HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

Voorouders & Genealogie; Ancestors & Genealogy:
Marianne Christina DEDEN-KAZENBROOT


WETENSWAARDIGHEDEN OVER MIJN VOOROUDERS
SIMONS & PALAIRET

Betreft mijn Haagse voorouders van moeders vaderszijde
vermeld in de achttiende eeuw:
(VIII.kw.212.) Marcus Andreas Simons (1718-1763), notaris te Den Haag,
en zijn echtgenote (VIII.kw.213.) Maria Emelia Simons, geboren Palairet,
en hun kinderen waaronder met name hun zoon, mijn voorouder

(VII.kw.106.) François Marcus Simons (1750-1828)
Hof-/ Meester goud- en zilversmid;
wonende op het adres Hofsingel te Den Haag.

Uit de particuliere collectie van Mevr. M.Ch. Deden-Kazenbroot. /
From the private collection of Mrs. M.Ch. Deden-Kazenbroot:
Betreft het "Testament voor Notaris JOANNES HENDRICK BURNIER te 's-Gravenhage van de echtelieden:
(VII.-106.) FRANÇOIS MARCUS SIMONS, Meester-Zilversmid, en (VII.-107.) JOHANNA DINA NIEUWENHUIJSEN,
beiden wonende te 's-Gravenhage." / Gemeentearchief 's-Gravenhage. Oud-Notarieel Archief. Testament Nummer 277.
Inventaris Nummer 4530, blz.295–301, d.d. 15 december 1781.
(blz.295) "Testament. No. 277.

De Testateuren Egte Luyden, geen Ampt of bedieninge hebbende, hebben verklaart uyt hoofde van hunne gegoedheid te gehooren tot de Tweede Classe; En verklare ik in deze geen Fideï Comis, Fideï Commissaire Substitutie nogte verband op goederen te wezen begrepen. /
Den 15e December 1781. / Compareerde voor mij Joannes Hendrick Burnier Notaris geadmitteert bij den Ed'le Hove van Holland Resideerende in s'Gravenhage de Heer François Marcus Simons Mr Silversmit en Juffrouw Johanna Dina Nieuwenhuijsen, Echte Lieden wonende alhier; Dewelke hun verstand en zinnen (blz.296) magtig zijnde en gebruykende / Verklaarde genegen te zijn omme over hunne goederen te disponeeren, en het zelve te doen uyt Eyge Vrije en onbedwongen wille in maniere naarvolgende.
En komende alzo ter dispositie zo verklaarde de Comparanten Testateuren malkanderen over en weder en zulks de Eerst-stervende de Langstlevende van hun beide te stellen Nomineeren en Institueeren tot zijn, ofte haar eenige en Universeele Erfgenaam ofte Erfgenamen;
En dat in alle de goederen, gelden en Effecten, welke de Eerst-stervende van hun beyde met 'er dood zal komen te ontruymen en naartelaten, Van Wat Natuur of benaminge dezelven ook zoude mogen wezen, generalijk zonder eenige de minste uytzonderinge.
Des dat de Langstleevende gehouden zal zijn, aan de kind of kinderen, welke zij Testateuren bij elkanderen mogte hebben verwekt,
(blz.297)
en de Eerststervende komen naartelaten, boven en behalven eene ordentelijke opvoedinge naer den staat en gelegendheid hun's Boedels op derzelver meerderjarigheid eerder Huwelijk ofte andere geapprobeerden state uit te keeren ten te voldoen de Legitime portie de gedagte kind of kinderen in des Eerst-stervende Naarlatenschap volgens Regten Competeerdende, de Eerst-stervende dezelve daarinne tot deszelfs meede Erfgenamen Institueerende bij deezen zonder meer.
Voorts verklaarde de Testateuren met opzigte tot de Successie der goederen hunne gedagte kind of kinderen uyt kragte dezes op te komen, tot hun Land Regt te Verkiezen het Aasdoms Versterf Regt, en van het Schependoms Regt Wel Expresselijk te derogeeren bij deezen.
Nog is den Testateuren Willen en begeerten, dat Ingevallen den
(blz.298)
Testateur de Eerst overlijdende mogte wezen, zonder kind of kinderen naartelaten; En deszelfs Moeder Juffrouwe Maria Emelia Paliaret wedu[w]e wijlen de Heer Marcus Andreas Simons, als dan nog in weezen mogte zijn, de Testatrice zijne gemelde Huysvrouwe, gehouden zal zijn, aan dezelve zijne voornoemde Moeder uyt te keeren en te voldoen Eene Somma van Vijff hondert guldens Hollands Courant geld; Edog dezelve maar alleenlijk te voldoen uyt de openstaande Boeck Schulden offwel voor zoverre dezelven daar toe zouden kunnen strecken; mitsgaders nog onder deze Conditien nogtans; Dat Indien het mogte gebeuren, dat de Juff'e Testatrice haare Ouders, de Heer Everhardus Nieuwenhuijsen en Juff'e Elisabeth van Hoeven, ofte een van beyde derzelve, Voor den Testateur mogte komen te overlijden,
(blz.299)
Zal de bovengemelde Uytkeringen geen plaats hebbe; maar gehouden worden voor Nul kragteloos en Van OnWaarde.
Eyndelijk Verklaarde de Testateuren malkanderen en dus de Eerst-stervende de Langstlevende van hun beyde aan te Stellen en te Committeeren tot Voogd ofte Voogdesse over hunne minderjarige naartelatene kind of kinderen; mitsgaders tot administrateur of administratrice van derzelver goederen, gevende den een, den andere daar toe alle zodanige ampele Last, Magt en Authoriteit als na Regten eenigzints aan Voogden Voogdessen Administrateurs of Administratricen kan off mag worden gegeven, met de magt van assumtie en surrogatie respective, alles met speciale uytsluytinge van de Weeskamer en Ed'le Heeren Weesmeesteren dezer Stad; mitsgaders die van alle andere Steden en
(blz.300)
Plaatsen, Waar hun Testateuren Sterfhuys mogte komen te vallen, goederen geleegen mogte weezen ofte eenige hunner minderjarige kinderen verstaan zoude kunnen worden gedomicilieert te zijn, alsmeede alle andere opper en bloed Voogden, die zig hierteegens zouden willen opposeeren.
Alle hetgeene voorschreeve staat, Verklaarde de Comparanten Testateuren alzo te wezen hun Testament Laaste en uytterste Wille, die zij begeeren en verstaan, dat naar hun overlijden volkome stand grijpen en Effect zal sorteeren; hetzij als Testament, Codicil, Gifte ter zake des doods, of zo andersints best na Regten, zal kunnen en mogen bestaan.
(blz.301)
Aldus gedaan en gepasseert ter presentie van Herman Hanewaldt en Philippus Zilly als getuygen.
(was getekend:) F. M. Simons, J. D. Simons geb. Nieuwenhuijsen, Herman Hanewald, P. Zilly,
J.H. Burnier, Notaris 1781.
"

