HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

varia : CASEMBROOT - familietakken, family branches


Casembrootlaan in Poeldijk, Westland, the Netherlands.
(Photo D.Deden; collection M.Ch.Deden-Kazenbroot.)

 

CASEMBROOT: fam. De CASEMBROOT

(De Casembroot, de Casembroot, Casenbroot, Van Casembroot, van Casembroot,
Casembrotius, de Kasembroot, Kasimbroot, Kasenbrood, Kasenbroot, etc.etc.)

Genealogie & Heraldiek / Genealogy & Heraldry

 

Uit het Dagblad van Zuid Holland, gedateerd 10 Mei 1892.
(coll. CBG, dossier Casembroot, div. krantenknipsels):

• Van zeer vertrouwbare zijde kunnen wij ten
opzichte der erkenning in den Nederlandschen adel
van het oud-adellijk geslacht van Casembroot, een
zoo lang uitgestelde erkenning namelijk, van den
oudsten tak dier familie, het volgende meedeelen :
De vertegenwoordiger van den oudsten tak in
1815, wijlen de vader van jhr. F. De Casembroot,
oud-vice-admiraal, nog in leven, was van meening, dat
wegens de vele belangrijke betrekkingen in Nederland-
schen dienst, door zijn voorouders bekleed, de familie
in 1815 als van zelf behoorde tot de Nederlandschen
adel en dus de erkenning daarin niet noodig was.
Historisch waar is o. a. dat jonkheer Leonard Van
Casembroot, afkomstig uit een zeer oud-adellijk
Vlaamsch geslacht en in rechte lijn de stamvader van
het geslacht, waartoe hij behoorde, Voorzittend Lid
was van den Hove van Holland hij woonde hier
ter stede op het Tournooiveld en heeft den
Stadhouder Prins Willem van Oranje, bijgenaamd
den Zwijger, zeer gewichtige diensten bewezen als
staatsman. Verscheiden Casembroots zijn in de archie-
ven van Utrecht bekend als hebbende aldaar belang-
rijke stedelijke ambten bekleed.
Maar omdat wijlen zijn broeder jhr. Samuel Otto
De Casembroot, dus de oom van jhr. F. De Casem-
broot, als vertegenwoordiger van den jongsten tak,
in Zeeland wonende, reeds in 1827 zich met al
zijn afstammelingen heeft laten erkennen, zoo heeft
de tegenwoordige oud-vice-admiraal, als vertegen-
woordiger van den oudsten tak, welke met den
jongeren tak in 1815 werd ingelijfd bij den Neder-
landschen adel, het waarschijnlijk noodig geacht,
ook voor hem en zijn afstammelingen, deze inlijving
te doen vervangen door een erkenning, hetgeen door
Hare Majesteit de Koningin-Weduwe-Regentes der
Nederlanden zonder eenig bezwaar is toegestaan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zoals onder meer beschreven in de adelsboeken van Nederland en België
alsook in diverse overige publicaties over de familie (de) CASEMBROOT:

Het geslacht: de CASEMBROOT of, zoals sommigen zich schreven, KAEZEMBROOD,
was afkomstig uit Piemont, en schreef zich eerst CAESABON of KAEZABON.
– Doch een van dit geslacht, Caspar CAESABON, verkocht al zijn goederen, huis en erve,
liggende bij Torato in Piemont, en is uithoofde van de oorlogen en beroerten, aldaar heersende,
met huisvrouw en kinderen naar Vlaanderen vertrokken.
Hij vestigde zich eerst te Damme en daarna te Brugge, waar hij zijn naam in
de CASEMBROOT
veranderde, en overleed op 30 september 1443.

Over de familiewapens van de adellijke familie de Casembroot, het volgende:
De beschrijvingen in de diverse publicaties kunnen verschillen.
Mogelijk bijvoorbeeld door de verschillende vertalingen uit het Frans > Nederlands,
met name over genealogie en heraldiek zoals bij deze familie ook van toepassing.
Als voorbeeld, uit een publicatie van de auteur J.B. Rietstap uit 1890 (pagina 45):
"De Wapens van de tegenwoordigen en den vroegere Nederlandschen Adel."
Van pagina 45 is alleen het gedeelte overgenomen betreft:

"de Casembroot.
– Leonard de Casembroot werd 15 April 1815 ingelijfd in den adel,
terwijl zijn jongere broeder Samuel Otto de Casembroot den 7 October
1838 erkend werd tot den adel te behooren.
" In blauw een gouden keper, beladen met drie goud-geknopte
roode rozen en vergezeld van drie gouden korenaren, 2 van
boven en 1 van onderen, elk met twee bladeren van 't zelfde."
– Helm met blauw-gouden wrong en blauw-gouden dekkleeden.
– Helmteeken: een uitkomende vrouwenfiguur van natuurlijke kleur,
met golvend bruin haar, borst en armen bloot, verder met een
bruin keurslijf en het benedenlijf gewikkeld in een rood kleed met
schuinrechtsche plooien, met een gouden bandelier die schuinrechts
van den rechterschouder naar de linkerheup gaat; de linkerhand
in de zijde steunende en de rechterhand drie gouden korenaren
elk met twee bladen van hetzelfde houdende; het hoofd omwonden
met een gouden band waarvan de beide einden links afwapperen,
en getopt met twee bladerlooze gouden korenaren."

Bij deze laatste omschrijving is overigens geen wapenspreuk vermeld, zoals elders hierboven afgedrukt:
"ALIQUANDO SAPITE" (een Latijnse wapenspreuk); de wapenspreuken ontbreken ook wel bij beschrijvingen van wapens van anderen - families of personen met een wapen, het is echter toch wel een belangrijk gegeven om dat wel te vermelden (er zijn immers publicaties over wapenspreuken, bij welk wapen, van welke persoon / familie is na te gaan).

=========================================================


HIERONDER AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN:
zie voorts op deze website - pagina CASEMBROOT.miscellaneous.

To study the genealogy of this family and to compare the results with other genealogies; spelling differences will occur, the meaning of the names will be the same as Casembroot. The genealogy starts with the abovementioned genealogy with nine generations, see above on this page - the families are kept together below, same information as before. If more information is available concerning a person and/or a family, that will be added with the source of that particular information - such as date and place, archivesources, etc.

Ter controle van de stamboomgegevens van het adellijke geslacht (de) CASEMBROOT volgt hierna een nieuw overzicht gebaseerd op voornoemd overzicht; in de volgorde zoals gebruikelijk bij genealogieën, zie als voorbeelden daarvan ook Ned. Adelsboek, Ned. Patriciaat en verder op deze website overige pagina'\s. Gestart wordt met de oudste generaties vanaf CASEMBROOT generatie I, als boven, waarbij ook gegevens uit andere bronnen worden toegevoegd indien en voor zover mogelijk ook bij een beperkt aantal volgende generaties, indien nodig voor het onderzoek deze gegevens te vergelijken met die van hun naamgenoten. Overige aantekeningen volgen met vermelding van de bronnen zoals datum en plaats, archiefbronnen, etc.

MIJN AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN:
Volgens dossiers met bijzonderheden uit het familiearchief "(de) CASEMBROOT" bij het CBG en NGV
over met name Jhr. mr A.F.C. de Casembroot (verrichtte ook onderzoek in de oudste Italiaanse en overige archiefbronnen, dossiers, e.d., hij is helaas reeds overleden; echter de interviews over hem en zijn voorouders zijn bewaard gebleven): Zijn oudstbekende voorouder verliet Piemont (dat is in Noord-Italië) in het jaar 1420 (elders vermeld als 1430); die vestigde zich later (eerder vermeld: met zijn gezin, t.w. vrouw en kinderen, in Damme en daarna) - als laatste woonplaats in Brugge.
De oorspronkelijke familienaam was in die tijd CASA BUONO, dat komt ongeveer overeen met de betekenis: "HET GOEDE HUIS". (Zie ook met dezelfde betekenis CASABON en in de publicaties, het Nederlandse Adelsboek: CASEBON.)

(In andere archiefbronnen hierboven vermeld familienaam: CAESABON of KAEZABON.)
Deze voorouder = Gaspard CASEBON, zoon van Otto.
Geboren in de plaats Fossano (Piemonte); dat is in het noorden van Italië.
Hij heeft zijn voornaam en geslachtsnaam gewijzigd in Nederlandsklinkende namen, die toen beter in het gehoor lag in het Vlaams: "Caspar CASEMBROOT > Caspar Casembroot Ottozn.
In de meeste bronnen is vermeld dat hij zich eerst vestigde omstreeks het jaar 1430 te Damme (een belangrijke plaats vooral in die tijd, bij Brugge); daarna is hij verhuisd naar Brugge alwaar hij is overleden op 24 september 1453, begraven aldaar op 30 sept. d.a.v. in de kerk St.Donatiaan.
Hij huwde te Brugge met Marie REYPHINS, zij is eveneens begraven in de St.Donatiaan kerk te Brugge. Uit dit huwelijk zijn in Brugge vier kinderen vermeld, drie zonen en een dochter,
allen met familienaam CASEMBROOT:

1. CASPAR CASEMBROOT, gestorven den 12 Maart 1453, oud 14 jaar.

2. OTTO CASEMBROOT, stierf de 2 Aug. 1453, oud 13 jaren.

3. MARIE CASEMBROOT, oud 21 jaren, is in het Vrouwen Clooster binnen Brugge geprosest op den 19 Juny 1475.

4. LENAERT (ook LEONARD) CASEMBROOT, geboren te Brugge 3 Maart 1451, is Schepen der Stadt Brugge geweest > Raad aldaar 1480, schepen 1482, 1488 van Brugge; overleden te Brugge 16 okt.1514.
Hy troude te Brugge den 10 aug.1484 (in andere bronnen: 10 April des jaars 1484.)
met Barbe Clémence van Nieuwkerke (ook Barbara Clement v. Nieuwkerken),
dochter van Clemens van Nieuwkerke (ook Van Nieuwkerken) en N.N.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend: Zie verder hierna CASEMBROOT generatie 3.

===De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland) naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven): op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland, Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht. Vermeld in het oud-archief van steden zoals: Amsterdam, Middelburg, Den Haag ('s-Gravenhage), Rotterdam, Utrecht en overige steden en dorpen in Nederland (ook nog voor de periode 19e eeuw in de Nederlanden en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Volgens div. encyclopedieën, werd in vorige eeuwen onder andere de volgende tekst gepubliceerd:
Het geslacht
de Casembroot of, zoo als sommigen zich schreven, Kaezembrood, was afkomstig uit Piemont, en schreef zich eerst Caesabon of Kaezabon; doch een van dit geslacht, Caspar Caesabon, verkocht al zijn goederen, huis en erve, liggende bij Torato in Piemont, en is uithoofde van de oorlogen en beroerten, aldaar heerschende, met huisvrouw en kinderen naar Vlaanderen vertrokken. Hij vestigde zich eerst te Damme en daarna te Brugge, waar hij zijnen naam in de Casembroot veranderde, en den 30 September 1443 overleed. (In div. bronnen worden deze bijzonderheden vooral m.b.t. de schrijfwijze van de namen van personen en plaatsen, data, etc., min of meer anders beschreven. Waar mogelijk wordt door mij daarom deze bronnen vermeld, zie hierna.)

