v. IX.-262. Joost [?de Jong[h] x IX.-263); zij is geboren in of omstreeks 1738; zij overleed in het Huis Nummer 69 te Catrijp, op 25 januari 1819 's avonds
ten zes uur, gemeente van Schoorl en Camp, District Alkmaar, Provincie Noord-Holland, weduwe van Hendrik Cager; aangifte op 26 jan.1819
bij de Schout Officier van de Burgerlijke Stand in deze gemeente; aangifte door Cornelis Cager (oud 50 jaren, van beroep boer, zoon van de overledene) en Jacob Gerritsz. Bekker (oud 60 jaren, van beroep boer, gebuur [buurman] van de overledene, beiden in deze gemeente woonachtig; w.g. C. Kager, Jacob G-. Bekker. (Bron: RANH, BS-overlijdensakte filmcassette, index: aktenr.1v., aktedatum 26 januari 1819; Ariaantje de Jong.; e.e.a. voor zover te lezen was in deze akte.) Zie ook elders op deze website: Genealogie CASEMBROOT.1.a.

Gen. IX.-262. Joost ( ? De JONG of De JONGH ?)
(zoon van X.-524. ............................De JONGH x X.-525. ...............)
Hij huwde met:
Gen. IX.-263. NN NN
(dochter van X.-526. NN NN x X.-527. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend, t.w.: VIII.-131. Adriaantje Joosten / Ariaantje Joostes de JONG(H), geboren ca 1738;
zij is overleden als weduwe van Hendrik Cager in haar woonhuis op het adres Catrijp huisnr.69, gemeente Schoorl en Camp,
op 25 januari 1819. Zij huwde te Schoorl (otr/trRK) 17 jan.1761 / 2 febr.1761) met VIII.-130. Hendrik Cornelisz. CAGER / KAAGER,
hij is overleden op 18 april 1778 te Schoorl (zoon van IX.-260. Cornelis CAGER / KAAGER en IX.-261.).
Zie ook elders op deze website: Genealogie CASEMBROOT.1.a.

 

Gen. IX.-264. NN ? Andries of Dries NN (zoon van X.-528. x X.-529.)
Hij huwde met:
Gen. IX.-265. NN NN (dochter van X.-530. NN NN x X.-531. NN NN)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend: VIII.-132. NN of ? Andries of Dries DRIESSE, vermeld te Alkmaar,
x VIII.-133. ? Leijsbeth GERRITS (dochter van IX.-266. ? Gerardus of Gerrit ? NN x IX.-267. NN NN).

Gen. IX.-266. NN ? Gerardus of Gerrit ? NN (zoon van X.-532. x X.-533.)
Hij huwde met:
Gen. IX.-267. NN NN (dochter van X.-534. NN NN x X.-535. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend: VIII.-133. ? Leijsbeth GERRITS, vermeld te Alkmaar,
x VIII.-132. NN of ? Andries of Dries DRIESSE, vermeld te Alkmaar.

 

Gen. IX.-268. NN ? VASKE (zoon van X.-536. x X.-537.)
Hij huwde met:
Gen. IX.-269. NN NN (dochter van X.-538. NN NN x X.-539. NN NN)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend: VIII.-134. ? NN of ? Bernardius of Bernardus? VASKE, vermeld te Alkmaar,
hij tr. VIII.-135. Hermine SELIE / SELU (dochter van IX.-270. ? NN ? SELIE of SELU x IX.-271. NN NN).

Gen. IX.-270. NN SELIE of SELU (zoon van X.-540. NN SELIE of SELU x X.-541. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-271. NN NN (dochter van X.-542. NN NN x X.-543. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend: VIII.-135. Hermine SELIE / SELU, vermeld te Alkmaar,
zij tr. VIII.-134. ? NN of ? Bernardius of Bernardus? VASKE, vermeld te Alkmaar.