====================================================================


Archiefonderzoek via internet website http://www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline
Zoekresultaat familienaam: PALAIRET, PALLAIRET, onder andere: 11 documents found
> Family History: Wills. (Voorts relevante familie-/zakenrelaties met familienamen
BARNOUIN, MUYSSON, SYTHOFF.)
Date / Description / Catalogue reference / Dept / Series / Piece / Image reference / Number of pages.

17 July 1751: Will of Dominick Palairet, Merchant of The Hague.
PROB 11/789. / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Name of Register: Busby Quire Numbers: 201–249. / Image ref.: 176/184. / Number of pages 3.

21 March 1765: Will of Reverend Elias Palairet.
PROB 11/907. / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Name of Register: Rushworth Quire Numbers: 98–147. / Image ref.: 146/146. / Number of pages 2.

24 January 1775: Will of John Palairet of Saint James Westminster, Middlesex.
PROB 11/1004. / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Name of Register: Alexander Quire Numbers: 1–45. / Image ref.: 224/224. / Number of pages 3.
• 04 May 1776: Will of Peter Palairet of Saint Marylebone, Middlesex.
PROB 11/1020. / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Name of Register: Bellas Quire Number: 233–278. / Image ref.: 62/63. / Number of pages 3.
• 10 April 1778: Will of David Palairet of Southampton, Hampshire.
PROB 11/1041. / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Name of Register: Hay Quire Number: 141–186. / Image contains: 1 will of many for the catalogue reference.
Number of image files: 2. / Image ref.: 216/262. / Number of pages 3. / Image ref.: 216/263. / Number of pages 2.
• 31 December 1784: Will of Philip Muysson, Mercant of Saint Stephen Coleman Street, City of London.
PROB 11/1124. / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Name of Register: Rockingham Quire Number: 623–673. / Image contains: 1 will of many for the catalogue reference.
Number of image files: 2. / Image ref.: 268/320. / Number of pages 3. / Image ref.: 268/321. / Number of pages 1.
• 21 April 1787: Will of Elizabeth Palairet, Widow of Bath, Somerset.
PROB 11/1152. / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Name of Register: Major Quire Numbers: 155–205. / Image ref.: 220/230 / Number of pages 3.
• 10 April 1797: Will of Reverend Isaac John Barnouin, Clerk of Holy Rood Southampton, Hampshire.
PROB 11/1288. / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Name of Register: Exeter Quire Numbers: 192–237. / Image ref.: 179/220. / Number of pages 2.
• 24 July 1801: Will of Marcus Sythoff, Notary of Hague, Holland.
PROB 11/1361. / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Name of Register: Abercrombie Quire Numbers: 492–546. / Image ref.: 331/442. / Number of pages 3.