 

 

CASEMBROOT: Genealogie / Stam-lyst
Genealogy of the noble family (de) Casembroot.

 

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 1:

CASPAR, zoon van OTTO,
geboren in Piemond, quam ten tyde van Philips den Goede, Hertoghe van Bourgondië (drukwerk1760-1780: Burgongne), wonende tot Damme, in Vlaanderen omtrent den jaare 1430, en van daar binnen de Stad Brugge, alwaar hy troude: Marie Reiphins,
en wierdt genaamt CASEMBROOT. Hy is overleden den 30 Sept. 1453, ligt in St. Doncice Kercke begraven.
Heeft verwekt 4 kinderen. Zie verder hierna CASEMBROOT generatie 2.

 

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 2:

1. CASPAR CASEMBROOT, gestorven den 12 Maart 1453, oud 14 jaar.

2. OTTO CASEMBROOT, stierf de 2 Aug. 1453, oud 13 jaren.

3. MARIE CASEMBROOT, oud 21 jaren, is in het Vrouwen Clooster binnen Brugge geprosest op den 19 Juny 1475.

4. LEONARD CASEMBROOT, geboren 3 Maart 1451, is Schepen der Stadt Brugge geweest.
Hy troude den 10 April des jaars 1484 met Barbara Clement v. Nieuwkerken.
Hy stierf den 16 Oct. 1514, verwekt hebbende 2 kinderen.
Zie verder hierna CASEMBROOT generatie 3.

 

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 3:

1. MARIE CASEMBROOT, geboren den 31 July 1486, en gestorven 1499.

2. LEONARD CASEMBROOT, geb. den 2 Nov. 1488, Doctor in de Regten, en eerste Burgemr. der stad Brugge,
trouwde in den jaare 1526 met Marie Reyvaart welke overleed omtrent het jaar 1530.
Hy hertroude met Godelieve, dogter van Joost Brest.
Hy stierf in den jaare 1588, en legt begraven inOnze L.Vrouwe Kerk te Brugge,
by elke Vrouw geteelt hebbende 3 kinderen.
(Het totaal aantal nakomelingen van 3.-2. is zes kinderen.

Zie ook het oorspronkelijke register van de Hoge Raad van Adel te Den Haag:
wapenbeschrijvingen gemaakt door mr O. Schutte.
Over de wapenspreuk in CBG-collectie m.b.t. heraldiek,
uit een duitstalige heraldische collectie aldaar (nr. HW der Wahl Diel):
"Die Wahl- und Denksprüche, (…).; publicatie van auteur J. Dielitz."
"Aliquando Sapite" = vertaald van Latijn in het Duits: "Seid doch zu Zeiten weise."
De wapenspreuk is van het wapen van: Leon v. Casembroot, Bürgermeister v. Brugge.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Uit het eerste huwelijk van gen.3.-2. Leonard CASEMBROOT (x Marie Reyvaart) drie kinderen:
1. JAN de CASEMBROOT, hij volgt hierna bij generatie 4. nr.1.
2. JAN BAPTISTE de CASEMBROOT, Geestelyk.
3. MARIE de CASEMBROOT, is gehuwt met Cornelis Coolbrant,
die kinderen nagelaten hebben.

Uit het tweede huwelijk van gen.3.-2. Leonard CASEMBROOT
(xx Godelieve Joostdr. Brest) drie kinderen:
4. LEONARD de CASEMBROOT, > B.
5. NICOLAAS de CASEMBROOT, > C.
6. JACOB de CASEMBROOT, (ook: Jacques / Jaques CASEMBROOT, etc.), geb. den 5 Jan. 1543 - te Brugge, > D.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit het eerste huwelijk van 3.-2. (de oudste van de drie kinderen):

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland,
Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals:
Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen
(ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 4:

Uit het 1e huw. van 3.-2. Leonard CASEMBROOT x 1e Marie Reyvaart:
kindnr.1. = oudste kind, de oudste zoon, stamvader van [de] CASEMBROOT, familietak A.:
1. JAN de CASEMBROOT, ook bekend als Jehan (de) CASEMBROOT / in vertalingen Frans-Nederlands sinds vroeger eeuwen tevens onder andere vermeld als Jan van CASEMBROOT, en/of Heer van Backerzeele (etc.etc., met spellingsvarianten), geboren te Brugge ca. 1525:
Heer van Beckerseele (ook Bekkerseel), Zuidned. edele, Edelman en Geheime Raad van den Grave van Egmond, compareerende wegens Vlaanderen in de Vergaderinge der Edelen en Ridderschappen te St. Truyen Ao 1566, en heeft het Request der Veertien Edelen, aan de Gouvernante te Brussel gepresenteert, mede getekent, waarom hy door Duc D' Alba's ordre te Vilvoorden onthalst is den 2 Juny 1568. [= wsch. onjuist; zie verder hierna, 14  Sep.1568.] //
Overige bijzonderheden, aanvullende teksten in diverse oude encyclopedieën en geschiedenisboeken:
Lid van het Compromis en secretaris van de graaf van Egmont die hem benoemde tot gouverneur van Oudenaarde (1566); hij werd in 1567 met Egmont gevangen genomen (zie hieronder nr.392. Lamoraal, graaf van Egmont); daarna ter dood veroordeeld in 1568 (verm. 2 juni 1568 en daarna overleden in 1568), terechtgesteld op 14 september 1568 te Vilvoorde, begraven d.a.v. vermoedelijk aldaar in Vlaanderen. / De Casembroot is bekend gebleven als humanist. / In diverse archiefbronnen vermeld als Jan van Casembroot, heer van Backerzeele (bijvoorbeeld zoals hieronder in archiefstukken in België):

• Het Rijksarchief in België / Algemeen Rijksarchief / Raad van Beroerten /
JAMEES A., VERMASEREN B.A., Inventaris van het archief van de Raad van Beroerten. /
> III. VERBEURDVERKLAARDE GOEDEREN. / C. Persoonlijk, /  >> 2. PRIVÉ. /
nr. 385 • Backerzeele, Jan van Casembroot, heer van / zonder datum. / Raadpleegbaarheid: raadpleegbaar. /Fysieke beschrijving: omslag; 2 d. / Opmerking: • Jamees : [385]. / Aanvraagnummer: Algemeen Rijksarchief I 218 385 // Daarna nr. 386 tot en met nr. 400 (voor meer details zie verder de site van het Rijksarchief in België):
nr. 386 • Batenburg, Willem, heer van, 1569; 1573. / nr. 387 • Berg, Willem, graaf van ('s-Heerenberg), 1568 - 1571; 1573 - 1574. / nr. 388 • Bergen op Zoom, Jan, markies van, 1570. / nr. 389 • Brederode, Hendrik, heer van, 1568 - 1570. / nr. 390 • Culemborg, Floris, graaf van, 1568 - 1573. / nr. 391 • Dhuy, Philippe de Namur, heer van, 1568; 1570 - 1571; 1574 - 1575. / nr. 392 • Egmont, Lamoraal, graaf van, 1568 - 1576. / nr. 393 • Escobecques, Jehan le Sauvaige, heer van (Schoubeek) 1568;1570;1571. / nr. 394 • Grimbergen, Ferry de Glimes, baron van, 1570; 1576. / nr. 395 • Hoogstraten, Filips van Lalaing, graaf van, 1568 - 1569; 1571; 1575. / nr. 396 • Horn, Maarten van, 1571. / nr. 397 • Nédonchel, Henri de, 1569 - 1572; 1574. / nr. 398 • Nassau, Hendrik van, 1569. / nr. 399 • Oranje, Willem, prins van, 1567 - 1572; 1574 - 1575 (1). / Opmerking: • (1) Pak met schuldvoideringen en tal van andere stukken inzake vorderingen op gelden uit zijn inbeslaggenomen goederen. Het register inhoudende "de declaratie ende specificatie van alsulcke schulden ais de crediteuren van den gheenen die gevangen, gecondempneert geexecuteert oft gebannen zijn geweest om tfeyt van den troublen waartoe deze stukken onge- ais bijlange hebben gediend, bevindt zich in de Handschriften-verzameling, nr. 182, f. 293r - 418r (= oude foliëring, Ir - 125r). Op f. 420r - 435v volgt een "Taeffele" van de eisers. Zie ook hierboven, nr. 179. / nr. 400 • Rennesse, Jan van, 1571. //


Hy is getrouwt geweest met Willemina van Bronckhorst,
waarby verwekt hadde één dochter. > hieruit familietak A. [een kind: een dochter].
|
FAMILIETAK A: CASEMBROOT - generatie 5
[uit het huwelijk van generatie 4: JAN de CASEMBROOT, 1 dochter, zij volgt hierna bij A.-1.:
A.-1. ANNA de CASEMBROOT,

trouwde eerst met Don Bartholomeo de Toralvo, Sergeant Majôr van een Spaansch Regiment,
en naderhand met Don Andrea de Miranda, Gouverneur van Meurs.

Deze familietak A wordt niet verder voortgezet, ook niet via niet-adelijke families met deze naam div. schrijfwijzen.
Volgens diverse genealogische bronnen is deze familietak A uitgestorven.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uit het tweede huwelijk van 3.-2.:

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven): op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland, Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals:
Amsterdam, Middelburg, Den Haag ('s-Gravenhage), Leiden, Rotterdam, Utrecht en overige plaatsen
(ook nog voor de periode 19e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).
Zoals in vroeger eeuwen en later ook in de USA is de familienaam vermeld als: DeCasembroot, Decasembroot.
In de adelsboeken en volkstellingen zoals in Nederland zoals in de burgerlijke standaktes: Casembroot, de => zie verder bij de letter C in database familienamen van website meertens.knaw.nl

Daarbij is de verklaring van de familienaam te vinden bij de familienaam waarvan de meeste personen zijn geteld in Nederland in het jaar 1947, van de niet adellijke families: Kaasenbrood.

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 4:

Uit het 2e huw. van 3.-2. Leonard CASEMBROOT xx (2e) Godelieve Joostdr. Brest:
dat is zijn vierde kind / derde zoon, het oudste kind / zoon uit zijn tweede huwelijk, stamvader van familietak B:


4. LEONARD de CASEMBROOT, in zyn jonkheit Pensionaris der Stad Brugge, en wegens Vlaanderen in den jare 1573 en 1582 ter Vergaderinge van de Raad van Staten gecommiteert, en in 't zelve jaar 1582 door ordre Konings van Spanjen geciteert en gecondemneert; edog is naar Holland geweeken, en aldaar door Prins Willem den Eersten en de Staten Generaal tot Raadsheer in 't Hof Provinciaal aangestelt, en is verscheiden Ambassaden gebruikt geweest. Hy stierf als President van den zelven Rade in 's Hage, en is aldaar in Maart 1604 in de Grote Kerk begraven, na dat hy by zijn Huisvrouwe Cornelia van Poppe verwekt hadde 9 kinderen. > B.