Gen. IX.-272. NN ? PRAAT (zoon van X.-544. NN ? PRAAT x X.-545. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-273. NN NN (dochter van X.-546. NN NN x X.-547. NN NN)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend: VIII.-136. NN PRAAT, vermoedelijk vermeld te Schoorl of omgeving,
hij tr. VIII.-137. NN NN (dochter van IX.-274. NN NN x IX.-275. NN NN).

Gen. IX.-274. NN NN (zoon van X.-548. NN NN x X.-549. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-275. NN NN (dochter van X.-550. NN NN x X.-551. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend: VIII.-137. NN NN, vermoedelijk vermeld te Schoorl of omgeving,
zij tr. VIII.-136. ? NN PRAAT, vermoedelijk vermeld te Schoorl of omgeving (zoon van IX.-272. x IX.-273.)

 

Gen. IX.-276. NN ? RINKEL (zoon van X.-552. NN ? RINKEL x X.-553. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-277. NN NN (dochter van X.-554. NN NN x X.-555. NN NN)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend: VIII.-138. Dirk RINKEL, vermoedelijk te Schoorl,
hij tr. met VIII.-139. NN NN (dochter van IX.-278. x IX.-279.).

Gen. IX.-278. NN NN (zoon van X.-556. NN NN x X.-557. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-279. NN NN (dochter van X.-558. NN NN x X.-559. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend: VIII.-139. NN NN, vermoedelijk te Schoorl,
zij tr. VIII.-138. Dirk RINKEL, vermoedelijk te Schoorl (zoon van IX.-276. x IX.-277.).


Gen. IX.-280. NN ? van ESCH (zoon van X.-560. NN ? van ESCH x X.-561. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-281. NN NN (dochter van X.-562. NN NN x X.-563. NN NN)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend: VIII.-140. NN ? van ESCH, te Amsterdam?,
hij tr. met VIII.-141. NN NN (dochter van IX.-282. NN NN x IX.-283. NN NN).

Gen. IX.-282. NN NN (zoon van X.-564. NN NN x X.-565. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-283. NN NN (dochter van X.-566. NN NN x X.-567. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend: VIII.-141. NN NN, vermoedelijk te Amsterdam?,
zij tr. VIII.-140. NN ? van ESCH, te Amsterdam?, (zoon van IX.-280. x IX.-281.)


Gen. IX.-284. NN ROOTHART of van TONNINGEN (zoon van X.-568. NN NN x X.-569. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-285. NN NN (dochter van X.-570. NN NN x X.-571. NN NN)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend: VIII.-142. NN ? ROOTHART of van TONNINGEN, te Amsterdam?,
hij tr. met VIII.-143. NN NN (dochter van IX.-286. NN NN x IX.-287. NN NN).

Gen. IX.-286. NN NN (zoon van X.-572. NN NN x X.-573. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-287. NN NN (dochter van X.-574. NN NN x X.-575. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend: VIII.-143. NN NN, vermoedelijk te Amsterdam?,
zij tr. VIII.-142. NN ? ROOTHART of van TONNINGEN, te Amsterdam?, (zoon van IX.-284. x IX.-285.)


Gen. IX.-288. NN ? SCHMIDT / SMIT ? (zoon van X.-576. NN ? SCHMIDT / SMIT ? x X.-577. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-289. NN NN (dochter van X.-578. NN NN x X.-579. NN NN)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend: VIII.-144. NN ? SCHMIDT / SMIT,
hij tr. met: VII.-145. NN NN (dochter van VIII.-290. x VIII.-291.).

Gen. IX.-290. NN NN (zoon van X.-580. NN NN x X.-581. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-291. NN NN (dochter van X.-582. NN NN x X.-583. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend: VIII.-145. NN NN,
zij tr. met: VIII.-144. NN ? SCHMIDT / SMIT.

Gen. IX.-292. NN NN (zoon van X.-584. NN NN x X.-585. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-293. NN NN (dochter van X.-586. NN NN x X.-587. NN NN)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend: VIII.-146. NN NN,
hij tr. met: VII.-147. NN NN (dochter van VIII.-294. x VIII.-295.).