• 23 March 1804: Will of Margaret Palairet, Widow of Saint Pancras, Middlesex.
PROB 11/1406. / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Name of Register: Heseltine Quire Numbers: 169–225. / Image ref.: 235/229. / Number of pages 5.
• 24 July 1809: Will of Susanna Pallairet, Spinster of Soho, Middlesex.
PROB 11/1501. / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Name of Register: Loveday Quire Numbers: 560–617. / Image ref.: 93/115. / Number of pages 3.
• 02 April 1824: Will of John Gwalter Palairet or Pallairet of Reading, Berkshire.
PROB 11/1684. / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Name of Register: Erskine Quire Numbers: 201–250. / Image ref.: 325/203. / Number of pages 2.
• 15 July 1854: Will of Septimus Henry Palairet, late Captain of Her Majesty's twenty ninth Regiment of Foot
of Bradford, Wiltshire. / PROB 11/2195.  / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Volume number: 12 Quire Numbers: 551–600. / Image ref.: 523/391. / Number of pages 2.
06 March 1856: Will of Mary Ann Palairet of Mount Clements near Stanmore, Middlesex.
PROB 11/2229. / Dept: Records of the Prerogative Court of Canterbury.
Series: Prerogative Court of Canterbury and related Probate Jurisdictions: Will Registers.
Piece: Volume number: 5 Quire Numbers: 201–250. / Image ref.: 263/224. Number of pages 3.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Voorts de overige zoekresultaten op website http://www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline/
Familienaam: PALAIRET. Betreft: twee (of meer?) personen in de periode 1914–1920 (WW-1).
• Description: Medal card of Palairet, Charles A. H.
Corps:                       Regiment No..   Rank:
Royal Fusiliers.                                    Captain.
Date: 1914–1920. Catalogue reference: WO 372/24.
Dept: Records created or inherited by the War Office, Armed Forces, Judge Advocate General, and related bodies.
Series: War Officie: Service Medal and Award Rolls Index, First World War.
Piece: Mentions in Despatches, Meritorious Service Medals and Territorial Force Efficiency Medals.
Image contains: 1 medal card of many for this collection.  / Image Reference: 49266 / 34862. / Number of pages 1.
• Description: Medal card of Palairet, C. A. H.
Corps:                       Regiment No..   Rank:
Royal Fusiliers.                                    Major.
Date: 1914–1920. Catalogue reference: WO 372/24.
Dept: Records created or inherited by the War Office, Armed Forces, Judge Advocate General, and related bodies.
Series: War Officie: Service Medal and Award Rolls Index, First World War.
Piece: Mentions in Despatches, Meritorious Service Medals and Territorial Force Efficiency Medals.
Image contains: 1 medal card of many for this collection. / Image Reference: 49267 / 34862. / Number of pages 1.
• Description: Medal card of Palairet, Charles Andrew Hamilton.
Corps:                       Regiment No..   Rank:
Royal Fusiliers.                                    Captain.
Royal Fusiliers.                                    Major.
Date: 1914–1920. Catalogue reference: WO 372/15.
Dept: Records created or inherited by the War Office, Armed Forces, Judge Advocate General, and related bodies.
Series: War Officie: Service Medal and Award Rolls Index, First World War.
Piece: Nolan P - Pickering S M
Image contains: 1 medal card of many for this collection. / Image Reference: 96981 / 15782. / Number of pages 1.
• Description: Medal card of Palairet, Richard Cameron North.
Corps:                       Regiment No..   Rank:
Infantry Brigade                                  Captain.
Infantry Brigade                                  Major.
Date: 1914–1920. Catalogue reference: WO 372/15.
Dept: Records created or inherited by the War Office, Armed Forces, Judge Advocate General, and related bodies.
Series: War Officie: Service Medal and Award Rolls Index, First World War.
Piece: Nolan P - Pickering S M
Image contains: 1 medal card of many for this collection. /
Image Reference: 96982 / 15782. / Number of pages 1. //
======================================================================