Overige bijzonderheden, uit geschiedenisboeken en encyclypedieën:
Leonard de CASEMBROOT, Ned. jurist en diplomaat, overleden in 1604;
halfbroer van Jehan de CASEMBROOT (zie familietak A.).
Betreft Leonard de CASEMBROOT: circa 1560 pensionaris en vervolgens Burgemeester van Brugge.
Hij week tijdens Alva uit naar het noorden [= vertrokken uit Vlaanderen, thans België, naar de Noordelijke Nederlanden = thans Nederland].
In 1573 raadsheer en 1598 voorzitter van het Hof van Holland; nam deel aan de onderhandelingen over de Unie van Utrecht. (Hij koos de zijde van Oldenbarnevelt tegen Leicester.)

 

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 5:

B.-1. JAN LEONARD de CASEMBROOT, Raadsheer in den hogen Raad van Holland, trouwde Anna Schadé.
Hy stierf in 's Hage in 't Jaar 1637, hebbende 2 kinderen verwekt.

B.-1.: 1. JAN de CASEMBROOT, Commissaris Generaal van de Schepen, trouwde Cornelia Musch.

Jan CASEMBROOT, Schepen te Rotterdam 1651–1652, ook bekend als Mr. Johan CASEMBROOT, echtgenoot van Cornelia MUSCH. (Vermeld in de publicatie: Geschiedenis van Rotterdam, V, 1973 (de Vroedschap van Rotterdam), blz.81–82, 124–125: "nr.68. JAN JACOBSZ. MUSCH, Koopman in haring, enz.; met Fragment-genealogie, o.a. op blz.82. Cornelia Musch, gehuwd te 's-Gravenhage 26 mei 1638 Mr. Johan Casembroot, advokaat, commissaris-generaal van de schepenen ald. [volgens overige archiefbronnen: "van Delft"], later Schepen te Rotterdam (1651, 1652), zoon van Jan Leonard Casembroot en Anna Schade"; voorts op o.a. blz. XX (door J.H.W. Unger): "Schepenzegels van de Regeering van Rotterdam 1328–1892" .

B.-1.: 2. ANTHONIA de CASEMBROOT,
is gehuwt geweest met Andreas Hesselt van Dinter, Baillu van Beyerland.

B.-2. SAMUEL de CASEMBROOT, troude Anna Romeyns, en na des zelfs overlyden met Anna van Dueren,
hebbende by de eerste Vrouw verwekt 2 kinderen.
*) Zie verder hierna bij generatienr. 6. = uit die familietak volgt later E.

B.-3. Jan de CASEMBROOT, Ontvanger en Schepen van 't Vrye te Sluis in Vlaanderen,
troude Maria Brassert, en hebben gehad 1 Dogter, stierf 1625.

B.-3: 1. JOHANNA de CASEMBROOT,
trouwde Jan Vlaminck, Burgemeester van 't Land van den Vryen tot Sluys in Vlaanderen.

B.-4. PHILIPPOTE de CASEMBROOT,
is gehuwd met Hugo Muysch van Holy, Heer van de Ketel.

B.-5. GODELIEVE de CASEMBROOT,
is gehuwd met Erich van Sypestein, Commis van de Generaliteits Finantien,
hebben kinderen nagelaten.

B.-6. ANNA de CASEMBROOT,
trouwde Pompejus de Rovere, Heer van Hardinxveld,
Baillu van Zuid-Holland, en gecommitteerde in de Raad van Staten,
zonder kinderen overleden.

B.-7. CORNELIA de CASEMBROOT,
is getroud met Thomas Romeyns.

B.-8. PETRONELLA de CASEMBROOT,
ongehuwd gestorven.

B.-9. AGNIETA de CASEMBROOT,
ongehuwd gestorven.

 

*) Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kinderen uit het huw. van generatie 5:
B.-2. SAMUEL de CASEMBROOT
x Anna Schadé,
2 kinderen, t.w.: B.-2.: 1 en 2. (twee zonen).

B.-2: 1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Termoer, Rynesteyn en Willigelangerack,
geb. den 26 Jan. 1625;
trouwde Charlotte van Leedenburg.
Hij stierf den 5 Jan. 1681, verwekt hebbende 7 kinderen. > E.
(Zie verder generatie 7.)

B.-2.: 2. CHARLES de CASEMBROOT.

===========================================

DEZE FAMILIETAK B wordt vervolgd bij familietak E.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Uit het eerste huwelijk van 3.-2. (vervolg, het middelste van de 3 kinderen):

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland,
Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals:
Middelburg, 's-Gravenhage, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en overige plaatsen
(ook nog voor de periode 19e - 20e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 4:


[uit het 2e huw. van 3.-2., kindnr.5., zijn vierde zoon, 2e kind & zoon uit 2e huwelijk]:
5. NICOLAAS de CASEMBROOT, Heer van Oostwinckel, Burgemeester van Brugge,
trouwde Anna Wynckelman, en wan 4 kinderen (= uit zijn huwelijk vier kinderen) > volgt hierna C.

 

FAMILIETAK C: CASEMBROOT

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 5:

CASEMBROOT - generatie 5
Kinderen uit het huw. van generatie 4:
(> C.-tak = NICOLAAS de CASEMBROOT, 4 kinderen):

C.-1. JOOST de CASEMBROOT, Heere van Oostwinkel,
trouwde Sebastiana van Maldegem,
hebben geen kinderen nagelaten.

C.-2.MARIE de CASEMBROOT,
trouwde Adolph van Maldegem, Ridder, Heer van Leyschor,
hebben kinderen nagelaten.

C.-3. ANNA de CASEMBROOT,
is getroud eerst met Hugo van den Hecke, en na des zelfs overlyden
met Philips van Maldegem
waar van by beide kinderen verwekt zijn.

C.-4. BARBERA de CASEMBROOT,
is geweest Abdisse in het Klooster Spenmaljen te Brugge.

=========================================

Deze familietak C is kennelijk niet verder met nakomelingen in mannelijke lijn;
van de dochters hierboven vermeld bij C.-2. en C.-3.:
uit reeds verricht onderzoek wordt e.e.a. nagegaan; aanvullingen zijn mogelijk.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uit het eerste huwelijk van 3.-2. (vervolg, de jongste van de 3 kinderen):

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):
op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland,
Holland (plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.
Vermeld in het oud-archief van steden zoals:
Amsterdam, Middelburg, Den Haag ('s-Gravenhage), Rotterdam , Utrecht en overige plaatsen
(ook nog voor de periode 19e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 4:

CASEMBROOT - generatie 4
[uit het 2e huw. van 3.-2., kindnr.6., zijn vijfde zoon, 3e kind & zoon uit 2e huwelijk]:
6. JACOB de CASEMBROOT, (ook: Jacques / Jaques CASEMBROOT, etc.), geb. den 5 Jan. 1543, was Schepen van Brugge en Thesaurier (= Tresorier) van Vlaanderen; voorts Commis Generaal over de Hulptroepen van Vlaanderen; hij werd gedwongen met zijn gezin, eerste echtgenote, en overige familieleden uit te wijken van Vlaanderen naar Nederland omstreeks 1573 - 1575. Hij is overleden te Amsterdam na circa 1600, voor circa 1620.

• N.B.: De schoonvader van het eerste huwelijk van Jacob (de) Casembroot, ook vermeld als Jacques / Jaques Casenbroodt / Casenbroot (etc.: in Nederland):
Bernard Wynckelman is een zoon van Reinier / René Wynckelman, hij is een halfbroer van Jan Wynckelman gehuwd met Maria de Boot
(dit echtpaar Wynckelman – de Boot, zijn de ouders van Anna Wynckelman: zij huwde met Nicolaas [de] Casembroot, broer van voornoemde
Jacob [de] Casembroot.

• Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of circa 1569 met (= vermeld: Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman, (ook: Wijnckelman, Anthonette, Antoinette Wynckelman, dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge, Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge, en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel)
en daarna, zijn 2e huwelijk, met Barbara Domicle.

• 16 nov. 1575: Jaques Casenbroodt, koopman te Brugge, vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 814, (aktenr.) A; 179.

• 24 mei 1579: Jacques Casenbroot, vermeld in een notariële akte gepasseerd te Enkhuizen,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 821, (aktenr.) A; 324.


• Jacob (de)Casembroot wan [= kreeg] by de 1ste Vrouw 2 kinderen, en by de 2de 1 kind, dus 3 kinderen. > D. = familietak D.

volgens andere archiefbronnen bij zijn eerste echtgenote acht kinderen.
Voorlopig een kind, een zoon, in publicaties en hierna vermeld bij D.-1. REINIER de CASEMBROOT.
De tweede zoon hierna vermeld bij D.-2. zou dus een zoon zijn uit het eerste huwelijk, hetgeen niet overeenkomt met de archiefbronnen in Nederland, DTB-register van Amsterdam, doopregister Amsterdam:

Pieter, gedoopt te Amsterdam in de Oude Kerk op 22 maart 1587, zoon van:
Jaques Ka(e)senbroet, koopman, en Barber Ka(e)senbroet [= Barber Domicle: de 2e echtgenote].
Voorlopig wordt daarom verondersteld dat er later een zoon Pieter de volwassen leeftijd bereikte,
tevens dat D.-2. Peter dezelfde is als Pieter gedoopt te Amsterdam in 1587; voorzichtig wordt
daarom nagegaan of de verdere stamboomgegevens van D.-2. Peter [de] Casembroot inderdaad
dezelfde is die trouwde met Jonkvr. Rottemont of dat het juister is dat het hier om Pieter uit het
tweede huwelijk gaat. In ieder geval lijkt het thans, dat er zelfs sprake kan zijn van zowel een
zoon Peter [de] Casembroot uit het eerste huwelijk die trouwde met Jonkvr. Rottemont;
terwijl er dan een naamgenoot van hem gedoopt = Pieter, gedoopt te Amsterdam in 1587.

FAMILIETAK D: CASEMBROOT

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 5:

CASEMBROOT - generatie 5
Kinderen uit het huw. van generatie 4:
(> D.-tak = JACOB de CASEMBROOT, 3 kinderen):

Kinderen uit het eerste huwelijk van Jacob de CASEMBROOT x (1e) Anthonia Wynckelman acht kinderen, volgens vnd. overzicht twee kinderen (is D.-1. en D.-2.), daarvan is thans bekend nr. D.-1.:

D.-1. REINIER de CASEMBROOT, Commis van de Generaliteits Finantien,
is eerst gehuwd met Magdalena de Chantreines, gezegt Broucqsault,
en na des zelfs overlyden is hy hertrouwd met Jonkvr. de Veer,
hebbende by de eerste Vrouw verwekt 2, en by de 2de 3,
dus 5 kinderen.
(Zie verder generatie 6.)