Gen. IX.-294. NN NN (zoon van X.-588. NN NN x X.-589. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-295. NN NN (dochter van X.-590. NN NN x X.-591. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend: VIII.-147. NN NN,
zij tr. met: VIII.-146. NN NN (zoon van IX.-292. x IX.-293.).

Gen. IX.-296. NN NN (zoon van X.-592. NN NN x X.-593. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-297. NN NN (dochter van X.-594. NN NN x X.-595. NN NN)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend: VIII.-148. NN POOL,
hij tr. met: VIII.-149. NN NN (dochter van IX.-298. x IX.-299.).

Gen. IX.-298. NN NN (zoon van X.-596. NN NN x X.-597. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-299. NN NN (dochter van X.-598. NN NN x X.-599. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend: VIII.-149. NN NN,
zij tr. met: VIII.-149. NN NN (dochter van IX.-298. x IX.-299.).

 

Gen. IX.-300. NN NN (zoon van X.-600. NN NN x X.-601. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-301. NN NN (dochter van X.-602. NN NN x X.-603. NN NN)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend: VIII.-150. NN NN,
hij tr. met: VIII.-151. NN (dochter van IX.-302. x IX.-303.)

Gen. IX.-302. NN NN (zoon van X.-604. NN NN x X.-605. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-303. NN NN (dochter van X.-606. NN NN x X.-607. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend: VIII.-151. NN NN,
zij tr. met: VIII.-150. NN NN (zoon van IX.-300. x IX.-301.).

 

Gen. IX.-304. NN NN (zoon van X.-608. NN NN x X.-609. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-305. NN NN (dochter van X.-610. NN NN x X.-611. NN NN)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend: VIII.-152. Sijbrand DIRKSE,
hij tr. (2e) met: VIII.-153. Geertruij HEUFT (dochter van IX.-306. x IX.-307.).

Gen. IX.-306. NN ? HEUFT (zoon van X.-612. NN ? HEUFT x X.-613. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-307. NN NN (dochter van X.-614. NN NN x X.-615. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend: VIII.-153. Geertruij HEUFT
zij tr. met: VIII.-152. Sijbrand DIRKSE (zoon van IX.-304. x IX.-305.).

 

Gen. IX.-308. NN NN ? GIELEN of GIELING ? (zoon van X.-616. NN NN x X.-617. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-309. NN NN (dochter van X.-618. NN NN x X.-619. NN NN)
Uit dit huwelijk is een zoon bekend: VIII.-154. Lucas GIELEN,
hij tr. (2e) met: VIII.-155. Petronella van der LOEF (dochter van IX.-310. x IX.-311.).

Gen. IX.-310. NN ? HEUFT (zoon van X.-620. NN ? HEUFT x X.-621. NN NN)
Hij huwde met:
Gen. IX.-311. NN NN (dochter van X.-622. NN NN x X.-623. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend: VIII.-153. Geertruij HEUFT
zij tr. met: VIII.-154. Lucas GIELEN (zoon van IX.-308. x IX.-309.)


-IN BEWERKING / UNDER CONSTRUCTION : IX.-312 / IX.-511:

===========================================================================

Voorouders van moederszijde Generatie IX. 384-511.

 

-IN BEWERKING / UNDER CONSTRUCTION : Gen. X. 512 – 1023.

(Van vaderszijde 512 t/m 767 en van moederszijde 768 t/m 1023.)

=====================================================================

Zie ook op deze website / See also on this website:

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT
.

Genealogie CASEMBROOT.1.

Genealogie CASEMBROOT.1.a.

===================================================================

Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;

ancestors / voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

> vervolg GENERATIE X / continued GENERATION X.

====================================================================

De volgende pagina's zijn in bewerking / The following pages are under construction:

Marianne Christina KAZENBROOT
> naar pagina's generaties / > to pages generations: gen.-index. - XX.

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. /

MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. /

MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. / • MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. /

MarCh.-gen.XVI. / • MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

==========================================================================

home