Met verwijzing naar de testamenten vermeld in de Engelse archieven
www.nationalarchives.gov.uk/documentsonline
volgt de tekst (voor zover leesbaar) uit  twee oude aktes
in de Engelse taal bij het Haags Gemeentearchief:
De eerste Engelstalige akte is gedateerd 18 maart 1779,
Inventaris No. 4382, blz. 553; Archief Notarieel.
"(blz.553)
Know All Men by those presents, that We /
Maria Emelia Palairet, Widow of Marcus Simons, /
and
Judith Emelia Palairet, Widow of Johannes / Adrianus Simons,
both of the Hague, do hereby / Nominate, Constitute and Appoint
Mr. Philippe / Muysson of London, Merchant, Our true and lawfull / Attorney,
for Us and in Our Names to Receive & fand [?] /
from
Lady Elisabeth Palairet, Widow of David Palairet / of Southampton,
and
Messrs. Isaac Barnouin / of Southampton aforesaid, Minister of the Gospel,
and / the said
Philippe Muysson of London, Merchant, /
Executors of the Last Will and Testament of the said /
David Palairet of Southampton, deceased at Bath /
the Twenty Eight Day of January One Thousand / Seven Hundred and Seventy Eight,
the following / Sum of Two Hundred Pounds Sterling, to wit:
former the said
Maria Emelia Palairet, Widow of Marcus Simons, One Hundred Pounds,
and former the / said
Judith Emelia Palairet, Widow of Johannes Adrianus Simons, One Hundred Pounds,
being / a Legacy given to every One of Us by the said /
David Palairet in and by his Testament, bearing /
date the twentieth Day of November One Thousand / Seven hundred and seventy six And upon Receipt /
thereof We do also give and grant unto Our said / Attorney full Power and Authority to acquit and /
discharge the said Executors and avery [?] of them and to /
do and act in the promisses all and whatsoever We /
ourselves might and ought to do herein, if Personall / present.
In Witness whereof We have here unto Sat Out [?] /
Hands and Seals at the Hague aforesaid the Eighteenth /
Day of March One Thousand Seven Hundred and Seventy Nine."
De tweede Engelstalige akte is gedateerd 26 juni 1782, Inventarisnummer 4385, blz.363 - 364; Archief Notarieel.
(akte getiteld: Executeurschap; in de kantlijn: 50); notariële akte voor notaris Marcus Sijthoff, openbaar notaris standplaats
Den Haag, aangesteld door het Hof van Holland, in aanwezigheid van twee getuigen, comparante persoonlijk verschenen op het kantoor van voornoemde notaris Marcus Sijthoff: Maria Emelia Palairet, weduwe van Marcus Simons in leven notaris te
Den Haag en wonende aldaar, bekend bij notaris Marcus Sijthoff; comparante benoemt haar zoon Francois Marcus Simons
te Den Haag als enige executeur en administrateur van haar effecten, etc., in het Koninkrijk van Engeland en Groot-Brittanië
(bij eventueel vooroverlijden van Francois Marcus Simons, in deze akte benoemd als enig executeur zijn broers
Jan Hendrik Simons
& Jacobus Johannes Simons):
"(blz.363: Executeurschap. [Akte] Nr. 50. Akte d.d. 26 juni 1782)
This Twenty Sixth Day of June One / Thousand Seven Hundred and Eighty Two, before /
me
Marcus Sythoff, Notary Publick, admitted by the Court of Holland, residing at the Hague /
and in the presence of the hereunderwritten / Witnesses Personally appeared
Mistress /
Maria Emelia Palairet, Widow of Marcus / Simons in his living Notary at the Hague, /
dwelling the said Appeared in this City unto / me Notary known, who sayed and declared that /
having some Effects in the Kingdom of England / and Great Britain, she has nominated and /
appointed, as by these presents She doth nominated /
and Appoint her Son
Francois Marcus Simons, / dwelling at the Hague aforesaid
(in kantlijn/margin: and in case of his predecease, her Sons Jan Hendrik Simons & Jacobus Johannes Simons)
her Sole Executor / and Administrator of all such Effects, as at the / time of her Decease she shall be Possessed of /
within the said Kingdom of England and Great / Britain: giving and granting unto her said /  
Executor (
in de kantlijn: Francois Marcus Simons, and in case of his predecease to the aforesaid
Jan Hendrik Simons & Jacobus Johannes Simons, of the Survivor of them)
full power and Authority to govern, and / to Administer after the Decease of her the said /
Appearer all her said Effects, none thereof excepted / and to Transfer the same to Such Person or Persons /
and for such Prices and Consideration, as her said / (blz.364) Executor Shall Judge proper and reasonable /
to receive such purchase Money or Consideration / and to give and Pass good and sufficient Acquittances /
and Discharges for the Same: he the Appearer / requiring that by virtue of those presents Letters /
of Administration in due Form may be issued and granted. /
Thus Done and Passed at the Hague aforesaid / in te presence of the underwritten Witnesses /
the Day, Month and Year as above. / [Rechtsonder, was getekend, door de comparante (signature:]
Maria Emelia Palairet, widow of Marcus Simons.
Signed, Sealed & Delivered in the presence of Us.