D.-2. PETER de CASEMBROOT,
trouwde Jonkvr. Rottemont,
heeft nagelaten 3 kinderen.
(Zie verder generatie 6.)

Kinderen uit het tweede huwelijk van Jacob de CASEMBROOT x (2e) Barbara Domicle, negen kinderen, volgens vnd. overzicht een kind, een zoon (is D.-3.); de overige aanvullingen volgen hierna:


(stamboomnummer voorlopig tussen D.-2. en D.-3. =
Pieter, gedoopt te Amsterdam in de Oude Kerk op 22 maart 1587, zoon van:
Jaques Ka(e)senbroet, koopman, en Barber Ka(e)senbroet [= Barber Domicle: de 2e echtgenote].

D.-3. LEONARD de CASEMBROOT,
(volgens div. publicaties is hij vermoedelijk dezelfde Leonard die geboren is circa 1612, vermoedelijk te Rotterdam).
D.-3. is gehuwd met Geertruid Schouten,
en na des zelfs overlyden hertrouwd met Gerarde Sylle,
heeft 1 kint nagelaten.
(Zie verder generatie 6.)

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kinderen uit het huw. van generatie 5:
D.-1. REINIER de CASEMBROOT x 1e met
Magdalena de Chantreines, gezegt Broucqsault
:
2 kinderen; x 2e met Jonkvr. de Veer: 3 kinderen.
Totaal bij deze twee vrouwen: 5 kinderen, is D.-1.: 1 t/m 5.
(drie zonen en twee dochters).

D.-1: 1. (kind uit het 1e huw. van D.-1., oudste kind / zijn 1e zoon):
JACOB de CASEMBROOT, Scholtus der Stad Rheenen,
trouwde Hillegonda Asch van Wyck.

D.-1: 2. (kind uit het 1e huw. van D.-1., zijn 2e kind / zijn 1e dochter):
SOPHIA de CASEMBROOT,
trouwde Jacob de Sylle, Fiscaal van de Krygsraad.

D.-1: 3. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 3e kind / zijn 2e zoon)
JAN de CASEMBROOT.

D.-1: 4. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 4e kind / zijn 3e zoon)
ALBERT de CASEMBROOT.

D.-1: 5. (kind uit het 2e huw. van D.-1., zijn 5e kind / zijn 2e dochter):
ANTHONINE de CASEMBROOT,
is getrouwt met Wouter Segwaert, Commis van de Generaliteits Finantien.

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kinderen uit het huw. van generatie 5:
D.-2. PETER de CASEMBROOT x Jonkvr. Rottemont, heeft nagelaten 3 kinderen,
is D.-2.: 1 t/m 3. (een zoon en twee dochters).

(Vervolg) D.-2. PETER de CASEMBROOT x Jonkvr. Rottemont, heeft nagelaten 3 kinderen,
is D.-2.: 1 t/m 3. (een zoon en twee dochters).


D.-2: 1. LEONARD de CASEMBROOT,
gehuwd met N. Isendoorne.

D.-2: 2. JACOBA de CASEMBROOT,
trouwde met de Heer N. Pauw.

D.-2: 3. FLORA de CASEMBROOT,
trouwde Jan van den Bosch, Capitein.

Genealogie / Stam-lyst
CASEMBROOT generatie 6:

CASEMBROOT - generatie 6 = Kind uit het huw. van generatie 5:
D.-3. LEONARD de CASEMBROOT , trouwde 2x,
1e Geertruid Schouten, als weduwnaar hertr., x 2e Gerarde Sylle,
heeft 1 kind nagelaten, is D.-3.: 1. (een zoon).

D.-3: 1. N. de CASEMBROOT,
Burgemeester van Grave Walburghe.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Opmerking: Vanwege eerder genealogisch onderzoek volgen meerdere gegevens van familietak D.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FAMILIETAK E: CASEMBROOT

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 7:

CASEMBROOT - generatie 7 (> E.-tak = B.-2.: 1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Termoer, Rynesteyn en Willigelangerack, geb. den 26 Jan. 1625. Hij stierf den 5 Jan. 1681, x trouwde met Charlotta van Leedenburg, verwekt hebbende 7 kinderen: > tak E.:

E.: 1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Termoer, geb. in 1655, trouwde Susanna Ploos van Amstel. Hy stierf de 1 April 1706, verwekt hebbende 4 kinderen.
(Zie verder generatie 8.)

E.: 2. LEONARD de CASEMBROOT, Heer van Rynesteyn, Willige-Langerack en Coquelmondo, is geb. 1660;
trouwde eerst met Dorothea Ruysch van Wayesteyn, ten tweeden met Alpheda Hendrina van Luchtenburg,
en ten derde met Hillegonde Geertruyde van Bergen; uit welk laatste Huwelyk verwekt zyn 8 kinderen.
(Zie verder generatie 8.)

E.: 3. ANNA de CASEMBROOT, trouwde met Joost Taets van Amerongen, Heer van Natewisch, compareerende in het Lid der Heeren Edelen 's Lands van Utrecht.
(Zie de Genealogie: van AMERONGEN. > Generatie 17 en 18.)

E.: 4. ADRIANA de CASEMBROOT, troude Johan Adolph van Renesse, Heer van Lockhorst, compareerende in het Lid der Heeren Edelen 's Lands van Utrecht.
(Hebben verwekt 8 kinderen; zie Genealogie: van RENESSE.)

E.: 5. LOUIS de CASEMBROOT, Heer van Willige-Langerack, Capitein in de Gardes en Lieutenant Collonel, gesneuvelt in de Battaille van Malplaquet Ao. 1709.

E.: 6. JOHANNA de CASEMBROOT, ongehuwt gestorven.

E.: 7. CORNELIA de CASEMBROOT,
trouwde Johan Bernard van Duderbergh, Sergeant Majôr; is gestorven Lieutenant Collonel in dienst van den Staat.

 

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 8:

CASEMBROOT - generatie 8 (> E.-tak = E.: 1. JAN de CASEMBROOT, Heer van Termoer, geb. in 1655, trouwde Susanna Ploos van Amstel. Hy stierf de 1 April 1706, verwekt hebbende 4 kinderen: hierna vermeld bij E.1.: 1 t/m 4. (twee zonen en twee dochters).

E.1.: 1. JAN de CASEMBROOT, geb. 1675, stierf in Indiën.

E.1.: 2. CHARLOTTE RIGINE de CASEMBROOT, geboren den 16 Maart 1678.

E.1.: 3. ELEONORA de CASEMBROOT, geboren den 20 Juny 1681.

E.1.: 4. GERARD LOUIS de CASEMBROOT, gebleven in Portugal Ao. 1707 ter Zee.

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 8:

CASEMBROOT - generatie 8 (> E.-tak = E.: 2. LEONARD de CASEMBROOT, Heer van Rynesteyn, Willige-Langerack en Coquelmondo, is geb. 1660; trouwde eerst met Dorothea Ruysch van Wayesteyn, ten tweeden met Alpheda Hendrina van Luchtenburg, en ten derde met Hillegonde Geertruyde van Bergen; uit welk laatste (vnd. derde) Huwelyk verwekt zyn acht kinderen = hierna vermeld bij E.2.: 1 t/m 8 (vijf dochters en drie zonen).

E.2.: 1. CHARLOTTA MARIA de CASEMBROOT, geboren den 12 April 1707,
trouwde den 16 May 1747 met Jan Carel Barchman Wuytiers, Heer van Drakestein en Vuursch, Meesterknaap van Gooiland, Schout by Nagt ter Admiraliteit te Amsterdam 1750. Hy stierf te Utrecht den 1 Juny 1759.

E.2.: 2. JAN LOUIS de CASEMBROOT, geboren den 26 Februari 1709, Heer van Willige-Langerack 1720,
Collonel van een Regiment Voetknegten ten dienste van dezen Staat 1742.
Hy trouwde met Anna Constantia Margareta Cau,
en heeft by dezelve verwekt 5 kinderen.
> tak E.2.-2. = generatie 9: 2 dochters en 3 zonen.

E.2: 3. FRANCOISE LEONARA de CASEMBROOT, geboren den 27 October 1710, stierf den 21 Juny 1712.

E.2: 4. ELIZABETH GEERTRUYDE de CASEMBROOT, geboren den 5 Febr. 1712, overleed den 15 Febr. 1714.

E.2: 5. CORNELIS de CASEMBROOT, Commandeur ter Zee, geboren den 29 October 1713, en gestorven in de Baay van Curaçao in 't jaar 1737.

E.2: 6. MARIA ELIZABETH de CASEMBROOT, geboren den 20 Juny 1715, (is vermoedelijk overleden in 1767);
is gehuwt met Mr Justinus de Beyer, Heer van Hulsen, Canunnik van het Dom-capittel te Utrecht 1729, Burgemeester der Stad Nymegen, en Gedeputeerde ter Vergaderinge van de Staten van Gelderland.
Zie hunne kinderen in de Genealogie van: Van DAM. Generatie 13.

Fam. de Beyer. Het volgende overgenomen uit CBG-dossiers/archiefbronnen:
mr. Justinus de Beyer, Heer van Hulzen (ook geschreven als Hulsen), geboren op 8 januari 1705 te Nijmegen (zoon van Jacob de Beyer, burgemeester van Nijmegen, en Geertruida Cuper); promoveerde in de rechten in 1729 Universiteit Utrecht, vervulde diverse uiteenlopende bestuursfuncties o.m. gemeente Nijmegen; tr. 1734 Maria Elisabeth de Casembroot (1715–1767).

E.2: 7. ELEONORA GEERTRUYDE de CASEMBROOT, geboren den 17 Sept. 1716.

E.2: 8. LEONARD de CASEMBROOT, Heer van Termoer, Hoog-heemraad van de Lekkendyk beneden Dams 1739,
Ritmeester van een Compagnie Paarden ten dienste van deze Staat 1745, Majoor 1749.
Hy is geboren den 9 Nov. 1717, en getrouwt den 9 April 1754 met
Isabella Adelhyd Singendonk,
Douairiere van Reynoud Gerard van Tuyl van Serooskerken,
Raad ter Admiraliteit op de Maze.

 

Genealogie / Stam-lyst CASEMBROOT generatie 9:

CASEMBROOT - generatie 9 = E.: 2.-2. JAN LOUIS de CASEMBROOT, geb. den 26 Febr. 1709,
Heer van Willige-Langerack 1720,
Collonel van een Regiment Voetknegten ten dienste van dezen Staat 1742.
Hy trouwde met Anna Constantia Margareta Cau, en heeft by dezelfde verwekt vijf kinderen;
hierna bij E.2.-2.: 1 t/m 5 (twee dochters en drie zonen).