[Linksonder, was getekend, door de twee getuigen en de notaris (signatures)]
Sn. Edersheim, S. Van Oven, Marcus Sijthoff, Not. Publ.
"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Betreft: Haagse overlijdensakte uit de Franse periode 1812: d.d. 4 januari 1812,
datum overlijden te Den Haag op 3 januari 1812
in de woning op het adres Hofsingel K no. 28 aldaar van:

(VIII.kw.213.) Maria Emalia Palairet, weduwe van (VIII.kw.212.) de Haagse notaris Marcus Simons,
(ouders van VII.kw.106. François Simons (1750-1828), Hof- / Meester goud- en zilversmid,
allen wonende op het adres Hofsingel te Den Haag)

VIII.kw.213.:
zij is een dochter van de echtelieden:
(IX.kw.426.) Elie Palairet en (IX.kw.427.) Maria Emalia Duchine.

(Uit de collectie van / From the collection of: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)
Zie ook op deze website pagina / see also on this website page:
Ancestors.KAZENBROOT.

 

Deze voorouders SIMONS & PALAIRET met hun families komen onder andere voor in mijn publicatie
betr. (VII.kw.106.): "François Marcus Simons (1750–1828), Hof-, goud- en zilversmid aan de Hofsingel te Den Haag",
in het NGV-afdelingsblad GENS HAGA, 5e jaargang nr.1, d.d. januari 2000 (millennium-nummer 2000).
(coll., foto's en publicaties: mevr. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)
Betreft o.a. Hofsingel en de Hofstraat omgeving in Den Haag.

François Marcus Simons (1750–1828),
Hof-, goud- en zilversmid aan de Hofsingel te Den Haag

(door M.Ch. Deden-Kazenbroot)

 

Op de voorgrond aan de oostzijde van de Hofsingel (rechterzijde van de Hofstraat), was o.a. Logement De Gouden Leeuw
(Du Lion d' Or) gevestigd. Dit pand werd reeds in de 16e eeuw vermeld en sinds het begin van de 17e eeuw bekend met de naam
De Gouden Leeuw. Het logement kreeg ook bekendheid door de oprichting van de eerste Nederlandse Vrijmetselaarsloge, de Haagse loge Union Royale, in 1734. Het Logement werd later Hotel De Gouden Leeuw (House of Lords) en in de 20e eeuw het befaamde Restaurant House of Lords tot 1986. De panden aan de oost- of rechterzijde van de Hofstraat zijn daarna afgebroken voor het nieuwe Tweede Kamergebouw bij het Binnenhof.

François Marcus Simons is één van mijn Haagse voorouders bij Generatie VII. kwartierstaatnr. 106 (VII.kw. 106.).
Afkortingen: Gv = 's-Gravenhage; Vb = Voorburg; GrKrk = Groote of St. Jacobskerk; KlKrk = Kloosterkerk;
NwKrk = Nieuwe Kerk; WlKrk = Waalse kerk.
Geraadpleegde bronnen en literatuur:
CBG: dtb-coll. Frankrijk protestanten van vóór 1685; dossiers Hooglandt, Palairet, Palairet Hooglandt; w.o. van dhr. D.G. van Epen, directeur N.V. Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek: 'Geslachtslijsten der familiën Hooglandt, Palairet Hooglandt en Palairet', 's-Gravenhage 1907.
Haags Gemeentearchief: Weeskamerarchief Gv: o.a. inv.nr. 2537; t.n.v. nalatenschap Maria Helena Simons, wed. Joh.Adam Mersbagh, betr. boedelpapieren tijdvak 1803–1827. (Daarin vermeld o.a. haar ex.-test. VII.kw. 106. François Marcus Simons.) Voorts recht.- en not. arch. o.a. van notaris Marcus Andreas Simons, tijdvak 1745–1763. Kohier van de Personele Quotisatie 1742–1748. Kerkarchief Waalse gem. Gv (incl. kerkarchief 'Eglise Française': v./h. aanwezig bij Afd. Oud-Archief Gemeente Voorburg).
Gem.Arch. Voorburg afd. Oud-Archief: gegevens inz. Franse Kerk en Burgemeester Palairet.
Gens Nostra, div. jaargangen m.b.t. de Poorterboeken van Rotterdam.
[Zie ook tekening van: De Hofstraat. – Deze tekening is van schilder, lithograaf en tekenaar
Carl Christiaan Anthony Last (Amsterdam 11-12-1808 – Den Haag 17-12-1876);
litho vervaardigd door Desguerrois en Co, afm. 20 x 21,5 cm, in 1840
(RKD Iconografisch Bureau te Den Haag).]