• Het geslacht CAU. Volgens het Stam- en Wapenboek op pag. 145,
door J.C.P.v.Epen (betr. Zeeuws geslacht, eiland Schouwen):
Anna Constantia Margaretha CAU, is een dochter van:
Iman CAU, geb. 6-8-1682 Zierikzee, Raad aldaar, overl. te 's-Gravenhage in juni 1728;
geh. 26-2-1710 met: Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Mauregnault
(dr.v. Jhr. mr Johan de Mauregnault en Cornelia Clara Huyssen, echtelieden).

In andere publicaties vermeld als:
Familietak A. = de CASEMBROOT. (VI.-A.):
Jhr. Jan Lodewijk / Jean Louis (ook Johan) de CASEMBROOT,
Heer van Rijnesteyn & Willige-Langerak (geb. 26-2-1709 te Utrecht,
gedoopt te Utrecht in de Franse kerk 28-2-1709; overleden te Breda 30-8-1777), Generaal & Chef van een Regiment Infanterie; Luitenant-Generaal Infanterie,
Commant of > Commandeur v. Iperen (Yperen); in 1760 Colonel te Breda (Ned. Leger); vermeld in het wapenboek Ned. adel, Rietstap: luitenant-generaal.
(VI.-A.) Zijn eerste huw. op 2 nov. 1732 te Utrecht ("Walekerk") met: Anna Constantia Margaretha CAU, geb. in febr. 1712 te Middelburg,
overl. te Breda 12-6-1769 (dr.v. mr Iman CAU en diens echtgenote Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Mauregnault / of Winckelman ?).

Hij huwde 2x; zijn tweede huwelijk als weduwnaar van Anna Constantia Margaretha CAU (geb. febr. 1712 te Middelburg, overleden te Breda 12 juni 1769,
(dochter van Mr. Iman CAU, Raad van Zierikzee, geboren 6 aug. 1682 te Zierikzee, overleden te 's-Gravenhage juni 1728, gehuwd 26 febr. 1710 met Jkvr. Elisabeth Wilhelmina de Mauregnault [dr.v. Jonkheer Mr. Johan de Mauregnault en Cornelia Clara Huyssen, echtelieden].)
Van hem ook de familietak Ned.-Indië; zonen (VII.A. en VII.B.) > Ned. Adel > = zie 2e huwelijk met betrekking de adellijke familie (de) CASEMBROOT.


Kinderen uit dit eerste huwelijk:

E.2.-2.: 1. ANNA CONSTANTIA de CASEMBROOT.

Aanvullingen (elders publicatie stamboomnr. VI.A.-1.)
Anna Constantia Elisabeth / Anne Constantie Elisabeth de Casembroot (haar handtekening zoals in het Nederlands vermeld),
geb. 13-5-1733 te Utrecht, ged. (geref.) aldaar 17-5-1733. Zij huwt (ondertr. 24-10-1760) te Amsterdam [waarvan cc = kopie-akte:
Zij woonde te Amsterdam, adres op de Cingel, haar vader was toen Collonel ten dienste van dese Landen, te Breda.]

huw. voor de kerk: (Waalse kerk) 9-11-1760 aldaar, met: Jacobus van Santen, van Amsterdam, geref., 27 jr., [= geb. ca. 1733],
wonende op den Amstel (zijn moeder is Johanna Soomen).

Dit echtpaar vertrok later naar Oost-Indië, waar zij overleed 12-2-1787.
Zij woonden in Batavia, twee broers van Anna worden vermeld bij het dopen van kinderen van het echtpaar Van Santen op 28-5-1768
(bron: CBG, microfiches Burg.stand Batavia nr.39. coll. Bloys van Treslong Prins), t.w. haar broers (vermeld als VI.A.-3. en 5.; zie verder hierna).

E.2.-2.: 1. LEONARD JAN FREDERIK de CASEMBROOT, jong gestorven.

E.2.-2.: 1. JAN HENDRIK de CASEMBROOT, geb. den 12 July 1737, Officier van de Infanterie.

(In andere publicatie met stamboom nr. VI.A.-3.) Jan Hendrik / Jean Henri de Casembroot; geb. 12-7-1737, ged. (geref. Waalse kerk) 13-7-1737 te Utrecht
"Jean Henri de Casembroot; hij was Luit.-Colonel bij de Infanterie, ook vermeld in archiefstukken als: Kapitein der Infanterie; vermeld als een van de twee getuigen bij het dopen te Batavia 28-5-1768 van een kind van zijn zuster vnd. VI.A.-1. x Van SANTEN.
Conclusie: VI.A.-3. is dezelfde als hierboven vermeld,
overleden met als oorzaak verdronken [gevonden 21-3-1789, ]
en begraven te Haarlem 23-3-1789 in de Waalsche Kerk aldaar (reg.nr.72.).

Uit de archiefbronnen Rijksarchief te Haarlem, DTB - Haarlem:
– In DTB-gaardersregister Haarlem, blz. d.d. 21 maart 1789, e.v., op de tweede regel is genoteerd:

54 jr. oud: Verdronken - 't Lijk van den H.Ed: Gebr: Heer Jan Hendrik de Casembroot
(bedrag vermeld in het Lijkregister: ƒ 30.–.–.)

– DTB Naamlijst-boek Haarlem: "den Hoog-Edel Geboren Heer Jan Hendrik de Casembrood,
leeftijd 54 jaar. (W.K. = in de Waalsche Kerk begraven.)

– DTB Begraafregister Haarlem, folio 255 (periode vanaf 20-3-1789):
Begraven in de Franse, resp. Waalsche Kerk te Haarlem
("Fr.K., Haarlem") Jan Hendrik de Casembrood d.d. 23 maart 1789:
"Een opening in de Waalsche kerk nr.72 voor de heer Jan Hendrik de Kaasenbroot;
ad ƒ 4, in de totaalkolom een bedrag van ƒ 4,––.

In de oude kerk-, burgerlijke stand en rechterlijke archieven van Breda,
zijn meer bijzonderheden over het leven van deze zoon met partner,
geen huwelijk te Breda, waarbij een dochter zonder adellijke titel,
door hem erkend niet gewettigd, achternaam: (de) Casembroot,
uitgestorven tak Breda-Terheyden, prov.NBr, Nederland.
Zijn ex-partner is later gehuwd in Breda op 7 november 1773
met: Johannes van Gool, meester-timmerman wonende te Breda.
Hij was weduwnaar; uit zijn 2de huwelijk 3 kinderen, achternaam:
van Gool, gedoopt r.kath. te Breda, in de jaren 1774, 1776, 1777.
De voornaam en achternaam van de moeder met spellingsvarianten;
haar ouders: Adrianus Pick, en Ida Offermans, echtelieden te Breda.

E.2.-2.: 1.a. Joanna Catharina de Casembroot, (1763 Breda - 1841 Terheyden)
geboren te Breda (bron: overlijdensakte), gedoopt op maandag 23 mei 1763 te Breda,
(R.Kath. Brugstraat, Breda, doopboek periode 1758-1781, archief IV-9, inv.10, betreft:
dopeling:
Joanna Catharina, de Casembroot, gezindte rk, DTB doop-inschr.nr.10, fol.68;
naam vader Joannes de Casembroot, moeder Agnetis Pick; opmerking ouders van Breda;
naam peter Antonius Chiron, naam meter Catharina Pick, naam getuige 4: Petronella Luijks. //

27 oktober 1841 overleden: Catharina Casembroot, overl.aktenr.54, Terheyden,
ged.beknopte transcr.MCDK, scan origineel www.regionaalarchieftilburg.nl, "Nr.54./
In het jaar 1841, den 28sten der maand October. Verschenen voor ons Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der Gemeente TERHEYDEN, Provincie Noord-Braband,
Adrianus Rovers, oud 36 jaren, veeschatter wonende in deze Gemeente, en
Ferdinand Coppieters, oud 40 jaren, veldwachter, wonende mede in deze Gemeente,
dewelken aan ons hebben verklaard, dat op den 27sten October dezes jaars, om negen ure,
des avonds, binnen deze Gemeente in het huis wijk letter E nommer 300, is overleden,
Catharina Casembroot
, zonder beroep, oud 77 jaren, geboren te Breda,
en wonende in deze Gemeente, ongehuwd, dochter van de ouders onbekend.
En nadat deze tegenwoordige akte door ons dadelijk opgemaakt, in dubbel ingeschreven
en aan de aangevers is voorgelezen, hebben wij dezelve geteekend, met de aangevers. /
(w.g.: A. Rovers, F. Coppieters.) / De Ambtenaar voornoemd, (w.g...)." / = geb.ca.1764. //

Deze Joanna Catharina de Casembroot, heeft een naamgenote met adellijke titel jonkvrouw:
Johanna Catharina de Casembroot, geboren 1 november 1807 te Wijk bij Duurstede,
overleden 26 juni 1875 te Enkhuizen; gehuwd 27 mei 1833 te Terheyden, met dominee:
Dirk Willem de Roo, hervormd predikant, geboren 4 december 1806 te Rotterdam,
overleden 31 mei 1883 te Enkhuizen; kinderen geboren te Enkhuizen, ca. 1841, 1843.
Zie hierna haar vader => VI.A.-6. jonkheer Leonard de Casembroot, (1772 - 1832),
geboren te Breda, gedoopt aldaar, Breda, 22 okt. 1772 (geref., Waalsche kerk),
overleden te Breda 6 aug. 1832, oud 59 jr. (zie Ned./Belgisch adelsboeken).

 

E.2.-2.: 1. LOUISE ELEONORA de CASEMBROOT, gestorven den 6 Dec. 1757, oud 16 jaren.

(In andere stamboom, nr. VI.A.-4.) Louise Eleonora de Casembroot,
geb. 10-2-1742 (waarsch. Utrecht), overl. 6-12-1757 (verm. aldaar), ongehuwd.

E.2.-2.: 1. JAN LOUIS de CASEMBROOT, geboren den 16 Dec. 1746, dient ter Zee.

(In andere stamboom, nr. VI.A.-5.) Jan Lodewijk / Jean Louis de Casembroot,
geb. 16-12-1746 (waarsch. Utrecht), beroep Officier / Commandeur ter Zee,
getuige in Batavia van een kind van zijn zuster VI.A.-1. op 28-5-1768, met
zijn oudere broer vnd. VI.A.-3.; Jan Lodewijk of Jean Louis de Casembroot
Jan Louis is vermoedelijk ongehuwd overleden in 1772;
geen nageslacht of verdere bijzonderheden bekend.

Waarschijnlijk geen nakomelingen bekend in mannelijke lijn uit het eerste huwelijk van VI.-A. = E.2.-2.

(VI.A.) Hij hertrouwde als weduwnaar, zijn 2e huw. te Breda 28 april 1771, met:
Louisa Cornelia Elisabeth CLUNDER / CLUNDERT, geb. 13-10-1754 te Breda, overl. 21-3-1822 te Breda
(dr.v. Cornelis CLUNDER[T] en Elisabeth PROVO, echtelieden te Breda).

Uit dit tweede huwelijk van VI.A. zijn twee kinderen bekend,

VI.A.-6. Jhr. Leonard de Casembroot, vermeld in het Ned. / Belgische adelsboek;
hij werd geb. te Breda, ged. aldaar 22 okt. 1772 (geref., Waalsche kerk),
overl. te Breda 6 aug. 1832, oud 59 jr. [na een lang en pijnlijk lijden],
echtgenoot van Johanna Adriana, Baronesse van Neukirchen, genaamd Nijvenheim.

VI.A.-7. Jhr. Samuel Otto de Casembroot, vermeld in het Ned. adelsboek;
heeft Zeeuws nageslacht; geb. te Breda 9 febr., ged. aldaar 9 febr. 1776;
hij overleed te St. Maartensdijk 8 januari 1839, oud bijna 63 jaar;
echtgenoot van Wilhelmina de Haan.

Voor overige bijzonderheden volgen nog aanvullingen, zie ook Ned. adelsboek
betreft VI.A- 6 en VI.A.-7. Het Belgische adelsboek betreft VI.A.-6.: nageslacht
wordt niet tot heden door mij aangevuld en/of verbeterd, zie adelsboeken!!!

 

Na het overlijden van VI.A. Jhr. Jan Louis de Casembroot hertrouwt Louisa Clunder
in 1794 met: Jan / Johan Philip Hoefft, Heer van Oijen (= Hoeufft van Oyen),
geb. 22-6-1779, Generaal-Majoor, weduwnaar met twee kinderen.
Hij overleed in jan. 1795 te Utrecht, begraven aldaar in de Nicolaïkerk.
Zij hertrouwt, haar derde huwelijk, met:
N. Marquis (= Markies) de la Valette.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

• Haags Gemeentearchief, index oud-notarieel archiefperiode 1670 - 1842 (Casembroot, div. schrijfwijzen):
Vermoedelijk betreft D.-2. = mijn gen.nr.V.d.:
- Casenbroot, Pieter: akte. - Testament / van Pieter Casenbroot, oud 14 jaar. (mijn opm. = geb. ca. 1657/'58).
F = Folio 293, d.d. 16-5-1672, Nr. 392.
– Casembroot, Pieter (oud 15 jaar, 7 mnd., 26 dagen); akte Codicilla tot een testament.
Kwal(iteit) = Testateur Comparant.
F = Folio 187, d.d. 7-1-1674, Nr.393.
– Casenbroot, Pieter: "op punt van vertrek naar Deutschland"; akte Testament.
Kwal(iteit) = Testateur. (Mijn opm.: Hij is op die datum 18 jaar oud.)
F = Folio 175, d.d. 1-8-1676, Nr.394.
– Casembroot, Pieter.
Blz. 49v., e.v. = d.d. 9-9-1705, Nr.998.
260 = d.d. 30-6-1677, Nr.394.

N.B.: Deze gegevens zijn in bewerking.

==============================================================================
==============================================================================

 

VAN HET ADELLIJKE GESLACHT (de) CASEMBROOT - FAMILIETAK C = II.-C. Jacob (de) CASEMBROOT;
FROM THE NOBLE FAMILY (de) CASEMBROOT - FAMILYBRANCH C = II.-C. Jacob (de) CASEMBROOT..
(door / by M.Ch. Deden-Kazenbroot)

DEZE JONGSTE FAMILIETAK UIT BRUGGE, VLAANDEREN, IS VOLGENS DIVERSE PUBLICATIES ZOALS ADELSBOEKEN IN NEDERLAND, NA ENKELE GENERATIES UITGESTORVEN IN MANNELIJKE LIJN. AANGEZIEN OOK DE MIDDELSTE FAMILIETAK NIET IN MANNELIJKE LIJN WERD VOORTGEZET, IS HET WEL DUIDELIJK DAT HET ADELLIJKE GESLACHT (de) CASEMBROOT ALLEEN VIA DE OUDSTE FAMILIETAK WERD VOORTGEZET EN DE NAAMDRAGERS VAN DE ADELLIJKE SCHRIJFWIJZE "de CASEMBROOT" NAKOMELINGEN ZIJN VAN DE OUDSTE TAK.
VANWEGE DE OVERZICHTELIJKHEID VAN DE PERSONEN MET DEZE NAAM IN NEDERLAND EN ELDERS VOLGT HIERNA HET OVERZICHT VAN DEZE JONGSTE FAMILIETAK VANAF DE ZESTIENDE EEUW IN HOLLAND, DE NOORDELIJKE NEDERLANDEN, WAARONDER AMSTERDAM.

DEZE STAMBOOM HEEFT ANDERE GENEALOGIE-NUMMERS , NIET HETZELFDE ALS HIERBOVEN;
THIS FAMILYTREE HAS OTHER GENEALOGY-NUMBERS, NOT THE SAME AS ABOVE.

Tak C.:
II-C = Jacob de CASEMBROOT (ook: Jacques / Jaques CASEMBROOT),
* geb. 5 januari 1543, Schepen en Thesaurier (= Tresorier) van Brugge en Commies Generaal van Vlaanderen [over de Hulptroepen van Vlaanderen]; door de Hertog van Alba ingedaagd zijnde, werd hij omstreeks 1573-1574 gedwongen uit te wijken naar Holland = Noordelijke Nederlanden, alwaar hij zich waarschijnlijk vermoedelijk vestigde te Amsterdam; hij is overleden te Amsterdam ca. 1600 - 1620.
Hij was twee keer gehuwd; kreeg in totaal zeventien kinderen uit twee huwelijken: acht & negen kinderen.
• Jacob [de] Casembroot trouwde eerst in Vlaanderen in of omstreeks 1569 met (= vermeld: Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman, (ook: Wijnckelman, Anthonette, Antoinette Wynckelman, dochter van Bernard Wynckelman, Ridder, Raadsheer van Brugge, Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge, en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel) en daarna, zijn 2e huwelijk, met Barbara Domicle.

• 16e eeuw (Brugge, Vlaanderen): De schoonvader van het eerste huwelijk van Jacob (de) Casembroot, ook vermeld als Jacques / Jaques Casenbroodt / Casenbroot (etc.: in Nederland): Bernard Wynckelman is een zoon van Reinier / René Wynckelman, hij is een halfbroer van Jan Wynckelman gehuwd met Maria de Boot (dit echtpaar Wynckelman – de Boot, zijn de ouders van Anna Wynckelman: zij huwde met Nicolaas [de] Casembroot, broer van voornoemde Jacob [de] Casembroot.

• 16 nov. 1575: Jaques Casenbroodt, koopman te Brugge, vermeld in een notariële akte bij het Rijksarchief te Haarlem, zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 814, (aktenr.) A; 179.
• 24 mei 1579: Jacques Casenbroot, vermeld in een notariële akte gepasseerd te Enkhuizen,
zie verder oud-notarieel archief te Haarlem, (band-nr.) 821, (aktenr.) A; 324.
• Uit de reeks werken, uitg. Vereniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage, verschenen bij Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage, zie veertiende deel, titel:
"Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie."
(Auteur: prof.dr. J.G. van Dillen.
Inleiding door de in 1957 overleden historicus dr. F.W. Stapel, hij schreef de eerste 2 hoofdstukken van de Inleiding.). Belangrijke gegevens met personalia van de jaren omstreeks 1600.
• 8 dec. 1600: Jacques Casembroot, Koopman te Brugge, vermeld in een notariële akte bij het Gemeentearchief te Leiden, zie verder oud-notarieel archief 43 en 44 = Notarisprotocol van Jan van Hout periode 1573 - 1609; deze inventarisnummers zijn:
43.) Jan v. Hout, 1585 Febr. 8 = los stuk vraag punten;
44.) Jan v. Hout, 1585 Febr. 8 = bldz. XXI; 44.) Jan v. Hout, 1600 Dec. 8, bldz. CXL.
(N.B.: Volgens de archiefindex-kaart: "In een onbegrijpelijke akte betreft koopmanszaken:
Schuldeischer van Victor du Boys, koopman te Leiden.")

• Jacob [de] Casembroot, woonachtig vermoedelijk in de stad Brugge, Vlaanderen, trouwde eerst in Vlaanderen in of omstreeks 1569 met (= vermeld: Jonkvrouwe) Anthonia Wynckelman,
(ook: Wijnckelman, Anthonette, Antoinette Wynckelman, dochter van Bernard Wynckelman,
Ridder, Raadsheer van Brugge, Schepen & Thesaurier (= Tresorier) der Stad Brugge,
en van Anthonette Spingel, ook genaamd Antonia Jansdr. Pringheel), echtelieden te Brugge.

Uit het eerste huwelijk van Jacob (de) Casembroot, met (jkvr.) Anthonia Wynckelman,
zijn acht kinderen bekend (volgorde en overige gegevens nog onbekend), behalve een zoon,
allen ongehuwd overleden volgens dossiers cbg.nl, genealogie-publicaties adel.families, te weten:

Tak C.: Tak II.-C.1. hun zoon Reinier de Casembroot, commies van de generaliteits-finantien;
hij volgt III.-D.

• Jacob [de] Casembroot hertrouwde, zijn 2e huw., (datum/plaats ?) met: Barbara Domicle.
Van dit tweede huwelijk zijn bijzonderheden bekend van twee zonen in publicaties, omdat zij kinderen hebben nagelaten, (vermeld hierna bij generatienummers II en III (= tweede en derde generaties)
II.-C.2. =III.-E. Pieter de Casembroot, en II.-C.3.=III.-F. Leonard de Casembroot).

Uit het tweede huwelijk met Barbara Domicle negen kinderen (volgorde en overige gegevens vermoedelijk);
(Opm.: De Oude Kerk te Amsterdam, afgekort O.K., is vanaf het jaartal 1578; deze kerk werd toen "Geus", d.w.z. Nederduits Gereformeerde Kerk, dat is later hetzelfde als Nederlands Hervormde Kerk. De DTB-kerkregisters van Amsterdam, betreft kinderen/personen gedoopt in de periode 1564 - 1700 (doopindex rood, achternaam: vrouwen en mannen).

Tak C.: II.-C.2. (het 1e kind,
1e zoon, gedoopt te Amsterdam, uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob (de) Casembroot):
Jaques, [dat is zijn voornaam in het Frans, is hetzelfde als Jacob, Jacobus, in het Nederlands,
daarna mogelijk anders vermeld.];
gedoopt te Amsterdam op 21 juni 1585
(nr.1., p.259, O.K. = geref. Oude Kerk), zoon van Jaques Ka(e)senbroet = Ka(e)senbroot,
van beroep koopman, en van Barber Ka(e)senbroet = Ka(e)senbroot.