Genealogisch overzicht van de Haagse familie Simons

IX.kw. 424. FRANCISCUS (FRANÇOIS) SIMONS, geboren omstreeks 1677, op 11-3-1712 ingeschreven als burger van Den Haag en de stamhouder van deze familie. De geslachtsnaam Simons werd ook bijv. geschreven als Siemons en Simonis. Franciscus of François Simons was logementhouder aan de Hofsingel (aan de oostzijde, later genaamd Hofstraat) en woonde daar met zijn gezin. Hij overleed te Gv 8-2-1748 (oud 70 jaar). Als weduwnaar van Menen ondertr./tr. Gv 18-10-/ 4-11-1716 GrKrk met:
IX.kw. 425. GIJSBERTA MAANDAGH, jongedochter van Vianen, gedoopt ald. 16-9-1688,
dochter van X.kw.850. Nicolaas (Klaas) Maartenszoon Maendach (Maandag) en X.kw.851. Geertruy (Geertjen) Wouters. Gijsberta heeft als weduwe het Logement De Gouden Leeuw voortgezet samen met haar oudste dochter Maria Helena Mersbagh-Simons, zij woonden in het logement met personeel. Gijsberta overleed ald. 'aan verval van krachten', begr. Gv 10-5-1771 (oud 82 jaar).

Uit het huwelijk Simons–Maandagh zijn de volgende kinderen bekend, geboren in de periode 1717 t/m 1730:
Maria Helena (hierboven vermeld) 1717 NwKrk; Marcus Andreas 1718 (volgt hierna VIII.kw. 212);
Angelina Geertruy 1723 GrKrk; 'ongedoopt kind van Francois Simons' aangifte overl. 23.2.1725;
Johannes Adrianus 1727 GrKrk; Jacob Johannes 1730 NwKrk.

VIII.kw.212. MARCUS ANDREAS SIMONS, ged. Gv 16-11-1718 GrKrk, notaris te 's-Gravenhage tijdvak 1745–1763,
overl. Gv op 44-jarige leeftijd, begr. Gv 5-9-1763, tweede klasse, betaald voor impost ƒ.15,–.
Hij tr. (ondertr. 's-Gravenhage 27-7-1749) met:
VIII.kw.213. MARIA EMELIA PALAIRET
(ook gen. Maria Emilia / Maria Emalia Palairet), geb. Gv 5-5-1717, ged. ald. 30-5-1717 WlKrk. Haar zoon VII.kw.106. François Marcus Simons werd door haar gemachtigd haar zaken te behartigen,
w.o. haar bezittingen in het buitenland (Engeland, Gr.Britt.).
Zij overleed als weduwe van Marcus Andreas Simons.

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend, allen gedoopt te 's-Gravenhage (GrKrk, WlKrk):
Frans (François) Marcus Simons (hij volgt bij VII.kw.106);
Maria Emilia Simons; Marie Judith Simons; Johan Hendrik Simons; Jacob Johannes Simons; Marcus Elie Simons.