Tak C.: II.-C.3. (het 2e kind,
2e zoon, gedoopt te Amsterdam, tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob (de) Casembroot):
Pieter; hij werd gedoopt te Amsterdam met de doopnaam "Pieter", in de Oude Kerk op 22 maart 1587
(nr.1, p.320, O.K., geref. Oude Kerk), zoon van Jaques Ka(e)senbroet,
van beroep koopman, en van [2e echtgenote] Barber Ka(e)senbroet (= Barber Domicle);
hij volgt III.-E.

Tak C.: II.-C.4. (het 3e kind,
3e zoon, gedoopt te Amsterdam, tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob (de) Casembroot):
Marckus, hij werd gedoopt te Amsterdam op 2 oktober 1587
(Oude Kerk, geref., nr.1, p.375.), vader Jakes Kasenbroet = Kasenbroot,
van beroep koopman; en moeder Barber Dominitel.

Tak C.: II.-C.5. (het vermoedelijke 4e kind,
dat is dan de 1e dochter uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob [de] Casembroot):
Anna, zij is waarsch. gedoopt circa 1590-1591
[nog geen dopen etc. gevonden of nog bekend te Amsterdam of elders];
Anna Casenbroot wordt vermeld in Amsterdam, DTB: ondertr. 10 mei 1619
(nr.423, p.259) met Pieter Strijcker (hij is weduwnaar van Reimerich Gerrits)
wonende op de Oude Nieuwe Zijds Voorburgwal te Amsterdam. /
Anna is 28 jaar oud, geassisteerd door haar moeder: Barbara Pieters,
wonende op de Coningsgracht te Amsterdam.
Later hertrouwt hij (als weduwnaar van Anna Caesenbroot),
zijn 2e huw. te Amsterdam, ondertr. 4 nov. 1622 met:
Maria Pieters (zij is dan weduwe van Cornelis Bartelsen).

Tak C.: II.-C.6. (het vermoedelijke 5e kind,
dat is dan de 4e zoon, gedoopt te Amsterdam, tweede huwelik van II.-C. Jacob [de] Casembroot):
Lenert, hij werd gedoopt te Amsterdam op 28 maart 1595
(Nieuwe Kerk, geref., nr.38 p.407; NK = Nieuwe Kerk) zoon van Jacob Kasijbrot,
van beroep koopman, en Berber Domenickel.
Vermoedelijk is II.-C.6. dezelfde als: Leonard de Casembroot, = hij volgt III.-F.

Tak C.: II.-C.7. (het vermoedelijke 6e kind,
dat is dan de 2e dochter uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob [de] Casembroot):
Jannetje Casenbroot, zij is waarsch. gedoopt circa ?,
zij komt voor in DTB-register huwelijken, ondertrouwregister te Amsterdam:
zij gaat in ondertrouw te Amsterdam op 30 aug. 1624 (nr.429 p.229),
geassist. met haar moeder, Barbara Pieters,
wonende op het adres: Coningsgracht te Amsterdam.
Jannetje Casenbroot huwt met: Aberham (= Abraham) Sassenraat,
van Schie, oud 27 jaar.
Uit dit huwelijk is een zoon bekend : Jacob, gedoopt te Amsterdam 10 aug. 1625
(aktenr.40, p.309, NK = geref. Nieuwe Kerk), zoon van:
Abraham Sasseraet en Jannetje Kasenbroots. //

Tak C.: II.-C.8. (het vermoedelijke 7e kind,
dat is dan de 3e dochter uit het tweede huwelijk van II.-C.2. Jacob [de] Casembroot):
Jakemijntje, gedoopt te Amsterdam 8 januari 1602
(nr.38, p.921, NK = geref. Nieuwe Kerk), dochter van Jakes Kasenbrodt,
en van Berber Demijnekus.

====================================================================

Tak C.: III.-D. (ex II.-C.1.) hun zoon Jonkheer Reinier de Casembroot (ook: Reinier van Casembroot),
vermeld op 6 november 1592 als student in Leiden 'van Brugge', studierichting 'Letteren';
commies van de generaliteits-finantien;
van hem zijn twee huwelijken bekend,
zijn eerste huwelijk te 's-Gravenhage in 1611;
zijn tweede huwelijk te 's-Gravenhage in 1624.
Hij huwde (1e of 2e?) met Magdalena de Chantraines de Broucqsauld.
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:
Tak C.: III.-D.1. Jonkheer Jacob de Casembrood,
Hoog Scholtus der Stad Rheenen, hij volgt hierna: IV.-B.

Tak C.: IV.-B. Jonkheer Jacob de Casembrood, Hoog Scholtus der Stad Rheenen;
hij huwt Juffer Hillegond van Asch van Wyk
(dochter van Jacob van Asch van Wyk, Decan van St. Pieter,
geëligeerde Raad en President der Staten 's Lands van Utrecht,
Ontfanger Generaal der Provincie van Utrecht,
en van Juffer Elisabeth Uten Eng, echtelieden).
Uit dit huwelijk is een zoon bekend:

Tak C.: IV.-B.1. Jonkheer Jan de Casembrood,
hij volgt hierna IV.-C.

Tak C.: IV.-C. Jonkheer Jan de Casembrood, Raad van Nederlands Indiën,
Directeur en Ambassadeur van de Oost-Indische Compagnie in Persien,
Admiraal van een Esquader Schepen in de Indiën.
Hij is overleden te Ispahan in Persien in het jaar 1675.
(Zie van deszelfs verrichtingen J. du Boscq: "Vies des Geuverneurs des Indes."
[= Levens van Gouverneurs van Indiën.]

[N.B.: Mijn opmerking over de personen vermeld bij deze tak,
diverse uiteenlopende publicaties waarbij met name Reinier
verwisseld wordt met naamgenoten - en vnd. Jan hierboven vermeld bij IV.-C.
Dit schema is nog in bewerking en wordt aangevuld met overige archiefbronnen.]

Jaartal 1650 te Rhenen: Inventaris van de archieven
van het stads- en gemeentebestuur Rhenen 1337–1851. /
Eerste afdeling. Archief van het Stedelijk bestuur. / A. tot 1795. /
II. Stukken betreffende verschillende onderwerpen.
blz.10.: g. Kerkelijke zaken.
131.
Stukken betrekking hebbende op het geschil tusschen den kerkeraad te Rhenen
en den magistraat der stad, ontstaan naar aanleiding van de wering van het Avondmaal
van den hoofdofficier Casembroot (...). 1650.
1 omslag. [De voornaam of voornamen van hoofdofficier Casembroot
zijn niet vermeld in deze index Hervormde Gemeente van Rhenen;
- heeft vermoedelijk betrekking op een lid van de adellijke familie (de) Casembroot
zie familietak C., IV.-B.; in mannelijke lijn na enkele generaties uitgestorven tak
(de) Casembroot, alszodanig vermeld in de Nederlandse adelsboeken
en overige literatuur over adellijke Nederlandse families.

=====================================================================

Tak C.: III.-E. (ex II.-C.3.) Pieter de Casembroot;
vermoedelijk geboren ca. 1585-1587, mogelijk te Amsterdam of omgeving;
hij werd gedoopt te Amsterdam met de doopnaam "Pieter", in de Oude Kerk op 22 maart 1587
[= deze O.K.-kerk v./a. 1578 "Geus" = geref.]; zoon van Jaques Ka(e)senbroet,
beroep koopman, en van [2e echtgenote] Barber Ka(e)senbroet (= Barber Domicle).

Tak C.: III.-F. (ex II.-C.6.) Leonard de Casembroot;
vermoedelijk geboren ca. 1612,
mogelijk in 1612 of later te Rotterdam.

=======================================

===============================================================

(De) CASEMBROOT, CASENBROODT, CASENBROOT, CASENBROTIUS

STUDENTEN IN AMSTERDAM, DEVENTER, LEIDEN EN UTRECHT

(Opnieuw samengesteld door M.C. Deden-Kazenbroot 2004-2005.)

Geraadpleegde archieven, bronnen en literatuur, onder andere:
CBG dossiers betr. fam. (de) Casembroot, krantenknipsels, e.d.;
Koninklijke Bibliotheek, publicaties over universiteiten in Nederland;
albums en inschrijvingsregisters studenten periode 16e - 19e eeuw.
Nav. 1888 = Navorscher jaargang 1888, blz. 176 - 177:
Betreft: Leiden en Utrecht.

Hieronder is de volgorde gehanteerd zoals vermeld in Nav. 1888,
met aanvullingen zoals hierboven vermeld uit overige bronnen.
De stamboomgegevens zijn reeds bekend en worden t.z.t. toegevoegd,
ook op deze website waar van toepassing per persoon (student).

Deze lijst is beslist niet volledig, beperkt tot Navorscher jaargang 1888.
[Hoofdstuk in bewerking / Chapter under construction.]
{N.B. = Aanvullingen van de auteur: M.Ch. Deden-Kazenbroot.}

Zie Navorscher, 1888 blz.177 betr. de academies te Leiden en Utrecht
incl. aantekeningen over de academies te Amsterdam en Deventer:

LEIDEN: In het Album van de Akademie te Leiden, studentenregister.
In dit album is de spelling bij afwisseling Casenbroot, Casenbroodt,
Casembroot. Op een persoon na (= de laatste, Leonard Willem de Casembroot)
steeds zonder de.
{N.B. = Studentenregister inschrijvingen periode 1575 - 1875}
UTRECHT: In het Album der Utrechtsche Akademie studentenregister.
{N.B. = Studenten vermeld in de jaren 1676, 1739, 1823.}

1592 Academie te Leiden:
Reinier CASENBROOT

Nav.1888, blz.176 = Reinier C., van Brugge;
als student in de Letteren ingeschreven d.d. 6 Nov. 1592.
{N.B. = Reinier Casenbroot, inschr. blz. 33.}

1596 Academie te Leiden:
Leonard CASEMBROOT / CASEMBROTIUS

Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, oud 17 jaren;
stud. in de Wijsbegeerte ingeschr. 11 Juli 1596.
{N.B. = Leonard Casembroot (Casembrotius), student inschr. blz.46.}

1629 Academie te Leiden:
Leonard CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Rotterdam, 17 j.;
Wijsbegeerte, 25 Sept. 1629.
{N.B. = Leonard Casenbroot, student inschr. blz.221.}

1630 Academie te Leiden:
Jacobus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Jacobus C., van 's Gravenhage, 18 j.;
Rechtsgeleerdheid, 17 Juni 1630.
{N.B. = Jacobus Casenbroot, student inschr. blz.228.}

1631 Academie te Leiden:
Johannes CASENBROODT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Rotterdam, 20 j.;
Wijsbegeerte, 29 April 1631.
{N.B. = Johannes Casenbroodt, student inschr. blz.234.}

1640 Academie te Leiden:
Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., zoon van Samuel, uit Vlaanderen, 20 j.;
Wijsbegeerte, 9 Oct. 1640.
{N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.318.}

1641 Academie te Leiden:
Albertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.176 = Albertus C., Hagenaar, 20 j.;
Letteren, 27 Sept. 1641.
{N.B. = Albertus Casenbroot, student inschr. blz.326.}

1645 Academie te Leiden:
Leonard CASENBROOT / CASENBROTIUS
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van 's Gravenhage, 20 j.;
Wijsbegeerte en Geschiedenis, 10 Juni 1645.
{N.B. = Leonard Casenbroot (Casenbrotius), student inschr. blz.359.
Bijz.: Casenbrotius is de Latijnse naam identiek aan Casenbroot.}

1668 Academie te Leiden:
Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., van Utrecht, 13 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
1 Oct. 1668.
{N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.550.}

1670 Academie te Leiden:
Leonard CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Leonard C., van Utrecht, 12 j.; (*)
[(*) = een voetnoot op blz.176: Vgl. "Nav. XXXVII, 77. RED. = Redactie Nav.];
28 April 1670.
{N.B. = Leonard Casembroot, student inschr. blz.560.}

1676 Academie te Utrecht:
J. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = J. de C.;
anno 1676.
{N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.}

1692 Academie te Leiden:
Gijsbert / Gijsbertus CASENBROOT
Nav.1888, blz.177 = Gijsbert(us) C., van 's Gravenhage, 20 j.;
Rechtsgeleerdheid, 15 Sept.1692.
{N.B. = Gijsbert / Gijsbertus Casenbroot, student inschr. blz.723.}

1739 Academie te Utrecht:
L. de C. {wsch.: De CASEMBROOT}
Nav.1888, blz.177 = L. de C., Utrechtenaar;
anno 1739.
{N.B. = L. de C.; wsch. L. de Casembroot.}

1823 Academie te Utrecht:
Edouard Cornelis De CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Edouard Cornelis de C., geb. te Utrecht;
Rechtsgeleerdheid, 9 Juni 1823.
Hij was een leerling van het Athenaeum te Amsterdam,
en kwam te Utrecht als Candidaat in de Letteren.
{N.B. = J. de C.; wsch. J. de Casembroot.}

1824 Academie te Leiden:
Eduard Cornelis CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Eduard Cornelis C., van Utrecht, 21 j.;
Rechtsgeleerdheid, 23 Sept. 1824.
Hij verbleef er twee achtereenvolgende jaren.
{N.B. = Eduard Cornelis Casembroot, student inschr. blz.1264.
Uit: 'de Illustere School' te Deventer, periode 1630–1878.
Eduardus Cornelius Casembroot, van Utrecht;
studeerde eveneens te Deventer van 1820–1822, zie blz.265:
d.d. 18 juli 1822 vermeld met de opmerking: "rec. 1823,
Leidam profectus".}

1872 Academie te Leiden:
Leonard Willem de CASEMBROOT
Nav.1888, blz.177 = Leonard Willem de C., van 's Gravenhage, 18 j.;
Rechtsgeleerdheid, 24 Oct. 1872.
{N.B. = Leonard Willem de Casembroot, student inschr. blz.1424.}

==================================================================

NAAMKUNDE: KAAS & BROOD

Zie ook deze website blz. Info: Casembroot, (de) Casembroot

CASEMBROOT / (de / De / van / Van / Von) CASEMBROOT / CASENBROODT / CASENBROOT / CASENBROTIUS,
de volgende spelling in 1947-2007 de meeste naamdragers in Nederland, zie familienaam: KAASENBROOD;
met daarbij de verklaring over de betekenis van deze familienaam in Nederland: meertens.knaw.nl/nfb/

"Beroepsbijnaam voor iemand met een zgn. kaas- en broodnering,
en/of een adresnaam voor iemand die woonachtig was in het Kaas- en Broodhuis,
waar wellicht een afbeelding van kaas en brood de gevel of een uithangbord sierde."

- - - - - -

Dat is dan niet zo bekend in archiefstukken van mijn voorouders in de regio Kennemerland.
Een boerderij KAASENBROOD bestond in vroeger eeuwen wel in Poeldijk, bij Den Haag,
eigendom van de adellijke familietak (de) CASEMBROOT, onroerend goed eigenaren
met grondbezit in de locatie van deze boerderij met uithangbord volgens
publicaties over naamkunde en familienamen in de Nederlanden.


Casembrootlaan - in Poeldijk, Zuid-Holland, Nederland / the Netherlands.
(photo D.Deden; photo-coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands)

Afbeeldingen van de boerderij met uithangbord van die familienaam
is (nog) niet gevonden in de oude archieven in Nederland of elders.
Het familiewapen van deze adellijke eigenaren is wel bewaard,
met varianten daarvan - zie cbg.nl, hogeraadvanadel.nl,
knggw.nl, hogenda.nl, ngv.nl, wazamar.org

wazamar.org/Familiewapens-in-de-Nederlanden/
Familiewapens/Famwpns-NL/De-Casembroot.htm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In deze bronvermeldingen e.e.a. over personen met de naam Casembroot,
div. schrijfwijzen ( m - n ).
Zie databanken familienamen meertens.knaw.nl/nfb/

Pieter Casenbroot, 1426;
Leonard Casembroot, Brugge 1488.

Vgl. toponiemen in Oostburg Zl. en St. Michiels, West-Vlaanderen.

Zie ook literatuur, van o.a. de auteur Frans Debrabandere:
Verklarend woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk.
Brussel, Gemeentekrediet, 1993.
Een grondig herziene en vermeerderde uitgave is waarschijnlijk verschenen in oktober 2003
bij het Taalfonds met de titel Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk.
ISBN 9020402072.

================================================================


In de oude bronnen van Vlaanderen wordt de schrijfwijze CASEMBROOT gehanteerd
bij de familie (de) Casembroot vermeld in de adelsboeken van Nederland en België.
Deze familienaam is daarna officieel geschreven (in Nederlandse akten): Casembroot, de.

Tot de negentiende eeuw bestaat nog geen vaste schrijfwijze van deze naam,
zie bijvoorbeeld straatnamen in zowel Nederland als België waarbij de familienaam
wordt aangetroffen als:

Casembroot, de Casembroot, De Casembroot, Casenbroot,
en ook met de vertaling van "De" = "Van" (Frans - Nederlands);
de familienaam ook voor in landen met andere talen zoals Duits.
Niet vertalen - achternamen zoals : De Casembroot,
Caasenbrood, Kaasenbrood, Kazenbroot.

===================================================================

De nakomelingen van die voorouder uit Piemont, zijn later in 1568 vanuit Vlaanderen (Zuid-Nederland)
naar Noord-Nederland vertrokken en aldaar gaan wonen (dat is in biografische woordenboeken ook beschreven):

Op diverse lokaties van het huidige Nederland, met name de provincies Zeeland, Holland
(plaatsen in Noord-Holland en Zuid-Holland) en Utrecht.

Vermeld in het oud-archief van steden zoals:
Amsterdam, Middelburg, Den Haag ('s-Gravenhage), Leiden, Rotterdam, Utrecht en overige plaatsen
(ook nog voor de periode 19e eeuw in Nederland en elders zoals o.a. USA, Indonesië [voormalig Ned.-Indië]).

Zoals in vroeger eeuwen en later ook in de USA is de familienaam vermeld als: DeCasembroot, Decasembroot.
In de adelsboeken en volkstellingen zoals in Nederland zoals in de burgerlijke standaktes: Casembroot, de
=> zie verder bij de letter C in database familienamen van website meertens.knaw.nl
Daarbij is de verklaring van de familienaam te vinden bij de familienaam waarvan de meeste personen
zijn geteld in Nederland in het jaar 1947, van de niet adellijke families: Kaasenbrood. //

Bij de Volkstellingen van 1947 in Nederland is ook vermeld familienaam :"de Casembroot";
zie ook publicaties, boeken, enz., over adellijke families in België, Nederland en elders.
In the population census of 1947 in The Netherlands is also mentioned surname :
"de Casembroot"; see also publications, books, etc., concerning noble families in Belgium,
The Netherlands and elsewhere.

Volkstelling van 1947 in Nederland met familienaam : "de Casembroot"
In de provincies Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland:
• Gelderland, totaal = ...........................................drie = 3 personen
• Den Haag 1 persoon, Zuid-Holland, totaal .........een = 1 persoon
• Zeeland, totaal = ...............................................twee = 2 personen
Totaal Nederland, 3 provincies = .................totaal zes = 6 personen.
Population census in the Netherlands, total six persons/

(meertens.knaw.nl,) Den Haag, een persoon/one person = Gillina Maria de Casembroot,
geboren/born 22 November 1887 in Tholen, prov. Zeeland, Nederland / the Netherlands,
adres/address in 1947: Jan van Nassaustraat 14, Den Haag ['s-Gravenhage / The Hague].

Overlijdensakte/Deathcertificate, 's-Gravenhage, doc. 10 Jan.1948, Nr. B-54, 1948:
Gillina Maria de Casembroot, is overleden/died: 9 Jan.1948, in gemeente/municipality 's-Gravenhage:
(denhaag.digitalestamboom.nl/) (transcr.MCDK)
"Heden de tiende Januari negentienhonderd acht en veertig
verscheen voor mij, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der gemeente 's-Gravenhage : Schwenke, Johannes,
oud negen en veertig jaren, bedienaar, wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis
dragende, dat op negen dezer, ten acht ure, nul minuten, in deze gemeente is overleden:
de Casembroot, jonkvrouwe Gillina Maria, oud zestig jaren, zonder beroep, geboren te Tholen, wonende alhier,
ongehuwd, dochter van: de Casembroot, jonkheer Eduard August Otto, en van: Waghto, Margaretha Adriana,
beiden overleden. Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen."
=> jonkvrouwe Gillina Maria de Casembroot, age 60 years old, born in Tholen, occupation none,
unmarried, died 9th January 1948 at 8:00 a.m. in her place of residence The Hague, daughter of:
jonkheer
Eduard August Otto de Casembroot, and Margaretha Adriana Waghto, both deceased.

Volkstelling van 2007 in Nederland met familienaam : "de Casembroot" ;
Population census of 2007 in the Netherlands with surname: "de Casembroot" :
totaal acht personen / total eight persons, (meertens.knaw.nl/nfb/)

N.B.: Om redenen van privacy - geen voorbeelden van in leven zijnde personen.
Note: For privacy reasons - no examples concerning living persons.
Informatie / Information - cbpweb.nl, cbg.nl, meertens.knaw.nl.

================================================================

home