VII.kw.106. FRANÇOIS MARCUS SIMONS, geb. Gv 2-9-1750, ged. ald. 6-9-1750 in de GrKrk.
(geb.aangifte Frans Marcus, gedoopt François Marcus). Doopget. Ds. Elie Palairet, predikant Waalse gemeente Doornik
(broer v. VIII.kw.213), en Gijsberta Maandagh (IX.-425.) wed.v. (IX.-424.) François Simons (ook genaamd Franciscus Simons).
(VII.kw.-106.) François Marcus Simons was eigenaar van een hoekpand aan de Hofsingel: een woonhuis en bedrijfspand met winkel; vlgs. beroepenlijst van 1800 aan de Hofsingel: K.28, Den Haag. Hij was hof-, goud- en zilversmid en taxateur te 's-Gravenhage; vermeld in het Eedboek 18-11-1776 (meesterteken zilvermerk FS). Nominaties door het Gilde aldaar in de periode 1790–1798: deken, overman, zevenman en keurmeester. François Marcus Simons maakte in opdracht van het Haagse Stadsbestuur in 1806 twee verguld zilveren sleutels van de Stad Den Haag (zoals vermeld in een publicatie over de Gemeente Den Haag; titel 'Stad of dorp', uitg. Haags Gemeentearchief, 1995). [Zie ook foto uit de Fotocollectie Varia: VII, C 85; Haags Gemeente-archief: op een fraai geborduurd sierkussen (uit 1810): De twee verguld zilveren sleutels van de Stad Den Haag, gemaakt door de hof-, goud- en zilversmid François Marcus Simons in 1806. De sleutels werden bewaard in het Haags Gemeentemuseum en zijn in de Tweede Wereldoorlog verdwenen.]
François Marcus SIMONS overleed in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage 24-8-1828 op 77-jarige leeftijd aan 'verval van krachten' als voormalig hof-, goud- en zilversmid, laatst weduwnaar van Hermina Johanna Nieuwenhuysen en eerder weduwnaar van Johanna Dina Nieuwenhuysen'.
VII.kw.106. François Marcus Simons hertrouwde als weduwnaar, tr. (2e) te Gv 11 sept. 1794 (Kl.Krk) met:
Hermina Johanna Nieuwenhuijsen, j.d. van Gv, ged. Gv 4-12-1765 GrKrk, overl. ald. 19-1-1824, dochter van:
Frans Nieuwenhuijsen en Margareta de Ruijter, echtelieden wonende aldaar.

Hij ondertr. (1e) als j.m. 's-Gravenhage 27-5-1781, tr. ald. 17-6-1781 in de Nieuwe Kerk met:
VII.kw.107. JOHANNA DINA NIEUWENHUIJSEN, j.d., ged. Gv 13-4-1760 NwKrk, overleden 'in het kraambed', begr. Gv 14 april 1794, dr.v. VIII.kw.214. Everhardus Nieuwenhuijsen, meester-slotenmaker & smid, en VIII.kw.215. Elisabeth van Hoeven, echtelieden te 's-Gravenhage.

De meeste kinderen geboren uit het eerste huwelijk van François Marcus Simons zijn jong gestorven,
de volgende drie dochters waren nog in leven toen hij hertrouwde in 1794, t.w.:
Marie Helene, geb./ged. 12-2-/17-2-1788 WlKrk;
Elizabeth Johanna, geb. 25-2-/ged. 10-3-1793 GrKrk;
Johanna Dina (zij volgt VI.kw. 53).

VI.kw.53. JOHANNA DINA SIMONS, geb./ged. 's-Gravenhage 30-3-/20-4-1794 GrKrk, overl. Ginneken 27-2-1868,
tr. 's-Gravenhage 22-9-1819 met:
VI.kw.52. JOHANNES HUESE, geb./ged. 's-Gravenhage 29-1-/5-2-1794 GrKrk, meester timmerman en schrijnwerker, later sociëteitshouder, overl. Ginneken 3-10-1864, zoon van VII.kw.104. Eustachius Huese, meester-timmerman en schrijnwerker, en VII.kw.105. Anna Pel, echtelieden te 's-Gravenhage.

Uit het huwelijk van Johannes Huese en Johanna Dina Simons
werd o.a. de volgende zoon geboren, V.kw.26. Frans Alphonsus Huese, volgt hierna:

V.kw.26. FRANS ALPHONSUS HUESE, geb. 's-Gravenhage 12-4-1828, horlogemaker te Alkmaar, later koffiehuishouder en hotelier te Teteringen, overl. aldaar 3-2-1888; hij tr. Alkmaar 9-11-1856 met:
V.kw.27. HENDRINA MARIA DE LANGE, geb. Alkmaar 18-5-1822, overl. Teteringen 10-4-1883, dr.v. VI.-54. Geldolph Adriaan de Lange en VI.-55. Johanna Cornelia van der Burgh, echtelieden te Alkmaar (VI. kw. 54x55): vermeld in diverse publicaties, o.a. Nederland's Patriciaat, 65e jrg., 1980/'81 (CBG), hoofdstuk Genealogie De Lange: blz. 252, 304 – 306.

 

Genealogisch overzicht van de Hugenotenfamilie Palairet

XI.kw.1704. PIERRE PALAIRET (ook genaamd PALAYRET), stamvader van de familie Palairet,
geboren omstreeks 1615. Hij was gehuwd met:
XI.kw.1705. MARIE COSTES, protestants gedoopt te Montauban.

Dit echtpaar woonde met hun gezin in de stad Montauban, één van de Hugenoten-vrijsteden in Frankrijk.
Uit het huwelijk Palairet–Costes zijn vier kinderen bekend, protestants gedoopt te Montauban,
w.o. hun zoon Dominique Palairet: volgt X.kw.852.

X.kw.852. DOMINIQUE PALAIRET, protestants ged. Montauban 24-10-1654, koopman in wijnen aldaar, later wijnkoper te Amsterdam en Den Haag, overleden te 's-Gravenhage (impost begr. ald. 7-2-1711: pro Deo). Hij tr. te Montauban 12-11-1679 met:
X.kw.853. MARIE LACAZE
, ged. Montauban; zij woonde later als weduwe in Rotterdam bij de Beurs als koopvrouw van medicinale kruiden.

De kinderen van het echtpaar Palairet–Lacaze werden protestants gedoopt te Montauban (als Palayret);
hun zoon Elie: volgt hierna IX.kw. 426.

IX.kw.426. ELIE PALAIRET (ook Elias Palayret), ged. Montauban 22-1-1683.
Hij werd ingeschreven als lidmaat Waalse gemeente te Amsterdam 3-8-1701, daarna waarschijnlijk enige jaren te Den Haag, als poorter te Rotterdam ingeschreven in 1723, hij overl./begr. Rotterdam 9-5-/13-5-1749 WlKrk, graf 152.
Elie Palairet was twee keer gehuwd. Hij ondertr./tr. (2e) te 's-Gravenhage 8-4-/22-4-1714 WlKrk met:
IX.kw.427. MARIE EMILIE DUCHAINE (ook o.a.: Duchéne, du Chene, du Chesne), zij werd geb./ged. Gv 8-/11-9-1692, zij was koopvrouw van medicinale kruiden te Rotterdam (samen met haar dochter Maria Emilia Simons-Palairet, geh. met notaris M.A. Simons, aan de Hofsingel te Den Haag). Marie Emilie Duchaine overleed te Rotterdam 11-6-1759 (begr. ald. WlKrk, graf 19), dr.v. Charles du Chaine en Eve Blondel (X.kw. 854x855).

Betr. hun dochter VII.kw.213. Maria Emilia Palairet geh. met notaris M.A. Simons (VII.kw.212.):
zie Genealogisch overzicht fam. Simons, VIII.kw. 212x213.

De Franse Kerkstraat, Laan van Heldenburg en de Palairetstraat te Voorburg
zijn verbonden met (X.kw. 852–853.) Echtpaar Palairet–Lacaze:
Via hun zoon Dominique Palairet, wijnkoper op de Plaats te Gv. (Montauban 6-4-1684 – Gv 8-6-1751, impost begr. Gv 12-6-1751 ƒ 30.– 1e klasse). Zijn zoon was Jean François Palairet, ged. Gv 22-4-1728 WlKrk, overl.Vb 10-9-1805 op buitenplaats 'Heldenburg' (door hem gekocht 8-3-1781), begr. Gv 14-9-1805 GrKrk, Oranjegezind, ouderling in de Franse Kerk 'Eglise Française' te Vb, koopman in wijnen te Gv. Diens zoon Dominicus Palairet (ged. Gv 11-9-1757 GrKrk), eigenaar van vnd. buitenplaats (door hem verkocht in 1816) koopman in wijnen te Gv, ouderling van vnd. kerk; voorzitter van de Municipale Raad (op 29-11-1811 benoemd door de Prefect van het Departement van de Monden van de Maas), burgemeester van Voorburg 1811–1827 (t.w. 'maire' in de Franse tijd van het Canton et Municipalité de Voorburg 1811–1817, 'schout van Voorburg' ten tijde van de Bataafse Republiek 1818–1825, 'burgemeester' 1825–1827).

======================================

Palairetstraat te Voorburg, Zuid-Holland, Nederland.
De Palairetstraat is genoemd naar een familielid en nakomeling van een van mijn Franse voorouders, Hugenoten uit Frankrijk, de familie Palairet in Nederland,waaronder de eerste burgemeester van Voorburg: Dominicus Palairet. Deze familie is vermeld in mijn publicatie met de titel: "François Marcus Simons (1750–1828), Hof-, goud- en zilversmid aan de Hofsingel te Den Haag", in het NGV afdelingsblad GENS HAGA, 5e jaargang nr.1, d.d. januari 2000 (millennium-nummer 2000). (coll., foto's en publicaties: M.Ch. Deden-Kazenbroot.)
NGV = Nederlandse Genealogie Vereniging

De familie Palairet komt onder meer voor in een van de publicaties van "Nederland's Patriciaat",
uitg. Centraal Bureau voor Genealogie. Een van de oudere schrijfwijzen van deze naam is: Palayret.

================================================================

home

Free counter and web stats